Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Padaczka

now browsing by category

 

Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowlaka, zaburzenia napięcia mięśniowego u dziecka – co robić?

Two­je dziecko krz­tusi się pod­czas karmienia, częs­to traci równowagę, przyj­mu­je dzi­wne pozy­c­je i rzad­ko uży­wa rączek? Tego typu ozna­ki mogą wskazy­wać na zaburzenia napię­cia mięśniowego. Pod­powiadamy, jakie są objawy zaburzenia napię­cia mięśniowego u niemowla­ka oraz czym prze­jaw­ia­ją się zaburzenia napię­cia mięśniowego u dziec­ka. Z niniejszego artykułu dowiesz się także, jakie…

Diagnoza genetyczna – czym jest? Jak ją postawić? Dlaczego jest ważna?

Diag­noza gene­ty­cz­na oznacza potwierdze­nie pode­jrzenia choro­by za pomocą badań gene­ty­cznych. Jak postaw­ić diag­nozę gene­ty­czną? Które choro­by moż­na zdi­ag­no­zować gene­ty­cznie? Jakie korzyś­ci daje poz­nanie gene­ty­cznej przy­czyny objawów? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te oraz wiele innych, ważnych pytań. Diag­noza gene­ty­cz­na – dlaczego jest taka waż­na: Diag­noza gene­ty­cz­na – jej…

Autyzm – leczenie – jak leczyć autyzm dziecięcy?

Objawy autyz­mu rozwi­ja­ją się u dziec­ka zazwyczaj do 3 roku życia. Jak wyglą­da lecze­nie autyz­mu u dzieci? Czy są dostęp­ne metody leczenia autyz­mu, które mogą ura­tować rozwój dziec­ka, pomi­mo tego, że ma ono autyzm? Lecze­nie zależy tak naprawdę od przy­czyny zaburzeń. Nowoczesne bada­nia gene­ty­czne autyz­mu mogą pomóc ją odkryć! Autyzm…

Padaczka – przyczyny ataku padaczki – poznaj je!

Padacz­ka to jed­no z najczęst­szych schorzeń neu­ro­log­icznych, które może dawać różnorodne objawy. Chorobą tą nie da się zaraz­ić, ponieważ przy­czyny padacz­ki w więk­szoś­ci przy­pad­ków wynika­ją z niepraw­idłowoś­ci w genach. Na szczęś­cie współczes­na medy­cy­na dys­ponu­je narzędzi­a­mi, które pozwala­ją sprawdz­ić przy­czyny ataku padacz­ki. Należą do nich nowoczesne bada­nia gene­ty­czne padacz­ki. Które z…

Czy padaczka jest dziedziczna? Jak zyskać pewność czy epilepsja jest dziedziczna?

Ata­ki padacz­ki mogą wys­tąpić zarówno u dziec­ka, którego rodz­ice mieli padaczkę, jak i malucha, u którego w rodzinie nie zaob­ser­wowano objawów padacz­ki. Czy padacz­ka jest dziedz­icz­na? To zależy od typu zaburzenia. Padacz­ka jest dziedz­icz­na częs­to wtedy, gdy jej przy­czyną są choro­by meta­bol­iczne. Niek­tóre rodza­je epilep­sji mogą jed­nakże pow­stawać de novo,…

Badania genetyczne niemowlaka – poznaj badania genetyczne niemowląt, które możesz wykonać u dziecka do lat 5

Dostęp­ne na pol­skim rynku nowoczesne bada­nia gene­ty­czne niemowląt to najlep­szy sposób na to, by zaplanować zdrowie nowo nar­o­d­zonego malucha. Bada­nia gene­ty­czne niemowla­ka moż­na wykon­ać już w pier­wszych dni­ach po urodze­niu. Dlaczego warto? Jeśli badanie gene­ty­czne niemowląt wyk­luczyło obec­ność choro­by gene­ty­cznej, wynik ten jest ważny przez całe życie – rodz­ice zysku­ją…

Padaczka u dzieci – przyczyny padaczki u dzieci można sprawdzić za pomocą badań DNA

Padacz­ka u dzieci może dawać różnorodne objawy, od drgawek, przez chwilową utratę świado­moś­ci, do nieopanowanych ruchów kończyn. Mimo wielu obaw należy pamię­tać o tym, że nie jest to choro­ba, którą moż­na się zaraz­ić. Przy­czyny padacz­ki u więk­szoś­ci dzieci wynika­ją z niepraw­idłowoś­ci w genach. Jak je sprawdz­ić? Sprawdź nasz artykuł i…

Diagnoza autyzmu – co oznacza? Jak się ją stawia?

Diag­noza autyz­mu – to coś, czego częs­to obaw­ia­ją się rodz­ice dziec­ka, u którego zaob­ser­wowano niepoko­jące objawy ze spek­trum autyz­mu. Z tego też powodu wielu z nich odwle­ka wiz­ytę z dzieck­iem u lekarza. Im wcześniej jed­nak diag­noza autyz­mu zostanie postaw­iona, tym więk­sze są szanse na ura­towanie roz­wo­ju dziec­ka. Jak się staw­ia…

Ciężki złożony niedobór odporności, czyli zespół SCID – do postawienia diagnozy konieczne są badania genetyczne

Cięż­ki złożony niedobór odpornoś­ci, inaczej zespół SCID to gru­pa rzad­kich uwarunk­owanych gene­ty­cznie niedoborów odpornoś­ci. Do objawów zespołu SCID należą między inny­mi nawraca­jące zakaże­nia wiru­sowe, bak­teryjne i grzy­bicze górnych dróg odd­e­chowych, choro­ba może odpowiadać także za tzw. śmierć łóżeczkową dzieci. Pro­gram refun­dowanych w Polsce badań prze­siewowych nie obe­j­mu­je Pier­wot­nych Niedoborów Odpornoś­ci,…

Bardzo słaba odporność u dziecka – czy to jest groźne?

Świado­mość ist­nienia pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci w naszym kra­ju jest dość sła­ba. A to właśnie z nich może wynikać bard­zo sła­ba odporność u dziec­ka! Sła­ba odporność orga­niz­mu może skutkować tym, że maluch, częś­ciej niż rówieśni­cy, zapa­da na różnego rodza­ju infekc­je, wiąże się ona także z cięższym prze­biegiem zakażeń oraz więk­szym ryzykiem…

Jak bezpiecznie szczepić dziecko – sprawdź rzetelne informacje na ten temat!

Jak bez­piecznie szczepić dziecko? To pytanie częs­to zada­ją sobie rodz­ice, którzy obaw­ia­ją się, że u ich pociechy po poda­niu szczepi­enia wys­tąpią NOPy, czyli Niepożą­dane Odczyny Poszczepi­enne. Pro­fi­lak­ty­czne szczepi­enia to bard­zo ważny ele­ment ochrony zdrowia dziec­ka i nie należy z nich rezyg­nować, w niek­tórych jed­nak przy­pad­kach rzeczy­wiś­cie mogą wyma­gać szczegól­nego zaplanowa­nia.…

Szczepić czy nie? Badania genetyczne podpowiedzą, kiedy nie szczepić dziecka

Szczepić czy nie? Kiedy nie szczepić dziec­ka? Te pyta­nia zada­ją coraz częś­ciej lekar­zowi rodz­ice, zwłaszcza Ci młodzi. Mimo że nie ma badań naukowych, które pod­ważały­by bez­pieczeńst­wo szczepień, pewne choro­by i schorzenia mogą stanow­ić prze­ci­wwskaza­nia do poda­nia szczepi­enia. Za i prze­ciw warto rozważać w opar­ciu o nowoczesne bada­nia gene­ty­czne. Testy DNA…