ūüĎ∂ Jak szczepińá dziecko? Jakie badania warto wykonańá? Przeskocz do treŇõci
badanie wes complex

Jak szczepińá dziecko? SprawdŇļ rzetelne informacje na temat bezpieczeŇĄstwa szczepieŇĄ profilaktycznych!

jak szczepińá dzieckoJak szczepińá dziecko? To pytanie zada¬≠je sobie wielu rodz¬≠ic√≥w. Czy szczepi¬≠on¬≠ki sńÖ bez¬≠pieczne dla zdrowia? W jakich sytu¬≠ac¬≠jach szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe pogorszyńá stan zdrowia dziec¬≠ka? Czy to praw¬≠da, Ňľe szczepi¬≠onka MMR wywoŇāu¬≠je autyzm? Zachńô¬≠camy do sprawdzenia rzetel¬≠nych infor¬≠ma¬≠cji na ten temat!

Jak szczepińá dziecko ‚Äď sprawdŇļ odpowiedzi na najwaŇľniejsze pytania:

  1. Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ bez¬≠pieczne dla zdrowia?
  2. Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy szczepi¬≠onka MMR moŇľe wywoŇāańá autyzm?
  3. Jak szczepińá dziecko ‚Äď co to takiego niepoŇľńÖ¬≠dany objaw poszczepienny?
  4. Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy dziecko moŇľe mieńá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do poda¬≠nia szczepienia?
  5. Jak szczepińá dziecko ‚Äď kiedy dziecko moŇľe wyma¬≠gańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ?
  6. Jak szczepińá dziecko ‚Äď co zro¬≠bińá, by zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ profilaktycznych?

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy szczepienia profilaktyczne sńÖ bezpieczne dla zdrowia?

Szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ niezbńôdne do tego, by odpornoŇõńá dziec¬≠ka uksz¬≠taŇā¬≠towaŇāa sińô praw¬≠idŇāowo. Dzińô¬≠ki nim moŇľ¬≠na uchronińá orga¬≠nizm przed powaŇľny¬≠mi infekc¬≠ja¬≠mi i ich powikŇāa¬≠ni¬≠a¬≠mi. Wok√≥Ňā tem¬≠atu szczepieŇĄ narosŇāo jed¬≠nak wiele wńÖt¬≠pli¬≠woŇõ¬≠ci i rodz¬≠ice nie zawsze wiedzńÖ, jak szczepińá dziecko bezpiecznie.szczepienia przeciwwskazania

Czy szczepi¬≠e¬≠nie pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne mogńÖ byńá niebez¬≠pieczne? Przed wprowadze¬≠niem na rynek kaŇľ¬≠da szczepi¬≠onka jest dokŇāad¬≠nie badana. Nad tym pro¬≠ce¬≠sem czuwa caŇāy szereg r√≥Ňľnych insty¬≠tucji, takich jak np. Nar¬≠o¬≠dowy Insty¬≠tut Zdrowia Pub¬≠licznego, UrzńÖd Rejes¬≠tracji Pro¬≠duk¬≠t√≥w Leczniczych Wyrob√≥w Medy¬≠cznych i Pro¬≠duk¬≠t√≥w Biob√≥jczych czy teŇľ Europe¬≠js¬≠ka Agenc¬≠ja Lek√≥w. JeŇõli jakaŇõ szczepi¬≠onka miaŇāa¬≠by w skŇāadzie niebez¬≠pieczne sub¬≠stanc¬≠je, nie zostaŇāa¬≠by ona dopuszc¬≠zona do uŇľytku.

Szczepi¬≠on¬≠ki nie zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖ niebez¬≠piecznych kon¬≠ser¬≠wan¬≠t√≥w. Jedynie szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko bŇāon¬≠i¬≠cy tńôŇľ¬≠cowi i krz¬≠tuŇõ¬≠cowi posi¬≠a¬≠da Ňõlad¬≠owe iloŇõ¬≠ci kon¬≠trow¬≠er¬≠syjnej sub¬≠stancji ‚Äď tiom¬≠er¬≠salu. SkŇāad¬≠nik ten jed¬≠nak zostaŇā dokŇāad¬≠nie prze¬≠badany i nie jest niebez¬≠pieczny dla zdrowia [1].

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy szczepionka MMR moŇľe wywoŇāańá autyzm?

Doniesienia jako¬≠by szczepi¬≠on¬≠ki powodowaŇāy autyzm pojaw¬≠iŇāy sińô w lat¬≠ach 80. Teo¬≠ria ta zostaŇāa jed¬≠nak obalona i dziŇõ wiemy, Ňľe nie ma Ňľad¬≠nego zwińÖzku pomińôdzy szczepi¬≠e¬≠niem MMR i autyzmem [2]. Pier¬≠wsze objawy autyz¬≠mu rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô nieza¬≠leŇľnie od szczepi¬≠enia, np. w wyniku zapisanej w genach choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej. Zazwyczaj ujaw¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô one przed ukoŇĄcze¬≠niem 3 roku Ňľycia, jeŇľeli sńÖ spowodowane zaburzeni¬≠a¬≠mi metab¬≠o¬≠liz¬≠mu, ich nasile¬≠nie moŇľe sińô zwińôk¬≠szyńá w wyniku sil¬≠nego bodŇļ¬≠ca dla orga¬≠niz¬≠mu, takiego jak np. szczepi¬≠e¬≠nie profilaktyczne.

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď co to takiego niepoŇľńÖdany objaw poszczepienny?

Jak szczepińá dziecko bez¬≠piecznie? KaŇľdy pro¬≠dukt leczniczy moŇľe dawańá pewne skut¬≠ki uboczne. Szczepi¬≠enia takŇľe. Objawy, kt√≥re pojaw¬≠ińÖ sińô po szczepi¬≠e¬≠niu, majńÖ zazwyczaj charak¬≠ter Ňāagod¬≠ny i prze¬≠jŇõ¬≠ciowy ‚Äď u dziec¬≠ka moŇľe wys¬≠tńÖpińá obrzńôk, zacz¬≠er¬≠wie¬≠nie¬≠nie sk√≥ry lub gorńÖczka.przeciwwskazania do szczepienia

Reakc¬≠ja orga¬≠niz¬≠mu na szczepi¬≠e¬≠nie jest kwest¬≠ińÖ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nńÖ. JeŇõli w okre¬≠sie do 4 tygod¬≠ni po poda¬≠niu szczepi¬≠enia u dziec¬≠ka wys¬≠tńÖpiŇā cińôŇľ¬≠ki odczyn poszczepi¬≠en¬≠ny, mamy do czynienia z tzw. NOPem, czyli NiepoŇľńÖ¬≠danych Objawem Poszczepi¬≠en¬≠nym. W takiej sytu¬≠acji wskazana jest jak najszyb¬≠sza kon¬≠sul¬≠tac¬≠ja z lekarzem, kt√≥ry nastńôp¬≠nie musi zgŇāosińá sytu¬≠acjńô do sanepidu. Rodz¬≠ice mogńÖ takŇľe zgŇāosińá sińô bezpoŇõred¬≠nio do Urzńô¬≠du Rejes¬≠tracji Pro¬≠duk¬≠t√≥w Leczniczych Wyrob√≥w Medy¬≠cznych i Pro¬≠duk¬≠t√≥w Biob√≥jczych.

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď czy dziecko moŇľe mieńá przeciwwskazania do podania szczepienia?

Szczeg√≥l¬≠nńÖ sytu¬≠acjńô, w kt√≥rej szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe byńá niebez¬≠pieczne dla zdrowia, stanowi prze¬≠ci¬≠wwskazanie do szczepi¬≠enia. Dziecko moŇľe je mieńá, gdy cho¬≠ru¬≠je na:

W przy¬≠pad¬≠ku PNO zapisana w genach choro¬≠ba stanowi prze¬≠ci¬≠wwskazanie do poda¬≠nia dziecku szczepi¬≠onek Ňľywych, takich jak np. MMR [4]. Wyni¬≠ka to z fak¬≠tu, Ňľe w orga¬≠nizmie o obniŇľonej odpornoŇõ¬≠ci moŇľe dojŇõńá do roz¬≠wo¬≠ju cińôŇľ¬≠kich infekcji, w tym takŇľe zagraŇľa¬≠jńÖ¬≠cych Ňľyciu malucha.

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď kiedy dziecko moŇľe wymagańá indywidualnego kalendarza szczepieŇĄ?

Jak szczepińá dziecko? Poza sprawdze¬≠niem, czy maluch nie ma prze¬≠ci¬≠wwskazaŇĄ do szczepi¬≠enia, warto prze¬≠badańá jego zdrowie takŇľe pod kńÖtem chor√≥b, kt√≥re mogńÖ wyma¬≠gańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych. WŇõr√≥d nich warto wymienińá wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne.przeciwwskazania do szczepienia dziecka

U oso¬≠by z gene¬≠ty¬≠cznie uwarunk¬≠owany¬≠mi wada¬≠mi metab¬≠o¬≠liz¬≠mu w wyniku poda¬≠nia szczepi¬≠enia moŇľe dojŇõńá do niebez¬≠piecznej dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej. Maluch moŇľe dostańá drgawek, a nawet zapaŇõńá w ŇõpińÖczkńô. Z tego teŇľ powodu dzieci z choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi powin¬≠ny byńá szczepi¬≠one ostroŇľnie i pod bacznym okiem lekarza prowadzńÖcego.

ūüíČ Jak szczepińá dziecko ‚Äď co zrobińá, by zwińôkszyńá bezpieczeŇĄstwo szczepieŇĄ profilaktycznych?

Jak szczepińá dziecko bez¬≠piecznie? Przed kaŇľdym szczepi¬≠e¬≠niem przeprowadzane sńÖ pod¬≠sta¬≠wowe bada¬≠nia, takie jak pomi¬≠ar tem¬≠per¬≠atu¬≠ry ciaŇāa czy ciŇõnie¬≠nie tńôt¬≠nicze krwi. Rodz¬≠ice mogńÖ wykon¬≠ańá u malucha takŇľe badanie krwi pod kńÖtem obec¬≠noŇõ¬≠ci stanu zapal¬≠nego. Najlep¬≠szym jed¬≠nak sposobem na to, aby dowiedzieńá sińô, czy dziecko ma prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia lub czy wyma¬≠ga odroczenia niek¬≠t√≥rych rodza¬≠j√≥w szczepieŇĄ, sńÖ bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. Choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne takie jak wrod¬≠zone niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci lub schorzenia meta¬≠bol¬≠iczne czńôs¬≠to nie dajńÖ wyraŇļnych objaw√≥w. MogńÖ sińô teŇľ ukry¬≠wańá lata¬≠mi w ukryciu. Wyko¬≠nanie tes¬≠tu DNA pozwala jed¬≠noz¬≠nacznie wyk¬≠luczyńá lub potwierdz¬≠ińá danńÖ niepraw¬≠idŇāowoŇõńá ‚Äď nawet jeŇõli jeszcze nie sńÖ widoczne jej objawy.

Najnowszym, najsz¬≠er¬≠szym i naj¬≠dokŇāad¬≠niejszym badaniem gene¬≠ty¬≠cznym, kt√≥re moŇľe pom√≥c w pod¬≠jńô¬≠ciu decyzji czy szczepińá dziecko, jest test WES. To badanie gene¬≠ty¬≠czne dzieci, kt√≥re anal¬≠izu¬≠je zdrowie pod kńÖtem wszys¬≠t¬≠kich znanych chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych i pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci. Test moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá na pod¬≠staw¬≠ie pr√≥b¬≠ki krwi lub przysyŇāa¬≠jńÖc do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznego wymaz z policz¬≠ka. Badanie wykonu¬≠je sińô raz w Ňľyciu.bezwzglńôdne przeciwwskazania do szczepieŇĄ

Inny test DNA, kt√≥ry poz¬≠woli wykryńá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia to test NOVA. NOVA anal¬≠izu¬≠je zdrowie mińôdzy inny¬≠mi pod kńÖtem 68 chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych oraz 14 pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci. Posi¬≠a¬≠da takŇľe innowa¬≠cyjny pan¬≠el tol¬≠er¬≠ancji orga¬≠niz¬≠mu na sub¬≠stanc¬≠je lecznicze zawarte w pon¬≠ad 200 lekach ‚Äď dzińô¬≠ki temu da sińô sprawdz¬≠ińá, czy dziecku moŇľ¬≠na podawańá bez¬≠piecznie np. antybiotyki.

W dzisiejszych cza¬≠sach wyko¬≠nanie tes¬≠tu WES czy teŇľ NOVA jest bajecznie proste. Rodz¬≠ic moŇľe wypeŇānińá prosty for¬≠mu¬≠la¬≠rz online lub zadz¬≠wonińá do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznego i zarez¬≠er¬≠wowańá ter¬≠min pobra¬≠nia pr√≥b¬≠ki. Po pobra¬≠niu pr√≥b¬≠ka jest wysyŇāana kuri¬≠erem do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um. Wynik bada¬≠nia DNA jest dostńôp¬≠ny w formie online. Tak niewiele trze¬≠ba, by zad¬≠bańá o zdrowie dziec¬≠ka i zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo szczepieŇĄ profilaktycznych.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
  1. GoŇāoŇõ A., LutyŇĄska A. Tiomersal w szczepionkach ‚Äď aktualny stan wiedzy. PrzeglńÖd Epidemiologiczny 2015; 69: 157 ‚Äď 161.
  2. https://www.mp.pl/pacjent/szczepienia/sytuacje-szczegolne/59132,artykul-wakefielda-wiazacy-szczepionke-mmr-zautyzmem-byl-oszustwem
OceŇĄ

Dodaj komentarz

Tw√≥j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola sńÖ oznaczone *

mail