Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY — gdzie zrobić test NIFTY pro z ubezpieczeniem i szerokim zakresem?

Test NIFTY gdzie zrobić

Test NIFTY pro moż­na zro­bić w całej Polsce w placówkach medy­cznych. Dostęp­ne są również wiz­y­ty domowe. Sprawdź adresy auto­ry­zowanych punk­tów pobrań i dowiedz się, gdzie zro­bić test NIFTY pro.

Uwa­ga. Wybier­a­jąc badanie w auto­ry­zowanym punkcie masz pewność, że wykonasz wiary­god­ny i ory­gi­nal­ny test NIFTY pro z pełnym ubez­piecze­niem wyniku i z sze­rokim zakre­sem (94 choroby).

Spis treś­ci:

 1. Gdzie zro­bić test NIFTY pro?
 2. Gdzie zro­bić test NIFTY pro w auto­ry­zowanej placów­ce medy­cznej. Lista placówek w Polsce
 3. Test NIFTY — gdzie zro­bić? Wiz­y­ty domowe w całej Polsce
 4. Infor­ma­c­je o teś­cie NIFTY pro
Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 665 761 161- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.

test nifty pro✔

Test NIFTY pro to jedyne takie na rynku prze­siewowe badanie pre­na­talne, które jest dostęp­ne z pełnym ubez­piecze­niem wyniku (jest ono dobrowolne i w cenie bada­nia). Test NIFTY został sprawd­zony na najwięk­szej licz­bie ciąż — do tej pory wyko­nano pon­ad 6 000 000 badań NIFTY na całym świecie. Co więcej, skuteczność tes­tu NIFTY została potwierd­zona w najwięk­szym bada­niu na świecie doty­czą­cym skutecznoś­ci klin­icznej testów NIPT.

TEST NIFTY – gdzie zrobić test NIFTY pro?

Na badanie NIFTY pro moż­na się zapisać w jed­nej z 200 auto­ry­zowanych placówek medy­cznych testD­NA w całej Polsce. Test DNA moż­na wykon­ać także bez wychodzenia z domu. Jest to możli­we dzię­ki opcji zamówienia wiz­y­ty mobil­nej pielęg­niar­ki, która pobierze próbkę do badań w domu pacjenta.

Dlaczego test NIFTY pro warto zrobić w testDNA?

 • Szy­bkie ter­miny badań – nawet w dniu umówienia.
 • Raty i płat­noś­ci odroc­zone - P24NOW.
 • Ory­gi­nal­ny NIFTY pro z najsz­er­szym zakre­sem badanych chorób i ubez­piecze­niem, anal­izy wykony­wane są w BGI w Hongkongu.
 • Auto­ry­zowane placów­ki i wiz­y­ty domowe w całej Polsce –w cenie bada­nia, również w mniejszych miejs­cowoś­ci­ach i wsiach.
 • Wynik wygod­nie ONLINE – pac­jen­t­ki mają dostęp do wygod­nego Pan­elu Pac­jen­ta na stron­ie internetowej.
 • Kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem w cenie bada­nia NIFTY pro w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego (niepraw­idłowego).
 • Bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu, również w święta.
 • Mar­ka testD­NA jest obec­na na rynku od 2003 roku.
 • Pozy­ty­wne opinie Pac­jen­tek (śred­nia 4,94/5 na badanienifty.pl).

Aby zamówić test NIFTY pro, wystar­czy skon­tak­tować się z lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym (drogą online lub tele­fon­iczną) i umówić dogod­ny ter­min na badanie. Następ­nie należy udać się do wybranej placów­ki na pobranie prób­ki krwi do badań.

reklama nifty pro

REKLAMA

TEST NIFTY – gdzie zrobić test NIFTY pro – badanie w placówce medycznej. Lista placówek w całej Polsce

Bada­nia gene­ty­czne są dziś łat­wo dostęp­ne dla każdego rodz­i­ca. Para, której zależy na dokład­nym sprawdze­niu zdrowia dziec­ka, może wykon­ać bez prob­le­mu test NIFTY. Gdzie zro­bić badanie NIFTY pro? Wiz­ytę moż­na umówić w jed­nej z pon­ad 200 auto­ry­zowanych placówek medy­cznych, zlokali­zowanych w całej Polsce.

Województwo dolnośląskie

Bystrzyca

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Bystrzyca
ul. Chro­brego 14
55–200 Bystrzy­ca Oławska

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Oława, Brzeg, Jel­cz-Laskow­ice, Brzo­zowiec, Mikowice..

Głogów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Głogów
ul. Dłu­ga 88, 67–200 Głogów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Głogów, Nowa Sól, Bytom Odrza­ńs­ki, Puszcza, Polkow­ice, Przemków, Leszno, Góra, Kożuchów, Żagań, Wschowa, Bytków i inne lokalizacje..

Jawor

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Jawor

Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta:  Jawor, Zło­to­ry­ja. Leg­ni­ca, Świebodz­ice, Strze­gom, Jaworzy­na Śląska.

Jelenia Góra

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Jele­nia Góra
ul. Ogińskiego 1B, Jele­nia Góra

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Szk­lars­ka Porę­ba, Karpacz, Kowary.

Kamienna Góra

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kami­en­na Góra

Kami­en­na Góra, ul. Wł. Broniewskiego 26 A

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Kami­en­na Góra, Świebodz­ice, Lubawka, Wałbrzych, Bolków, Jele­nia Góra.

Kłodzko

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kłodzko:

 • ul. Spółdziel­cza 4, Kłodzko
 • ul. Armii Kra­jowej 29a
 • ul. Rodzin­na 101
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Kudowa Zdrój,  Ząbkow­ice Śląskie, Nowa Ruda.

Kobierzyce

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kobierzyce:
ul. Witosa 5, Kobierzyce

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Kąty Wrocławskie, Mietków, Sobót­ka, Siechnice.

Legnica

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Legnica:

 • ul. Biegunowa 2, Legnica
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Zło­to­ry­ja, Cho­jnów, Lubin

Oleśnica

Wiz­y­ty domowe w Oleśni­cy – NIFTY pro

Tel:665 761 161

Ślęza

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ślęza
ul. Przys­tankowa 2, 55–040 Ślęza

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Bielany Wrocławskie, Komorow­ice, Kar­wiany, Radomierzyce.

Świdnica

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Świdnica
ul. Kliczkows­ka 37, 58–100 Świdnica

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Dzierżoniów, Jaworzy­na Śląs­ka, Bystrzy­ca Dol­na, Boleścin.

Wałbrzych

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Wałbrzych
ul. Armii Kra­jowej 22–23, 58–302 Wałbrzych

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Świd­ni­ca, Dzierżoniów, Kami­en­na Góra, Ząbkow­ice Śląskie.

Wrocław

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Wrocław

 • ul. Gaga­ri­na 110, 54–616 Wrocław
 • ul. Skar­bow­ców 121–123, Wrocław
 • ul. Trwała 7, Wrocław
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Oleśni­ca, Trzeb­ni­ca, Wołów, Głogów, Bolesławiec.

Ząbkowice Śląskie

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ząbkow­ice Śląskie

ul. Waryńskiego 18, 57–200 Ząbkow­ice Śląskie

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Ząbkow­ice Śląskie, Nowa Ruda, Kłodzko, Otmuchów, Bielawa

Złotoryja

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Złotoryja

Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Zło­to­ry­ja, Lwówek Śląs­ki, Kro­to­szyce, Jawor

Województwo kujawsko-pomorskie

Brodnica

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Brodnica
ul. Koperni­ka 8, 87–300 Brodnica

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Górzno, Rypin, Jabłonowo Pomorskie.

Bydgoszcz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 85–094 Bydgoszcz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Tuchola,  Sępól­no Kra­jeńskie,  Świecie,  Chełm­no,  Nakło,  Żnin.

Ciechocinek

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ciechocinek
ul. Marii Konop­nic­kiej 37
87–720 Ciechocinek

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Alek­san­drów Kujaws­ki, Osiek, Służewno, Raciażek.

Golub-Dobrzyń

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Gol­ub Dobrzyń
ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4A ‚Gol­ub Dobrzyń

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Gol­ub Dobrzyń, Radomin, Białkowo, Sokołowo, Skęp­sk, Ciechocin.

Grudziądz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Grudziądz:
ul. Klasz­tor­na 9/11, 86–300 Grudziądz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Chełm­no,  Świecie,  Wabrzeźno,  Łasin.

Inowrocław

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Inowrocław:
ul. Naru­tow­icza 24, 88–100 Inowrocław

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Mogilno,  Kruszwica,  Radziejów,  Barcin.

Kowalewo Pomorskie

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kowale­wo Pomorskie
ul. Plac Wol­noś­ci 3A
87–410 Kowale­wo Pomorskie

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Wilanowo,  Sze­mud,  Kartuzy.

Lipno

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Lipno

Wiz­y­ty domowe:

Tel:665 761 161

Wiz­y­ty domowe: Lip­no, Wiel­gie oraz inne lokalizacje

Toruń

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Toruń

 • ul. Watzen­rodego 15A, 87–100 Toruń
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Alek­san­drów Kujaws­ki,  Radziejów.

Wielgie

ul. Starowiejs­ka 10, 87–603 Wiel­gie

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Wiel­gie, Lipno

Włocławek

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Włocławek

ul. Bars­ka 13, Włocławek
ul. Zduńs­ka 2, Włocławek

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Lip­no,  Brześć Kujaws­ki,  Dobrzyń n. Wisłą.

Województwo Lubelskie

Biała Podlaska

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Biała Podlaska

 • Gabriela Naru­tow­icza 35, 21–500 Biała Podlaska

 

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Małaszewicze, Zale­sie, Łomazy, Międzyrzec Pod­las­ki, Leś­na Podlaska.

Chełm

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Chełm
ul. Lipowa 27, 22–100 Chełm

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Kras­nys­taw,  Włodawa.

Hrubieszów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Hrubieszów
ul. Leśmi­ana 28, 22–500 Hrubieszów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Biało­pole,  Werbkowice.

Kraśnik

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kraśnik
ul. Z. Krasińskiego 16/6, 23–210 Kraśnik

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Janów Lubel­s­ki,  Annopol,  Opole Lubel­skie,  Bychawa.

Lublin

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Lublin
ul. Przy­jaźni 13, Lublin

ul. Okopowa 3, Lublin

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Świd­nik,  Puławy,  Łęcz­na,  Dęblin,  Radzyń Podlaski.

Lubartów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Lubartów

 • ul. Mick­iewicza 5, 21–100 Lubartów
 • ul. Cicha 1, 21–100 Lubartów

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Lubartów, Lublin, Puławy, Radzyń Pod­las­ki, Łęcz­na, Ostrów Lubel­s­ki, Niem­ce, Kock, Wło­dawa, Dęblin

Parczew

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Parczew

ul. 11 Listopa­da 48, Parczew

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Par­czew, Lubartów, Kock, Radzyń Podlaski.

Tomaszów Lubelski

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Tomaszów Lubelski

Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Tomaszów Lubel­s­ki, Łaszczów, Kras­no­bród, Ruda Różaniec­ka, Luby­cza Królewska.

Zamość

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Zamość
ul. Jas­na 14, Zamość

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Tomaszów Lubel­s­ki,  Bił­go­raj,  Krasnystaw.

 

Województwo Lubuskie

Babimost

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Babimost
ul. Gaga­ri­na 18, 66–110  Babimost

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości:Sulechów, Kar­gowa, Siedlec, Zbąszynek, Zbąszyń, Szczaniec.

Nowa Sól

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY –  Nowa Sól
ul. Koś­ciusz­ki 1d

Tel:665 761 161

 

Sulechów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Sulechów

 • ul. Krań­cowa 2a, 66–100 Sulechów
 •  al. Niepodległoś­ci 15, 66–100 Sulechów
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Babi­most, Szczaniec, Świebodzin i Skąpe,Czerwieńsk, Zielona Góra, Trze­biechów, Kargowa.

Wschowa

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Wschowa
ul. Zyg­mun­ta Starego 4, 67–400 Wschowa

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Głogów,  Sława,  Wol­sz­tyn,  Kościan

Zielona Góra

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Zielona Góra

 • ul. Wyszyńskiego 99, Zielona Góra
 • ul. Jed­noś­ci 59, Zielona Góra
 • ul. Chro­brego 20 A, Zielona Góra
 • ul. Świętej Kin­gi 6, Zielona Góra,
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Żary, Żagań, Kros­no Odrza­ńskie,  Nowa Sól,  Świebodzin.

Żary

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Żary

 • ul. Strzel­ców 10, Żary
 • ul. Moniusz­ki 2, Żary
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Żary, Żagań, Szprotawa, Jasień, Nowogród Bobrza­ńs­ki, Lubsko.

Województwo łódzkie

Bełchatów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Bełchatów
Wiz­y­ty domowe — rejes­trac­ja telefoniczna

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Kamieńsk,  Zelów.

Biłgoraj

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Biłgoraj
ul. T. Koś­ciusz­ki 18, Biłgoraj

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Kamieńsk,  Zelów.

Kutno

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kutno
ul. Sienkiewicza 16, 99–300 Kutno

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Gostynin, Łęczy­ca, Żychlin.

Łódź

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Łódź
ul. Gen. K. Kni­aziewicza 20a, Łódź

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Kut­no, Wieluń, Łask, Sier­adz, Zduńs­ka Wola, Pabi­an­ice, Zgierz, Łow­icz, Łęczyca.

Pabianice

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Pabianice

ul. Warsza­wska 3/5, Pabianice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Pabi­an­ice, Kon­stan­tynów Łódz­ki, Alek­san­drów Łódz­ki, Ksaw­erów, Rzgów, Łask, Zduńs­ka Wola.

Piotrków Trybunalski

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Piotrków Trybunalski
ul. Pol­na 13/13A, 97–300 Piotrków Trybunalski

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Sule­jów,  Wol­borz,  Będ­ków,  Gorzkowice.

Sieradz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Sieradz
ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10, Sieradz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Sier­adz, Pabi­an­ice, Zduńs­ka Wola, Łask.

Radomsko

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Radomsko
Al. Mick­iewicza 29, 97–500 Radomsko

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Pajęczno,  Kamieńsk,  Przedbórz.

Skierniewice

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Skierniewice
ul. Sobieskiego 29, 96–100 Skierniewice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Łow­icz, Żyrardów, Rawa Mazowiecka.

Tomaszów Mazowiecki

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Tomaszów Mazowiecki
ul. Bar­lick­iego 15, 97–200 Tomaszów Mazowiecki

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Komorów,  Nowy Glin­nik,  Ciebłow­ice Duże,  Brzustów,  Inowłódz,  Ujazd.

Wieluń

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Wieluń
ul. J. Żubr 30, Wieluń

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Wieluń, Wieruszów, Skom­lin, Dzi­ałoszyn, Cza­s­tary, Kurów, Masłow­ice, Kadłub.

Zgierz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Zgierz
ul. Dąbrowskiego 19, Zgierz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Zgierz, Kon­stan­tynów Łódz­ki, Alek­san­drów Łódz­ki, Nowa Jerozolimia.

Województwo małopolskie

Umów pobranie próbki w domu w Bochni lub w pobliskich punktach pobrań

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Bochnia, Brzesko, Nowy Wiśnicz.

Bukowina Tatrzańska

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Bukow­ina Tatrzańska
ul. Dłu­ga 145, 34–530 Bukow­ina Tatrzańska

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Zakopane,  Poronin,  Kościelisko.

Kraków

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Kraków

 • ul. Mehof­fera 6 Kraków,
 • ul. Zachod­nia 5/12 A Kraków,
 • ul. Zacisze 6, Kraków
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Wielicz­ka,  Myślenice,  Bochnia,  Pros­zow­ice,  Miechów,  Olkusz,  Wadowice.

Krzeszowice

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Krzeszowice
ul. Sto­lars­ka 1, Krzeszowice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Krzes­zow­ice, Olkusz, Wola Fil­ipows­ka, Chrzanów, Trze­binia, Alwernia.

Krynica-Zdrój

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Krynica-Zdrój
ul. Rey­mon­ta 21, 33–380 Krynica-Zdrój

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Muszy­na,  Tylicz,  Muszynka.

Miechów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Miechów
ul. Juliusza Słowack­iego 13

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Miechów, Olkusz, Żarnowiec, Książ Wiel­ki, Wodzisław, Wol­brom, Sędziszów

Myślenice

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Myślenice
ul. Oś Tysią­cle­cia 1, 32–400 Myślenice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Myślenice, Rud­nik, Jasieni­ca, Har­b­u­tow­ice, Jas­trzębia, Biertowice

Nowy Sącz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY  – Nowy Sącz
ul. Kochanowskiego 2, 33–300 Nowy Sącz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Limanowa,  Gor­lice,  Stary Sącz,  Piwnicz­na,  Muszy­na,  Kryn­i­ca,  Szczawnica.

Nowy Targ

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Nowy targ
ul. Wojs­ka Pol­skiego 14, 34–400 Nowy Targ

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Rab­ka,  Mszana Dol­na,  Jordanów.

Oświęcim

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Oświęcim
Pl. Koś­ciusz­ki 12, Oświęcim

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości:  Oświęcim, Wad­ow­ice, Bieruń, Andrychów.

Sucha Beskidzka

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Sucha Beskidzka
ul. Mick­iewicza 56, 34–200 Sucha Beskidzka

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości:  Juszczyn,  Zawo­ja,  Zem­brzyce,  Krzeszów.

Tarnów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Tarnów

 • ul. Niepodległoś­ci 3 a, Tarnów
 • ul. Gold­ham­mera 10, Tarnów
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Dąbrowa Tarnows­ka,  Tuchów,  Brzesko,  Czchów.

Wadowice

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Wadowice

Osiedle Koperni­ka 10 b, Wadowice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Wad­ow­ice, Kalwaria Zebrzy­dows­ka, Myślenice, Skaw­ina i inne lokalizacje.

Wieliczka

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Wieliczka

ul. W. Pola 4a, Wieliczka

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Wad­ow­ice, Kalwaria Zebrzy­dows­ka, Myślenice, Skaw­ina i inne lokalizacje.

Zakopane

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Zakopane
ul. Orkana 6, 34–500 Zakopane

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Biały Duna­jec, Koś­cielisko, Poronin, Nowe Bystre.

Województwo mazowieckie.

Ciechanów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ciechanów
ul. Spółdziel­cza 2, 06–400 Ciechanów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Maków Mazowiec­ki,  Prza­s­nysz,  Mława,  Pułtusk.

Babice Nowe

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Babice Nowe
ul. Ogrod­nicza 6, 05–082 Babice Nowe

Tel: 665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości:Ożarów Mazowiec­ki, Piastów, Pruszków, Łomi­an­ki, Warsza­wa, Brwinów

Garwolin

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Garwolin
ul. Jana Pawła II 17, 08–400 Garwolin

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Żelechów, Wil­ga, Pilawa, Łaskarzew.

Grójec

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Grójec
ul. Olimpi­js­ka 8, 05–600 Grójec

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Mszc­zonów, War­ka, Goszczyn, Tarczyn.

Grodzisk Mazowiecki

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Grodzisk Mazowieckie
ul. T. Bair­da 56/7, Grodzisk Mazowiec­ki 05–827

Tel: 665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Komorów, Żyrardów, Pruszków, Ożarów Mazowiecki

Kozienice

Punkt porań do tes­tu NIFTY – Kozienice
ul. Lubel­s­ka 40, 26–900 Kozienice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Alek­san­drówka, Stanisław­ice, Łuczynów, Dąbrówki.

Umów pobranie próbki w domu w Konstancin Jeziorna lub w pobliskich punktach pobrań

Punkt porań do tes­tu NIFTY –Kon­stancin Jeziorna

Tel: 665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Góra Kalwaria, Józe­fów, Kar­czew, Otwock, Piaseczno, m.st. Warszawa

Kobyłka

Punkt porań do tes­tu NIFTY – Kobyłka
ul. Głowack­iego 4, 05–230 Kobyłka

Tel: 665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Zielon­ka, Marki

Legionowo

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Legionowo
ul. Sow­ińskiego 4, 05–120 Legionowo

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Jabłon­na, Wola Alek­san­dra, Łajs­ki, Dąbrowa Chotomowska.

Mława

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Mława
ul. Anny Dobrskiej 1, Mława

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Mława, Prza­s­nysz, Dzi­ał­dowo, Płońsk.

Mińsk Mazowiecki

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Mińsk Mazowiecki
ul. I. Daszyńskiego 4, Mińsk Mazowiecki

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Wól­ka Mińs­ka, Karoli­na, Stara Niedzi­ał­ka, Nowe Osiny, Targówka, Mar­i­an­ka, Huta Mińs­ka, Glini­ak, Chochół, Mal­iszew, Zamie­nie, Podrudzie, Stojadła.

Ostrołęka

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ostrołęka
ul. Pileck­iego 14, 07–410 Ostrołęka

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Różan, Ławy, Nowa Wieś, Sypniewo.

Ostrów Mazowiecka

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ostrów Mazowiecka
ul. Słowack­iego 6, Ostrów Mazowiecka

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Maków Mazowiec­ki,  Wyszków,  Sokołów Podlaski.

Ożarów Mazowiecki

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ożarów Mazowiecki
ul. Romana Dmowskiego 39, Ożarów Mazowiecki

Tel: (665 761  161)

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Gmi­na Stare Babice, Gmi­na Michałow­ice, Gmi­na Izabelin, Brwinów, Gmi­na Leszno

Płock

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Płock

 • ul Raj­mun­da Rem­bielińskiego 10a, 09–409 Płock
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Gostynin,  Sier­pc.

Płońsk

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Płońsk
ul. Grun­waldz­ka 11 A, Płońsk

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Płońsk, Sier­pc, Nowy Dwór Mazowiecki.

Pruszków

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Puszków
ul. Kubu­sia Puchat­ka 11, 05–800 Pruszków

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Błonie, Brwinów, Ciechanów, Gli­no­jeck, Gniewkowo, Janikowo, Jarocin, Legionowo

Piaseczno

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Piaseczno
ul. Puławska 34, 05–500 Piaseczno

al. Kalin 55/7

Tel:665 761 161

Radom

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Radom

 • ul. Królowej Jad­wi­gi 13, Radom
 • ul. 1905-roku 20, Radom
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Kozienice,  Szy­dłowiec,  Przysucha.

Siedlce

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Siedlce

 • ul. Flo­ri­ańs­ka 57, 08–110 Siedlce
Tel: (665 761 161)

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Siedlce, Sokołów Pod­las­ki, Mińsk Mazowiec­ki, Łosice, Łuków.

 

Warszawa

 Test NIFTY pro możesz wykon­ać w dniu rejes­tracji – skon­tak­tuj się i umów badanie tego samego dnia: Tel: (22) 100 32 65 

Zobacz więcej: Test NIFTY pro Warszawa

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Warszawa

 • ul. Krzy­we Koło 10, 00–270 Warszawa
 • ul. Sien­na 86, 00–815 Warszawa
 • ul. Cyber­ne­ty­ki 7, 00–815 Warszawa
 • ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55, 02–796 Warsza­wa Kabaty
 • ul. Wrocławska 21a/7, 01–493 Warszawa
 • ul. Książkowa 9, 03–134 Warszawa
 • ul. Adama Bran­ick­iego 15, 02–972 Warszawa
 • ul. Kobiel­skiej 23, 04–359 Warszawa
 • ul. Rozło­gi 18 ‚01–310 Warszawa
 • ul. Pańs­ka 96 lok. 203, 00–837 Warszawa
 • ul. Sar­ma­c­ka 17/U119, 02–972 Warszawa
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Pruszków,  Żyrardów,  Grodzisk Mazowiec­ki,  Otwock,  Piaseczno,  Gar­wolin,  Siedlce,  Mińsk Mazowiec­ki,  Płońsk.

Wołomin

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Wołomin

 • Koś­ciel­na 38 , 05–200 Wołomin
Tel: (665 761 161)

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Kobył­ka, Radzymin, Klem­bów, Poświętne oraz Zielonka

Województwo Opolskie

Brzeg

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Brzeg
ul. Trzech Kotwic 6, Brzeg

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Brzeg, Oława, Lewin Brzes­ki, Namysłów, Strzelin, Jelcz-Laskowice.

Głubczyce

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Głubczyce,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, Głubczyce

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Głubczyce, Pawłow­icz­ki, Pol­s­ka Cerekiew oraz inne lokalizacje.

Kędzierzyn-Koźle

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kędzierzyn- Koźle
ul. Czer­wińskiego 3, 47–200 Kędzierzyn-Koźle

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Kędzierzyn-Koźle, Ujazd, Leśni­ca, Cisowa, Reńs­ka Wieś, Zdzies­zow­ice, Głogówek.

Kluczbork

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY- Kluczbork
ul. Grun­waldz­ka 20, 46–200 Kluczbork

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Namysłów,  Olesno,  Kępno.

Nysa

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Nysa

ul.Marcinkowskiego 2–4, 48–300 Nysa

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Nysa, Otmuchów, Paczków oraz inne lokalizacje.

Opole

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Opole

 • Opole, ul. Katow­ic­ka 67 B/11
 • Opole, ul. Katow­ic­ka 55
 • Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowości: Strzelce Opol­skie,  Krap­kow­ice,  Prudnik.

Województwo Podkarpackie

Gorzyce

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Gorzyce
ul. Pił­sud­skiego 17, 39–400 Gorzyce

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Tarnobrzeg, Sandomierz.

Jarosław

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Jarosław
ul. Poni­a­towskiego 53, Jarosław

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Jarosław Radym­no, Prze­worsk, Sieni­awa, Radawa.

Końskie

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Końskie
ul. Końskie, ul. Połud­niowa 1, Końskie

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Końskie, Skarżysko-Kami­en­na, Opoczno.

Krosno

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Krosno
ul. 1000-lecia 13, 38–400 Krosno

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Jasło, Miejsce Pias­towskie, Potok, Jedlicze.

Lubaczów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Lubaczów
ul. Koś­ciusz­ki 141/7

Tel:665 761 161

Przemyśl

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Przemyśl

 • ul. Opal­ińskiego 13, 37–700 Prze­myśl
 • ul. Mick­iewicza 27, 37–700 Prze­myśl
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Prze­myśl, Jarosław, Kor­c­zowa, Radym­no i inne lokalizacje.

Rzeszów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Rzeszów

 • ul. Architek­tów 11 u/4, Rzeszów
 • ul. Dąbrowskiego 31, Rzeszów
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Kros­no,  Lesko,  Lubaczów,  Prze­worsk,  Łań­cut,  Leża­jsk, Mielec,  Dębi­ca, Jasło.

Sanok

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Sanok
ul. Prze­mys­ka 24, Sanok

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Ustrzy­ki Górne, Zagórz, Brzozów.

Tarnobrzeg

Wiz­y­ty domowe test NIFTY – Tarnobrzeg

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Stalowa Wola, Kraśnik, Busko-Zdrój, Leża­jsk, Bił­go­raj  oraz inne lokalizacje.

Stalowa Wola

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Stalowa Wola
ul. Okulick­iego 36, 37–450 Stalowa Wola

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Nisko, Nowa Dęba, Sandomierz.

Województwo podlaskie

Augustów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Augustów

ul. Chrep­tow­icza 1, 16–300 Augustów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Raj­gród, Lipsk.

Białystok

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Białystok

 • ul. Sobieskiego 13/8, 15–013 Białystok
 • ul. Parkowa 14 lok. 84, 15–224 Białystok
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Łomża,  Ostrołę­ka, Sejny, Moń­ki,  Sokół­ka,  Biel­sk Pod­las­ki,  Hajnówka,  Siemiatycze.

Bielsk Podlaski

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Biel­sk Podlaski

ul. 3 Maja 20, Biel­sk Podlaski

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Biel­sk Pod­las­ki, Brańsk, Hajnówka, Ciechanowiec, Siemi­aty­cze oraz inne lokalizacje.

Grajewo

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Grajewo

ul. Kole­jowa 8, 19–200 Grajewo,

Tel:665 761 161

 

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Gra­je­wo, Woje­w­odzin, Wąsosz, Szczuczyn, Kuli­gi oraz inne lokalizacje.

Łomża,

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Łomża

ul. Aka­demic­ka 48 a, 18–400 Łomża

Tel:665 761 161

Mońki

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Mońki

Al. Wojs­ka Pol­skiego 42

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Moń­ki, Knyszyn, Pyzy, Korycin.

Suwałki

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Suwałki
ul. Mły­narskiego 9, 16–400 Suwałki

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Olecko,  Goł­dap,  Sejny,  Krasnopol.

Województwo pomorskie

Bytów

ul. Lębors­ka 11, Bytów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Bytów, Miastko, Kościerzy­na, Czarna Woda oraz inne lokalizacje.

Chojnice

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Chojnice
ul. Mick­iewicza 3, 89–600 Chojnice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Cho­jnice, Człuchów,  Czersk.

Czarne

Punkt pobrań do Tes­tu NIFTY – Czarne
Plac Wol­noś­ci 10, 77–330 Czarne

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Cho­jnice, Okonek.

Człuchów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY- Człuchów
os. Wazów 8, 77–300 Człuchów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Dąb­ki, Debrzno, Jaromierz, Sie­roczyn, Dęb­nica, Kołdowo.

Gdańsk

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Gdańsk

 • ul. Subisława 24, 80–354 Gdańsk
 • ul. Kom­bat­an­tów 4/22, 80–464 Gdańsk
 • ul. Na Zaspę 3, 80–546 Gdańsk
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Sopot,  Tczew,  Nowy Dwór,  Starog­a­rd Gdański.

Gdynia

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Gdynia
ul. Adm. J. Unruga 84, 81–153 Gdynia

ul. Warsza­wska 34/36, Gdynia

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Gdy­nia, Puck,  Reda,  Rumia.

Kwidzyn

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kwidzyn
ul. 11 Listopa­da 20/1, 82–500 Kwidzyn

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Sztum,  Mal­bork.

Malbork

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Malbork
ul. Dwor­cowa 14, 82–200 Malbork

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Tczew, Nowy Dwór Gdańs­ki, Sztum, Stary Targ, Dziergoń.

Puck

Wiz­y­ty domowe w Pucku – test NIFTY pro

Wiz­y­ty domowe: Puck, Władysła­wowo, Mechowo, Dęb­ki, Kar­wia, Krokowa i inne lokalizacje.

Słupsk

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Słupsk

ul. Zielona 8, Słupsk

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Ust­ka,  Sławno,  Bytów,  Lębork.

Starogard Gdański

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Starog­a­rd Gdański
ul. Skarszews­ka 10 A, 83–200 Starog­a­rd Gdański

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Skarszewy, Kościerzy­na, Swarożyn, Czarna Woda, Czersk.

Tuchomie

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Tuchomie

ul. Jana III Sobieskiego 22, Tuchomie

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Tuchomie, Tuchomko, Zagony, Wał­dowo, Borzyszkowy.

Ustka

Wiz­y­ty domowe w Ustce – test NIFTY pro

Wiz­y­ty domowe: Ust­ka, Przewło­ka, Zimowiska, Wod­ni­ca, Lędowo.

Wejherowo

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Wejcherowo
ul. I Bry­gady Pancernej W.P. 36, 84–200 Wejherowo

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Lębork,  Puck,  Władysławowo.

Województwo śląskie

Będzin

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Będzin

ul. Małobądz­ka 141, Będzin

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Będzin, Czeladź, Sos­nowiec, Siemi­anow­ice Śląs­ki, Piekary Śląskie, Dąbrowa Górnicza.

Bielsko-Biała

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Bielsko-Biała
ul. Pszen­na 11, 43–300 Bielsko-Biała

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Andrychów,  Kęty,  Czechowice-Dziedzice.

Chorzów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY- Chorzów
ul. St. Batorego 19, 41–500 Chorzów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Chorzów, Katow­ice, Sos­nowiec, Mysłow­ice, Jaworzno, Będzin, Dąbrowa Gór­nicza oraz inne lokalizacje.

Chrzanów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Chrzanów

Tel:665 761 161

Wiz­y­ty domowe: Chrzanów, Trze­binia, Libiąż, Wygiełzów.

Cieszyn

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Cieszyn
ul. Frysz­tac­ka 20, 43–400 Cieszyn

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Goleszów,  Skoczów.

Częstochowa

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Częstochowa

 • ul. Kordeck­iego 56 Częstochowa
 • Ul. Brzeźnic­ka 59, Częstochowa
 • Ul. Wieluńs­ka 28, Częstochowa
 • Ale­ja Wol­noś­ci 14, Częstochowa
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Krzepice,  Kłobuck,  Bla­chow­n­ia,  Lublin­iec,  Koziegłowy,  Myszków,  Szczekociny,  Koniecpol.

Czechowice-Dziedzice

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Czechowice-Dziedzice

ul. Sienkiewicza 8, Czechowice-Dziedzice

Tel:665 761 161

Dąbrowa Górnicza

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Dąbrowa Górnicza

Tel:665 761 161

Wiz­y­ty domowe: Dąbrowa Gór­nicza, Będzin, Czeladź, Sos­nowiec.

Gliwice

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Gliwice
ul. Szafirowa 18, Gliwice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Bytom,  Tarnowskie Góry,  Pyskow­ice,  Zabrze,  Knurów.

Jastrzębie-Zdrój

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Jastrzębie-Zdrój
ul. Dwor­cowa 1 D, 44–330 Jastrzębie-Zdrój

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Mszana, Zebrzy­dow­ice, Pawłow­ice, Warszowice.

Katowice

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Katowice

Tel:665 761 161
 • ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice – głów­na siedz­i­ba testDNA
 • ul. Opol­s­ka 11/3 Katow­ice
 • ul. Wios­ny Ludów 24, Katow­ice
 • ul. Witosa 21 Katow­ice
 • ul. Radock­iego 282, Katow­ice
 • ul. Czer­wińskiego 8, Katow­ice

Zobacz więcej: Test NIFTY pro Katowice

 Zrób bez­piecznie badanie jeszcze dziś  w Katow­icach – skon­tak­tuj się z nami i przyjdź do głównej siedz­i­by testD­NA przy ul. Bocheńskiego 38 A

 • Bez­piecznie – rygo­rysty­czne pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa i środ­ki ostrożnoś­ci, m.in. per­son­el pobier­a­ją­cy w maseczkach, przyłbi­cach, rękaw­iczkach i jed­no­ra­zowych fartuchach.
 • Wygod­nie – umów się od poniedzi­ałku do piątku bez kole­jek – na konkret­ną godzinę.
 • Łatwy dojazd z całego Śląs­ka i nie tylko – przy autostradzie A4 i DTŚ. [/su_note]

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Sos­nowiec,  Mysłow­ice,  Jaworzno,  Będzin,  Dąbrowa Gór­nicza,  Chrzanów.

Kłobuck

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY –Kłobuck
ul. Stasz­i­ca 28, Kłobuck 42–100

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci:Wieś Grodzisko Wieś Gruszew­nia Wieś Kamyk Wieś Kołaczkow­ice Wieś Libidza Wieś Łobod­no Wieś Pierzchno.

Jaworzno

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Jaworzno
ul. Grun­waldz­ka 235, 43–600 Jaworzno

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Jaworzno, Chrzanów, Trze­binia, Bukowno, Lędziny Bieruń.

Lubliniec

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Lubliniec
ul. Mick­iewicza 14, 42–700 Lubliniec

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci:  Dobrodzień, Zawadzkie, Zborowskie,Woźniki, Sier­aków Śląski.

Mikołów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Mikołów

Osiedle Przy Plan­tach 8, Mikołów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry, Przys­zow­ice, Ornontowice.

Pszczyna

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Pszczyna

ul. Dobrawy 7, Pszczyna

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Pszczy­na, Suszec, Kobiór, Brzeszcze, Chybie.

Racibórz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Racibórz

 • ul. Kole­jowa 19 A, 47–400 Racibórz
 • ul. Sienkiewicza 3A,  47–400 Racibórz
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Kuź­nia Raci­bors­ka, Nędza, Kietrz, Rud­nik, Krzyżanowice.

Rybnik

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Rybnik
ul. Parkowa 4 A, 44–200 Rybnik

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci:  Żory,  Ryduł­towy,  Jas­trzę­bie Zdrój,  Orzesze.

Skoczów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Skoczów

ul. Mały Rynek 1

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Skoczów, Cieszyn, Goleszów.

Sosnowiec

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Sosnowiec

Al. Wol­noś­ci 6, Sosnowiec

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Sos­nowiec, Mysłow­ice, Dąbrowa Gór­nicza, Będzin.

Strumień

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Strumień

 • ul. Wspól­na 2, 43–246 Stru­mień
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Stru­mień, Pawłow­ice, Ocha­by Małe, Piel­grzy­mow­ice, Wisła Wiel­ka, Zebrzy­dow­ice, Warszow­ice oraz inne lokalizacje.

Szczekociny

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Szczekociny

Szczekociny, Ale­ja Jana Pawła II 6

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Szczekociny, Nakło, Mosko­rzew, Rokit­no, Sędziszów.

Tychy

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Tychy
ul. Łabędzia 67/18, 43–100 Tychy (wejś­cie od uli­cy Drozdów)

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci:  Tychy, Mikołów, Lędziny, Bieruń

Ustroń

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ustroń
ul. Sta­wowa 2 A, 43–450 Ustroń

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Wisła.

Zawiercie

Umów pobranie prób­ki w domu w Zaw­ier­ciu lub w pob­lis­kich punk­tach pobrań

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Myszków,  Siewierz,  Szczekociny,  Koziegłowy.

Żory

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Żory

al. Wojs­ka Pol­skiego 3 C, Żory

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Żory, Ryb­nik, Wodzisław Śląs­ki, Warszow­ice, Orzesze, Pszczyna.

Żywiec

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY
ul. Dwor­cowa 22, Żywiec

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Koszarawa,  Milówka,  Rajcza.

Województwo świętokrzyskie

Jędrzejów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Jędrzejów
ul. Mało­gos­ka 25, 28–300 Jędrzejów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Chęciny, Wodzisław, Szczekociny, Połaniec.

Kielce

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY  – Kielce

 • al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17 A, Kielce
 • ul. Pod­klasz­tor­na 120/2, Kielce
 • ul. Śląs­ka 13, Kielce
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Busko – Zdrój,  Włoszc­zowa,  Jędrzejów.

Ostrowiec Świętokrzyski

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ostrowiec Świętokrzyski
Wiz­y­ty domowe — rejes­trac­ja telefoniczna

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci:  Ćmielów,  Opatów,  Ożarów.

Test NIFTY pro Sandomierz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Sandomierz
ul. Mick­iewicza 52, 27–600 Sandomierz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Kraśnik, Busko-Zdrój, Leża­jsk, Bił­go­raj  oraz inne lokalizacje.

Pińczów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Pińczów
ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33, 28–400 Pińczów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Busko – Zdrój, Chmielnik.

Sędziszów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Sędziszów
ul. Dwor­cowa 23, Sędziszów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta:  Sędziszów, Borszow­ice, Gniewięcin, Boleś­cie, Różni­ca, Promyk, Kozłów, Żarnowiec, Moskorzew.

Starachowice

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Starachowice
ul. Jana Pawła II 1, 27–200 Starachowice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci:  Iłża,  Suched­niów, Brody.

Województwo warmińsko-mazurskie

Bartoszyce

Wiz­y­ty domowe do tes­tu NIFTY – Bartoszyce

Tel:665 761 161

Wiz­y­ty domowe: Bar­toszyce, Lidzbark Warmińs­ki, Kętrzyn, Giży­cko, Mrą­gowo, Dobre Miasto.

Braniewo

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Braniewo
Umów wizytę

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Braniewo, Gronowo, Grodzie, Szyleny.

Biskupiec

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Biskupiec
ul. Armii Kra­jowej 1 A, Biskupiec

Tel:665 761 161

Elbląg

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Elbląg

 • ul. Nowowiejs­ka 7, 82–300 Elbląg
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Elbląg, Braniewo,  Mal­bork, Sztum.

Ełk

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ełk
ul.Nadjeziorna 23/A2, 19–300 EŁK

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Orzysz,  Olecko,  Gra­je­wo,  Giży­cko,  Mrągowo.

Giżycko

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Giżcyko
ul. Żeglarska6/7u

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci:Kętrzyn, Kruk­lan­ki, Mił­ki, Pozez­drze, Ryn, Węgorze­wo, Wydminy

Lidzbark Warmiński

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Lidzbark Warmiński

ul. 11- tego Listopa­da 15, 11–100 LIDZBARK WARMIŃSKI

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Lidzbark Warmińs­ki, Pil­nik, Łab­no, Dębiec, Marka­jmy, Redy Osada.

Markusy

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY pro – Markusy

Markusy 66, 82–325 Markusy

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Dzierz­goń, Elbląg, Pasłęk, Nowy Dwór Gdańs­ki, Nowy Staw, Zale­wo, Młynary

Olsztyn

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Olsztyn

ul. Flo­ri­ana Piotrowskiego 16i, 10–687 Olsztyn

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Dywity, Bar­czewo, Pur­da, Staw­igu­da, Gietrzwałd oraz Jonkowo

Olecko

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Olecko
ul. 11 Listopa­da 23, 19–400 Olecko

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Olecko, Kowale Oleck­ie, Kali­nowo, Nowa Wieś Ełc­ka, Raczki.

Ostróda

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ostróda
ul. Jana Sobieskiego 3 C, 14–100 Ostróda

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Lubawa, Rudzienice, Siemiany.

Pisz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Pisz
ul. Sienkiewicza 4, Pisz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Pisz, Mikoła­j­ki, Kol­no, Ruciane-Nida.

Szczytno

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Szczytno
ul. Chro­brego 10, 12–100 Szczytno

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Pasym, Myszyniec, Chorzele, Nidzica.

Województwo wielkopolskie

Gorzów Wielkopolski

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Gorzów Wielkopolski

 • ul. 30 Sty­cz­nia 15/9, Gorzów Wielkopolski
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Gorzów Wielkopol­s­ki, Strzelce Kra­jeńskie, Drez­denko, Międzyrzecz, Słu­bice.

Gniezno

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Gniezno

 • ul. Wol­noś­ci 4a, Gniezno 62–200
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Kędzierzyn, Jankowo Dolne, Żydowo, Modliszewko.

Godziesze Wielkie

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Godziesze Wielkie

 • ul. Kaliska 2, 62–872 Godziesze Wielkie
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Leszno, Śro­da Wlkp., Wrześ­nia, Gniezno, Koś­cian, Grodzisk Wlkp., Szamo­tuły, Oborni­ki i inne.

Jarocin

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Jarocin
ul. Hallera 9, 63–200 Jarocin

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Jarocin, Pleszew, Śrem.

Kalisz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kalisz
ul. Majkows­ka 13a, 62–800 Kalisz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Kro­to­szyn,  Ostrów Wlkp.,  Ostrzeszów,  Pleszew,  Jarocin,  Turek.

Kępno

Wiz­y­ty domowe do tes­tu NIFTY – Kępno

Tel:665 761 161

Wiz­y­ty domowe: Kęp­no, Baranów, Mianow­ice, Krążkowy, Osiny, Chojęcin.

Konin

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Konin

ul. Wiechow­icza 4, 62–510 Konin

Tel: 665 761 161

Wiz­y­ty domowe: Konin, Stare Mias­to, Goli­na, Ślesin, Słupca.

Koło

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Koło

 • ul. PCK 8, Koło
 • ul. B Prusa 5, Koło
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Koło, Turek, Som­pol­no, Kło­dawa, Dąbie.

Krotoszyn

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Krotoszyn

 • ul. Woj­ciechowskiego 3, Krotoszyn
 • ul. Grudziel­skiego 25A,
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Kro­to­szyn, Koźmin Wielkopol­s­ki, Ostrów Wielkopol­s­ki, Pleszew, Jarocin, Gostyń, Raw­icz, Leszno.

Leszno

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Leszno

ul. Racław­ic­ka 1 A, Leszno

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Kro­to­szyn, Koźmin Wielkopol­s­ki, Ostrów Wielkopol­s­ki, Pleszew, Jarocin, Gostyń, Raw­icz, Leszno.

Ostrów Wielkopolski

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Ostrów Wielkopolski

 • ul. Wrocławska 28, Ostrów Wielkopolski
 • ul. Brzo­zowa 7, Ostrów Wielkopolski
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Nowe Skalmierzyce, Antonin, Odolanów.

Piła

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Piła
ul. Medy­cz­na 6, Piła

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Złotów,  Chodzież,  Czarnków.

Poznań

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Poznań

 • ul. Braniews­ka 20, 60–454 Poznań
 • ul. Kutrze­by 16g/116, 61–719 Poznań
 • ul. Grun­waldz­ka 156 Poz­nań, 60–309 Poznań
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Leszno,  Śro­da Wlkp.,  Wrześ­nia,  Gniezno,  Koś­cian,  Grodzisk Wlkp.,  Szamo­tuły,  Oborniki.

Stęszew

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Stęszew

 • ul. Łukaszewicza 1, 62–060 Stęszew
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: StęszewLeszno,  Śro­da Wlkp.,  Wrześ­nia,  Gniezno,  Koś­cian,  Grodzisk Wlkp.,  Szamo­tuły,  Oborniki.

Strzelce Krajeńskie

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Strzelce Krajeńskie

Al. Wol­noś­ci 9 K, Strzelce Krajeńskie

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Pias­towo, Strzelce Klasz­torne, Sidłów, Ciecierzyn, Gol­czewice, Owczar­ki, Brzoza.

Słupca

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Słupca

ul. Fran­cisz­ka Rata­jcza­ka 3a/1, 62–400 Słupca

Tel: 665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Stara Wieś, Dąbrowa, Koszu­ty, Grob­la, Wierzbno.

Turek

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Turek

ul. Dąbrowskiego 7, Turek

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Turek, Jarosław, Radym­no, Prze­worsk, Sieni­awa, Radawa.

Września

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Września

ul. Piastów 16, Września

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Wrześ­nia, Witkowo, Słup­ca, Miłosław, Orzechowo.

Województwo zachodniopomirskie

Dębno

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Dębno
ul. Koś­ciusz­ki 48
74–400 Dębno

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Dęb­no, Mieszkow­ice, Moryń, Cedynia.

Bezrzecze

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Bezrzecze
ul. Koralowa 98a/4
71–220 Bezrzecze

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Mierzyn, Wołczkowo, Pil­chowo, Bartoszewo.

Biały Bór

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Biały Bór
ul. Nadrzecz­na 2a/1
78–425 Biały Bór

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Miastko,  Bobo­l­ice.

Darłowo

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Darłowo
M.C. Skłodowskiej 32
76–150 Darłowo

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Rusko,  Żukowo Morskie,  Cisowo,  Krupy.

Drawsko Pomorskie

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Drawsko – Pomorskie
ul. Pol­na 1
78–500 Drawsko Pomorskie

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Kalisz Pomors­ki,  Węgorzyno,  Sułoszyn,  Łobez.

Gryfice

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Gryfice
ul. Ks. Stanisława Ruta 9, 72–300 Gryfice

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Kamień Pomors­ki, Trze­bi­atów, Nowog­a­rd, Goleniów, Gostyń.

Goleniów

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Goleniów

ul. Par­tyzan­tów 11, 72–100 Goleniów

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Goleniów, Police, Kliniska Wielkie, Step­ni­ca, Masze­wo oraz inne lokalizacje.

Kamień Pomorski

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Kamień Pomorski

ul. M. Koperni­ka 28, Kamień Pomorski

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Między­wodzie, Dzi­wnów, Międzyzdroje.

Koszalin

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Koszalin

 • ul. Traugut­ta 31/3, Koszalin
 • ul. Zwycięst­wa 204 A, Koszalin
Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je mias­ta: Kosza­lin, Sławno, Białogard.

Myślibórz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Myślibórz
ul. Koś­ciel­na 15, 74–300 Myślibórz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Pyrzyce, Lip­i­any, Bar­linek, Cho­j­na, Rów.

Pyrzyce

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Pyrzyce
ul. Księ­cia Bogusława X 23

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Karniewo, Obo­jno, Pol­nik, Pogorza­ł­ki, Górne, Sicina

Sławno

Wiz­y­ty domowe Sławno — test NIFTY pro

Wiz­y­ty domowe: Sławno, Warszkowo, Pomiłowo, Bobrow­icz­ki, Bolesze­wo, Sławsko.

Stargard Szczeciński

Punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY – Star­gard Szczeciński
ul. Wojs­ka Pol­skiego 24, Star­gard Sczeciński

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Star­gard Szczecińs­ki, Szczecin, Police, Gryfi­no, Pyrzyce.

Szczecin

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Szczecin

ul. Pow­stańców Wlkp. 66/68, 70–111 Szczecin

ul. Wyz­wole­nia 7, 70–552 Szczecin

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Star­gard Szczecińs­ki,  Police,  Gryfi­no,  Pyrzyce,  Goleniów.

Szczecinek

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Szczecinek
ul. Kil­ińskiego 7, 78–400 Szczecinek

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Borne Suli­nowo,  Barwice.

Świnoujście

Wiz­y­ty domowe tes­tu NIFTY – Świnoujście

Tel: 665 761 161

Wałcz

Punkt pobrań do tes­tu NIFTY – Wałcz
ul. Pias­tows­ka 3, 78–600 Wałcz

Tel:665 761 161

Punkt pobrań obsługu­je następu­jące miejs­cowoś­ci: Zło­cie­niec,  Mirosławiec.

TEST NIFTY – gdzie zrobić test NIFTY pro – wizyty domowe w całej Polsce

Co zro­bić, w sytu­acji, gdy para ma ogranic­zone możli­woś­ci i nie może pod­jechać do przy­chod­ni, by wykon­ać test NIFTY? Gdzie zro­bić test DNA? Wtedy wystar­czy skon­tak­tować się z lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym i zamówić wiz­ytę domową (również w cenie bada­nia). Orga­ni­za­c­ja pobra­nia prób­ki do tes­tu DNA NIFTY pro jest możli­wa zarówno w dużych mias­tach jak i małych miasteczkach oraz wsi­ach, na tere­nie całego kraju.

TEST NIFTY – gdzie zrobić test DNA? Najważniejsze informacje o badaniu genetycznym NIFTY pro

✔

dlaczego warto zrobić test nifty proTest NIFTY pro to całkowicie bez­pieczne gene­ty­czne badanie pre­na­talne, które moż­na wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. Test należy do grupy badań NIPT, które opier­a­ją się na anal­izie wol­nego płodowego DNA (cffD­NA). Badanie NIFTY pro iden­ty­fiku­je aż 94 różne choro­by gene­ty­czne, w tym między innymi:

 • 6 tri­somii (21 – zespół Dow­na, 18 – zespół Edward­sa, 13 – zespół Patau oraz tri­somie 9., 16. i 22. chromosomu),
 • zespoły mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji takie jak np. zespół DiGeorge’a czy zespoły Angel­mana/Pradera-Williego,
 • choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­somów płci (np. zespół super­sam­i­cy lub zespół super­sam­ca),

Test NIFTY pro jest łatwy w wyko­na­niu – do bada­nia wystar­czy prób­ka krwi ciężarnej — to właśnie z niej izolowane jest DNA dziec­ka. Badanie nie wyma­ga spec­jal­nych przy­go­towań, pac­jen­t­ka nie musi być w dniu bada­nia na czczo.

Zobacz też artykuł w ser­wisie genetyczne.pl: Test NIFTY pro — nowa rozsz­er­zona wer­s­ja tes­tu NIFTY jest już dostęp­na w Polsce

Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 665 761 161- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.


*w zależnoś­ci od kur­su walutowego 

Artykuł pow­stał we współpra­cy z ser­wisem: Badanienifty.pl | Zdję­cie: Iri­na Pusepp/123rf.com | Pub­likac­ja: 12 lip­ca 2020 r.

Oceń
mail