Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Szczepienia – przeciwwskazania – poznaj bezwzględne przeciwwskazania do szczepień!

przeciwwskazania do szczepieniaSzczepi­enia pro­fi­lak­ty­czne są konieczne, by zachować dobre zdrowie w wieku dziecię­cym, a także później, w wieku dorosłym. W niek­tórych sytu­ac­jach jed­nak szczepi­onka może wywołać u dziec­ka reakcję niepożą­daną. Jakie są bezwzględne prze­ci­wwskaza­nia do szczepień? Jak przy­go­tować na szczepi­e­nie malucha, który ma prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia?  Jakie bada­nia przed szczepi­e­niem mogą pomóc?Pod­powiadamy!

Szczepi­enia – prze­ci­wwskaza­nia – oto, czego dowiesz się z tego artykułu:

  1. Prze­ci­wwskaza­nia — szczepi­enia – w jakich sytu­ac­jach szczepi­e­nie może być niebezpieczne?
  2. Bezwzględne prze­ci­wwskaza­nia do szczepień – czym są wrod­zone niedobo­ry odporności?
  3. Szczepi­enia – prze­ci­wwskaza­nia – co robić, jeśli dziecko cho­ru­je na chorobę metaboliczną?
  4. Prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia dziec­ka – testy gene­ty­czne pomogą zad­bać o zdrowie
  5. Co bada­ją nowoczesne bada­nia gene­ty­czne? Co robić, gdy wykażą one gen choro­by wrodzonej?

Przeciwwskazania — szczepienia – w jakich sytuacjach szczepienie może być niebezpieczne?

O NOPach, czyli Niepożą­danych Odczy­nach Poszczepi­en­nych słyszy się już od kilku lat. Wielu rodz­iców się zas­tanaw­ia — szczepić czy nie?  Z medy­cznego punk­tu widzenia fak­tem jest, że ist­nieją pewne przeciwwskazania szczepieniaokolicznoś­ci, które stanow­ią względne prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia dziec­ka lub nawet bezwzględne prze­ci­wwskaza­nia do szczepień. Niewiedza na ich tem­at może spowodować, że niezbędne szczepi­enia pro­fi­lak­ty­czne, zami­ast pomóc dziecku i ochronić jego zdrowie, mogą być dla malucha niebezpieczne.

Jed­nym z przy­pad­ków, który wyma­ga szczegól­nej uwa­gi w kon­tekś­cie szczepień pro­fi­lak­ty­cznych, jest pier­wot­ny niedobór odpornoś­ci. Obec­ność wrod­zonego niedoboru odpornoś­ci stanowi bezwzględne prze­ci­wwskazanie do podawa­nia dziecku szczepi­onek żywych, takich jak szczepi­onka BCG, szczepi­onka MMR czy szczepi­onka prze­ci­wko ospie wietrznej [1].

Inna sytu­ac­ja, która wyma­ga odpowied­niego przy­go­towa­nia dziec­ka do szczepi­enia lub nawet odroczenia niek­tórych szczepień to obec­ność uwarunk­owanych gene­ty­cznie chorób meta­bol­icznych. U oso­by cho­ru­jącej na zaburzenia metab­o­liz­mu niestosowanie się do zale­ceń lekarza może doprowadz­ić do tzw. dekom­pen­sacji meta­bol­icznej dziec­ka i wywołać po poda­niu szczepi­enia niepoko­jące objawy, takie jak apa­tia, hipog­likemia, śpiączka.

WAŻNE: dzieci, u których potwierd­zono pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci lub choro­by meta­bol­iczne wyma­ga­ją indy­wid­u­al­nego planu szczepień.

Bezwzględne przeciwwskazania do szczepień – czym są wrodzone niedobory odporności?

Wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci, inaczej zwane także pier­wot­ny­mi niedob­o­ra­mi odpornoś­ci, mogą stanow­ić bezwzględne prze­ci­wwskaza­nia do szczepień. Choro­by te doprowadza­ją do osła­bi­enia odpornoś­ci dziec­ka, co skutku­je ciągły­mi nawraca­ją­cy­mi zakaże­ni­a­mi. Dziecko cią­gle cho­ru­je, orga­nizm chorego nie potrafi samodziel­nie bronić się przed drob­nous­tro­ja­mi. Podanie takiej oso­bie żywej szczepi­on­ki, zami­ast ochronić zdrowie, może wywołać u niej chorobę, prze­ci­wko której miała ona zostać zaszczepiona.

przeciwwskazania do szczepienia dzieckaDiag­noza pier­wot­nego niedoboru odpornoś­ci to nie tylko infor­ma­c­ja o prze­ci­wwskaza­ni­ach do szczepi­enia dziec­ka szczepi­onką żywą, to także cen­na wiedza na tem­at ogól­nego postępowa­nia z pac­jen­tem. Niek­tóre z pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci wyma­ga­ją przeszczepu szpiku kost­nego, inne leczy się poprzez reg­u­larne uzu­peł­ni­an­ie prze­ci­w­ci­ał. Te uwarunk­owane gene­ty­cznie choro­by moż­na leczyć skutecznie już w wieku dziecię­cym, ale brak wystar­cza­jącej świado­moś­ci na ich tem­at, a także trud­noś­ci w diag­no­zowa­niu (wskutek niespecy­ficznych objawów) częs­to prowadzą do roz­wo­ju u pac­jen­ta poważnych powikłań. Te z kolei mogą się przy­czynić nawet do jego przed­w­czes­nej śmierci.

Szczepienia – przeciwwskazania – co robić, jeśli dziecko choruje na chorobę metaboliczną?

Jeśli chodzi o choro­by meta­bol­iczne, niek­tóre z nich także mogą stanow­ić prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia, wiele jed­nak zależy od stanu zdrowia pac­jen­ta i rodza­ju posi­adanej przez niego choro­by meta­bol­icznej. W wyniku chorób meta­bol­icznych orga­nizm chorego nie pro­duku­je praw­idłowo enzymów i nie jest w stanie przetwarzać niek­tórych sub­stancji z poży­wienia. W rezulta­cie w jego ciele mogą się gro­madz­ić toksy­czne metaboli­ty, które prowadzą do wielu uszkodzeń na poziomie komórkowym.

Jeśli stan pac­jen­ta z chorobą meta­bol­iczną nie jest sta­bil­ny lub też nie wiemy o tym, że ma on wrod­zoną chorobę meta­bol­iczną, podanie takiej oso­bie szczepi­on­ki pro­fi­lak­ty­cznej może stanow­ić poważne zagroże­nie dla zdrowia, ponieważ w wyniku pobudzenia układu odpornoś­ciowego poprzez szczepi­e­nie u chorego może dojść do tzw. dekom­pen­sacji. W rezulta­cie, wskutek uszkodzenia narządów (w tym mózgu), mogą wys­tąpić takie objawy jak padacz­ka, zaburzenia ze spek­trum autyz­mu czy nawet śpiącz­ka. Decyz­ja o zas­tosowa­niu indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień lub odrocze­niu niek­tórych szczepi­onek leży jed­nak w gestii lekarza prowadzącego.

Przeciwwskazania do szczepienia dziecka – testy genetyczne pomogą zadbać o zdrowie

Choro­by meta­bol­iczne oraz niedobo­ry odpornoś­ci częs­to masku­ją się za inny­mi choroba­mi, które dają podob­ne objawy. Z tego też powodu diag­noza szczepienia przeciwwskazaniamoże się znacznie przedłużać, pod­czas gdy stan zdrowia pac­jen­ta się pog­a­rsza. Na szczęś­cie moż­na temu zapo­biec. Dostęp­ne na rynku, w tym także w Polsce, spec­jal­isty­czne gene­ty­czne bada­nia na odporność, sprawdza­ją główne źródło choro­by, czyli wadli­we geny — dzię­ki temu moż­na szy­bko i jed­noz­nacznie wykryć daną niepraw­idłowość i jej zaw­cza­su zapobiec.

Diag­noza opar­ta o bada­nia gene­ty­czne dziec­ka przy­wraca szanse na nor­malne funkcjonowanie. Testy DNA potrafią bowiem wykryć pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci oraz wrod­zone choro­by meta­bol­iczne jeszcze w trak­cie życia płodowego lub w młodym wieku, zan­im dojdzie do ujawnienia się zaburzeń. Dzię­ki temu moż­na zad­bać o zdrowie malucha i świadomie zaplanować szczepi­enia w opar­ciu o ewen­tu­alne prze­ci­wskaza­nia do szczepi­enia dziecka.

Co badają nowoczesne badania genetyczne? Co robić, gdy wykażą one gen choroby wrodzonej?

Nowoczesne bada­nia gene­ty­czne noworod­ków i dzieci są w stanie wykryć choro­by, które mogą stanow­ić względne prze­ci­wskaza­nia szczepi­enia lub bezwzględne prze­ci­wwskaza­nia do szczepień.

bezwzględne przeciwwskazania do szczepieńTesty takie jak badanie pro­fi­lak­ty­czne dzieci jak NOVA, mogą za jed­nym razem prze­badać genom dziec­ka pod kątem:

  • 12 wrod­zonych niedoborów odporności,
  • 68 chorób metabolicznych,
  • 7 innych chorób wrodzonych.

Wynik tes­tu NOVA stanowi dla lekarza pedi­atry nie tylko wskazówkę odnośnie szczepi­enia dziec­ka, ale także dostar­cza cen­nych infor­ma­cji na tem­at nietol­er­ancji orga­niz­mu malucha wobec 32 sub­stancji zawartych w 200 najpop­u­larniejszych lekach. Dzię­ki temu, w przy­pad­ku choro­by, moż­na podawać dziecku różne leki, bez ryzy­ka, że jego orga­nizm zareagu­je na nie źle.

Jeśli bada­nia gene­ty­czne wykażą gen choro­by wrod­zonej, to wcale nie jest wyrok dla malucha. Dzię­ki testom DNA lekarz, a także rodz­ice zysku­ją cen­ną wiedzę, jak najlepiej zad­bać o małego pac­jen­ta i uniknąć groźnych powikłań nielec­zonej choro­by wrodzonej.

Test NOVA może być również doskon­ałym rozwiązaniem jeżeli rodz­ice chcą rozsz­erzyć bada­nia prze­siewowe noworodków. 

Przeczy­taj:

Badanie gene­ty­czne autyzmu

Bada­nia gene­ty­czne padaczka

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Bada­nia na padaczkę

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
  1. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.