Przeskocz do treŇõci
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Padaczka

now browsing by category

 
badania metaboliczne u dzieci

Choroby metaboliczne u dzieci ‚Äď badania metaboliczne noworodka mogńÖ je szybko wykryńá!

Wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne u dzieci sńÖ bard¬≠zo pod¬≠stńôp¬≠ne, zaburzenia te czńôs¬≠to rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô w ukryciu, by po kilku miesińÖ¬≠cach lub lat¬≠ach dańá niepoko¬≠jńÖce objawy. Zaburzenia meta¬≠bol¬≠iczne u dzieci dajńÖ bard¬≠zo groŇļne powikŇāa¬≠nia. WŇõr√≥d objaw√≥w nielec¬≠zonych chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych u dzieci wyr√≥Ňľ¬≠nia sińô mińôdzy inny¬≠mi op√≥Ňļnie¬≠nie roz¬≠wo¬≠ju intelek¬≠tu¬≠al¬≠nego. Jak do tego nie‚Ķ

padaczka u dzieci

Padaczka u dzieci, epilepsja u dzieci ‚Äď jakie sńÖ jej przyczyny?

Padacz¬≠ka u dzieci moŇľe sińô rozwinńÖńá wskutek r√≥Ňľnorod¬≠nych czyn¬≠nik√≥w. Do uszkodzenia ukŇāadu ner¬≠wowego moŇľe dojŇõńá np. w wyniku okoŇāo¬≠porodowych kom¬≠p¬≠likacji. W wielu przy¬≠pad¬≠kach epilep¬≠s¬≠ja u dzieci rozwi¬≠ja sińô w wyniku niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w genach. Na szczńôŇõ¬≠cie zmi¬≠any w genach wywoŇāu¬≠jńÖce padaczkńô u noworod¬≠k√≥w czy teŇľ padaczkńô u maŇāych dzieci da sińô‚Ķ

autyzm dziecińôcy rokowania

Autyzm dziecińôcy ‚Äď rokowania ‚Äď co moŇľna zrobińá, by pom√≥c dziecku?

Jed¬≠nym z najpowaŇľniejszych zaburzeŇĄ roz¬≠wo¬≠jowych, kt√≥re spńôdza¬≠jńÖ sen z powiek zatroskanym rodz¬≠i¬≠com, jest autyzm dziecińô¬≠cy. Rokowa¬≠nia dla zaburzeŇĄ ASD sńÖ o wiele lep¬≠sze, gdy diag¬≠noza autyz¬≠mu zostanie postaw¬≠iona na wczes¬≠nym etapie. JeŇõli do roz¬≠wo¬≠ju objaw√≥w autyz¬≠mu doprowadz¬≠iŇāy czyn¬≠ni¬≠ki gene¬≠ty¬≠czne, moŇľ¬≠na odkryńá przy¬≠czynńô autyz¬≠mu i osza¬≠cow¬≠ańá ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia zaburzeŇĄ u innych‚Ķ

testy na odpornosc

Testy na odpornoŇõńá ‚Äď jakie badania wykonańá, by sprawdzińá, czy ukŇāad immunologiczny dziaŇāa prawidŇāowo?

SŇāa¬≠ba odpornoŇõńá to czńôsty prob¬≠lem u dzieci w wieku przed¬≠szkol¬≠nym i szkol¬≠nym. Gdy jed¬≠nak dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je i prze¬≠chodzi infekc¬≠je cińôŇľej niŇľ r√≥wieŇõni¬≠cy prze¬≠chodzi infekc¬≠je, warto sińô zas¬≠tanow¬≠ińá, czy aby na pewno jego ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny funkcjonu¬≠je praw¬≠idŇāowo. Z pomocńÖ przy¬≠chodzńÖ testy na odpornoŇõńá. To bada¬≠nia, kt√≥re moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá, gdy dziecko‚Ķ

kwalifikacja do szczepienia

Kwalifikacja do szczepienia ‚Äď jakie badania wykonańá, by uniknńÖńá NOP√≥w?

Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia dziec¬≠ka jest koniecz¬≠na, by dowiedzieńá sińô, czy moŇľe ono byńá bez¬≠piecznie szczepi¬≠one. Dzińô¬≠ki temu rodz¬≠ice mogńÖ uniknńÖńá NOP√≥w, czyli NiepoŇľńÖ¬≠danych Odczyn√≥w Poszczepi¬≠en¬≠nych. Jak kwal¬≠i¬≠fiku¬≠je sińô dziecko do szczepi¬≠enia? Kt√≥re bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem sńÖ najwaŇľniejsze? Pod¬≠powiadamy w niniejszym artykule! Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia ‚Äď oto najwaŇľniejsze infor¬≠ma¬≠c¬≠je z tego‚Ķ

zesp√≥Ňā Ňāamliwego chromosomu X

Zesp√≥Ňā Ňāamliwego chromosomu X (FRAX) ‚Äď objawy, diagnostyka, leczenie

Zesp√≥Ňā Ňāam¬≠li¬≠wego chro¬≠mo¬≠so¬≠mu X (FRAX) to jed¬≠na z czńôstych przy¬≠czyn autyz¬≠mu u dzieci [1]. Do pow¬≠sta¬≠nia zaburzenia prowadzi mutac¬≠ja w genie FMR1. Objawy Ňāam¬≠li¬≠wego chro¬≠mo¬≠so¬≠mu X mogńÖ byńá trud¬≠no dostrze¬≠galne, u chŇāopc√≥w wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ one z wińôk¬≠szym nasile¬≠niem. Jak wyglńÖ¬≠da diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka i badanie FRAX? Na czym pole¬≠ga lecze¬≠nie zespoŇāu Ňāam¬≠li¬≠wego chro¬≠mo¬≠so¬≠mu?‚Ķ

jak wzmocnińá ukŇāad immunologiczny u dzieci

Jak wzmocnińá ukŇāad immunologiczny dziecka i uchronińá je przed czńôstymi infekcjami?

UkŇāad immuno¬≠log¬≠iczny jest zbu¬≠dowany z szeregu narzńÖd√≥w, naczyŇĄ i kom√≥rek odpornoŇõ¬≠ciowych. Wszys¬≠tkie te struk¬≠tu¬≠ry majńÖ na celu ochronińá orga¬≠nizm przed obec¬≠ny¬≠mi w jego otocze¬≠niu drob¬≠nous¬≠tro¬≠ja¬≠mi i pato¬≠ge¬≠na¬≠mi. JeŇõli ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny funkcjonu¬≠je praw¬≠idŇāowo, orga¬≠nizm potrafi samodziel¬≠nie zwal¬≠czańá infekc¬≠je. JeŇõli nato¬≠mi¬≠ast chońá jeden ele¬≠ment ukŇāadu immuno¬≠log¬≠icznego nie dzi¬≠aŇāa jak naleŇľy, orga¬≠nizm moŇľe‚Ķ

brak odpornoŇõci u dziecka

Brak odpornoŇõci u dziecka ‚Äď z czego moŇľe wynikańá?

Tw√≥j maluch miewa liczne objawy aler¬≠giczne, czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠je i znosi, cińôŇľej niŇľ jego r√≥wieŇõni¬≠cy, infekc¬≠je? Brak odpornoŇõ¬≠ci u dzieci moŇľe wynikańá z zapisanej w genach choro¬≠by, kt√≥ra wcale nie jest taka rzad¬≠ka, jak¬≠by sińô mogŇāo wydawańá. Brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka mogńÖ wywoŇāy¬≠wańá bowiem pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci. PoŇõwińôńá chwilńô na lek¬≠turńô‚Ķ

czńôste przezińôbienia

Czńôste przezińôbienia u dziecka ‚Äď jakie badania wykonańá, by sprawdzińá, czy dziecko choruje na wrodzony niedob√≥r odpornoŇõci?

Bard¬≠zo czńôste przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia u dziec¬≠ka mogńÖ wskazy¬≠wańá na wrod¬≠zony niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci. To powaŇľny, uwarunk¬≠owany gene¬≠ty¬≠cznie defekt ukŇāadu odpornoŇõ¬≠ciowego, kt√≥ry wyma¬≠ga leczenia przez caŇāe Ňľycie i niez¬≠di¬≠ag¬≠no¬≠zowany, moŇľe nawet doprowadz¬≠ińá do przed¬≠w¬≠czes¬≠nej Ňõmier¬≠ci. Jakie bada¬≠nia wykon¬≠ańá, gdy zaob¬≠ser¬≠wowal¬≠iŇõmy czńôste przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia u dziec¬≠ka? Jak sprawdz¬≠ińá, czy przy¬≠czynńÖ czńôstych zachorowaŇĄ jest wrod¬≠zony niedob√≥r‚Ķ

Autyzm ‚Äď skńÖd sińô bierze

Autyzm ‚Äď skńÖd sińô bierze autyzm u dziecka?

Autyzm to og√≥l¬≠noroz¬≠wo¬≠jowe zaburze¬≠nie o charak¬≠terze wie¬≠loczyn¬≠nikowym, kt√≥rego objawy ujaw¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô u dziec¬≠ka zwyk¬≠le przed ukoŇĄcze¬≠niem 2 ‚ÄĒ 3 roku Ňľycia. SkńÖd sińô bierze autyzm u dziec¬≠ka? Odpowiedzi na to pytanie mogńÖ udzielińá nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dzieci. Dzińô¬≠ki nim moŇľ¬≠na w 1/3 przy¬≠pad¬≠k√≥w poz¬≠nańá konkret¬≠nńÖ przy¬≠czynńô autyz¬≠mu, czyli zmi¬≠any w‚Ķ

Autyzm poszczepienny

Autyzm poszczepienny ‚ÄĒ warto sprawdzińá, czy problem nie leŇľy w nieprawidŇāowoŇõciach genetycznych

Szczepi¬≠on¬≠ki a autyzm, autyzm poszczepi¬≠en¬≠ny ‚Äď te zagad¬≠nienia to wcińÖŇľ bard¬≠zo gŇāoŇõny i kon¬≠trow¬≠er¬≠syjny tem¬≠at, mimo Ňľe nie ma naukowych dowod√≥w na to, by szczepi¬≠enia byŇāy niebez¬≠pieczne, a tym bardziej ‚Äď by mogŇāy one wywoŇāańá autyzm. Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá, by naleŇľy¬≠cie przy¬≠go¬≠towańá dziecko do szczepi¬≠enia, uniknńÖńá niepoŇľńÖ¬≠danych‚Ķ

Kariotyp molekularny

Kariotyp molekularny ‚Äď badanie dokŇāadniejsze niŇľ klasyczny kariotyp

Kar¬≠i¬≠o¬≠typ moleku¬≠larny (inaczej: badanie mikro¬≠macierzy, badanie mikro¬≠macierzy aCGH, mikro¬≠macierze) to badanie, kt√≥re okreŇõla o wiele mniejsze zmi¬≠any mate¬≠ri¬≠aŇāu gene¬≠ty¬≠cznego niŇľ stan¬≠dar¬≠d¬≠owe badanie kar¬≠i¬≠o¬≠ty¬≠pu. Badanie kar¬≠i¬≠o¬≠typ moleku¬≠larny wykonu¬≠je sińô u pac¬≠jen¬≠t√≥w z objawa¬≠mi autyz¬≠mu, a takŇľe u os√≥b, kt√≥re zgŇāosiŇāy sińô do porad¬≠ni gene¬≠ty¬≠cznej z powodu atak√≥w padacz¬≠ki. Co warto o‚Ķ