Przeskocz do treŇõci
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Szczepińá czy nie? Badania genetyczne podpowiedzńÖ, kiedy nie szczepińá dziecka

kiedy nie szczepińá dzieckaSzczepińá czy nie? Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? Te pyta¬≠nia zada¬≠jńÖ coraz czńôŇõ¬≠ciej lekar¬≠zowi rodz¬≠ice, zwŇāaszcza Ci mŇāodzi. Mimo Ňľe nie ma badaŇĄ naukowych, kt√≥re pod¬≠waŇľaŇāy¬≠by bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ, pewne choro¬≠by i schorzenia mogńÖ stanow¬≠ińá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do poda¬≠nia szczepi¬≠enia. Za i prze¬≠ciw warto rozwaŇľańá w opar¬≠ciu o nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. Testy DNA takie jak NOVA wskaŇľńÖ, czy maluch ma chorobńô wrod¬≠zonńÖ, kt√≥ra wyma¬≠ga indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ. Tym samym poz¬≠wolńÖ one uchronińá dziecko przed szkodli¬≠wy¬≠mi NOPa¬≠mi (NiepoŇľńÖ¬≠dany¬≠mi Odczy¬≠na¬≠mi Poszczepi¬≠en¬≠ny¬≠mi).

Szczepińá czy nie ‚Äď najwaŇľniejsze infor¬≠ma¬≠c¬≠je:

  1. Szczepińá czy nie? Dlaczego warto wykon¬≠ańá bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne?
  2. Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? Jakie choro¬≠by wyma¬≠ga¬≠jńÖ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ?
  3. Szczepi¬≠enia ‚Äď za i prze¬≠ciw ‚ÄĒ co sprawdza¬≠jńÖ nowoczesne bada¬≠nia DNA? Jak je wykon¬≠ańá?
  4. Szczepińá czy nie? PewnoŇõńá wyniku tes¬≠tu NOVA
  5. Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka ‚Äď co jeszcze warto wiedzieńá?

ūüĎć Szczepińá czy nie? Dlaczego warto wykonańá badania genetyczne?

Szczepińá czy nie? Odpowiedzi na to pytanie mogńÖ udzielińá nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka, takie jak np. test NOVA. Dlaczego warto wykon¬≠ańá badanie przed szczepi¬≠e¬≠niem NOVA? To test DNA, kt√≥ry anal¬≠izu¬≠je za jed¬≠nym razem zmi¬≠any w wielu genach i potrafi wykryńá choro¬≠by, kt√≥re wyma¬≠ga¬≠jńÖ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ.szczepic czy nie

Uwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠by wrod¬≠zone mogńÖ przez dŇāu¬≠gi czas rozwi¬≠jańá sińô, bez Ňľad¬≠nych objaw√≥w. Obar¬≠c¬≠zone wadńÖ dziecko rodzi sińô pozornie zdrowe, ale w jego orga¬≠nizmie czai sińô choro¬≠ba i tylko czeka na odpowied¬≠ni moment. Im wczeŇõniej zro¬≠bimy bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne noworod¬≠ka lub dziec¬≠ka, tym wczeŇõniej lekarz bńôdzie m√≥gŇā na pod¬≠staw¬≠ie ich wyniku postaw¬≠ińá praw¬≠idŇāowńÖ diag¬≠nozńô i wdroŇľyńá lecze¬≠nie, kt√≥re uratu¬≠je zdrowie dziec¬≠ka, zan¬≠im pojaw¬≠ińÖ sińô nieko¬≠rzystne objawy. Co wińôcej, dzińô¬≠ki badan¬≠iom DNA rodz¬≠ice mogńÖ nie tylko popraw¬≠ińá zdrowie dziec¬≠ka, ale i takŇľe zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ i wyk¬≠luczyńá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ.

ūüĎć Kiedy nie szczepińá dziecka? Jakie choroby wymagajńÖ indywidualnego kalendarza szczepieŇĄ?

Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? Obec¬≠nie znamy dwie grupy chor√≥b, kt√≥rych wykrycie u malucha moŇľe znaczńÖ¬≠co wpŇāynńÖńá na dob√≥r szczepieŇĄ. SńÖ to pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci oraz wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne.

ūüĎČ Szczepińá czy nie? Pierwotne Niedobory OdpornoŇõci

kiedy nie szczepińá dzieckaPier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci (inaczej wrod¬≠zone niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci) to uwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠by, kt√≥re wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ na ukŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy dziec¬≠ka, zakŇā√≥¬≠ca¬≠jńÖc jego dzi¬≠aŇāanie. Wskutek choro¬≠by orga¬≠nizm malucha nie potrafi zwal¬≠czyńá chor√≥b przynie¬≠sionych z przed¬≠szko¬≠la lub szkoŇāy, czńôŇõ¬≠ciej niŇľ jego r√≥wieŇõni¬≠cy cier¬≠pi na alergińô, stany zapalne (np. zapale¬≠nie zatok, uszu, pŇāuc) oraz choro¬≠by autoim¬≠muno¬≠log¬≠iczne. Wińôk¬≠szoŇõńá pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci wyma¬≠ga leczenia do koŇĄ¬≠ca Ňľycia. Najpierw jed¬≠nak trze¬≠ba zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowańá praw¬≠idŇāowo chorobńô.

Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci stanow¬≠ińÖ bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do szczepi¬≠enia dzieci szczepi¬≠onka¬≠mi, kt√≥re zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖ Ňľywe bak¬≠terie i wirusy. Dziecku z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõ¬≠ci nie naleŇľy podawańá szczepi¬≠onek Ňľywych, takich jak BCG, MMR czy szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko ospie wietrznej ‚Äď w prze¬≠ci¬≠wnym razie moŇľe ono zachorowańá na chorobńô, przed kt√≥rńÖ miaŇāa chronińá szczepi¬≠onka.

Warto zaz¬≠naczyńá, Ňľe osobom z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõ¬≠ci powin¬≠ny byńá szczepi¬≠on¬≠ki zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖce martwe szczepy bak¬≠terii i wirus√≥w, aby dziecko nabyŇāo odpornoŇõńá na danego wirusa. Cza¬≠sa¬≠mi do wyt¬≠worzenia odpornoŇõ¬≠ci moŇľe byńá nawet wyma¬≠gane zaszczepi¬≠e¬≠nie dziec¬≠ka dodatkowńÖ dawkńÖ.

PoniewaŇľ objawy niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci sńÖ czńôs¬≠to bagatelizowane lub trudne do wykrycia, sza¬≠cu¬≠je sińô, Ňľe nawet 70‚Äď80% os√≥b z pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci jest niepraw¬≠idŇāowo zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowanych [1], a co za tym idzie ‚Äď niepraw¬≠idŇāowo lec¬≠zonych lub wcale nielec¬≠zonych. Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne odgry¬≠wa¬≠jńÖ kluc¬≠zowńÖ rolńô, by wykryńá te niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka i wdroŇľyńá odpowied¬≠nie postńôpowanie, kt√≥re uratu¬≠je jego zdrowie.

ūüĎČ Szczepińá czy nie? Choroby metaboliczne

Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne spraw¬≠ia¬≠jńÖ, Ňľe orga¬≠nizm dziec¬≠ka nie potrafi praw¬≠idŇāowo przetwarzańá sub¬≠stancji dostar¬≠czanych z poŇľy¬≠wie¬≠niem. W efek¬≠cie u szczepic czy niemalucha po spoŇľy¬≠ciu nawet zwykŇāego posiŇāku moŇľe dojŇõńá do nagro¬≠madzenia toksy¬≠cznych sub¬≠stancji i w nastńôpst¬≠wie ‚Äď uszkodzenia m√≥zgu i innych narzńÖd√≥w. Do objaw√≥w chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych naleŇľńÖ mińôdzy inny¬≠mi nagŇāe ata¬≠ki padacz¬≠ki oraz niepeŇānosprawnoŇõńá intelek¬≠tu¬≠al¬≠na. Paradok¬≠sal¬≠nie, moŇľ¬≠na je bard¬≠zo Ňāat¬≠wo leczyńá ‚Äď czńôs¬≠to wystar¬≠czy odpowied¬≠nia dieta i wyk¬≠lucze¬≠nie niebez¬≠piecznych skŇāad¬≠nik√≥w.

Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne nie sńÖ bezwzglńôd¬≠nym prze¬≠ci¬≠wwskazaniem do szczepieŇĄ, ale w niek¬≠t√≥rych sytu¬≠ac¬≠jach, szczepi¬≠enia mogńÖ byńá niebez¬≠pieczne dla oso¬≠by z zaburzeni¬≠a¬≠mi metab¬≠o¬≠liz¬≠mu. By uniknńÖńá NOP√≥w, czyli NiepoŇľńÖ¬≠danych Odczyn√≥w Poszczepi¬≠en¬≠nych, stan zdrowia dziec¬≠ka (tem¬≠per¬≠atu¬≠ra ciaŇāa, poziom amo¬≠ni¬≠aku), powinien byńá uwaŇľnie mon¬≠i¬≠torowany przez lekarza [2].

ūüĎć Szczepienia ‚Äď za i przeciw ‚ÄĒ co sprawdzajńÖ nowoczesne badania DNA? Jak je wykonańá?

Nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne potrafińÖ udzielińá odpowiedzi na pytanie ‚Äď szczepińá czy nie? Dostńôp¬≠ny na rynku test NOVA sprawdza zdrowie dziec¬≠ka pod kńÖtem 12 pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci oraz 68 chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych. RozwaŇľa¬≠nia na tem¬≠at szczepieŇĄ, za i prze¬≠ciw uŇāatwia takŇľe wynik pan¬≠elu tol¬≠er¬≠ancji na leki ‚Äď test NOVA potrafi bowiem zbadańá wraŇľli¬≠woŇõńá dziec¬≠ka na 32 sub¬≠stanc¬≠je zawarte w 200 najpop¬≠u¬≠larniejszych lekach.

Jak wykon¬≠ańá badanie DNA, kt√≥re pod¬≠powie, kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? To bard¬≠zo proste. Pr√≥bkńô do  badaŇĄ ‚ÄĒ wymaz z policz¬≠ka dziec¬≠ka moŇľ¬≠na pobrańá samodziel¬≠nie w domu lub teŇľ um√≥wińá sińô na pobranie w jed¬≠nej z 200 auto¬≠ry¬≠zowanych plac√≥wek. Nastńôp¬≠nie jest ona wysyŇāana kuri¬≠erem do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um do anal¬≠izy.

ūüĎć Szczepińá czy nie? PewnoŇõńá wyniku testu NOVA

kiedy nie szczepińá dzieckaTest NOVA to jedyne takie badanie na rynku, kt√≥re korzys¬≠ta z nowoczes¬≠nej metody NGS (Sek¬≠wencjonowanie Najnowszej Gen¬≠er¬≠acji) oraz jest dodatkowo potwierdzane stosowanńÖ w genomice metodńÖ Sangera. Uzyskany w ten spos√≥b wynik jest w 100% pewny i wiary¬≠god¬≠ny.

Po wyko¬≠na¬≠niu bada¬≠nia (i otrzy¬≠ma¬≠niu niepraw¬≠idŇāowego wyniku) rodz¬≠ice majńÖ pra¬≠wo do bezpŇāat¬≠nej kon¬≠sul¬≠tacji ze spec¬≠jal¬≠istńÖ ‚Äď lekarzem gene¬≠tykiem, kt√≥ry doradzi im, co robińá dalej. JeŇõli test wskaŇľe obec¬≠noŇõńá choro¬≠by wrod¬≠zonej, lekarz bńôdzie m√≥gŇā wprowadz¬≠ińá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠ny kalen¬≠darz szczepieŇĄ i zad¬≠bańá jak najlepiej o zdrowie malucha.

Test NOVA moŇľ¬≠na takŇľe wykon¬≠ańá jako rozsz¬≠erze¬≠nie badaŇĄ prze¬≠siewowych noworod¬≠k√≥w.

ūüĎć Kiedy nie szczepińá dziecka ‚Äď co jeszcze warto wiedzieńá?

Na wynik tes¬≠tu NOVA oczeku¬≠je sińô okoŇāo 5 tygod¬≠ni. Test ten bada geny ‚Äď nie wykry¬≠je wińôc, czy dziecko ma alergińô na skŇāad¬≠ni¬≠ki szczepi¬≠on¬≠ki, lub, czy dziecko jest naraŇľone na NOPy z innych, nieokreŇõlonych przy¬≠czyn. Poza choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi i pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci test NOVA moŇľe wykryńá takŇľe inne gene¬≠ty¬≠cznie uwarunk¬≠owane choro¬≠by, takie jak np. mukowis¬≠cy¬≠doza, stward¬≠nie¬≠nie guzowate, hipert¬≠er¬≠mia zŇāoŇõli¬≠wa czy zesp√≥Ňā Dravet (w sum¬≠ie test bada aŇľ 87 chor√≥b).

Przeczy­taj:

FRAX badanie cena

Autyzm bada¬≠nia meta¬≠bol¬≠iczne ‚ÄĒ czy sńÖ waŇľne?

Badanie WES

Mikro­macierze badanie

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci przed szczepi¬≠e¬≠niem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
  1. ‚ÄěPierwotne Niedobory OdpornoŇõci- stan obecny oraz potrzeby diagnostyki i terapii w Polsce‚ÄĚ; Pex PharmaSequence, Warszawa, paŇļdziernik 2017.
  2. ‚ÄěSzczepienia dzieci z chorobami ukŇāadu nerwowego‚ÄĚ- Stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, 5.11.2015.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.