ūüĎČ Szczepińá czy nie - co zrobińá, Ňľeby byŇāo bezpiecznie‚Ěó Przeskocz do treŇõci
coloalert

Szczepińá czy nie? Badania genetyczne podpowiedzńÖ, kiedy nie szczepińá dziecka

kiedy nie szczepińá dzieckaSzczepińá czy nie? Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? Te pyta¬≠nia zada¬≠jńÖ coraz czńôŇõ¬≠ciej lekar¬≠zowi rodz¬≠ice, zwŇāaszcza Ci mŇāodzi. Mimo Ňľe nie ma badaŇĄ naukowych, kt√≥re pod¬≠waŇľaŇāy¬≠by bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ, pewne choro¬≠by i schorzenia mogńÖ stanow¬≠ińá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do poda¬≠nia szczepi¬≠enia. Za i prze¬≠ciw warto rozwaŇľańá w opar¬≠ciu o nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. Testy DNA takie jak NOVA wskaŇľńÖ, czy maluch ma chorobńô wrod¬≠zonńÖ, kt√≥ra wyma¬≠ga indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ. Tym samym poz¬≠wolńÖ one uchronińá dziecko przed szkodli¬≠wy¬≠mi NOPa¬≠mi (NiepoŇľńÖ¬≠dany¬≠mi Odczy¬≠na¬≠mi Poszczepiennymi).

Szczepińá czy nie ‚Äď najwaŇľniejsze informacje:

  1. Szczepińá czy nie? Dlaczego warto wykon¬≠ańá bada¬≠nia genetyczne?
  2. Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? Jakie choro¬≠by wyma¬≠ga¬≠jńÖ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ?
  3. Szczepi¬≠enia ‚Äď za i prze¬≠ciw ‚ÄĒ co sprawdza¬≠jńÖ nowoczesne bada¬≠nia DNA? Jak je wykonańá?
  4. Szczepińá czy nie? PewnoŇõńá wyniku tes¬≠tu NOVA
  5. Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka ‚Äď co jeszcze warto wiedzieńá?

ūüĎć Szczepińá czy nie? Dlaczego warto wykonańá badania genetyczne?

Szczepińá czy nie? Odpowiedzi na to pytanie mogńÖ udzielińá nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka, takie jak np. test NOVA. Dlaczego warto wykon¬≠ańá badanie przed szczepi¬≠e¬≠niem NOVA? To test DNA, kt√≥ry anal¬≠izu¬≠je za jed¬≠nym razem zmi¬≠any w wielu genach i potrafi wykryńá choro¬≠by, kt√≥re wyma¬≠ga¬≠jńÖ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ.szczepic czy nie

Uwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠by wrod¬≠zone mogńÖ przez dŇāu¬≠gi czas rozwi¬≠jańá sińô, bez Ňľad¬≠nych objaw√≥w. Obar¬≠c¬≠zone wadńÖ dziecko rodzi sińô pozornie zdrowe, ale w jego orga¬≠nizmie czai sińô choro¬≠ba i tylko czeka na odpowied¬≠ni moment. Im wczeŇõniej zro¬≠bimy bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne noworod¬≠ka lub dziec¬≠ka, tym wczeŇõniej lekarz bńôdzie m√≥gŇā na pod¬≠staw¬≠ie ich wyniku postaw¬≠ińá praw¬≠idŇāowńÖ diag¬≠nozńô i wdroŇľyńá lecze¬≠nie, kt√≥re uratu¬≠je zdrowie dziec¬≠ka, zan¬≠im pojaw¬≠ińÖ sińô nieko¬≠rzystne objawy. Co wińôcej, dzińô¬≠ki badan¬≠iom DNA rodz¬≠ice mogńÖ nie tylko popraw¬≠ińá zdrowie dziec¬≠ka, ale i takŇľe zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ i wyk¬≠luczyńá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ.

ūüĎć Kiedy nie szczepińá dziecka? Jakie choroby wymagajńÖ indywidualnego kalendarza szczepieŇĄ?

Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? Obec¬≠nie znamy dwie grupy chor√≥b, kt√≥rych wykrycie u malucha moŇľe znaczńÖ¬≠co wpŇāynńÖńá na dob√≥r szczepieŇĄ. SńÖ to pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci oraz wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne.

ūüĎČ Szczepińá czy nie? Pierwotne Niedobory OdpornoŇõci

kiedy nie szczepińá dzieckaPier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci (inaczej wrod¬≠zone niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci) to uwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠by, kt√≥re wpŇāy¬≠wa¬≠jńÖ na ukŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy dziec¬≠ka, zakŇā√≥¬≠ca¬≠jńÖc jego dzi¬≠aŇāanie. Wskutek choro¬≠by orga¬≠nizm malucha nie potrafi zwal¬≠czyńá chor√≥b przynie¬≠sionych z przed¬≠szko¬≠la lub szkoŇāy, czńôŇõ¬≠ciej niŇľ jego r√≥wieŇõni¬≠cy cier¬≠pi na alergińô, stany zapalne (np. zapale¬≠nie zatok, uszu, pŇāuc) oraz choro¬≠by autoim¬≠muno¬≠log¬≠iczne. Wińôk¬≠szoŇõńá pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci wyma¬≠ga leczenia do koŇĄ¬≠ca Ňľycia. Najpierw jed¬≠nak trze¬≠ba zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowańá praw¬≠idŇāowo chorobńô.

Kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci stanow¬≠ińÖ bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do szczepi¬≠enia dzieci szczepi¬≠onka¬≠mi, kt√≥re zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖ Ňľywe bak¬≠terie i wirusy. Dziecku z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõ¬≠ci nie naleŇľy podawańá szczepi¬≠onek Ňľywych, takich jak BCG, MMR czy szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko ospie wietrznej ‚Äď w prze¬≠ci¬≠wnym razie moŇľe ono zachorowańá na chorobńô, przed kt√≥rńÖ miaŇāa chronińá szczepionka.

Warto zaz¬≠naczyńá, Ňľe osobom z pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõ¬≠ci powin¬≠ny byńá szczepi¬≠on¬≠ki zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖce martwe szczepy bak¬≠terii i wirus√≥w, aby dziecko nabyŇāo odpornoŇõńá na danego wirusa. Cza¬≠sa¬≠mi do wyt¬≠worzenia odpornoŇõ¬≠ci moŇľe byńá nawet wyma¬≠gane zaszczepi¬≠e¬≠nie dziec¬≠ka dodatkowńÖ dawkńÖ.

PoniewaŇľ objawy niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci sńÖ czńôs¬≠to bagatelizowane lub trudne do wykrycia, sza¬≠cu¬≠je sińô, Ňľe nawet 70‚Äď80% os√≥b z pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci jest niepraw¬≠idŇāowo zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowanych [1], a co za tym idzie ‚Äď niepraw¬≠idŇāowo lec¬≠zonych lub wcale nielec¬≠zonych. Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne odgry¬≠wa¬≠jńÖ kluc¬≠zowńÖ rolńô, by wykryńá te niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka i wdroŇľyńá odpowied¬≠nie postńôpowanie, kt√≥re uratu¬≠je jego zdrowie.

ūüĎČ Szczepińá czy nie? Choroby metaboliczne

Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne spraw¬≠ia¬≠jńÖ, Ňľe orga¬≠nizm dziec¬≠ka nie potrafi praw¬≠idŇāowo przetwarzańá sub¬≠stancji dostar¬≠czanych z poŇľy¬≠wie¬≠niem. W efek¬≠cie u szczepic czy niemalucha po spoŇľy¬≠ciu nawet zwykŇāego posiŇāku moŇľe dojŇõńá do nagro¬≠madzenia toksy¬≠cznych sub¬≠stancji i w nastńôpst¬≠wie ‚Äď uszkodzenia m√≥zgu i innych narzńÖd√≥w. Do objaw√≥w chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych naleŇľńÖ mińôdzy inny¬≠mi nagŇāe ata¬≠ki padacz¬≠ki oraz niepeŇānosprawnoŇõńá intelek¬≠tu¬≠al¬≠na. Paradok¬≠sal¬≠nie, moŇľ¬≠na je bard¬≠zo Ňāat¬≠wo leczyńá ‚Äď czńôs¬≠to wystar¬≠czy odpowied¬≠nia dieta i wyk¬≠lucze¬≠nie niebez¬≠piecznych skŇāadnik√≥w.

Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne nie sńÖ bezwzglńôd¬≠nym prze¬≠ci¬≠wwskazaniem do szczepieŇĄ, ale w niek¬≠t√≥rych sytu¬≠ac¬≠jach, szczepi¬≠enia mogńÖ byńá niebez¬≠pieczne dla oso¬≠by z zaburzeni¬≠a¬≠mi metab¬≠o¬≠liz¬≠mu. By uniknńÖńá NOP√≥w, czyli NiepoŇľńÖ¬≠danych Odczyn√≥w Poszczepi¬≠en¬≠nych, stan zdrowia dziec¬≠ka (tem¬≠per¬≠atu¬≠ra ciaŇāa, poziom amo¬≠ni¬≠aku), powinien byńá uwaŇľnie mon¬≠i¬≠torowany przez lekarza [2].

ūüĎć Szczepienia ‚Äď za i przeciw ‚ÄĒ co sprawdzajńÖ nowoczesne badania DNA? Jak je wykonańá?

Nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne potrafińÖ udzielińá odpowiedzi na pytanie ‚Äď szczepińá czy nie? Dostńôp¬≠ny na rynku test NOVA sprawdza zdrowie dziec¬≠ka pod kńÖtem 12 pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci oraz 68 chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych. RozwaŇľa¬≠nia na tem¬≠at szczepieŇĄ, za i prze¬≠ciw uŇāatwia takŇľe wynik pan¬≠elu tol¬≠er¬≠ancji na leki ‚Äď test NOVA potrafi bowiem zbadańá wraŇľli¬≠woŇõńá dziec¬≠ka na 32 sub¬≠stanc¬≠je zawarte w 200 najpop¬≠u¬≠larniejszych lekach.

Jak wykon¬≠ańá badanie DNA, kt√≥re pod¬≠powie, kiedy nie szczepińá dziec¬≠ka? To bard¬≠zo proste. Pr√≥bkńô do  badaŇĄ ‚ÄĒ wymaz z policz¬≠ka dziec¬≠ka moŇľ¬≠na pobrańá samodziel¬≠nie w domu lub teŇľ um√≥wińá sińô na pobranie w jed¬≠nej z 200 auto¬≠ry¬≠zowanych plac√≥wek. Nastńôp¬≠nie jest ona wysyŇāana kuri¬≠erem do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um do analizy.

ūüĎć Szczepińá czy nie? PewnoŇõńá wyniku testu NOVA

kiedy nie szczepińá dzieckaTest NOVA to jedyne takie badanie na rynku, kt√≥re korzys¬≠ta z nowoczes¬≠nej metody NGS (Sek¬≠wencjonowanie Najnowszej Gen¬≠er¬≠acji) oraz jest dodatkowo potwierdzane stosowanńÖ w genomice metodńÖ Sangera. Uzyskany w ten spos√≥b wynik jest w 100% pewny i wiarygodny.

Po wyko¬≠na¬≠niu bada¬≠nia (i otrzy¬≠ma¬≠niu niepraw¬≠idŇāowego wyniku) rodz¬≠ice majńÖ pra¬≠wo do bezpŇāat¬≠nej kon¬≠sul¬≠tacji ze spec¬≠jal¬≠istńÖ ‚Äď lekarzem gene¬≠tykiem, kt√≥ry doradzi im, co robińá dalej. JeŇõli test wskaŇľe obec¬≠noŇõńá choro¬≠by wrod¬≠zonej, lekarz bńôdzie m√≥gŇā wprowadz¬≠ińá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠ny kalen¬≠darz szczepieŇĄ i zad¬≠bańá jak najlepiej o zdrowie malucha.

Test NOVA moŇľ¬≠na takŇľe wykon¬≠ańá jako rozsz¬≠erze¬≠nie badaŇĄ prze¬≠siewowych noworodk√≥w.

ūüĎć Kiedy nie szczepińá dziecka ‚Äď co jeszcze warto wiedzieńá?

Na wynik tes¬≠tu NOVA oczeku¬≠je sińô okoŇāo 5 tygod¬≠ni. Test ten bada geny ‚Äď nie wykry¬≠je wińôc, czy dziecko ma alergińô na skŇāad¬≠ni¬≠ki szczepi¬≠on¬≠ki, lub, czy dziecko jest naraŇľone na NOPy z innych, nieokreŇõlonych przy¬≠czyn. Poza choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi i pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci test NOVA moŇľe wykryńá takŇľe inne gene¬≠ty¬≠cznie uwarunk¬≠owane choro¬≠by, takie jak np. mukowis¬≠cy¬≠doza, stward¬≠nie¬≠nie guzowate, hipert¬≠er¬≠mia zŇāoŇõli¬≠wa czy zesp√≥Ňā Dravet (w sum¬≠ie test bada aŇľ 87 chor√≥b).

Przeczy­taj:

FRAX badanie cena

Autyzm bada¬≠nia meta¬≠bol¬≠iczne ‚ÄĒ czy sńÖ waŇľne?

Badanie WES

Mikro­macierze badanie

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
  1. ‚ÄěPierwotne Niedobory OdpornoŇõci- stan obecny oraz potrzeby diagnostyki i terapii w Polsce‚ÄĚ; Pex PharmaSequence, Warszawa, paŇļdziernik 2017.
  2. ‚ÄěSzczepienia dzieci z chorobami ukŇāadu nerwowego‚ÄĚ- Stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, 5.11.2015.
OceŇĄ
mail