ūüĎČ Jak bezpiecznie szczepińá dziecko? Jakie badania zrobińá? Przeskocz do treŇõci
coloalert

Jak bezpiecznie szczepińá dziecko ‚Äď sprawdŇļ rzetelne informacje na ten temat!

jak bezpiecznie szczepińá dzieciJak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko? To pytanie czńôs¬≠to zada¬≠jńÖ sobie rodz¬≠ice, kt√≥rzy obaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô, Ňľe u ich pociechy po poda¬≠niu szczepi¬≠enia wys¬≠tńÖpińÖ NOPy, czyli NiepoŇľńÖ¬≠dane Odczyny Poszczepi¬≠enne. Pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne szczepi¬≠enia to bard¬≠zo waŇľny ele¬≠ment ochrony zdrowia dziec¬≠ka i nie naleŇľy z nich rezyg¬≠nowańá, w niek¬≠t√≥rych jed¬≠nak przy¬≠pad¬≠kach rzeczy¬≠wiŇõ¬≠cie mogńÖ wyma¬≠gańá szczeg√≥l¬≠nego zaplanowa¬≠nia. Jak bez¬≠piecznie szczepińá dzieci? Dzińô¬≠ki badan¬≠iom gene¬≠ty¬≠cznym noworod¬≠k√≥w i dzieci nowej gen¬≠er¬≠acji da sińô wykryńá, czy u danego dziec¬≠ka ist¬≠niejńÖ prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia.

Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko ‚Äď oto co musisz wiedzieńá:

 1. Jak bez¬≠piecznie szczepińá dzieci ‚Äď bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne nowej gen¬≠er¬≠acji mogńÖ udzielińá odpowiedzi na to pytanie
 2. Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõci?
 3. Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko z chorobńÖ metabolicznńÖ?
 4. Jak bez¬≠piecznie szczepińá dzieci ‚Äď badanie gene¬≠ty¬≠czne NOVA
 5. Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko ‚Äď korzyŇõ¬≠ci z wyko¬≠na¬≠nia tes¬≠tu NOVA

ūüĎ∂ Jak bezpiecznie szczepińá dzieci ‚Äď badania genetyczne nowej generacji mogńÖ udzielińá odpowiedzi na to pytanie

W naszym kra¬≠ju sńÖ dostńôp¬≠ne juŇľ od kilku lat nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dzieci, dzińô¬≠ki kt√≥rym moŇľ¬≠na zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ. Testy DNA potrafińÖ wykryńá zapisane w genach choro¬≠by na bard¬≠zo wczes¬≠nym etapie, gdy jeszcze nie doszŇāo do ujawnienia ich objaw√≥w. Dzińô¬≠ki badan¬≠iom DNA moŇľ¬≠na postaw¬≠ińá szy¬≠bkńÖ i pewnńÖ diag¬≠nozńô, a nastńôp¬≠nie wprowadz¬≠ińá odpowied¬≠nie lecze¬≠nie, kt√≥re zatrzy¬≠ma zaw¬≠cza¬≠su rozw√≥j choro¬≠by. Wtedy, mimo Ňľe nasz maluch posi¬≠a¬≠da niepraw¬≠idŇāowe zapisy w genach, moŇľe¬≠my mu dańá szanse na nor¬≠malne Ňľycie. Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko? Wiele zaleŇľy od posi¬≠adanej choro¬≠by gene¬≠ty¬≠cznej. Niek¬≠t√≥re z zapisanych w genach schorzeŇĄ mogńÖ bowiem stanow¬≠ińá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia lub wyma¬≠gańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego planu szczepieŇĄ.badania przed szczepieniem

Pier¬≠wsza gru¬≠pa uwarunk¬≠owanych gene¬≠ty¬≠cznie chor√≥b, kt√≥re sńÖ iden¬≠ty¬≠fikowane w gene¬≠ty¬≠cznych bada¬≠ni¬≠ach dziec¬≠ka  i kt√≥rych obec¬≠noŇõńá moŇľe zawaŇľyńá nad tym, czy szczepińá dziecko, to  pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci. Choro¬≠by te doprowadza¬≠jńÖ do powaŇľnych uszkodzeŇĄ ukŇāadu immuno¬≠log¬≠icznego, dlat¬≠ego powin¬≠ny one byńá lec¬≠zone juŇľ w mŇāodym wieku, jak najw¬≠czeŇõniej po wykryciu.

Dru¬≠ga gru¬≠pa chor√≥b uwarunk¬≠owanych gene¬≠ty¬≠cznie, kt√≥re wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ na bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ to choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne. Wrod¬≠zone zaburzenia meta¬≠bol¬≠iczne mogńÖ wyma¬≠gańá rezy¬≠gnacji z niek¬≠t√≥rych rodza¬≠j√≥w szczepi¬≠onek, a takŇľe odpowied¬≠niego przy¬≠go¬≠towa¬≠nia dziec¬≠ka do szczepienia.

Zar√≥wno choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne, jak i pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci sńÖ bard¬≠zo trudne do zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠nia, poniewaŇľ objawy tych zapisanych w genach chor√≥b mogńÖ sińô dŇāu¬≠go ukry¬≠wańá. Dziecko rodzi sińô pozornie zdrowe, a po kilku miesińÖ¬≠cach lub nawet lat¬≠ach, dostrzegamy u niego niepoko¬≠jńÖce ozna¬≠ki choro¬≠by gene¬≠ty¬≠cznej. Wtedy jed¬≠nak moŇľe byńá juŇľ za p√≥Ňļno, by pod¬≠jńÖńá odpowied¬≠nie lecze¬≠nie i ura¬≠towańá zdrowie malucha. Nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dzieci umoŇľli¬≠wia¬≠jńÖ szy¬≠bkie wykrycie choro¬≠by gene¬≠ty¬≠cznej u bard¬≠zo maŇāego dziec¬≠ka (niek¬≠t√≥re testy DNA moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá nawet w cińÖŇľy), co pozwala najlepiej zad¬≠bańá o zdrowie malucha. Jak szczepińá dziecko w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od posi¬≠adanej przez malucha choro¬≠by gene¬≠ty¬≠cznej? Pod¬≠powiadamy poniŇľej!

ūüĎ∂ Jak bezpiecznie szczepińá dziecko z pierwotnym niedoborem odpornoŇõci?

badanie przed szczepieniemJak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõ¬≠ci (w skr√≥¬≠cie PNO)? Dziecku z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõ¬≠ci naleŇľy podawańá szczepi¬≠on¬≠ki inak¬≠ty¬≠wowane (takie jak np. szczepi¬≠onka prze¬≠ciw kleszc¬≠zowe¬≠mu zapale¬≠niu m√≥zgu lub szczepi¬≠onka prze¬≠ciw durowi brzusznemu).

Kt√≥rych szczepieŇĄ naleŇľy unikańá? PNO to choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne, kt√≥re stanow¬≠ińÖ bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do podawa¬≠nia dziecku szczepi¬≠onek Ňľywych [1].

Do takich szczepieŇĄ naleŇľńÖ:

 • szczepi¬≠onka prze¬≠ciw gruŇļl¬≠i¬≠cy (BCG),
 • szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko odrze, Ňõwince i r√≥Ňľy¬≠czce (MMR),
 • szczepi¬≠onka prze¬≠ciw ospie wietrznej.

Podanie dziecku z PNO Ňľywej szczepi¬≠on¬≠ki moŇľe poskutkowańá tym, Ňľe zami¬≠ast ochronińá malucha, zaraz¬≠imy go chorobńÖ, prze¬≠ci¬≠wko kt√≥rej miaŇā on zostańá zaszczepiony.

ūüĎ∂ Jak bezpiecznie szczepińá dziecko z chorobńÖ metabolicznńÖ?

Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko z chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ? U malucha, kt√≥ry posi¬≠a¬≠da zapisane w genach zaburze¬≠nie meta¬≠bol¬≠iczne, niestosowanie sińô do zale¬≠ceŇĄ lekarza moŇľe doprowadz¬≠ińá do tzw. dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej. Doty¬≠czy to zar√≥wno niepraw¬≠idŇāowej diety, jak i szczepieŇĄ. Po poda¬≠niu szczepi¬≠on¬≠ki mogńÖ wys¬≠tńÖpińá objawy takie jak: atak padacz¬≠ki czy ŇõpińÖcz¬≠ka. Szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe doprowadz¬≠ińá takŇľe do osŇāaw¬≠ionych NOP√≥w w postaci objaw√≥w autyz¬≠mu.

Niek¬≠t√≥re z chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych wyma¬≠ga¬≠jńÖ wińôc odpowied¬≠niego przy¬≠go¬≠towa¬≠nia do szczepi¬≠enia, dobrym przykŇāa¬≠dem jest defi¬≠cyt MCAD. Dziecko z tym zaburze¬≠niem meta¬≠bol¬≠icznym jest bard¬≠zo czuŇāe na gŇāod√≥w¬≠ki. JeŇõli przed podaniem szczepi¬≠enia go nie nakarmimy, szczepi¬≠onka moŇľe wywoŇāańá u malucha hipog¬≠likemińô, a nawet ŇõpińÖczkńô. Z tego teŇľ powodu szczepi¬≠enia u dziec¬≠ka z chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ naleŇľy planowańá wsp√≥l¬≠nie z lekarzem. W niek¬≠t√≥rych przy¬≠pad¬≠kach moŇľe byńá konieczne zas¬≠tosowanie indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ lub nawet caŇākowite zrezyg¬≠nowanie z niek¬≠t√≥rych typ√≥w szczepionek.

ūüĎ∂ Jak bezpiecznie szczepińá dzieci ‚Äď badanie genetyczne NOVA

Jakie bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne przed szczepi¬≠e¬≠niem sńÖ dostńôp¬≠ne? Takie, kt√≥re mogńÖ wykryńá zaburzenia zapisane w genach: pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci czy choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne. Mowa o innowa¬≠cyjnym teŇõ¬≠cie DNA NOVA, kt√≥ry wykonu¬≠je sińô u dzieci w wieku od 0 do 5 lat. Badanie iden¬≠ty¬≠fiku¬≠je Ňļr√≥dŇāo prob¬≠lem√≥w zdrowot¬≠nych, czyli wadli¬≠we geny.jak bezpiecznie szczepińá dziecko

Test NOVA to badanie DNA, kt√≥re za jed¬≠nym razem sprawdza nawet kilka¬≠set gen√≥w odpowiedzial¬≠nych za dane zaburze¬≠nie. Jest ono wykony¬≠wane na pod¬≠staw¬≠ie pr√≥b¬≠ki Ňõliny. Poza choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi i PNO badanie NOVA iden¬≠ty¬≠fiku¬≠je takŇľe inne choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne, takie jak:

CaŇākow¬≠ity zakres badanych przez test NOVA zaburzeŇĄ to aŇľ 87 chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, z kt√≥rych wińôk¬≠szoŇõńá da sińô skutecznie leczyńá (jeŇõli zostanńÖ one wykryte odpowied¬≠nio wczeŇõnie). Test NOVA sprawdza takŇľe wraŇľli¬≠woŇõńá na sub¬≠stanc¬≠je zawarte w 200 najpop¬≠u¬≠larniejszych lekach.

ūüĎ∂ Jak bezpiecznie szczepińá dziecko ‚Äď korzyŇõci z wykonania testu NOVA

badania przed szczepieniamiKorzyŇõ¬≠ci z wyko¬≠na¬≠nia tes¬≠tu NOVA sńÖ nieoce¬≠nione. Dzińô¬≠ki temu bada¬≠niu gene¬≠ty¬≠czne¬≠mu rodz¬≠ic moŇľe sprawdz¬≠ińá, czy dziecko jest naraŇľone na NOP i zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ. Badanie pozwala takŇľe poz¬≠nańá prawdzi¬≠wńÖ przy¬≠czynńô niepoko¬≠jńÖ¬≠cych objaw√≥w oraz wdroŇľyńá lecze¬≠nie, kt√≥re bńôdzie skuteczne i w widoczny spos√≥b poprawi stan zdrowia malucha.

Bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem takie jak test NOVA, nie mogńÖ  sprawdz¬≠ińá, czy dziecko:

 • jest naraŇľone na NOP z innych, nieokreŇõlonych przyczyn,
 • jest uczu¬≠lone na skŇāad¬≠ni¬≠ki szczepionki,
 • ma najczńôst¬≠sze polimor¬≠fizmy w genie MTHFR ‚Äď jed¬≠nak nie udowod¬≠niono, by mutac¬≠je te miaŇāy wpŇāyw na wys¬≠tńôpowanie niepoŇľńÖ¬≠danych odczyn√≥w poszczepiennych.

Przeczy¬≠taj teŇľ:

Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne FRAX cena

Bada¬≠nia na odpornoŇõńá

SŇāa¬≠ba odpornoŇõńá ‚ÄĒ co robińá?

Bada­nia gene­ty­czne padaczka

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
 1. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
OceŇĄ
mail