ūüĎČ Szczepienia - jakie sńÖ przeciwwskazania do ich podania‚Ěď Przeskocz do treŇõci
coloalert

Szczepienia ‚Äď przeciwwskazania ‚Äď poznaj bezwzglńôdne przeciwwskazania do szczepieŇĄ!

przeciwwskazania do szczepieniaSzczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ konieczne, by zachowańá dobre zdrowie w wieku dziecińô¬≠cym, a takŇľe p√≥Ňļniej, w wieku dorosŇāym. W niek¬≠t√≥rych sytu¬≠ac¬≠jach jed¬≠nak szczepi¬≠onka moŇľe wywoŇāańá u dziec¬≠ka reakcjńô niepoŇľńÖ¬≠danńÖ. Jakie sńÖ bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ? Jak przy¬≠go¬≠towańá na szczepi¬≠e¬≠nie malucha, kt√≥ry ma prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia?  Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem mogńÖ pom√≥c?Pod¬≠powiadamy!

Szczepi¬≠enia ‚Äď prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia ‚Äď oto, czego dowiesz sińô z tego artykuŇāu:

  1. Prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia ‚ÄĒ szczepi¬≠enia ‚Äď w jakich sytu¬≠ac¬≠jach szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe byńá niebezpieczne?
  2. Bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ ‚Äď czym sńÖ wrod¬≠zone niedobo¬≠ry odpornoŇõci?
  3. Szczepi¬≠enia ‚Äď prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia ‚Äď co robińá, jeŇõli dziecko cho¬≠ru¬≠je na chorobńô metabolicznńÖ?
  4. Prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia dziec¬≠ka ‚Äď testy gene¬≠ty¬≠czne pomogńÖ zad¬≠bańá o zdrowie
  5. Co bada¬≠jńÖ nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne? Co robińá, gdy wykaŇľńÖ one gen choro¬≠by wrodzonej?

Przeciwwskazania ‚ÄĒ szczepienia ‚Äď w jakich sytuacjach szczepienie moŇľe byńá niebezpieczne?

O NOPach, czyli NiepoŇľńÖ¬≠danych Odczy¬≠nach Poszczepi¬≠en¬≠nych sŇāyszy sińô juŇľ od kilku lat. Wielu rodz¬≠ic√≥w sińô zas¬≠tanaw¬≠ia ‚ÄĒ szczepińá czy nie?  Z medy¬≠cznego punk¬≠tu widzenia fak¬≠tem jest, Ňľe ist¬≠niejńÖ pewne przeciwwskazania szczepieniaokolicznoŇõ¬≠ci, kt√≥re stanow¬≠ińÖ wzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia dziec¬≠ka lub nawet bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ. Niewiedza na ich tem¬≠at moŇľe spowodowańá, Ňľe niezbńôdne szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne, zami¬≠ast pom√≥c dziecku i ochronińá jego zdrowie, mogńÖ byńá dla malucha niebezpieczne.

Jed¬≠nym z przy¬≠pad¬≠k√≥w, kt√≥ry wyma¬≠ga szczeg√≥l¬≠nej uwa¬≠gi w kon¬≠tekŇõ¬≠cie szczepieŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych, jest pier¬≠wot¬≠ny niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci. Obec¬≠noŇõńá wrod¬≠zonego niedoboru odpornoŇõ¬≠ci stanowi bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do podawa¬≠nia dziecku szczepi¬≠onek Ňľywych, takich jak szczepi¬≠onka BCG, szczepi¬≠onka MMR czy szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko ospie wietrznej [1].

Inna sytu¬≠ac¬≠ja, kt√≥ra wyma¬≠ga odpowied¬≠niego przy¬≠go¬≠towa¬≠nia dziec¬≠ka do szczepi¬≠enia lub nawet odroczenia niek¬≠t√≥rych szczepieŇĄ to obec¬≠noŇõńá uwarunk¬≠owanych gene¬≠ty¬≠cznie chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych. U oso¬≠by cho¬≠ru¬≠jńÖcej na zaburzenia metab¬≠o¬≠liz¬≠mu niestosowanie sińô do zale¬≠ceŇĄ lekarza moŇľe doprowadz¬≠ińá do tzw. dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej dziec¬≠ka i wywoŇāańá po poda¬≠niu szczepi¬≠enia niepoko¬≠jńÖce objawy, takie jak apa¬≠tia, hipog¬≠likemia, ŇõpińÖczka.

WAŇĽNE: dzieci, u kt√≥rych potwierd¬≠zono pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci lub choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne wyma¬≠ga¬≠jńÖ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego planu szczepieŇĄ.

Bezwzglńôdne przeciwwskazania do szczepieŇĄ ‚Äď czym sńÖ wrodzone niedobory odpornoŇõci?

Wrod¬≠zone niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci, inaczej zwane takŇľe pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci, mogńÖ stanow¬≠ińá bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ. Choro¬≠by te doprowadza¬≠jńÖ do osŇāa¬≠bi¬≠enia odpornoŇõ¬≠ci dziec¬≠ka, co skutku¬≠je cińÖgŇāy¬≠mi nawraca¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi zakaŇľe¬≠ni¬≠a¬≠mi. Dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je, orga¬≠nizm chorego nie potrafi samodziel¬≠nie bronińá sińô przed drob¬≠nous¬≠tro¬≠ja¬≠mi. Podanie takiej oso¬≠bie Ňľywej szczepi¬≠on¬≠ki, zami¬≠ast ochronińá zdrowie, moŇľe wywoŇāańá u niej chorobńô, prze¬≠ci¬≠wko kt√≥rej miaŇāa ona zostańá zaszczepiona.

przeciwwskazania do szczepienia dzieckaDiag¬≠noza pier¬≠wot¬≠nego niedoboru odpornoŇõ¬≠ci to nie tylko infor¬≠ma¬≠c¬≠ja o prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠ni¬≠ach do szczepi¬≠enia dziec¬≠ka szczepi¬≠onkńÖ ŇľywńÖ, to takŇľe cen¬≠na wiedza na tem¬≠at og√≥l¬≠nego postńôpowa¬≠nia z pac¬≠jen¬≠tem. Niek¬≠t√≥re z pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci wyma¬≠ga¬≠jńÖ przeszczepu szpiku kost¬≠nego, inne leczy sińô poprzez reg¬≠u¬≠larne uzu¬≠peŇā¬≠ni¬≠an¬≠ie prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā. Te uwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠by moŇľ¬≠na leczyńá skutecznie juŇľ w wieku dziecińô¬≠cym, ale brak wystar¬≠cza¬≠jńÖcej Ňõwiado¬≠moŇõ¬≠ci na ich tem¬≠at, a takŇľe trud¬≠noŇõ¬≠ci w diag¬≠no¬≠zowa¬≠niu (wskutek niespecy¬≠ficznych objaw√≥w) czńôs¬≠to prowadzńÖ do roz¬≠wo¬≠ju u pac¬≠jen¬≠ta powaŇľnych powikŇāaŇĄ. Te z kolei mogńÖ sińô przy¬≠czynińá nawet do jego przed¬≠w¬≠czes¬≠nej Ňõmierci.

Szczepienia ‚Äď przeciwwskazania ‚Äď co robińá, jeŇõli dziecko choruje na chorobńô metabolicznńÖ?

JeŇõli chodzi o choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne, niek¬≠t√≥re z nich takŇľe mogńÖ stanow¬≠ińá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia, wiele jed¬≠nak zaleŇľy od stanu zdrowia pac¬≠jen¬≠ta i rodza¬≠ju posi¬≠adanej przez niego choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej. W wyniku chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych orga¬≠nizm chorego nie pro¬≠duku¬≠je praw¬≠idŇāowo enzym√≥w i nie jest w stanie przetwarzańá niek¬≠t√≥rych sub¬≠stancji z poŇľy¬≠wienia. W rezulta¬≠cie w jego ciele mogńÖ sińô gro¬≠madz¬≠ińá toksy¬≠czne metaboli¬≠ty, kt√≥re prowadzńÖ do wielu uszkodzeŇĄ na poziomie kom√≥rkowym.

JeŇõli stan pac¬≠jen¬≠ta z chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ nie jest sta¬≠bil¬≠ny lub teŇľ nie wiemy o tym, Ňľe ma on wrod¬≠zonńÖ chorobńô meta¬≠bol¬≠icznńÖ, podanie takiej oso¬≠bie szczepi¬≠on¬≠ki pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznej moŇľe stanow¬≠ińá powaŇľne zagroŇľe¬≠nie dla zdrowia, poniewaŇľ w wyniku pobudzenia ukŇāadu odpornoŇõ¬≠ciowego poprzez szczepi¬≠e¬≠nie u chorego moŇľe dojŇõńá do tzw. dekom¬≠pen¬≠sacji. W rezulta¬≠cie, wskutek uszkodzenia narzńÖd√≥w (w tym m√≥zgu), mogńÖ wys¬≠tńÖpińá takie objawy jak padacz¬≠ka, zaburzenia ze spek¬≠trum autyz¬≠mu czy nawet ŇõpińÖcz¬≠ka. Decyz¬≠ja o zas¬≠tosowa¬≠niu indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ lub odrocze¬≠niu niek¬≠t√≥rych szczepi¬≠onek leŇľy jed¬≠nak w gestii lekarza prowadzńÖcego.

Przeciwwskazania do szczepienia dziecka ‚Äď testy genetyczne pomogńÖ zadbańá o zdrowie

Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne oraz niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci czńôs¬≠to masku¬≠jńÖ sińô za inny¬≠mi choroba¬≠mi, kt√≥re dajńÖ podob¬≠ne objawy. Z tego teŇľ powodu diag¬≠noza szczepienia przeciwwskazaniamoŇľe sińô znacznie przedŇāuŇľańá, pod¬≠czas gdy stan zdrowia pac¬≠jen¬≠ta sińô pog¬≠a¬≠rsza. Na szczńôŇõ¬≠cie moŇľ¬≠na temu zapo¬≠biec. Dostńôp¬≠ne na rynku, w tym takŇľe w Polsce, spec¬≠jal¬≠isty¬≠czne gene¬≠ty¬≠czne bada¬≠nia na odpornoŇõńá, sprawdza¬≠jńÖ gŇā√≥wne Ňļr√≥dŇāo choro¬≠by, czyli wadli¬≠we geny ‚ÄĒ dzińô¬≠ki temu moŇľ¬≠na szy¬≠bko i jed¬≠noz¬≠nacznie wykryńá danńÖ niepraw¬≠idŇāowoŇõńá i jej zaw¬≠cza¬≠su zapobiec.

Diag¬≠noza opar¬≠ta o bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka przy¬≠wraca szanse na nor¬≠malne funkcjonowanie. Testy DNA potrafińÖ bowiem wykryńá pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci oraz wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne jeszcze w trak¬≠cie Ňľycia pŇāodowego lub w mŇāodym wieku, zan¬≠im dojdzie do ujawnienia sińô zaburzeŇĄ. Dzińô¬≠ki temu moŇľ¬≠na zad¬≠bańá o zdrowie malucha i Ňõwiadomie zaplanowańá szczepi¬≠enia w opar¬≠ciu o ewen¬≠tu¬≠alne prze¬≠ci¬≠wskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia dziecka.

Co badajńÖ nowoczesne badania genetyczne? Co robińá, gdy wykaŇľńÖ one gen choroby wrodzonej?

Nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne noworod¬≠k√≥w i dzieci sńÖ w stanie wykryńá choro¬≠by, kt√≥re mogńÖ stanow¬≠ińá wzglńôdne prze¬≠ci¬≠wskaza¬≠nia szczepi¬≠enia lub bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ.

bezwzglńôdne przeciwwskazania do szczepieŇĄTesty takie jak badanie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne dzieci jak NOVA, mogńÖ za jed¬≠nym razem prze¬≠badańá genom dziec¬≠ka pod kńÖtem:

  • 12 wrod¬≠zonych niedobor√≥w odpornoŇõci,
  • 68 chor√≥b metabolicznych,
  • 7 innych chor√≥b wrodzonych.

Wynik tes¬≠tu NOVA stanowi dla lekarza pedi¬≠atry nie tylko wskaz√≥wkńô odnoŇõnie szczepi¬≠enia dziec¬≠ka, ale takŇľe dostar¬≠cza cen¬≠nych infor¬≠ma¬≠cji na tem¬≠at nietol¬≠er¬≠ancji orga¬≠niz¬≠mu malucha wobec 32 sub¬≠stancji zawartych w 200 najpop¬≠u¬≠larniejszych lekach. Dzińô¬≠ki temu, w przy¬≠pad¬≠ku choro¬≠by, moŇľ¬≠na podawańá dziecku r√≥Ňľne leki, bez ryzy¬≠ka, Ňľe jego orga¬≠nizm zareagu¬≠je na nie Ňļle.

JeŇõli bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne wykaŇľńÖ gen choro¬≠by wrod¬≠zonej, to wcale nie jest wyrok dla malucha. Dzińô¬≠ki testom DNA lekarz, a takŇľe rodz¬≠ice zysku¬≠jńÖ cen¬≠nńÖ wiedzńô, jak najlepiej zad¬≠bańá o maŇāego pac¬≠jen¬≠ta i uniknńÖńá groŇļnych powikŇāaŇĄ nielec¬≠zonej choro¬≠by wrodzonej.

Test NOVA moŇľe byńá r√≥wnieŇľ doskon¬≠aŇāym rozwińÖzaniem jeŇľeli rodz¬≠ice chcńÖ rozsz¬≠erzyńá bada¬≠nia prze¬≠siewowe noworodk√≥w. 

Przeczy­taj:

Badanie gene­ty­czne autyzmu

Bada­nia gene­ty­czne padaczka

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Bada¬≠nia na padaczkńô

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
  1. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
OceŇĄ
mail