Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Jak bezpiecznie szczepić dziecko – sprawdź rzetelne informacje na ten temat!

jak bezpiecznie szczepić dzieciJak bez­piecznie szczepić dziecko? To pytanie częs­to zada­ją sobie rodz­ice, którzy obaw­ia­ją się, że u ich pociechy po poda­niu szczepi­enia wys­tąpią NOPy, czyli Niepożą­dane Odczyny Poszczepi­enne. Pro­fi­lak­ty­czne szczepi­enia to bard­zo ważny ele­ment ochrony zdrowia dziec­ka i nie należy z nich rezyg­nować, w niek­tórych jed­nak przy­pad­kach rzeczy­wiś­cie mogą wyma­gać szczegól­nego zaplanowa­nia. Jak bez­piecznie szczepić dzieci? Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym noworod­ków i dzieci nowej gen­er­acji da się wykryć, czy u danego dziec­ka ist­nieją prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia.

Jak bez­piecznie szczepić dziecko – oto co musisz wiedzieć:

 1. Jak bez­piecznie szczepić dzieci – bada­nia gene­ty­czne nowej gen­er­acji mogą udzielić odpowiedzi na to pytanie
 2. Jak bez­piecznie szczepić dziecko z pier­wot­nym niedo­borem odporności?
 3. Jak bez­piecznie szczepić dziecko z chorobą metaboliczną?
 4. Jak bez­piecznie szczepić dzieci – badanie gene­ty­czne NOVA
 5. Jak bez­piecznie szczepić dziecko – korzyś­ci z wyko­na­nia tes­tu NOVA

👶 Jak bezpiecznie szczepić dzieci – badania genetyczne nowej generacji mogą udzielić odpowiedzi na to pytanie

W naszym kra­ju są dostęp­ne już od kilku lat nowoczesne bada­nia gene­ty­czne dzieci, dzię­ki którym moż­na zwięk­szyć bez­pieczeńst­wo szczepień. Testy DNA potrafią wykryć zapisane w genach choro­by na bard­zo wczes­nym etapie, gdy jeszcze nie doszło do ujawnienia ich objawów. Dzię­ki badan­iom DNA moż­na postaw­ić szy­bką i pewną diag­nozę, a następ­nie wprowadz­ić odpowied­nie lecze­nie, które zatrzy­ma zaw­cza­su rozwój choro­by. Wtedy, mimo że nasz maluch posi­a­da niepraw­idłowe zapisy w genach, może­my mu dać szanse na nor­malne życie. Jak bez­piecznie szczepić dziecko? Wiele zależy od posi­adanej choro­by gene­ty­cznej. Niek­tóre z zapisanych w genach schorzeń mogą bowiem stanow­ić prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia lub wyma­gać indy­wid­u­al­nego planu szczepień.badania przed szczepieniem

Pier­wsza gru­pa uwarunk­owanych gene­ty­cznie chorób, które są iden­ty­fikowane w gene­ty­cznych bada­ni­ach dziec­ka  i których obec­ność może zaważyć nad tym, czy szczepić dziecko, to  pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci. Choro­by te doprowadza­ją do poważnych uszkodzeń układu immuno­log­icznego, dlat­ego powin­ny one być lec­zone już w młodym wieku, jak najw­cześniej po wykryciu.

Dru­ga gru­pa chorób uwarunk­owanych gene­ty­cznie, które wpły­wa­ją na bez­pieczeńst­wo szczepień to choro­by meta­bol­iczne. Wrod­zone zaburzenia meta­bol­iczne mogą wyma­gać rezy­gnacji z niek­tórych rodza­jów szczepi­onek, a także odpowied­niego przy­go­towa­nia dziec­ka do szczepienia.

Zarówno choro­by meta­bol­iczne, jak i pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci są bard­zo trudne do zdi­ag­no­zowa­nia, ponieważ objawy tych zapisanych w genach chorób mogą się dłu­go ukry­wać. Dziecko rodzi się pozornie zdrowe, a po kilku miesią­cach lub nawet lat­ach, dostrzegamy u niego niepoko­jące ozna­ki choro­by gene­ty­cznej. Wtedy jed­nak może być już za późno, by pod­jąć odpowied­nie lecze­nie i ura­tować zdrowie malucha. Nowoczesne bada­nia gene­ty­czne dzieci umożli­wia­ją szy­bkie wykrycie choro­by gene­ty­cznej u bard­zo małego dziec­ka (niek­tóre testy DNA moż­na wykon­ać nawet w ciąży), co pozwala najlepiej zad­bać o zdrowie malucha. Jak szczepić dziecko w zależnoś­ci od posi­adanej przez malucha choro­by gene­ty­cznej? Pod­powiadamy poniżej!

👶 Jak bezpiecznie szczepić dziecko z pierwotnym niedoborem odporności?

badanie przed szczepieniemJak bez­piecznie szczepić dziecko z pier­wot­nym niedo­borem odpornoś­ci (w skró­cie PNO)? Dziecku z pier­wot­nym niedo­borem odpornoś­ci należy podawać szczepi­on­ki inak­ty­wowane (takie jak np. szczepi­onka prze­ciw kleszc­zowe­mu zapale­niu mózgu lub szczepi­onka prze­ciw durowi brzusznemu).

Których szczepień należy unikać? PNO to choro­by gene­ty­czne, które stanow­ią bezwzględne prze­ci­wwskazanie do podawa­nia dziecku szczepi­onek żywych [1].

Do takich szczepień należą:

 • szczepi­onka prze­ciw gruźl­i­cy (BCG),
 • szczepi­onka prze­ci­wko odrze, śwince i róży­czce (MMR),
 • szczepi­onka prze­ciw ospie wietrznej.

Podanie dziecku z PNO żywej szczepi­on­ki może poskutkować tym, że zami­ast ochronić malucha, zaraz­imy go chorobą, prze­ci­wko której miał on zostać zaszczepiony.

👶 Jak bezpiecznie szczepić dziecko z chorobą metaboliczną?

Jak bez­piecznie szczepić dziecko z chorobą meta­bol­iczną? U malucha, który posi­a­da zapisane w genach zaburze­nie meta­bol­iczne, niestosowanie się do zale­ceń lekarza może doprowadz­ić do tzw. dekom­pen­sacji meta­bol­icznej. Doty­czy to zarówno niepraw­idłowej diety, jak i szczepień. Po poda­niu szczepi­on­ki mogą wys­tąpić objawy takie jak: atak padacz­ki czy śpiącz­ka. Szczepi­e­nie może doprowadz­ić także do osław­ionych NOPów w postaci objawów autyz­mu.

Niek­tóre z chorób meta­bol­icznych wyma­ga­ją więc odpowied­niego przy­go­towa­nia do szczepi­enia, dobrym przykła­dem jest defi­cyt MCAD. Dziecko z tym zaburze­niem meta­bol­icznym jest bard­zo czułe na głodów­ki. Jeśli przed podaniem szczepi­enia go nie nakarmimy, szczepi­onka może wywołać u malucha hipog­likemię, a nawet śpiączkę. Z tego też powodu szczepi­enia u dziec­ka z chorobą meta­bol­iczną należy planować wspól­nie z lekarzem. W niek­tórych przy­pad­kach może być konieczne zas­tosowanie indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień lub nawet całkowite zrezyg­nowanie z niek­tórych typów szczepionek.

👶 Jak bezpiecznie szczepić dzieci – badanie genetyczne NOVA

Jakie bada­nia gene­ty­czne przed szczepi­e­niem są dostęp­ne? Takie, które mogą wykryć zaburzenia zapisane w genach: pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci czy choro­by meta­bol­iczne. Mowa o innowa­cyjnym teś­cie DNA NOVA, który wykonu­je się u dzieci w wieku od 0 do 5 lat. Badanie iden­ty­fiku­je źródło prob­lemów zdrowot­nych, czyli wadli­we geny.jak bezpiecznie szczepić dziecko

Test NOVA to badanie DNA, które za jed­nym razem sprawdza nawet kilka­set genów odpowiedzial­nych za dane zaburze­nie. Jest ono wykony­wane na pod­staw­ie prób­ki śliny. Poza choroba­mi meta­bol­iczny­mi i PNO badanie NOVA iden­ty­fiku­je także inne choro­by gene­ty­czne, takie jak:

Całkow­ity zakres badanych przez test NOVA zaburzeń to aż 87 chorób gene­ty­cznych, z których więk­szość da się skutecznie leczyć (jeśli zostaną one wykryte odpowied­nio wcześnie). Test NOVA sprawdza także wrażli­wość na sub­stanc­je zawarte w 200 najpop­u­larniejszych lekach.

👶 Jak bezpiecznie szczepić dziecko – korzyści z wykonania testu NOVA

badania przed szczepieniamiKorzyś­ci z wyko­na­nia tes­tu NOVA są nieoce­nione. Dzię­ki temu bada­niu gene­ty­czne­mu rodz­ic może sprawdz­ić, czy dziecko jest narażone na NOP i zwięk­szyć bez­pieczeńst­wo szczepień. Badanie pozwala także poz­nać prawdzi­wą przy­czynę niepoko­ją­cych objawów oraz wdrożyć lecze­nie, które będzie skuteczne i w widoczny sposób poprawi stan zdrowia malucha.

Bada­nia przed szczepi­e­niem takie jak test NOVA, nie mogą  sprawdz­ić, czy dziecko:

 • jest narażone na NOP z innych, nieokreślonych przyczyn,
 • jest uczu­lone na skład­ni­ki szczepionki,
 • ma najczęst­sze polimor­fizmy w genie MTHFR – jed­nak nie udowod­niono, by mutac­je te miały wpływ na wys­tępowanie niepożą­danych odczynów poszczepiennych.

Przeczy­taj też:

Bada­nia gene­ty­czne FRAX cena

Bada­nia na odporność

Sła­ba odporność — co robić?

Bada­nia gene­ty­czne padaczka

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
 1. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.