ūüĎČ Czy szczepińá dziecko‚Ěď Jak przygotowańá dziecko do szczepieŇĄ‚Ěď Przeskocz do treŇõci
coloalert

Czy szczepińá dzieci? Tak, o ile wczeŇõniej je do tego bezpiecznie przygotujemy!

szczepińá dziecko czy nieSzczepińá czy nie szczepińá dzieci? Czy warto szczepińá dzieci, czy lep¬≠iej nie ryzykowańá? Te pyta¬≠nia czńôs¬≠to drńôczńÖ rodz¬≠ic√≥w maluch√≥w w wieku przed¬≠szkol¬≠nym i szkol¬≠nym. OdpowiedŇļ na nie nie jest Ňāat¬≠wa. Szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ niezbńôdne, by uchronińá dziecko przed choroba¬≠mi zakaŇļny¬≠mi, zdarza¬≠jńÖ sińô jed¬≠nak rzad¬≠kie sytu¬≠acje, w kt√≥rych szczepi¬≠e¬≠nie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne moŇľe nie byńá wskazane. Na szczńôŇõ¬≠cie na rynku sńÖ dostńôp¬≠ne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dzieci, dzińô¬≠ki kt√≥rym moŇľ¬≠na uzyskańá szczeg√≥ŇāowńÖ wiedzńô na tem¬≠at zdrowia w kon¬≠tekŇõ¬≠cie chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, kt√≥re stanow¬≠ińÖ prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ.

Czy szczepińá dziecko, czy nie ‚Äď oto najwaŇľniejsze infor¬≠ma¬≠c¬≠je, zawarte w niniejszym artykule:

  1. Szczepińá dziecko czy nie? Kiedy szczepi¬≠e¬≠nie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne moŇľe byńá niebezpieczne?
  2. Czy szczepińá dziecko z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõci?
  3. Czy szczepińá dzieci z choroba¬≠mi metabolicznymi?
  4. Szczepińá czy nie szczepińá dzieci? Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne mogńÖ udzielińá odpowiedzi na to pytanie
  5. Czy warto szczepińá dzieci? Jakie bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne warto wykon¬≠ańá, by sprawdz¬≠ińá, czy szczepi¬≠e¬≠nie bńôdzie bez¬≠pieczne dla malucha?

ūüĒ∑ Szczepińá dziecko czy nie? Kiedy szczepienie profilaktyczne moŇľe byńá niebezpieczne?

Szczepińá dziecko czy nie? To pytanie czńôs¬≠to pojaw¬≠ia sińô na forach inter¬≠ne¬≠towych oraz gru¬≠pach dla rodz¬≠ic√≥w w medi¬≠ach spoŇāecznoŇõ¬≠ciowych. Obaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô oni, Ňľe szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe byńá szkodli¬≠we dla zdrowia dziec¬≠ka. W rzeczy¬≠wis¬≠toŇõ¬≠ci jed¬≠nak nie ma Ňľad¬≠nych badaŇĄ naukowych, kt√≥re pod¬≠da¬≠jńÖ w wńÖt¬≠pli¬≠woŇõńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ. Wrńôcz prze¬≠ci¬≠wne ‚Äď sńÖ one konieczne, by ochronińá dziecko przed choroba¬≠mi zakaŇļny¬≠mi. SkńÖd wińôc to caŇāe zamieszanie?czy szczepińá dziecko

Ist¬≠niejńÖ sytu¬≠acje, w kt√≥rych dziecko moŇľe wyma¬≠gańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego pode¬≠jŇõ¬≠cia do kwestii szczepieŇĄ lub nawet odroczenia niek¬≠t√≥rych rodza¬≠j√≥w szczepieŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych. Tak jest w przy¬≠pad¬≠ku gene¬≠ty¬≠cznie uwarunk¬≠owanych chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych u dzieci oraz pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci. Gdy maluch cier¬≠pi na chorobńô naleŇľńÖcńÖ do kt√≥re¬≠jŇõ z tych grup i rodz¬≠ice o tym nie wiedzńÖ, podanie szczepi¬≠enia moŇľe rzeczy¬≠wiŇõ¬≠cie zagroz¬≠ińá jego zdrow¬≠iu. JeŇõli wińôc rodz¬≠ice zas¬≠tanaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô, czy szczepińá, czy nie szczepińá dzieci, naleŇľy przede wszys¬≠tkim wykon¬≠ańá spec¬≠jal¬≠isty¬≠czne bada¬≠nia w kierunku chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych oraz pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci i sprawdz¬≠ińá, czy maluch moŇľe byńá w ich kon¬≠tekŇõ¬≠cie bez¬≠piecznie zaszczepiony.

ūüĒ∑ Czy szczepińá dziecko z pierwotnym niedoborem odpornoŇõci?

Jed¬≠nńÖ z grup chor√≥b, kt√≥re majńÖ istotne znacze¬≠nie w kon¬≠tekŇõ¬≠cie szczepieŇĄ, sńÖ pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci (w skr√≥¬≠cie PNO). To set¬≠ki r√≥Ňľnorod¬≠nych uwarunk¬≠owanych gene¬≠ty¬≠cznie zaburzeŇĄ, kt√≥re zakŇā√≥¬≠ca¬≠jńÖ funkcjonowanie ukŇāadu immunologicznego.

Pier­wotne niedobory:

  • wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ nieko¬≠rzyst¬≠nie na pracńô wielu narzńÖd√≥w i ukŇāad√≥w,
  • zwińôk¬≠sza¬≠jńÖ podat¬≠noŇõńá dziec¬≠ka na infekcje,
  • zwińôk¬≠sza¬≠jńÖ ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia alergii, chor√≥b autoim¬≠muno¬≠log¬≠icznych i chor√≥b nowotworowych.

czy szczepińá dzieciChoro¬≠by te majńÖ takŇľe ogromne znacze¬≠nie takŇľe w kon¬≠tekŇõ¬≠cie szczepieŇĄ!

Czy szczepińá dziecko z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõ¬≠ci? Zgod¬≠nie z rekomen¬≠dac¬≠ja¬≠mi Pol¬≠skiego Insty¬≠tu¬≠tu Zdrowia Pub¬≠licznego choro¬≠by te stanow¬≠ińÖ bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do poda¬≠nia dziecku Ňľywych szczepi¬≠onek, takich jak szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko gruŇļl¬≠i¬≠cy, szczepi¬≠onka MMR czy szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko ospie wietrznej [1]. Nato¬≠mi¬≠ast pozostaŇāe szczepi¬≠enia mogńÖ byńá podawane.

ūüĒ∑ Czy szczepińá dzieci z chorobami metabolicznymi?

Pytanie, czy warto szczepińá dzieci, zada¬≠jńÖ sobie takŇľe rodz¬≠ice dzieci, u kt√≥rych wykry¬≠to zapisane w genach choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne. To schorzenia, kt√≥re zakŇā√≥¬≠ca¬≠jńÖ pro¬≠cesy meta¬≠bol¬≠iczne zachodzńÖce w orga¬≠nizmie. Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne powodu¬≠jńÖ, Ňľe orga¬≠nizm nie potrafi przetwarzańá praw¬≠idŇāowo dostar¬≠czanych z poŇľy¬≠wie¬≠niem substancji.

U chorej oso¬≠by sub¬≠strat, zami¬≠ast przek¬≠sz¬≠taŇā¬≠cińá sińô w nietoksy¬≠czny pro¬≠dukt, gro¬≠madzi sińô nad¬≠miernie w orga¬≠nizmie w szkodli¬≠wej formie. W efek¬≠cie, w miarńô upŇāy¬≠wu dochodzi do powaŇľnych uszkodzeŇĄ w kom√≥rkach i narzńÖ¬≠dach. Na szczńôŇõ¬≠cie lecze¬≠nie zaburzeŇĄ meta¬≠bol¬≠icznych jest moŇľli¬≠we ‚Äď gdy wiemy o choro¬≠bie, wystar¬≠czy zas¬≠tosowańá odpowied¬≠nińÖ dietńô elim¬≠i¬≠na¬≠cyjnńÖ lub suple¬≠men¬≠ta¬≠cyjnńÖ i w ten spos√≥b ura¬≠towańá zdrowie obar¬≠c¬≠zonej nińÖ osoby.czy warto szczepińá dzieci

Czy warto szczepińá dziecko, jeŇõli wiemy, Ňľe posi¬≠a¬≠da ono chorobńô meta¬≠bol¬≠icznńÖ? Wiele zaleŇľy od stanu zdrowot¬≠nego maŇāego pac¬≠jen¬≠ta. Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne majńÖ bowiem ten¬≠dencjńô do zaŇāamy¬≠wa¬≠nia sińô osińÖg¬≠nińôtej r√≥wnowa¬≠gi orga¬≠niz¬≠mu pod wpŇāy¬≠wem sil¬≠nego bodŇļ¬≠ca, takiego wŇāaŇõnie, jakim jest szczepi¬≠e¬≠nie. Po poda¬≠niu szczepi¬≠enia u chorej oso¬≠by mogńÖ wys¬≠tńÖpińá takie objawy jak sen¬≠noŇõńá, hipog¬≠likemia czy nawet ŇõpińÖcz¬≠ka. Aby tego uniknńÖńá, przed wyko¬≠naniem szczepi¬≠enia naleŇľy odpowied¬≠nio przy¬≠go¬≠towańá pac¬≠jen¬≠ta, a takŇľe mon¬≠i¬≠torowańá jego stan zdrowia po poda¬≠niu szczepi¬≠on¬≠ki [2].

ūüĒ∑ Szczepińá czy nie szczepińá dzieci? Badania genetyczne mogńÖ udzielińá odpowiedzi na to pytanie

Objawy gene¬≠ty¬≠cznych chor√≥b, kt√≥re mogńÖ byńá niebez¬≠pieczne w kon¬≠tekŇõ¬≠cie szczepieŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych, nie sńÖ widoczne od razu. Czńôs¬≠to rodz¬≠ice myŇõlńÖ, Ňľe ich dziecko jest zdrowe, a tym¬≠cza¬≠sem w mŇāodym orga¬≠nizmie dochodzi do powaŇľnych spustoszeŇĄ.

Odpowiedzi na pytanie ‚Äěszczepińá dziecko czy nie‚ÄĚ mogńÖ udzielińá nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. Niek¬≠t√≥re z test√≥w DNA sńÖ moŇľli¬≠we do wyko¬≠na¬≠nia w cińÖŇľy, inne moŇľ¬≠na zre¬≠al¬≠i¬≠zowańá po urodze¬≠niu dziec¬≠ka.  Wszys¬≠tkie majńÖ na celu wykrycie zapisanych w genach zmi¬≠an, o kt√≥rych wiedza moŇľe byńá znaczńÖ¬≠ca w kon¬≠tekŇõ¬≠cie szczepieŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych i p√≥Ňļniejszego planowa¬≠nia zdrowia dziecka.

ūüĒ∑ Czy warto szczepińá dzieci? Jakie badania genetyczne warto wykonańá, by sprawdzińá, czy szczepienie bńôdzie bezpieczne dla malucha?

Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem wykon¬≠ańá, by dowiedzieńá sińô, czy szczepińá dziecko? W Polsce sńÖ juŇľ dostńôp¬≠ne testy DNA dla dzieci, takie jak np. test NOVA. To test, kt√≥ry pozwala ziden¬≠ty¬≠fikowańá aŇľ 12 wrod¬≠zonych pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci i 68 chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych, kt√≥re mogńÖ stanow¬≠ińá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia lub wyma¬≠gańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ. Badanie anal¬≠izu¬≠je takŇľe tol¬≠er¬≠ancjńô orga¬≠niz¬≠mu na 32 sub¬≠stanc¬≠je zawarte w 200 najpop¬≠u¬≠larniejszych lekach.

szczepińá czy nie szczepińá dzieciInne badanie gene¬≠ty¬≠czne o znacznie szer¬≠szym zakre¬≠sie to test ekso¬≠mowy WES. Badanie anal¬≠izu¬≠je wszys¬≠tkie geny dziec¬≠ka (ok. 23 000) pod kńÖtem wszys¬≠t¬≠kich znanych chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych. Test potrafi wykryńá 300 wrod¬≠zonych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci oraz 600 r√≥Ňľnych chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych, co pozwala maksy¬≠mal¬≠nie skr√≥¬≠cińá czas diag¬≠nozy i przyspieszyńá leczenie.

Testy DNA to nie wydatek, lecz inwest¬≠y¬≠c¬≠ja. Wyko¬≠nane raz w cińÖgu Ňľycia badanie gene¬≠ty¬≠czne pozwala zyskańá cen¬≠nńÖ wiedzńô na tem¬≠at zdrowia dziec¬≠ka. JeŇõli badanie zostaŇāo wyko¬≠nane na wczes¬≠nym etapie roz¬≠wo¬≠ju, w wielu przy¬≠pad¬≠kach da sińô wyprzedz¬≠ińá objawy choro¬≠by gene¬≠ty¬≠cznej. Dzińô¬≠ki temu moŇľ¬≠na nie tylko dowiedzieńá sińô, czy szczepińá dziecko, ale i takŇľe dańá malu¬≠chowi szan¬≠sńô na nor¬≠malne funkcjonowanie, pomi¬≠mo zapisanej w genach choroby.

Zobacz teŇľ:

Autyzm badanie dziec¬≠ka ‚ÄĒ jakie moŇľesz wykonańá?

Badanie FRAX ‚ÄĒ czym jest?

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
  1. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
  2. https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/wytyczne/124947,szczepienia-dzieci-z-chorobami-ukladu-nerwowego
OceŇĄ
mail