Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Test NIFTY — gdzie zrobić test NIFTY pro z ubezpieczeniem i szerokim zakresem?

Test NIFTY gdzie zrobić

Test NIFTY pro moż­na zro­bić w całej Polsce w placówkach medy­cznych. Dostęp­ne są również wiz­y­ty domowe. Sprawdź adresy auto­ry­zowanych punk­tów pobrań i dowiedz się, gdzie zro­bić test NIFTY pro.

Uwa­ga. Wybier­a­jąc badanie w auto­ry­zowanym punkcie masz pewność, że wykonasz wiary­god­ny i ory­gi­nal­ny test NIFTY pro z pełnym ubez­piecze­niem wyniku i z sze­rokim zakre­sem (94 choroby).

Spis treś­ci:

  1. Gdzie zro­bić test NIFTY pro?
  2. Gdzie zro­bić test NIFTY pro w auto­ry­zowane­j­placów­ce medycznej
  3. Test NIFTY — gdzie zro­bić? Wiz­y­ty domowe w całej Polsce
  4. Infor­ma­c­je o teś­cie NIFTY pro
Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 800 007 771- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.

test nifty pro✔Bez­pieczny dla dziec­ka ✔Pewność i spokój ✔Szy­b­ki wynik

Test NIFTY pro to jedyne takie na rynku prze­siewowe badanie pre­na­talne, które jest dostęp­ne z pełnym ubez­piecze­niem wyniku (jest ono dobrowolne i w cenie bada­nia). Test NIFTY został sprawd­zony na najwięk­szej licz­bie ciąż — do tej pory wyko­nano pon­ad 6 000 000 badań NIFTY na całym świecie. Co więcej, skuteczność tes­tu NIFTY została potwierd­zona w najwięk­szym bada­niu na świecie doty­czą­cym skutecznoś­ci klin­icznej testów NIPT.

TEST NIFTY – gdzie zrobić test NIFTY pro?

Na badanie NIFTY pro moż­na się zapisać w jed­nej z 200 auto­ry­zowanych placówek medy­cznych testD­NA w całej Polsce. Test DNA moż­na wykon­ać także bez wychodzenia z domu. Jest to możli­we dzię­ki opcji zamówienia wiz­y­ty mobil­nej pielęg­niar­ki, która pobierze próbkę do badań w domu pacjenta.

TEST NIFTY – gdzie zrobić test NIFTY pro – badanie w placówce medycznej

Bada­nia gene­ty­czne są dziś łat­wo dostęp­ne dla każdego rodz­i­ca. Para, której zależy na dokład­nym sprawdze­niu zdrowia dziec­ka, może wykon­ać bez prob­le­mu test NIFTY. Gdzie zro­bić badanie NIFTY pro? Wiz­ytę moż­na umówić w jed­nej z pon­ad 200 auto­ry­zowanych placówek medy­cznych, zlokali­zowanych w całej Polsce.

Aby zamówić test NIFTY pro, wystar­czy skon­tak­tować się z lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym (drogą online lub tele­fon­iczną) i umówić dogod­ny ter­min na badanie. Następ­nie należy udać się do wybranej placów­ki na pobranie prób­ki krwi do badań. Badanie moż­na umówić również on-line korzys­ta­jąc z for­mu­la­rza rejestracji:

reklama nifty pro

REKLAMA

Sprawdź też, gdzie zro­bić test NIFTY pro — auto­ry­zowane placów­ki w wybranych lokalizacjach:

TEST NIFTY – gdzie zrobić test NIFTY pro – wizyty domowe w całej Polsce

Co zro­bić, w sytu­acji, gdy para ma ogranic­zone możli­woś­ci i nie może pod­jechać do przy­chod­ni, by wykon­ać test NIFTY? Gdzie zro­bić test DNA? Wtedy wystar­czy skon­tak­tować się z lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym i zamówić wiz­ytę domową (również w cenie bada­nia). Orga­ni­za­c­ja pobra­nia prób­ki do tes­tu DNA NIFTY pro jest możli­wa zarówno w dużych mias­tach jak i małych miasteczkach oraz wsi­ach, na tere­nie całego kraju.

TEST NIFTY – gdzie zrobić test DNA? Najważniejsze informacje o badaniu genetycznym NIFTY pro

✔Bez­pieczny dla dziec­ka ✔Pewność i spokój ✔Szy­b­ki wynik

dlaczego warto zrobić test nifty proTest NIFTY pro to całkowicie bez­pieczne gene­ty­czne badanie pre­na­talne, które moż­na wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. Test należy do grupy badań NIPT, które opier­a­ją się na anal­izie wol­nego płodowego DNA (cffD­NA). Badanie NIFTY pro iden­ty­fiku­je aż 94 różne choro­by gene­ty­czne, w tym między innymi:

  • 6 tri­somii (21 – zespół Dow­na, 18 – zespół Edward­sa, 13 – zespół Patau oraz tri­somie 9., 16. i 22. chromosomu),
  • zespoły mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji takie jak np. zespół DiGeorge’a czy zespoły Angel­mana/Pradera-Williego,
  • choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­somów płci (np. zespół super­sam­i­cy lub zespół supersamca),

Test NIFTY pro jest łatwy w wyko­na­niu – do bada­nia wystar­czy prób­ka krwi ciężarnej — to właśnie z niej izolowane jest DNA dziec­ka. Badanie nie wyma­ga spec­jal­nych przy­go­towań, pac­jen­t­ka nie musi być w dniu bada­nia na czczo.

Zobacz też artykuł w ser­wisie genetyczne.pl: Test NIFTY pro — nowa rozsz­er­zona wer­s­ja tes­tu NIFTY jest już dostęp­na w Polsce

Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 800 007 771- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.


*w zależnoś­ci od kur­su walutowego 

Artykuł pow­stał we współpra­cy z ser­wisem: Badanienifty.pl | Zdję­cie: Iri­na Pusepp/123rf.com | Pub­likac­ja: 12 lip­ca 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.