Przeskocz do treŇõci
coloalert

Jak szczepińá dziecko? SprawdŇļ rzetelne informacje na temat bezpieczeŇĄstwa szczepieŇĄ profilaktycznych!

jak szczepińá dzieckoJak szczepińá dziecko? To pytanie zada¬≠je sobie wielu rodz¬≠ic√≥w. Czy szczepi¬≠on¬≠ki sńÖ bez¬≠pieczne dla zdrowia? W jakich sytu¬≠ac¬≠jach szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe pogorszyńá stan zdrowia dziec¬≠ka? Czy to praw¬≠da, Ňľe szczepi¬≠onka MMR wywoŇāu¬≠je autyzm? Zachńô¬≠camy do sprawdzenia rzetel¬≠nych infor¬≠ma¬≠cji na ten temat!

Jak szczepińá dziecko ‚Äď sprawdŇļ odpowiedzi na najwaŇľniejsze pytania:

  1. Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ bez¬≠pieczne dla zdrowia?
  2. Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy szczepi¬≠onka MMR moŇľe wywoŇāańá autyzm?
  3. Jak szczepińá dziecko ‚Äď co to takiego niepoŇľńÖ¬≠dany objaw poszczepienny?
  4. Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy dziecko moŇľe mieńá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do poda¬≠nia szczepienia?
  5. Jak szczepińá dziecko ‚Äď kiedy dziecko moŇľe wyma¬≠gańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ?
  6. Jak szczepińá dziecko ‚Äď co zro¬≠bińá, by zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ profilaktycznych?

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy szczepienia profilaktyczne sńÖ bezpieczne dla zdrowia?

Szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ niezbńôdne do tego, by odpornoŇõńá dziec¬≠ka uksz¬≠taŇā¬≠towaŇāa sińô praw¬≠idŇāowo. Dzińô¬≠ki nim moŇľ¬≠na uchronińá orga¬≠nizm przed powaŇľny¬≠mi infekc¬≠ja¬≠mi i ich powikŇāa¬≠ni¬≠a¬≠mi. Wok√≥Ňā tem¬≠atu szczepieŇĄ narosŇāo jed¬≠nak wiele wńÖt¬≠pli¬≠woŇõ¬≠ci i rodz¬≠ice nie zawsze wiedzńÖ, jak szczepińá dziecko bezpiecznie.szczepienia przeciwwskazania

Czy szczepi¬≠e¬≠nie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne mogńÖ byńá niebez¬≠pieczne? Przed wprowadze¬≠niem na rynek kaŇľ¬≠da szczepi¬≠onka jest dokŇāad¬≠nie badana. Nad tym pro¬≠ce¬≠sem czuwa caŇāy szereg r√≥Ňľnych insty¬≠tucji, takich jak np. Nar¬≠o¬≠dowy Insty¬≠tut Zdrowia Pub¬≠licznego, UrzńÖd Rejes¬≠tracji Pro¬≠duk¬≠t√≥w Leczniczych Wyrob√≥w Medy¬≠cznych i Pro¬≠duk¬≠t√≥w Biob√≥jczych czy teŇľ Europe¬≠js¬≠ka Agenc¬≠ja Lek√≥w. JeŇõli jakaŇõ szczepi¬≠onka miaŇāa¬≠by w skŇāadzie niebez¬≠pieczne sub¬≠stanc¬≠je, nie zostaŇāa¬≠by ona dopuszc¬≠zona do uŇľytku.

Szczepi¬≠on¬≠ki nie zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖ niebez¬≠piecznych kon¬≠ser¬≠wan¬≠t√≥w. Jedynie szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko bŇāon¬≠i¬≠cy tńôŇľ¬≠cowi i krz¬≠tuŇõ¬≠cowi posi¬≠a¬≠da Ňõlad¬≠owe iloŇõ¬≠ci kon¬≠trow¬≠er¬≠syjnej sub¬≠stancji ‚Äď tiom¬≠er¬≠salu. SkŇāad¬≠nik ten jed¬≠nak zostaŇā dokŇāad¬≠nie prze¬≠badany i nie jest niebez¬≠pieczny dla zdrowia [1].

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy szczepionka MMR moŇľe wywoŇāańá autyzm?

Doniesienia jako¬≠by szczepi¬≠on¬≠ki powodowaŇāy autyzm pojaw¬≠iŇāy sińô w lat¬≠ach 80. Teo¬≠ria ta zostaŇāa jed¬≠nak obalona i dziŇõ wiemy, Ňľe nie ma Ňľad¬≠nego zwińÖzku pomińôdzy szczepi¬≠e¬≠niem MMR i autyzmem [2]. Pier¬≠wsze objawy autyz¬≠mu rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô nieza¬≠leŇľnie od szczepi¬≠enia, np. w wyniku zapisanej w genach choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej. Zazwyczaj ujaw¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô one przed ukoŇĄcze¬≠niem 3 roku Ňľycia, jeŇľeli sńÖ spowodowane zaburzeni¬≠a¬≠mi metab¬≠o¬≠liz¬≠mu, ich nasile¬≠nie moŇľe sińô zwińôk¬≠szyńá w wyniku sil¬≠nego bodŇļ¬≠ca dla orga¬≠niz¬≠mu, takiego jak np. szczepi¬≠e¬≠nie profilaktyczne.

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď co to takiego niepoŇľńÖdany objaw poszczepienny?

Jak szczepińá dziecko bez¬≠piecznie? KaŇľdy pro¬≠dukt leczniczy moŇľe dawańá pewne skut¬≠ki uboczne. Szczepi¬≠enia takŇľe. Objawy, kt√≥re pojaw¬≠ińÖ sińô po szczepi¬≠e¬≠niu, majńÖ zazwyczaj charak¬≠ter Ňāagod¬≠ny i prze¬≠jŇõ¬≠ciowy ‚Äď u dziec¬≠ka moŇľe wys¬≠tńÖpińá obrzńôk, zacz¬≠er¬≠wie¬≠nie¬≠nie sk√≥ry lub gorńÖczka.przeciwwskazania do szczepienia

Reakc¬≠ja orga¬≠niz¬≠mu na szczepi¬≠e¬≠nie jest kwest¬≠ińÖ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nńÖ. JeŇõli w okre¬≠sie do 4 tygod¬≠ni po poda¬≠niu szczepi¬≠enia u dziec¬≠ka wys¬≠tńÖpiŇā cińôŇľ¬≠ki odczyn poszczepi¬≠en¬≠ny, mamy do czynienia z tzw. NOPem, czyli NiepoŇľńÖ¬≠danych Objawem Poszczepi¬≠en¬≠nym. W takiej sytu¬≠acji wskazana jest jak najszyb¬≠sza kon¬≠sul¬≠tac¬≠ja z lekarzem, kt√≥ry nastńôp¬≠nie musi zgŇāosińá sytu¬≠acjńô do sanepidu. Rodz¬≠ice mogńÖ takŇľe zgŇāosińá sińô bezpoŇõred¬≠nio do Urzńô¬≠du Rejes¬≠tracji Pro¬≠duk¬≠t√≥w Leczniczych Wyrob√≥w Medy¬≠cznych i Pro¬≠duk¬≠t√≥w Biob√≥jczych.

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy dziecko moŇľe mieńá przeciwwskazania do podania szczepienia?

Szczeg√≥l¬≠nńÖ sytu¬≠acjńô, w kt√≥rej szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe byńá niebez¬≠pieczne dla zdrowia, stanowi prze¬≠ci¬≠wwskazanie do szczepi¬≠enia. Dziecko moŇľe je mieńá, gdy cho¬≠ru¬≠je na:

W przy¬≠pad¬≠ku PNO zapisana w genach choro¬≠ba stanowi prze¬≠ci¬≠wwskazanie do poda¬≠nia dziecku szczepi¬≠onek Ňľywych, takich jak np. MMR [4]. Wyni¬≠ka to z fak¬≠tu, Ňľe w orga¬≠nizmie o obniŇľonej odpornoŇõ¬≠ci moŇľe dojŇõńá do roz¬≠wo¬≠ju cińôŇľ¬≠kich infekcji, w tym takŇľe zagraŇľa¬≠jńÖ¬≠cych Ňľyciu malucha.

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď kiedy dziecko moŇľe wymagańá indywidualnego kalendarza szczepieŇĄ?

Jak szczepińá dziecko? Poza sprawdze¬≠niem, czy maluch nie ma prze¬≠ci¬≠wwskazaŇĄ do szczepi¬≠enia, warto prze¬≠badańá jego zdrowie takŇľe pod kńÖtem chor√≥b, kt√≥re mogńÖ wyma¬≠gańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych. WŇõr√≥d nich warto wymienińá wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne.przeciwwskazania do szczepienia dziecka

U oso¬≠by z gene¬≠ty¬≠cznie uwarunk¬≠owany¬≠mi wada¬≠mi metab¬≠o¬≠liz¬≠mu w wyniku poda¬≠nia szczepi¬≠enia moŇľe dojŇõńá do niebez¬≠piecznej dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej. Maluch moŇľe dostańá drgawek, a nawet zapaŇõńá w ŇõpińÖczkńô. Z tego teŇľ powodu dzieci z choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi powin¬≠ny byńá szczepi¬≠one ostroŇľnie i pod bacznym okiem lekarza prowadzńÖcego.

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď co zrobińá, by zwińôkszyńá bezpieczeŇĄstwo szczepieŇĄ profilaktycznych?

Jak szczepińá dziecko bez¬≠piecznie? Przed kaŇľdym szczepi¬≠e¬≠niem przeprowadzane sńÖ pod¬≠sta¬≠wowe bada¬≠nia, takie jak pomi¬≠ar tem¬≠per¬≠atu¬≠ry ciaŇāa czy ciŇõnie¬≠nie tńôt¬≠nicze krwi. Rodz¬≠ice mogńÖ wykon¬≠ańá u malucha takŇľe badanie krwi pod kńÖtem obec¬≠noŇõ¬≠ci stanu zapal¬≠nego. Najlep¬≠szym jed¬≠nak sposobem na to, aby dowiedzieńá sińô, czy dziecko ma prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia lub czy wyma¬≠ga odroczenia niek¬≠t√≥rych rodza¬≠j√≥w szczepieŇĄ, sńÖ bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. Choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne takie jak wrod¬≠zone niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci lub schorzenia meta¬≠bol¬≠iczne czńôs¬≠to nie dajńÖ wyraŇļnych objaw√≥w. MogńÖ sińô teŇľ ukry¬≠wańá lata¬≠mi w ukryciu. Wyko¬≠nanie tes¬≠tu DNA pozwala jed¬≠noz¬≠nacznie wyk¬≠luczyńá lub potwierdz¬≠ińá danńÖ niepraw¬≠idŇāowoŇõńá ‚Äď nawet jeŇõli jeszcze nie sńÖ widoczne jej objawy.

Najnowszym, najsz¬≠er¬≠szym i naj¬≠dokŇāad¬≠niejszym badaniem gene¬≠ty¬≠cznym, kt√≥re moŇľe pom√≥c w pod¬≠jńô¬≠ciu decyzji czy szczepińá dziecko, jest test WES. To badanie gene¬≠ty¬≠czne dzieci, kt√≥re anal¬≠izu¬≠je zdrowie pod kńÖtem wszys¬≠t¬≠kich znanych chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych i pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci. Test moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá na pod¬≠staw¬≠ie pr√≥b¬≠ki krwi lub przysyŇāa¬≠jńÖc do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznego wymaz z policz¬≠ka. Badanie wykonu¬≠je sińô raz w Ňľyciu.bezwzglńôdne przeciwwskazania do szczepieŇĄ

Inny test DNA, kt√≥ry poz¬≠woli wykryńá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia to test NOVA. NOVA anal¬≠izu¬≠je zdrowie mińôdzy inny¬≠mi pod kńÖtem 68 chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych oraz 14 pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci. Posi¬≠a¬≠da takŇľe innowa¬≠cyjny pan¬≠el tol¬≠er¬≠ancji orga¬≠niz¬≠mu na sub¬≠stanc¬≠je lecznicze zawarte w pon¬≠ad 200 lekach ‚Äď dzińô¬≠ki temu da sińô sprawdz¬≠ińá, czy dziecku moŇľ¬≠na podawańá bez¬≠piecznie np. antybiotyki.

W dzisiejszych cza¬≠sach wyko¬≠nanie tes¬≠tu WES czy teŇľ NOVA jest bajecznie proste. Rodz¬≠ic moŇľe wypeŇānińá prosty for¬≠mu¬≠la¬≠rz online lub zadz¬≠wonińá do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznego i zarez¬≠er¬≠wowańá ter¬≠min pobra¬≠nia pr√≥b¬≠ki. Po pobra¬≠niu pr√≥b¬≠ka jest wysyŇāana kuri¬≠erem do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um. Wynik bada¬≠nia DNA jest dostńôp¬≠ny w formie online. Tak niewiele trze¬≠ba, by zad¬≠bańá o zdrowie dziec¬≠ka i zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ profilaktycznych.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
  1. GoŇāoŇõ A., LutyŇĄska A. Tiomersal w szczepionkach ‚Äď aktualny stan wiedzy. PrzeglńÖd Epidemiologiczny 2015; 69: 157 ‚Äď 161.
  2. https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/sytuacje-szczegolne/59132,artykul-wakefielda-wiazacy-szczepionke-mmr-zautyzmem-byl-oszustwem
OceŇĄ
mail