Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Jak szczepić dziecko? Sprawdź rzetelne informacje na temat bezpieczeństwa szczepień profilaktycznych!

jak szczepić dzieckoJak szczepić dziecko? To pytanie zada­je sobie wielu rodz­iców. Czy szczepi­on­ki są bez­pieczne dla zdrowia? W jakich sytu­ac­jach szczepi­e­nie może pogorszyć stan zdrowia dziec­ka? Czy to praw­da, że szczepi­onka MMR wywołu­je autyzm? Zachę­camy do sprawdzenia rzetel­nych infor­ma­cji na ten temat!

Jak szczepić dziecko – sprawdź odpowiedzi na najważniejsze pytania:

  1. Jak szczepić dziecko – czy szczepi­enia pro­fi­lak­ty­czne są bez­pieczne dla zdrowia?
  2. Jak szczepić dziecko – czy szczepi­onka MMR może wywołać autyzm?
  3. Jak szczepić dziecko – co to takiego niepożą­dany objaw poszczepienny?
  4. Jak szczepić dziecko – czy dziecko może mieć prze­ci­wwskaza­nia do poda­nia szczepienia?
  5. Jak szczepić dziecko – kiedy dziecko może wyma­gać indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień?
  6. Jak szczepić dziecko – co zro­bić, by zwięk­szyć bez­pieczeńst­wo szczepień profilaktycznych?

💉 Jak szczepić dziecko – czy szczepienia profilaktyczne są bezpieczne dla zdrowia?

Szczepi­enia pro­fi­lak­ty­czne są niezbędne do tego, by odporność dziec­ka uksz­tał­towała się praw­idłowo. Dzię­ki nim moż­na uchronić orga­nizm przed poważny­mi infekc­ja­mi i ich powikła­ni­a­mi. Wokół tem­atu szczepień narosło jed­nak wiele wąt­pli­woś­ci i rodz­ice nie zawsze wiedzą, jak szczepić dziecko bezpiecznie.szczepienia przeciwwskazania

Czy szczepi­e­nie pro­fi­lak­ty­czne mogą być niebez­pieczne? Przed wprowadze­niem na rynek każ­da szczepi­onka jest dokład­nie badana. Nad tym pro­ce­sem czuwa cały szereg różnych insty­tucji, takich jak np. Nar­o­dowy Insty­tut Zdrowia Pub­licznego, Urząd Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych Wyrobów Medy­cznych i Pro­duk­tów Biobójczych czy też Europe­js­ka Agenc­ja Leków. Jeśli jakaś szczepi­onka miała­by w składzie niebez­pieczne sub­stanc­je, nie została­by ona dopuszc­zona do użytku.

Szczepi­on­ki nie zaw­ier­a­ją niebez­piecznych kon­ser­wan­tów. Jedynie szczepi­onka prze­ci­wko błon­i­cy tęż­cowi i krz­tuś­cowi posi­a­da ślad­owe iloś­ci kon­trow­er­syjnej sub­stancji – tiom­er­salu. Skład­nik ten jed­nak został dokład­nie prze­badany i nie jest niebez­pieczny dla zdrowia [1].

💉 Jak szczepić dziecko – czy szczepionka MMR może wywołać autyzm?

Doniesienia jako­by szczepi­on­ki powodowały autyzm pojaw­iły się w lat­ach 80. Teo­ria ta została jed­nak obalona i dziś wiemy, że nie ma żad­nego związku pomiędzy szczepi­e­niem MMR i autyzmem [2]. Pier­wsze objawy autyz­mu rozwi­ja­ją się nieza­leżnie od szczepi­enia, np. w wyniku zapisanej w genach choro­by meta­bol­icznej. Zazwyczaj ujaw­ni­a­ją się one przed ukończe­niem 3 roku życia, jeżeli są spowodowane zaburzeni­a­mi metab­o­liz­mu, ich nasile­nie może się zwięk­szyć w wyniku sil­nego bodź­ca dla orga­niz­mu, takiego jak np. szczepi­e­nie profilaktyczne.

💉 Jak szczepić dziecko – co to takiego niepożądany objaw poszczepienny?

Jak szczepić dziecko bez­piecznie? Każdy pro­dukt leczniczy może dawać pewne skut­ki uboczne. Szczepi­enia także. Objawy, które pojaw­ią się po szczepi­e­niu, mają zazwyczaj charak­ter łagod­ny i prze­jś­ciowy – u dziec­ka może wys­tąpić obrzęk, zacz­er­wie­nie­nie skóry lub gorączka.przeciwwskazania do szczepienia

Reakc­ja orga­niz­mu na szczepi­e­nie jest kwest­ią indy­wid­u­al­ną. Jeśli w okre­sie do 4 tygod­ni po poda­niu szczepi­enia u dziec­ka wys­tąpił cięż­ki odczyn poszczepi­en­ny, mamy do czynienia z tzw. NOPem, czyli Niepożą­danych Objawem Poszczepi­en­nym. W takiej sytu­acji wskazana jest jak najszyb­sza kon­sul­tac­ja z lekarzem, który następ­nie musi zgłosić sytu­ację do sanepidu. Rodz­ice mogą także zgłosić się bezpośred­nio do Urzę­du Rejes­tracji Pro­duk­tów Leczniczych Wyrobów Medy­cznych i Pro­duk­tów Biobójczych.

💉 Jak szczepić dziecko – czy dziecko może mieć przeciwwskazania do podania szczepienia?

Szczegól­ną sytu­ację, w której szczepi­e­nie może być niebez­pieczne dla zdrowia, stanowi prze­ci­wwskazanie do szczepi­enia. Dziecko może je mieć, gdy cho­ru­je na:

W przy­pad­ku PNO zapisana w genach choro­ba stanowi prze­ci­wwskazanie do poda­nia dziecku szczepi­onek żywych, takich jak np. MMR [4]. Wyni­ka to z fak­tu, że w orga­nizmie o obniżonej odpornoś­ci może dojść do roz­wo­ju cięż­kich infekcji, w tym także zagraża­ją­cych życiu malucha.

💉 Jak szczepić dziecko – kiedy dziecko może wymagać indywidualnego kalendarza szczepień?

Jak szczepić dziecko? Poza sprawdze­niem, czy maluch nie ma prze­ci­wwskazań do szczepi­enia, warto prze­badać jego zdrowie także pod kątem chorób, które mogą wyma­gać indy­wid­u­al­nego kalen­darza szczepień pro­fi­lak­ty­cznych. Wśród nich warto wymienić wrod­zone choro­by metaboliczne.przeciwwskazania do szczepienia dziecka

U oso­by z gene­ty­cznie uwarunk­owany­mi wada­mi metab­o­liz­mu w wyniku poda­nia szczepi­enia może dojść do niebez­piecznej dekom­pen­sacji meta­bol­icznej. Maluch może dostać drgawek, a nawet zapaść w śpiączkę. Z tego też powodu dzieci z choroba­mi meta­bol­iczny­mi powin­ny być szczepi­one ostrożnie i pod bacznym okiem lekarza prowadzącego.

💉 Jak szczepić dziecko – co zrobić, by zwiększyć bezpieczeństwo szczepień profilaktycznych?

Jak szczepić dziecko bez­piecznie? Przed każdym szczepi­e­niem przeprowadzane są pod­sta­wowe bada­nia, takie jak pomi­ar tem­per­atu­ry ciała czy ciśnie­nie tęt­nicze krwi. Rodz­ice mogą wykon­ać u malucha także badanie krwi pod kątem obec­noś­ci stanu zapal­nego. Najlep­szym jed­nak sposobem na to, aby dowiedzieć się, czy dziecko ma prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia lub czy wyma­ga odroczenia niek­tórych rodza­jów szczepień, są bada­nia gene­ty­czne. Choro­by gene­ty­czne takie jak wrod­zone niedobo­ry odpornoś­ci lub schorzenia meta­bol­iczne częs­to nie dają wyraźnych objawów. Mogą się też ukry­wać lata­mi w ukryciu. Wyko­nanie tes­tu DNA pozwala jed­noz­nacznie wyk­luczyć lub potwierdz­ić daną niepraw­idłowość – nawet jeśli jeszcze nie są widoczne jej objawy.

Najnowszym, najsz­er­szym i naj­dokład­niejszym badaniem gene­ty­cznym, które może pomóc w pod­ję­ciu decyzji czy szczepić dziecko, jest test WES. To badanie gene­ty­czne dzieci, które anal­izu­je zdrowie pod kątem wszys­t­kich znanych chorób meta­bol­icznych i pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci. Test moż­na wykon­ać na pod­staw­ie prób­ki krwi lub przysyła­jąc do lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego wymaz z policz­ka. Badanie wykonu­je się raz w życiu.bezwzględne przeciwwskazania do szczepień

Inny test DNA, który poz­woli wykryć prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia to test NOVA. NOVA anal­izu­je zdrowie między inny­mi pod kątem 68 chorób meta­bol­icznych oraz 14 pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci. Posi­a­da także innowa­cyjny pan­el tol­er­ancji orga­niz­mu na sub­stanc­je lecznicze zawarte w pon­ad 200 lekach – dzię­ki temu da się sprawdz­ić, czy dziecku moż­na podawać bez­piecznie np. antybiotyki.

W dzisiejszych cza­sach wyko­nanie tes­tu WES czy też NOVA jest bajecznie proste. Rodz­ic może wypełnić prosty for­mu­la­rz online lub zadz­wonić do lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego i zarez­er­wować ter­min pobra­nia prób­ki. Po pobra­niu prób­ka jest wysyłana kuri­erem do lab­o­ra­to­ri­um. Wynik bada­nia DNA jest dostęp­ny w formie online. Tak niewiele trze­ba, by zad­bać o zdrowie dziec­ka i zwięk­szyć bez­pieczeńst­wo szczepień profilaktycznych.

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań gene­ty­cznych przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
  1. Gołoś A., Lutyńska A. Tiomersal w szczepionkach – aktualny stan wiedzy. Przegląd Epidemiologiczny 2015; 69: 157 – 161.
  2. https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/sytuacje-szczegolne/59132,artykul-wakefielda-wiazacy-szczepionke-mmr-zautyzmem-byl-oszustwem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.