Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Szczepić czy nie? Badania genetyczne podpowiedzą, kiedy nie szczepić dziecka

kiedy nie szczepić dzieckaSzczepić czy nie? Kiedy nie szczepić dziec­ka? Te pyta­nia zada­ją coraz częś­ciej lekar­zowi rodz­ice, zwłaszcza Ci młodzi. Mimo że nie ma badań naukowych, które pod­ważały­by bez­pieczeńst­wo szczepień, pewne choro­by i schorzenia mogą stanow­ić prze­ci­wwskaza­nia do poda­nia szczepi­enia. Za i prze­ciw warto rozważać w opar­ciu o nowoczesne bada­nia gene­ty­czne. Testy DNA takie jak NOVA wskażą, czy maluch ma chorobę wrod­zoną, która wyma­ga indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień. Tym samym poz­wolą one uchronić dziecko przed szkodli­wy­mi NOPa­mi (Niepożą­dany­mi Odczy­na­mi Poszczepi­en­ny­mi).

Szczepić czy nie – najważniejsze infor­ma­c­je:

  1. Szczepić czy nie? Dlaczego warto wykon­ać bada­nia gene­ty­czne?
  2. Kiedy nie szczepić dziec­ka? Jakie choro­by wyma­ga­ją indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień?
  3. Szczepi­enia – za i prze­ciw — co sprawdza­ją nowoczesne bada­nia DNA? Jak je wykon­ać?
  4. Szczepić czy nie? Pewność wyniku tes­tu NOVA
  5. Kiedy nie szczepić dziec­ka – co jeszcze warto wiedzieć?

👍 Szczepić czy nie? Dlaczego warto wykonać badania genetyczne?

Szczepić czy nie? Odpowiedzi na to pytanie mogą udzielić nowoczesne bada­nia gene­ty­czne dziec­ka, takie jak np. test NOVA. Dlaczego warto wykon­ać badanie przed szczepi­e­niem NOVA? To test DNA, który anal­izu­je za jed­nym razem zmi­any w wielu genach i potrafi wykryć choro­by, które wyma­ga­ją indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień.szczepic czy nie

Uwarunk­owane gene­ty­cznie choro­by wrod­zone mogą przez dłu­gi czas rozwi­jać się, bez żad­nych objawów. Obar­c­zone wadą dziecko rodzi się pozornie zdrowe, ale w jego orga­nizmie czai się choro­ba i tylko czeka na odpowied­ni moment. Im wcześniej zro­bimy bada­nia gene­ty­czne noworod­ka lub dziec­ka, tym wcześniej lekarz będzie mógł na pod­staw­ie ich wyniku postaw­ić praw­idłową diag­nozę i wdrożyć lecze­nie, które uratu­je zdrowie dziec­ka, zan­im pojaw­ią się nieko­rzystne objawy. Co więcej, dzię­ki badan­iom DNA rodz­ice mogą nie tylko popraw­ić zdrowie dziec­ka, ale i także zwięk­szyć bez­pieczeńst­wo szczepień i wyk­luczyć prze­ci­wwskaza­nia do szczepień.

👍 Kiedy nie szczepić dziecka? Jakie choroby wymagają indywidualnego kalendarza szczepień?

Kiedy nie szczepić dziec­ka? Obec­nie znamy dwie grupy chorób, których wykrycie u malucha może znaczą­co wpłynąć na dobór szczepień. Są to pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci oraz wrod­zone choro­by meta­bol­iczne.

👉 Szczepić czy nie? Pierwotne Niedobory Odporności

kiedy nie szczepić dzieckaPier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci (inaczej wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci) to uwarunk­owane gene­ty­cznie choro­by, które wpły­wa­ją na układ odpornoś­ciowy dziec­ka, zakłó­ca­jąc jego dzi­ałanie. Wskutek choro­by orga­nizm malucha nie potrafi zwal­czyć chorób przynie­sionych z przed­szko­la lub szkoły, częś­ciej niż jego rówieśni­cy cier­pi na alergię, stany zapalne (np. zapale­nie zatok, uszu, płuc) oraz choro­by autoim­muno­log­iczne. Więk­szość pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci wyma­ga leczenia do koń­ca życia. Najpierw jed­nak trze­ba zdi­ag­no­zować praw­idłowo chorobę.

Kiedy nie szczepić dziec­ka? Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci stanow­ią bezwzględne prze­ci­wwskazanie do szczepi­enia dzieci szczepi­onka­mi, które zaw­ier­a­ją żywe bak­terie i wirusy. Dziecku z pier­wot­nym niedo­borem odpornoś­ci nie należy podawać szczepi­onek żywych, takich jak BCG, MMR czy szczepi­onka prze­ci­wko ospie wietrznej – w prze­ci­wnym razie może ono zachorować na chorobę, przed którą miała chronić szczepi­onka.

Warto zaz­naczyć, że osobom z pier­wot­nym niedo­borem odpornoś­ci powin­ny być szczepi­on­ki zaw­ier­a­jące martwe szczepy bak­terii i wirusów, aby dziecko nabyło odporność na danego wirusa. Cza­sa­mi do wyt­worzenia odpornoś­ci może być nawet wyma­gane zaszczepi­e­nie dziec­ka dodatkową dawką.

Ponieważ objawy niedoborów odpornoś­ci są częs­to bagatelizowane lub trudne do wykrycia, sza­cu­je się, że nawet 70–80% osób z pier­wot­ny­mi niedob­o­ra­mi odpornoś­ci jest niepraw­idłowo zdi­ag­no­zowanych [1], a co za tym idzie – niepraw­idłowo lec­zonych lub wcale nielec­zonych. Bada­nia gene­ty­czne odgry­wa­ją kluc­zową rolę, by wykryć te niepraw­idłowoś­ci u dziec­ka i wdrożyć odpowied­nie postępowanie, które uratu­je jego zdrowie.

👉 Szczepić czy nie? Choroby metaboliczne

Choro­by meta­bol­iczne spraw­ia­ją, że orga­nizm dziec­ka nie potrafi praw­idłowo przetwarzać sub­stancji dostar­czanych z poży­wie­niem. W efek­cie u szczepic czy niemalucha po spoży­ciu nawet zwykłego posiłku może dojść do nagro­madzenia toksy­cznych sub­stancji i w następst­wie – uszkodzenia mózgu i innych narządów. Do objawów chorób meta­bol­icznych należą między inny­mi nagłe ata­ki padacz­ki oraz niepełnosprawność intelek­tu­al­na. Paradok­sal­nie, moż­na je bard­zo łat­wo leczyć – częs­to wystar­czy odpowied­nia dieta i wyk­lucze­nie niebez­piecznych skład­ników.

Choro­by meta­bol­iczne nie są bezwzględ­nym prze­ci­wwskazaniem do szczepień, ale w niek­tórych sytu­ac­jach, szczepi­enia mogą być niebez­pieczne dla oso­by z zaburzeni­a­mi metab­o­liz­mu. By uniknąć NOPów, czyli Niepożą­danych Odczynów Poszczepi­en­nych, stan zdrowia dziec­ka (tem­per­atu­ra ciała, poziom amo­ni­aku), powinien być uważnie mon­i­torowany przez lekarza [2].

👍 Szczepienia – za i przeciw — co sprawdzają nowoczesne badania DNA? Jak je wykonać?

Nowoczesne bada­nia gene­ty­czne potrafią udzielić odpowiedzi na pytanie – szczepić czy nie? Dostęp­ny na rynku test NOVA sprawdza zdrowie dziec­ka pod kątem 12 pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci oraz 68 chorób meta­bol­icznych. Rozważa­nia na tem­at szczepień, za i prze­ciw ułatwia także wynik pan­elu tol­er­ancji na leki – test NOVA potrafi bowiem zbadać wrażli­wość dziec­ka na 32 sub­stanc­je zawarte w 200 najpop­u­larniejszych lekach.

Jak wykon­ać badanie DNA, które pod­powie, kiedy nie szczepić dziec­ka? To bard­zo proste. Próbkę do  badań — wymaz z policz­ka dziec­ka moż­na pobrać samodziel­nie w domu lub też umówić się na pobranie w jed­nej z 200 auto­ry­zowanych placówek. Następ­nie jest ona wysyłana kuri­erem do lab­o­ra­to­ri­um do anal­izy.

👍 Szczepić czy nie? Pewność wyniku testu NOVA

kiedy nie szczepić dzieckaTest NOVA to jedyne takie badanie na rynku, które korzys­ta z nowoczes­nej metody NGS (Sek­wencjonowanie Najnowszej Gen­er­acji) oraz jest dodatkowo potwierdzane stosowaną w genomice metodą Sangera. Uzyskany w ten sposób wynik jest w 100% pewny i wiary­god­ny.

Po wyko­na­niu bada­nia (i otrzy­ma­niu niepraw­idłowego wyniku) rodz­ice mają pra­wo do bezpłat­nej kon­sul­tacji ze spec­jal­istą – lekarzem gene­tykiem, który doradzi im, co robić dalej. Jeśli test wskaże obec­ność choro­by wrod­zonej, lekarz będzie mógł wprowadz­ić indy­wid­u­al­ny kalen­darz szczepień i zad­bać jak najlepiej o zdrowie malucha.

Test NOVA moż­na także wykon­ać jako rozsz­erze­nie badań prze­siewowych noworod­ków.

👍 Kiedy nie szczepić dziecka – co jeszcze warto wiedzieć?

Na wynik tes­tu NOVA oczeku­je się około 5 tygod­ni. Test ten bada geny – nie wykry­je więc, czy dziecko ma alergię na skład­ni­ki szczepi­on­ki, lub, czy dziecko jest narażone na NOPy z innych, nieokreślonych przy­czyn. Poza choroba­mi meta­bol­iczny­mi i pier­wot­ny­mi niedob­o­ra­mi odpornoś­ci test NOVA może wykryć także inne gene­ty­cznie uwarunk­owane choro­by, takie jak np. mukowis­cy­doza, stward­nie­nie guzowate, hipert­er­mia złośli­wa czy zespół Dravet (w sum­ie test bada aż 87 chorób).

Przeczy­taj:

FRAX badanie cena

Autyzm bada­nia meta­bol­iczne — czy są ważne?

Badanie WES

Mikro­macierze badanie

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci przed szczepi­e­niem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
  1. Pierwotne Niedobory Odporności- stan obecny oraz potrzeby diagnostyki i terapii w Polsce”; Pex PharmaSequence, Warszawa, październik 2017.
  2. Szczepienia dzieci z chorobami układu nerwowego”- Stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, 5.11.2015.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.