ūüĎČ Czy szczepińá dziecko czy nie? Jak sińô przygotowańá? Przeskocz do treŇõci
coloalert

Czy szczepińá dziecko czy nie? Poznaj odpowiedŇļ na to pytanie!

szczepińá dziecko czy nieRodz¬≠ice maluch√≥w w wieku przed¬≠szkol¬≠nym i szkol¬≠nym czńôs¬≠to zada¬≠jńÖ sobie waŇľne pytanie ‚Äď czy szczepińá dziecko? Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko? OdpowiedŇļ wcale nie jest taka pros¬≠ta. Owszem, szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ konieczne, by ochronińá dziecko przed choroba¬≠mi zakaŇļny¬≠mi, zdarza¬≠jńÖ sińô jed¬≠nak sytu¬≠acje, kiedy dziecko ma prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia lub maluch wyma¬≠ga spec¬≠jal¬≠nych przy¬≠go¬≠towaŇĄ przed podaniem szczepi¬≠on¬≠ki. Warto je poznańá!

Czy szczepińá dziecko ‚Äď oto najwaŇľniejsze infor¬≠ma¬≠c¬≠je na ten temat:

 1. Czy szczepińá dzieci ‚Äď kiedy szczepi¬≠e¬≠nie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne moŇľe byńá niebezpieczne?
 2. Szczepińá czy nie szczepińá ‚Äď dzieci z choroba¬≠mi metabolicznymi
 3. Szczepińá czy nie szczepińá ‚Äď dzieci z pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõci
 4. Szczepińá dziecko, czy nie ‚ÄĒ wykonu¬≠jńÖc bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne, rodz¬≠ice mogńÖ poz¬≠nańá odpowiedŇļ na to pytanie!
 5. Czy szczepińá dziecko ‚Äď test gene¬≠ty¬≠czny NOVA poz¬≠woli zad¬≠bańá o bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ

ūüíô Czy szczepińá dzieci ‚Äď kiedy szczepienie profilaktyczne moŇľe byńá niebezpieczne?

Szczepińá dziecko czy nie ‚Äď to pytanie zada¬≠jńÖ sobie rodz¬≠ice, kt√≥rzy przeczy¬≠tali w Internecie, Ňľe szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne mogńÖ byńá szkodli¬≠we dla zdrowia. Tym¬≠cza¬≠sem nie ma badaŇĄ naukowych, kt√≥re by takńÖ infor¬≠ma¬≠cjńô potwierdza¬≠Ňāy. Jedyne grupy os√≥b, kt√≥re powin¬≠ny sińô zas¬≠tanaw¬≠iańá, czy warto szczepińá dzieci, to oso¬≠by posi¬≠ada¬≠jńÖce zapisane w genach choro¬≠by wrod¬≠zone. Niek¬≠t√≥re z gene¬≠ty¬≠cznych schorzeŇĄ mogńÖ wyma¬≠gańá bowiem spec¬≠jal¬≠nych przy¬≠go¬≠towaŇĄ do szczepi¬≠enia lub nawet stanow¬≠ińá jed¬≠noz¬≠naczne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do poda¬≠nia szczepi¬≠on¬≠ki. NaleŇľńÖ do nich choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne u dzieci oraz pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci, o kt√≥rych pisze¬≠my poniŇľej.

ūüíô Szczepińá czy nie szczepińá ‚Äď dzieci z chorobami metabolicznymi

Szczepińá dziecko czy nie? To pytanie powin¬≠ni sobie zadańá rodz¬≠ice maluch√≥w z zapisany¬≠mi w genach choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi. To gru¬≠pa okoŇāo 600 schorzeŇĄ, kt√≥re wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ na funkcjonowanie metab¬≠o¬≠liz¬≠mu, zakŇā√≥¬≠ca¬≠jńÖc je. Orga¬≠nizm chorego nie potrafi przetwarzańá praw¬≠idŇāowo wszys¬≠t¬≠kich sub¬≠stancji dostar¬≠czanych z pokarmem, w zwińÖzku z czym powin¬≠na u niego zostańá wprowad¬≠zona spec¬≠jal¬≠na dieta restryk¬≠cyj¬≠na lub suple¬≠men¬≠tac¬≠ja (w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od zale¬≠ceŇĄ lekarskich).

Czy warto szczepińá dzieci z choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi? U os√≥b z zapisanym w genach zaburze¬≠niem metab¬≠o¬≠liz¬≠mu bard¬≠zo waŇľny jest stan zdrowot¬≠ny pac¬≠jen¬≠ta ‚ÄĒ czńôs¬≠to wyma¬≠ga¬≠jńÖ wińôc one spec¬≠jal¬≠nych przy¬≠go¬≠towaŇĄ do poda¬≠nia szczepi¬≠on¬≠ki. Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne majńÖ ten¬≠dencjńô do zaŇāamy¬≠wa¬≠nia sińô osińÖg¬≠nińôtej r√≥wnowa¬≠gi zdrowia (dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej), np. w sytu¬≠acji, gdy chory wymio¬≠tu¬≠je, cier¬≠pi na jakńÖŇõ infekcjńô lub jest przegŇāod¬≠zony. Szczepi¬≠e¬≠nie moŇľ¬≠na podańá tylko wtedy, gdy mŇāody orga¬≠nizm jest ‚Äěwyr√≥w¬≠nany meta¬≠bol¬≠icznie‚ÄĚ, w prze¬≠ci¬≠wnym razie moŇľe mu powaŇľnie zaszkodzińá.

Dobrym przykŇāa¬≠dem jest choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na ‚Äď defi¬≠cyt MCAD. Czy szczepińá dzieci z tym zaburze¬≠niem? Oczy¬≠wiŇõ¬≠cie, jed¬≠nak tylko po uprzed¬≠nim nakarmie¬≠niu! Gdy u malucha z defi¬≠cytem MCAD dojdzie do przegŇāodzenia, podanie szczepi¬≠on¬≠ki moŇľe wywoŇāańá hipog¬≠likemińô, a nawet doprowadz¬≠ińá do ŇõpińÖcz¬≠ki. W trosce o naleŇľyte bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepi¬≠enia istotne jest takŇľe badanie reakcji dziec¬≠ka po poda¬≠niu szczepi¬≠on¬≠ki pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznej [1].

ūüíô Szczepińá czy nie szczepińá ‚Äď dzieci z pierwotnymi niedoborami odpornoŇõci

Dru¬≠ga gru¬≠pa chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, kt√≥rych obec¬≠noŇõńá powin¬≠na skŇāa¬≠ni¬≠ańá do reflek¬≠sji, czy warto szczepińá dzieci, to pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci. To set¬≠ki r√≥Ňľnorod¬≠nych zaburzeŇĄ ukŇāadu immuno¬≠log¬≠icznego, kt√≥re znacznie zwińôk¬≠sza¬≠jńÖ podat¬≠noŇõńá malucha na infekcje.

czy szczepińá dzieciPier¬≠wotne niedobo¬≠ry (w skr√≥¬≠cie PNO) wińÖŇľńÖ sińô z wyŇľszym ryzykiem wys¬≠tńÖpi¬≠enia alergii, chor√≥b autoim¬≠muno¬≠log¬≠icznych i nowot¬≠wor√≥w, wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ one nieko¬≠rzyst¬≠nie takŇľe na funkcjonowanie wielu narzńÖd√≥w i ukŇāad√≥w. Na caŇāym Ňõwiecie na pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci cho¬≠ru¬≠je ok. 6 mil¬≠ion√≥w os√≥b, jed¬≠nak z uwa¬≠gi na bard¬≠zo niespecy¬≠ficzne objawy oraz ograniczenia w meto¬≠dach badaw¬≠czych, wińôk¬≠szoŇõńá pac¬≠jen¬≠t√≥w wcińÖŇľ nie ma postaw¬≠ionej poprawnej diag¬≠nozy gene¬≠ty¬≠cznej w tym kierunku [2].

PNO majńÖ ogromne znacze¬≠nie takŇľe w kon¬≠tekŇõ¬≠cie szczepieŇĄ. Zgod¬≠nie z rekomen¬≠dac¬≠ja¬≠mi Pol¬≠skiego Insty¬≠tu¬≠tu Zdrowia Pub¬≠licznego pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci stanow¬≠ińÖ bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do poda¬≠nia dziecku tzw. Ňľywych szczepi¬≠onek (szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko gruŇļl¬≠i¬≠cy, szczepi¬≠onka MMR, szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko ospie wietrznej) [3]. JeŇõli nie zas¬≠to¬≠su¬≠je¬≠my sińô do tego zakazu i podamy malu¬≠chowi szczepi¬≠e¬≠nie, moŇľe¬≠my u niego wywoŇāańá objawy choro¬≠by, na kt√≥rńÖ miaŇāo ono zostańá zaszczepione.

ūüíô Szczepińá dziecko czy nie ‚ÄĒ wykonujńÖc badania genetyczne, rodzice mogńÖ poznańá odpowiedŇļ na to pytanie!

Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci oraz choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne to bard¬≠zo pod¬≠stńôp¬≠ne schorzenia ‚Äď u wielu os√≥b mogńÖ one prze¬≠b¬≠ie¬≠gańá lata¬≠mi bezob¬≠ja¬≠wowo. Rodz¬≠ice mogńÖ sobie nawet nie zdawańá sprawy, Ňľe ich dziecko posi¬≠a¬≠da niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w genach, dop√≥¬≠ki nie dojdzie do ujawnienia niepoko¬≠jńÖ¬≠cych objaw√≥w. Wtedy jed¬≠nak moŇľe byńá juŇľ za p√≥Ňļno na jakiekol¬≠wiek leczenie.czy warto szczepińá dzieci

Zar√≥wno pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci, jak i choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne, to choro¬≠by wywoŇāane niepraw¬≠idŇāowym zapisem w genach. Takich schorzeŇĄ nie da sińô wykryńá z caŇākow¬≠itńÖ pewnoŇõ¬≠cińÖ za pomocńÖ pod¬≠sta¬≠wowych badaŇĄ pre¬≠na¬≠tal¬≠nych, ultra¬≠sono¬≠grafii czy w p√≥Ňļniejszym wieku dziec¬≠ka ‚Äď badaŇĄ obra¬≠zowych. Aby dowiedzieńá sińô, czy szczepińá dziecko czy nie, warto wykon¬≠ańá u malucha bada¬≠nia, kt√≥re sprawdza¬≠jńÖ bezpoŇõred¬≠nińÖ przy¬≠czynńô chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, czyli zmi¬≠any w genach.

ūüíô Czy szczepińá dziecko ‚Äď test genetyczny NOVA pozwoli zadbańá o bezpieczeŇĄstwo szczepieŇĄ

W Polsce sńÖ juŇľ dostńôp¬≠ne testy DNA, kt√≥re moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá od razu po urodze¬≠niu dziec¬≠ka i dowiedzieńá sińô, dzińô¬≠ki nim, czy szczepińá dziecko, czy nie. Jed¬≠nym z nich jest innowa¬≠cyjny test NOVA. To badanie gene¬≠ty¬≠czne noworod¬≠k√≥w i dzieci do lat 5, dzińô¬≠ki kt√≥re¬≠mu moŇľ¬≠na zyskańá bard¬≠zo szczeg√≥ŇāowńÖ wiedzńô na tem¬≠at zdrowia malucha i, w opar¬≠ciu o nińÖ, bez¬≠piecznie przy¬≠go¬≠towańá dziecko do szczepieŇĄ.

Test NOVA to badanie gene¬≠ty¬≠czne, wykony¬≠wane najnowszńÖ metodńÖ NGS, kt√≥ra sprawdza pod¬≠czas jed¬≠nej anal¬≠izy wszys¬≠tkie mutac¬≠je w danym genie, a nie tylko te najczńôst¬≠sze. Wynik bada¬≠nia jest dodatkowo potwierdzany metodńÖ Sangera, co daje pewnoŇõńá, Ňľe test DNA jest wiarygodny.

Badanie NOVA pozwala zidentyfikowańá:szczepińá czy nie szczepińá dzieci

 • 12 pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõci,
 • 68 chor√≥b metabolicznych,
 • 7 chor√≥b wrodzonych,
 • nietol¬≠er¬≠anc¬≠je na 32 sub¬≠stanc¬≠je zawarte w 200 najpop¬≠u¬≠larniejszych lekach.

Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne niemowla¬≠ka sńÖ w stanie udzielińá odpowiedzi na pytanie, czy pozornie zdrowy maluch nie ma zapisanej w genach choro¬≠by. Dzińô¬≠ki nim moŇľ¬≠na w szy¬≠b¬≠ki i Ňāatwy spos√≥b wykryńá u dziec¬≠ka zar√≥wno pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci i wrod¬≠zone zaburzenia meta¬≠bol¬≠iczne ‚Äď czyli choro¬≠by, kt√≥re mogńÖ mieńá wpŇāyw na bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ, jak i szereg innych nieprawidŇāowoŇõci.

Zobacz teŇľ:

Autyzm badanie dziec¬≠ka ‚ÄĒ jakie moŇľesz wykonańá?

Badanie FRAX ‚ÄĒ czym jest?

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

ŇĻr√≥dŇāa:

 1. Szczepi¬≠enia dzieci z choroba¬≠mi ukŇāadu ner¬≠wowego ‚ÄĒ Stanowisko Pol¬≠skiego Towarzyst¬≠wa Wak¬≠cynologii, 5.11.2015.
 2. Pier¬≠wotne Niedobo¬≠ry OdpornoŇõ¬≠ci- stan obec¬≠ny oraz potrze¬≠by diag¬≠nos¬≠ty¬≠ki i ter¬≠apii w Polsce; Pex Phar¬≠maSe¬≠quence, Warsza¬≠wa, paŇļdziernik 2017.
 3. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
OceŇĄ
mail