Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Padaczka

now browsing by category

 
Test NIFTY a VERAgene, test NIFTY a VERACITY

Test NIFTY a VERAgene, test NIFTY a VERACITY – jakie badanie wybrać?

Planu­jesz wyko­nanie niein­wazyjnych badań pre­na­tal­nych, ale nie wiesz, jakie są różnice pomiędzy testem NIFTY a VERACITY oraz czym się różnią test NIFTY a VER­A­gene? Niniejszy artykuł pod­powia­da, czym różnią się te bada­nia i czym warto się kierować pod­czas wyboru bada­nia wol­nego płodowego DNA. Test NIFTY a VER­A­gene, test NIFTY a…

Test NACE a test NIFTY pro

Test NACE a test NIFTY pro – które badanie wybrać?

Test NACE oraz test NIFTY pro pozwala­ją wykryć ryzyko wys­tąpi­enia różnych niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznych jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka. Oba bada­nia należą do grupy NIPT i korzys­ta­ją z metody anal­izy wol­nego płodowego DNA. Są więc bez­pieczne i mają wysoką czułość. Co je różni? Sprawdź porów­nanie test NACE a test NIFTY pro. Test…

test nipt czy nifty

Test NIPT czy NIFTY – które badanie wybrać?

Test NIPT czy NIFTY – które badanie wybrać? To pytanie zada­je sobie wiele par, które spodziewa­ją się potomst­wa. Tym­cza­sem nazwa NIPT odnosi się do sze­rok­iej grupy badań, w której zna­j­du­je się także test NIFTY. Spis treś­ci: Test NIPT czy NIFTY? NIFTY jest również badaniem NIPT Test NIPT czy NIFTY – czym…

jak przygotować dziecko z autyzmem do zmian

Jak przygotować dziecko z autyzmem do zmian?

Dziecko z autyzmem lubi codzi­en­ną rutynę i nie toleru­je od niej żad­nych odstępstw. Daje mu ona poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Cza­sem jed­nak zmi­any są nie­u­niknione, co może być trud­nym doświad­cze­niem dla autysty­ka i jego rodz­iców. Jak przy­go­tować go do zmi­an? Odpowiedź poniżej. Zmi­any w życiu a szty­wność zachowań dziec­ka autystycznego…

badanie eeg padaczka

Badanie EEG u dzieci

Dzieciom, które boryka­ją się z objawa­mi padacz­ki, bard­zo częs­to zle­ca się badanie EEG. Może być ono przeprowad­zone, gdy dziecko śpi, ale jest to opcjon­alne. Oblig­a­to­ryjne z kolei jest odpowied­nie przy­go­towanie do bada­nia EEG. Jak prze­b­ie­ga to badanie? Jak dziecko powin­no być do niego przy­go­towane? Odpowiedzi poniżej Prze­bieg bada­nia EEG Badanie EEG…

galaktozemia choroba

Galaktozemia – metaboliczna choroba genetyczna

Galak­tozemia jest rzad­ką, wrod­zoną chorobą meta­bol­iczną, o gene­ty­cznym podłożu. Pole­ga na tym, że orga­nizm chorej oso­by nie jest w stanie przetworzyć cukru — galak­tozy w glukozę. W kon­sek­wencji następu­je gro­madze­nie się galak­tozy oraz jej pochod­nych w tkankach i narzą­dach dziec­ka, co powodu­je wiele niepożą­danych objawów. Zaburze­nie to wyni­ka z braku…

etiologia autyzmu dziecięcego

Etiologia autyzmu – jakie są przyczyny zaburzeń u dziecka?

Eti­olo­gia autyz­mu wskazu­je, że na pojaw­ie­nie się tego zaburzenia ma wpływ wiele czyn­ników, które mogą się ze sobą łączyć. Naukow­cy zaj­mu­ją stanowisko, że nie ma jed­nej prostej przy­czyny powodu­jącej wys­tąpi­e­nie objawów ze spek­trum autyz­mu, jed­nak sza­cu­je się, że u 1/3 pac­jen­tów przy­czy­na leży w genach. By uniknąć długiego pro­ce­su diagnostycznego,…

objawy choroba krabbego

Choroba Krabbego – jakie daje objawy i jak ją diagnozować?

Objawy choro­by Krabbego mogą być różnorodne i wys­tępować z odmi­en­nym nasile­niem. Dynami­ka tego schorzenia jest bard­zo zmi­en­na, lecz najczęś­ciej diag­nozu­je się je pomiędzy 4 a 6 miesiącem życia dziec­ka. Postać niemowlę­ca jest naj­cięższa i w wielu wypad­kach prowadzi do śmier­ci przed ukończe­niem  2 lub 3 roku życia. Czym jest choroba…

test neobona a nifty pro porobienstwa i roznice

Test Neobona a test NIFTY pro – różnice i podobieństwa. Który test wybrać?

Test Neobona i test NIFTY pro to niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne (NIPT). Są w pełni bez­pieczne i nie niosą żad­nego ryzy­ka poronienia lub zakaże­nia wewnątrz­maci­cznego, a jedocześnie mają wysoką czułość. Możli­we są do wyko­na­nia już po 10 tygod­niu ciąży. W jakim celu się je przeprowadza? Jaka jest różni­ca między testem Neobona…

likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier architektonicznych

Wiele obiek­tów architek­ton­icznych nie jest dos­tosowanych do potrzeb ludzi niepełnosprawnych. Nazy­wa się to bari­era­mi architek­ton­iczny­mi. Dla osób z niepełnosprawnoś­cią bari­erą może być nawet jeden stopień. Aktu­al­nie w obiek­tach architek­ton­icznych sto­su­je się coraz więcej rozwiązań, które nie utrud­ni­ały­by funkcjonowa­nia ludziom niepełnosprawnym. Jak pomóc osobom niepełnosprawnym w codzi­en­nym funkcjonowa­niu? Jakie rozwiąza­nia wdrożyć?…

co to jest opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa- czym jest i dla kogo jest przeznaczona?

Rodz­ice oraz opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mierzą się na co dzień z ogrom­nym wyzwaniem. Są oni obciążeni psy­chicznie i fizy­cznie- rezygnu­ją z życia zawodowego i społecznego, przes­ta­ją się rozwi­jać i dos­tosowu­ją się jedynie pod dziecko niepełnosprawne. Aby im ulżyć i udzielić wspar­cia stwor­zono pro­gram opie­ki wytch­nieniowej. Ma on wesprzeć opiekunów lub…

prezent dla dziecka z autyzmem

Co kupić na prezent dziecku autystycznemu?

Kupowanie dzieciom prezen­tów częs­to jest dość prob­lematy­czne. Jest tak zarówno w przy­pad­ku, gdy obdarowu­je­my zdrowe dziecko, jak i w przy­pad­ku obdarowywa­nia dziec­ka z objawa­mi ze spek­trum autyz­mu. Każde dziecko najbardziej ucieszy się z zabaw­ki. Jed­nak kupu­jąc prezent dla autysty­ka, musimy mieć na uwadze, że powin­na ona być dos­tosowana do jego…