Przeskocz do treŇõci
coloalert

Nowoczesne metody leczenia autyzmu ‚Äď sprawdŇļ, jak pom√≥c dziecku autystycznemu

najnowsze metody leczenia autyzmuNowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu opier¬≠a¬≠jńÖ sińô na bard¬≠zo sze¬≠rokim spek¬≠trum dzi¬≠aŇāaŇĄ. MajńÖ one na celu poprawńô funkcjonowa¬≠nia dziec¬≠ka i przy¬≠go¬≠towanie go do jak najwińôk¬≠szej samodziel¬≠noŇõ¬≠ci w przyszŇāoŇõ¬≠ci. Lecze¬≠nie jest zawsze dobier¬≠ane indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie, w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od stanu zdrowia malucha oraz przy¬≠czyny zaburzeŇĄ. Jak pom√≥c dziecku? Oto najnowsze metody leczenia autyzmu.

Nowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu ‚Äď spis treŇõci:

 1. Nowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu ‚Äď w diag¬≠nos¬≠tyce autyz¬≠mu bard¬≠zo waŇľnńÖ rolńô odgry¬≠wa¬≠jńÖ bada¬≠nia genetyczne
 2. Nowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu ‚Äď co moŇľ¬≠na zrobińá?
 3. Najnowsze metody leczenia autyz¬≠mu ‚Äď lecze¬≠nie farmakologiczne
 4. Najnowsze metody leczenia autyz¬≠mu ‚Äď lecze¬≠nie dietetyczne
 5. Nowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu ‚Äď bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne w kierunku przy¬≠czyn autyzmu
 6. Nowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu ‚Äď bezpieczeŇĄstwo

ūüíô Nowoczesne metody leczenia autyzmu ‚Äď w diagnostyce autyzmu bardzo waŇľnńÖ rolńô odgrywajńÖ badania genetyczne

nowoczesne metody leczenia autyzmuNajnowsze metody leczenia autyz¬≠mu sńÖ dobier¬≠ane w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od zaob¬≠ser¬≠wowanych objaw√≥w oraz pode¬≠jrze¬≠wanej moŇľli¬≠wej przy¬≠czyny autyz¬≠mu u dziec¬≠ka. Niek¬≠t√≥re ter¬≠apie sprawdzńÖ sińô w danym przy¬≠pad¬≠ku lep¬≠iej, a u innego dziec¬≠ka bńôdńÖ one nieskuteczne.

Do zaburzeŇĄ w roz¬≠wo¬≠ju intelek¬≠tu¬≠al¬≠nym mogńÖ doprowadz¬≠ińá r√≥Ňľnorodne czyn¬≠ni¬≠ki, np. okoŇāo¬≠porodowe lub cińÖŇľowe. Autyzm moŇľe wynikańá takŇľe z niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci zapisanych w genach ‚Äď u nawet 1/3 dzieci z autyzmem to wŇāaŇõnie zmi¬≠any w genach prowadzńÖ do wywoŇāa¬≠nia objaw√≥w ze spek¬≠trum ASD.

ūüíô Nowoczesne metody leczenia autyzmu ‚Äď co moŇľna zrobińá?

Obec¬≠nie rodz¬≠ice majńÖ dostńôp do wielu nowoczes¬≠nych metod leczenia autyz¬≠mu. WŇõr√≥d nich warto wymienińá terapie:

 • behaw¬≠io¬≠ral¬≠nńÖ,nowoczesne metody leczenia autyzmu
 • logope¬≠dy¬≠cznńÖ,
 • ped¬≠a¬≠gog¬≠icznńÖ,
 • roz¬≠wo¬≠jowńÖ.

W lecze¬≠niu autyz¬≠mu bard¬≠zo waŇľnńÖ rolńô odgry¬≠wa¬≠jńÖ metody takie jak:

 • 3i, czyli edukac¬≠ja poprzez zabawńô,
 • DIR ‚Äď budowanie relacji emocjon¬≠al¬≠nej pomińôdzy dzieck¬≠iem autysty¬≠cznym i jego rodzicami,
 • ESDM ‚Äď wdroŇľe¬≠nie u dziec¬≠ka zabaw, kt√≥re bńôdńÖ wspier¬≠ańá jego rozw√≥j,
 • meto¬≠da opcji ‚Äď budowanie wińôzi emocjon¬≠al¬≠nej pomińôdzy dzieck¬≠iem autysty¬≠cznym i jego opiekunem,
 • meto¬≠da roz¬≠wo¬≠ju relacji ‚Äď budowanie inteligencji dynamicznej,
 • TEACCH ‚Äď jest to sze¬≠ro¬≠ki pro¬≠gram ter¬≠apeu¬≠ty¬≠czny, przy¬≠go¬≠towu¬≠jńÖ¬≠cy dziecko do samodziel¬≠nego Ňľycia w przyszŇāoŇõci.

Wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠co sto¬≠su¬≠je sińô takŇľe metody, takie jak muzykoter¬≠apia, dogoter¬≠apia oraz hipoter¬≠apia. Istotne znacze¬≠nie majńÖ r√≥wnieŇľ: fizjoter¬≠apia, biofeed¬≠back (trenowanie zmi¬≠an fal m√≥z¬≠gowych) oraz ter¬≠apia metodńÖ Toma¬≠ti¬≠sa (sty¬≠mu¬≠lac¬≠ja m√≥zgu w celu poprawy koor¬≠dy¬≠nacji sŇāu¬≠chowej i koncentracji).

ūüíô Najnowsze metody leczenia autyzmu ‚Äď leczenie farmakologiczne

Najnowsze metody leczenia autyz¬≠mu majńÖ na celu zaŇāagodz¬≠ińá wys¬≠tńôpu¬≠jńÖce u dziec¬≠ka autysty¬≠cznego niepoko¬≠jńÖce objawy. WŇõr√≥d nich bard¬≠zo waŇľne jest lecze¬≠nie far¬≠mako¬≠log¬≠iczne, kt√≥re prowadzi sińô pod opiekńÖ lekarza prowadzńÖcego lub nawet lekarza psy¬≠chi¬≠a¬≠try. Odpowied¬≠nie leki pozwala¬≠jńÖ stŇāu¬≠mińá zachowa¬≠nia destruk¬≠cyjne oraz przezwycińôŇľyńá tiki, dzińô¬≠ki far¬≠makologii moŇľ¬≠na takŇľe zmin¬≠i¬≠mal¬≠i¬≠zowańá ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia u dziec¬≠ka z autyzmem zaburzeŇĄ obsesyjno-kompulsywnych.

ūüíô Najnowsze metody leczenia autyzmu ‚Äď leczenie dietetyczne

Bard¬≠zo istotne w lecze¬≠niu autyz¬≠mu jest wŇāaŇõ¬≠ci¬≠we odŇľy¬≠wian¬≠ie. U wielu dzieci autysty¬≠cznych odpowied¬≠nio zbi¬≠lan¬≠sowana dieta moŇľe przynieŇõńá znacznńÖ poprawńô w funkcjonowa¬≠niu. Ma to szczeg√≥lne znacze¬≠nie w kon¬≠tekŇõ¬≠cie chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych, kt√≥re sńÖ uznawane za bard¬≠zo waŇľnńÖ przy¬≠czynńô objaw√≥w autysty¬≠cznych u dzieci [2].diagnoza autyzmu

JeŇõli za autyzmem stoi uwarunk¬≠owana gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠ba meta¬≠bol¬≠icz¬≠na, wye¬≠lim¬≠i¬≠nowanie z diety odpowied¬≠nich skŇāad¬≠nik√≥w lub teŇľ wdroŇľe¬≠nie odpowied¬≠niej suple¬≠men¬≠tacji moŇľe zahamowańá rozw√≥j zaburzeŇĄ, co poz¬≠woli uchronińá malucha przed cińôŇľkńÖ niepeŇānosprawnoŇõ¬≠cińÖ intelek¬≠tu¬≠al¬≠nńÖ. JeŇõli lecze¬≠nie zostanie wdroŇľone na bard¬≠zo wczes¬≠nym etapie roz¬≠wo¬≠ju autyz¬≠mu, ist¬≠nieje nawet szansa, Ňľe niek¬≠t√≥re objawy autysty¬≠czne da sińô cofnńÖńá.

Diety dla dzieci z autyzmem wywoŇāanym chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ nie naleŇľy mylińá z mod¬≠ny¬≠mi obec¬≠nie dieta¬≠mi typu odŇľy¬≠wian¬≠ie bezg¬≠lutenowe czy drasty¬≠cz¬≠na dieta 3XBEZ. Zmi¬≠an w diecie nie naleŇľy pod Ňľad¬≠nym pozorem wprowadzańá bez kon¬≠sul¬≠tacji z odpowied¬≠nim spec¬≠jal¬≠istńÖ ‚Äď lekarzem lub dietetykiem.

ūüíô Nowoczesne metody leczenia autyzmu ‚Äď badania genetyczne w kierunku przyczyn autyzmu

Nowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu opier¬≠a¬≠jńÖ sińô w duŇľej mierze o wyni¬≠ki badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dziec¬≠ka. Obec¬≠nie znamy juŇľ pon¬≠ad 100 gen√≥w pow¬≠ińÖzanych z autyzmem, w tym takie, kt√≥re mogńÖ odpowiadańá za wrod¬≠zone bŇāńôdy meta¬≠bol¬≠iczne, ale i takŇľe wiele innych.

Dzińô¬≠ki testom DNA moŇľ¬≠na sprawdz¬≠ińá takie gene¬≠ty¬≠czne przy¬≠czyny autyz¬≠mu jak np.:

 • stward¬≠nie¬≠nie guzowate ‚Äď choro¬≠ba w wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci przy¬≠pad¬≠k√≥w pow¬≠sta¬≠je w wyniku mutacji de novo [3], nastńôp¬≠nie jest dziedz¬≠ic¬≠zona dalej w spos√≥b auto¬≠so¬≠ma¬≠l¬≠ny domin¬≠u¬≠jńÖ¬≠cy, jej objawy to mińôdzy inny¬≠mi znamiona sk√≥rne, wŇā√≥k¬≠ni¬≠a¬≠ki oraz zaburzenia neu¬≠ro¬≠log¬≠iczne ‚Äď ata¬≠ki padacz¬≠ki, zaburzenia osobowoŇõ¬≠ci i op√≥Ňļniony rozw√≥j intelektualny,skad sie bierze autyzm u dziecka
 • Zesp√≥Ňā Cri du Chat ‚Äď choro¬≠ba naleŇľy do grupy zmi¬≠an sub¬≠mikroskopowych na chro¬≠mo¬≠so¬≠mach, pow¬≠sta¬≠je w wyniku delecji kr√≥tkiego ramienia chro¬≠mo¬≠so¬≠mu 5. Jej objawy to liczne cechy dys¬≠mor¬≠ficzne, a takŇľe objawy autystyczne,
 • Zesp√≥Ňā FRAX, czyli Ňāam¬≠li¬≠wy chro¬≠mo¬≠som X ‚Äď choro¬≠ba pow¬≠sta¬≠je z dziedz¬≠ic¬≠zonej w spos√≥b dynam¬≠iczny mutacji genu FMR1, jej objawy to autyzm, ale i takŇľe nad¬≠pobudli¬≠woŇõńá psy¬≠cho¬≠ru¬≠chowa oraz niety¬≠powe zachowa¬≠nia, np. nad¬≠mier¬≠na agres¬≠ja [4],
 • Zesp√≥Ňā Soto¬≠sa ‚Äď ten rzad¬≠ki zesp√≥Ňā wad wrod¬≠zonych wni¬≠ka z przy¬≠pad¬≠kowego mutacji w genie NSD1. Charak¬≠terysty¬≠czne objawy to liczne cechy dys¬≠mor¬≠fii, makro¬≠ce¬≠falia, op√≥Ňļnie¬≠nie umysŇāowe, nad¬≠mierny wzrost oraz ata¬≠ki drgawek [5].

ūüíô Nowoczesne metody leczenia autyzmu ‚Äď bezpieczeŇĄstwo

Lecze¬≠nie autyz¬≠mu jest zawsze dobier¬≠ane indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie, w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od przy¬≠pad¬≠ku. Wszys¬≠tkie wymienione w niniejszym artykule nowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu sńÖ bez¬≠pieczne dla stanu zdrowia dziec¬≠ka, o ile prowadzi sińô je pod okiem specjalisty.

Poszuku¬≠jńÖc r√≥Ňľnych skutecznych ter¬≠apii autysty¬≠cznych, warto sińô¬≠gańá po te nowoczesne metody leczenia autyz¬≠mu, kt√≥rych dzi¬≠aŇāanie zostaŇāo udowod¬≠nione naukowo. Nigdy nie naleŇľy wprowadzańá leczenia na wŇāas¬≠nńÖ rńôkńô! W diag¬≠nos¬≠tyce autyz¬≠mu istot¬≠nńÖ rolńô odgry¬≠wa¬≠jńÖ bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne ‚Äď przed rozpoczńô¬≠ciem jakiejkol¬≠wiek ter¬≠apii zawsze naleŇľy sińô upewnińá, czy za zaburzeni¬≠a¬≠mi nie stoi uwarunk¬≠owana gene¬≠ty¬≠cznie choroba.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych przy autyzmie?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
 1. Badura-Stonka M., Piechota M., 2017. Kiedy autyzm jest objawem ‚Äď zespoŇāy genetycznie uwarunkowane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, [w:] ‚ÄěSpektrum autyzmu. Postńôpy w diagnozie i terapii‚ÄĚ, red. B. Galas-Zgorzalewicz, E. Mojs, wyd. NUM w Poznaniu, PoznaŇĄ.
 2. Jamroz E., Pyrkosz A., 2017. Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Aspekt genetyczno-metaboliczny, [w:] ‚ÄěSpektrum autyzmu. Postńôpy w diagnozie i terapii‚ÄĚ, red. B. Galas-Zgorzalewicz, E. Mojs, wyd. NUM w Poznaniu, PoznaŇĄ.
 3. https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/152753,stwardnienie-guzowate
 4. https://badaniaprenatalne.pl/mutacja_genu_fmr1/
 5. https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/012/410/original/76‚Äď77.pdf?1473337529
OceŇĄ
mail