✅ Co wywołuje atak padaczki? Sprawdź, jakie czynniki ją wywołują! Przeskocz do treści
coloalert

Co wywołuje atak padaczki? Jakie są przyczyny padaczki?

od czego jest padaczkaPadacz­ka to schorze­nie neu­ro­log­iczne, które może znacznie utrud­nić funkcjonowanie. Od czego jest padacz­ka? Co wywołu­je atak padacz­ki? Na czym pole­ga diag­no­zowanie ataków padaczkowych i ich lecze­nie? Niniejszy artykuł porusza te tematy!

Co wywołu­je atak padacz­ki? Sprawdź:

 1. Co wywołu­je atak padacz­ki – jakich czyn­ników unikać?
 2. Od czego jest padacz­ka – czy oso­ba z padaczką może pra­cow­ać w dowol­nym zawodzie?
 3. Padacz­ka – od czego padacz­ka się pojaw­ia? Jakie są przy­czyny zaburzeń?
 4. Co wywołu­je atak padacz­ki – jakie bada­nia wykon­ać, by poz­nać przy­czyny ataków?
 5. Od czego jest padacz­ka – oto korzyś­ci płynące z wyko­na­nia badań genetycznych

▶ Co wywołuje atak padaczki – jakich czynników unikać?

Od czego jest padacz­ka? Co wywołu­je atak padacz­ki? Jakich czyn­ników powin­ny unikać oso­by chore? Te pyta­nia zada­ją sobie zarówno pac­jen­ci z napada­mi padacz­ki, jak i ich krewni. Padacz­ka może bowiem znaczą­co utrud­nić funkcjonowanie w społeczeńst­wie i wpłynąć nieko­rzyst­nie na jakość życia, nie tylko chorego, ale i jego rodziny.

Od czego padacz­ka może się pojaw­iać z nasiloną częs­toś­cią? Jakie są przy­czyny padacz­ki? Wśród czyn­ników, które nasi­la­ją inten­sy­wność ataków i zwięk­sza­ją ryzyko ponownego napadu epilep­sji, wymienia się:co wywołuje atak padaczki

 • foto­sty­mu­lację,
 • hiper­wenty­lację (szy­bkie oddychanie),
 • nad­mierne spoży­cie alkoholu,
 • niewystar­cza­jącą ilość snu.

Aby zmin­i­mal­i­zować ilość napadów, należy unikać czyn­ników wywołu­ją­cych ata­ki oraz stosować odpowied­nie leki przeciwpadaczkowe.

▶ Od czego jest padaczka – czy osoba z padaczką może pracować w dowolnym zawodzie?

Napady epilep­sji są trudne do zdi­ag­no­zowa­nia. Częs­to nawet sam chory nie wie, co wywołu­je atak padacz­ki, dlat­ego też oso­ba z taki­mi skłon­noś­ci­a­mi nie może pra­cow­ać w dowol­nie wybranym zawodzie. W przy­pad­ku padacz­ki fotoczułej do wys­tąpi­enia ataków dochodzi pod wpły­wem szy­bko zmieni­a­jącego się światła. Jego źródłem mogą być pro­gramy telewiz­yjne lub nawet miga­ją­ca żarówka. Z kolei hiper­wenty­lac­ja, czyli kole­jny czyn­nik nasi­la­ją­cy ata­ki padacz­ki, może wys­tąpić pod wpły­wem stre­su lub w trak­cie nagłego wysiłku fizycznego.

Z tego też powodu zawody niedostęp­ne dla osób z padaczką to między innymi:

 • lekarz chirurg,
 • oper­a­tor ciężkiego sprzętu,
 • pra­cown­ik na wysokościach,
 • spawacz,
 • zawodowy kierow­ca.

padaczka od czegoOso­by z padaczką nie powin­ny pra­cow­ać na zmi­anach noc­nych, ani też z mate­ri­ała­mi niebez­pieczny­mi. Dyskusyjną kwest­ią jest także posi­adanie prawa jazdy przez osobę z padaczką. Chorzy na epilep­sję nie powin­ni również upraw­iać sportów, które wyma­ga­ją szy­bkiego i inten­sy­wnego wysiłku ani sportów ekstremal­nych (np. nar­cia­rst­wo wyczynowe, wspinacz­ka wysokogórs­ka, nurkowanie).

▶ Padaczka – od czego padaczka się pojawia? Jakie są przyczyny zaburzeń?

Od czego padacz­ka się pojaw­ia? Poniżej prezen­tu­je­my najważniejsze przy­czyny zaburzeń.

👍 Od czego jest padaczka – przyczyny genetyczne

Zgod­nie z doniesieni­a­mi ze świa­ta nau­ki, udzi­ał czyn­ników gene­ty­cznych w pato­genezie padaczek sza­cu­je się na nawet 60% [1]. Oznacza to, że u pon­ad połowy pac­jen­tów z ata­ki padacz­ki, epilep­s­ja wyni­ka z zaburzeń gene­ty­cznych. Do padacz­ki mogą doprowadz­ić takie choro­by gene­ty­czne jak zespół Dravet czy stward­nie­nie guzowate. Ata­ki padacz­ki wywołu­je także szereg gene­ty­cznie uwarunk­owanych chorób metabolicznych.

👍 Od czego jest padaczka – urazy, guzy i rozwojowe wady mózgu

Ata­ki padacz­ki mogą wys­tąpić u osób, u których:

 • budowa mózgu była niepraw­idłowa już w życiu płodowym,
 • doszło do poważnego urazu głowy,
 • rozwi­ja się guz mózgu.

👍 Co wywołuje atak padaczki – ciężkie zapalenia

Padacz­ka może stanow­ić także powikłanie cięż­kich zapaleń, np. zapale­nia opon móz­gowych. Ryzyko zachorowa­nia na tego typu ciężkie zakaże­nia jest dość wysok­ie u osób z pier­wot­ny­mi niedob­o­ra­mi odporności.

Zawsze warto zro­bić wszys­tko, aby odkryć, co wywołu­je atak padacz­ki. W zależnoś­ci od tego, do czego jest padacz­ka, moż­na dobrać najlep­sze lecze­nie zaburzeń i pomóc choremu.

▶ Co wywołuje atak padaczki – jakie badania wykonać, by poznać przyczyny ataków?

Gdy doszło do wys­tąpi­enia ataków padacz­ki i bada­nia obra­zowe oraz neu­ro­log­iczne nie są w stanie wskazać przy­czyny zaburzeń, należy wykon­ać bada­nia gene­ty­czne dziec­ka. Wczes­na diag­noza gene­ty­cz­na padacz­ki pozwala wybrać opty­mal­ną metodę leczenia [2]. Od diag­nozy i rozpoz­na­nia konkret­nego zespołu padaczkowego zależy bowiem dobór leków. Na szczęś­cie dziś mamy dostęp do bard­zo dokład­nych i wiary­god­nych badań gene­ty­cznych na padaczkę, które pozwala­ją na sze­roką diag­nos­tykę różni­cową epilepsji.

Bada­nia gene­ty­czne niemowląt i dzieci w kierunku padacz­ki moż­na wykon­ać w bard­zo wczes­nym wieku. Test DNA moż­na wykon­ać u niemowlę­cia. Aby odkryć, co wywołu­ją atak padacz­ki, najlepiej wybier­ać bada­nia gene­ty­czne, wyko­rzys­tu­jące tech­nologię NGS, o jak najsz­er­szym zakre­sie badanych chorób. Wtedy mamy pewność, że anal­i­zowanych z niezwykłą dokład­noś­cią jest jak najwięcej genów.

od czego jest padaczkaJakie bada­nia gene­ty­czne wykon­ać, by dowiedzieć się, od czego jest padacz­ka? Najsz­er­szym i najlep­szym badaniem na padaczkę, jakie jest dostęp­ne na rynku, jest test WES (badanie ekso­mu). To badanie, które sprawdza wszys­tkie geny, które mogą być odpowiedzialne za padaczkę u dzieci. Inne bada­nia gene­ty­czne warte uwa­gi to pan­ele NGS w kierunku przy­czyn padacz­ki – w trak­cie tego tes­tu DNA anal­i­zowane są 132 geny, które, zgod­nie z dany­mi lit­er­atur­owy­mi, mogą być związane z ataka­mi epilep­sji. Oczy­wiś­cie możli­we jest wyko­nanie testów DNA w kierunku konkret­nej pode­jrze­wanej choro­by wywołu­jącej padaczkę, jed­nak jeśli badanie wyk­luczy tę chorobę, i tak będą konieczne dal­sze testy. W ten sposób diag­nos­ty­ka może się wydłużyć i trwać nawet kil­ka lat.

▶ Od czego jest padaczka – oto korzyści płynące z wykonania badań genetycznych

Bada­nia gene­ty­czne wiążą się z wielo­ma korzyś­ci­a­mi dla pac­jen­ta. Poza tym, że dzię­ki nim moż­na odkryć, co wywołu­je atak padacz­ki, niek­tóre testy DNA (np. test WES) mogą wykryć u badanego także szereg innych groźnych chorób gene­ty­cznych – np. nietol­er­anc­je pokar­mowe lub pier­wotne niedobo­ry odporności. Wiedza o zapisanych w genach niepraw­idłowoś­ci­ach poz­woli na prewencję i wylecze­nie schorzenia, zan­im jeszcze dojdzie do wys­tąpi­enia poważnych objawów i ujawnienia się choroby.

Bada­nia DNA pozwala­ją osza­cow­ać, jak duże jest ryzyko wys­tąpi­enia zaburzeń gene­ty­cznych u krewnych badanego — planowanego rodzeńst­wa lub też potomst­wa. Wynik tes­tu DNA jest ważny na całe życie – gdy więc da on wynik negaty­wny, mamy pewność, że u badanego nigdy nie wys­tąpi żad­na z anal­i­zowanych przez test chorób genetycznych.

Wyko­nanie testów gene­ty­cznych nie jest trudne – wystar­czy zapisać się na pobranie prób­ki, która następ­nie jest wysyłana kuri­erem do anal­izy do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik tes­tu DNA jest dostęp­ny online, niek­tóre lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne ofer­u­ją w cenie bada­nia kon­sul­tację z lekarzem genetykiem.

Zobacz też:

Autyzm badanie dziec­ka — jakie możesz wykonać?

Badanie FRAX — czym jest?

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań na padaczkę?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
 1. Hoffman-Zacharska D., 2017. Encefalopatie padaczkowe – diagnostyka następnej generacji. Neurologia Dziecięca; 26, 52.
 2. Słowińska M., Jóźwiak S., 2017. Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu padaczki w przeszłości oraz wyzwania współczesnej epileptologii. Child Neurology; 26, 53
Oceń
mail