Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Nowoczesne metody leczenia autyzmu – sprawdź, jak pomóc dziecku autystycznemu

najnowsze metody leczenia autyzmuNowoczesne metody leczenia autyz­mu opier­a­ją się na bard­zo sze­rokim spek­trum dzi­ałań. Mają one na celu poprawę funkcjonowa­nia dziec­ka i przy­go­towanie go do jak najwięk­szej samodziel­noś­ci w przyszłoś­ci. Lecze­nie jest zawsze dobier­ane indy­wid­u­al­nie, w zależnoś­ci od stanu zdrowia malucha oraz przy­czyny zaburzeń. Jak pomóc dziecku? Oto najnowsze metody leczenia autyzmu.

Nowoczesne metody leczenia autyz­mu – spis treści:

 1. Nowoczesne metody leczenia autyz­mu – w diag­nos­tyce autyz­mu bard­zo ważną rolę odgry­wa­ją bada­nia genetyczne
 2. Nowoczesne metody leczenia autyz­mu – co moż­na zrobić?
 3. Najnowsze metody leczenia autyz­mu – lecze­nie farmakologiczne
 4. Najnowsze metody leczenia autyz­mu – lecze­nie dietetyczne
 5. Nowoczesne metody leczenia autyz­mu – bada­nia gene­ty­czne w kierunku przy­czyn autyzmu
 6. Nowoczesne metody leczenia autyz­mu – bezpieczeństwo

💙 Nowoczesne metody leczenia autyzmu – w diagnostyce autyzmu bardzo ważną rolę odgrywają badania genetyczne

nowoczesne metody leczenia autyzmuNajnowsze metody leczenia autyz­mu są dobier­ane w zależnoś­ci od zaob­ser­wowanych objawów oraz pode­jrze­wanej możli­wej przy­czyny autyz­mu u dziec­ka. Niek­tóre ter­apie sprawdzą się w danym przy­pad­ku lep­iej, a u innego dziec­ka będą one nieskuteczne.

Do zaburzeń w roz­wo­ju intelek­tu­al­nym mogą doprowadz­ić różnorodne czyn­ni­ki, np. około­porodowe lub ciążowe. Autyzm może wynikać także z niepraw­idłowoś­ci zapisanych w genach – u nawet 1/3 dzieci z autyzmem to właśnie zmi­any w genach prowadzą do wywoła­nia objawów ze spek­trum ASD.

💙 Nowoczesne metody leczenia autyzmu – co można zrobić?

Obec­nie rodz­ice mają dostęp do wielu nowoczes­nych metod leczenia autyz­mu. Wśród nich warto wymienić terapie:

 • behaw­io­ral­ną,nowoczesne metody leczenia autyzmu
 • logope­dy­czną,
 • ped­a­gog­iczną,
 • roz­wo­jową.

W lecze­niu autyz­mu bard­zo ważną rolę odgry­wa­ją metody takie jak:

 • 3i, czyli edukac­ja poprzez zabawę,
 • DIR – budowanie relacji emocjon­al­nej pomiędzy dzieck­iem autysty­cznym i jego rodzicami,
 • ESDM – wdroże­nie u dziec­ka zabaw, które będą wspier­ać jego rozwój,
 • meto­da opcji – budowanie więzi emocjon­al­nej pomiędzy dzieck­iem autysty­cznym i jego opiekunem,
 • meto­da roz­wo­ju relacji – budowanie inteligencji dynamicznej,
 • TEACCH – jest to sze­ro­ki pro­gram ter­apeu­ty­czny, przy­go­towu­ją­cy dziecko do samodziel­nego życia w przyszłości.

Wspo­ma­ga­ją­co sto­su­je się także metody, takie jak muzykoter­apia, dogoter­apia oraz hipoter­apia. Istotne znacze­nie mają również: fizjoter­apia, biofeed­back (trenowanie zmi­an fal móz­gowych) oraz ter­apia metodą Toma­ti­sa (sty­mu­lac­ja mózgu w celu poprawy koor­dy­nacji słu­chowej i koncentracji).

💙 Najnowsze metody leczenia autyzmu – leczenie farmakologiczne

Najnowsze metody leczenia autyz­mu mają na celu załagodz­ić wys­tępu­jące u dziec­ka autysty­cznego niepoko­jące objawy. Wśród nich bard­zo ważne jest lecze­nie far­mako­log­iczne, które prowadzi się pod opieką lekarza prowadzącego lub nawet lekarza psy­chi­a­try. Odpowied­nie leki pozwala­ją stłu­mić zachowa­nia destruk­cyjne oraz przezwyciężyć tiki, dzię­ki far­makologii moż­na także zmin­i­mal­i­zować ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka z autyzmem zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych.

💙 Najnowsze metody leczenia autyzmu – leczenie dietetyczne

Bard­zo istotne w lecze­niu autyz­mu jest właś­ci­we odży­wian­ie. U wielu dzieci autysty­cznych odpowied­nio zbi­lan­sowana dieta może przynieść znaczną poprawę w funkcjonowa­niu. Ma to szczególne znacze­nie w kon­tekś­cie chorób meta­bol­icznych, które są uznawane za bard­zo ważną przy­czynę objawów autysty­cznych u dzieci [2].diagnoza autyzmu

Jeśli za autyzmem stoi uwarunk­owana gene­ty­cznie choro­ba meta­bol­icz­na, wye­lim­i­nowanie z diety odpowied­nich skład­ników lub też wdroże­nie odpowied­niej suple­men­tacji może zahamować rozwój zaburzeń, co poz­woli uchronić malucha przed ciężką niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­al­ną. Jeśli lecze­nie zostanie wdrożone na bard­zo wczes­nym etapie roz­wo­ju autyz­mu, ist­nieje nawet szansa, że niek­tóre objawy autysty­czne da się cofnąć.

Diety dla dzieci z autyzmem wywołanym chorobą meta­bol­iczną nie należy mylić z mod­ny­mi obec­nie dieta­mi typu odży­wian­ie bezg­lutenowe czy drasty­cz­na dieta 3XBEZ. Zmi­an w diecie nie należy pod żad­nym pozorem wprowadzać bez kon­sul­tacji z odpowied­nim spec­jal­istą – lekarzem lub dietetykiem.

💙 Nowoczesne metody leczenia autyzmu – badania genetyczne w kierunku przyczyn autyzmu

Nowoczesne metody leczenia autyz­mu opier­a­ją się w dużej mierze o wyni­ki badań gene­ty­cznych dziec­ka. Obec­nie znamy już pon­ad 100 genów pow­iązanych z autyzmem, w tym takie, które mogą odpowiadać za wrod­zone błędy meta­bol­iczne, ale i także wiele innych.

Dzię­ki testom DNA moż­na sprawdz­ić takie gene­ty­czne przy­czyny autyz­mu jak np.:

 • stward­nie­nie guzowate – choro­ba w więk­szoś­ci przy­pad­ków pow­sta­je w wyniku mutacji de novo [3], następ­nie jest dziedz­ic­zona dalej w sposób auto­so­ma­l­ny domin­u­ją­cy, jej objawy to między inny­mi znamiona skórne, włók­ni­a­ki oraz zaburzenia neu­ro­log­iczne – ata­ki padacz­ki, zaburzenia osobowoś­ci i opóźniony rozwój intelektualny,skad sie bierze autyzm u dziecka
 • Zespół Cri du Chat – choro­ba należy do grupy zmi­an sub­mikroskopowych na chro­mo­so­mach, pow­sta­je w wyniku delecji krótkiego ramienia chro­mo­so­mu 5. Jej objawy to liczne cechy dys­mor­ficzne, a także objawy autystyczne,
 • Zespół FRAX, czyli łam­li­wy chro­mo­som X – choro­ba pow­sta­je z dziedz­ic­zonej w sposób dynam­iczny mutacji genu FMR1, jej objawy to autyzm, ale i także nad­pobudli­wość psy­cho­ru­chowa oraz niety­powe zachowa­nia, np. nad­mier­na agres­ja [4],
 • Zespół Soto­sa – ten rzad­ki zespół wad wrod­zonych wni­ka z przy­pad­kowego mutacji w genie NSD1. Charak­terysty­czne objawy to liczne cechy dys­mor­fii, makro­ce­falia, opóźnie­nie umysłowe, nad­mierny wzrost oraz ata­ki drgawek [5].

💙 Nowoczesne metody leczenia autyzmu – bezpieczeństwo

Lecze­nie autyz­mu jest zawsze dobier­ane indy­wid­u­al­nie, w zależnoś­ci od przy­pad­ku. Wszys­tkie wymienione w niniejszym artykule nowoczesne metody leczenia autyz­mu są bez­pieczne dla stanu zdrowia dziec­ka, o ile prowadzi się je pod okiem specjalisty.

Poszuku­jąc różnych skutecznych ter­apii autysty­cznych, warto się­gać po te nowoczesne metody leczenia autyz­mu, których dzi­ałanie zostało udowod­nione naukowo. Nigdy nie należy wprowadzać leczenia na włas­ną rękę! W diag­nos­tyce autyz­mu istot­ną rolę odgry­wa­ją bada­nia gene­ty­czne – przed rozpoczę­ciem jakiejkol­wiek ter­apii zawsze należy się upewnić, czy za zaburzeni­a­mi nie stoi uwarunk­owana gene­ty­cznie choroba.

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań gene­ty­cznych przy autyzmie?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
 1. Badura-Stonka M., Piechota M., 2017. Kiedy autyzm jest objawem – zespoły genetycznie uwarunkowane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, [w:] „Spektrum autyzmu. Postępy w diagnozie i terapii”, red. B. Galas-Zgorzalewicz, E. Mojs, wyd. NUM w Poznaniu, Poznań.
 2. Jamroz E., Pyrkosz A., 2017. Zaburzenia ze spektrum autyzmu. Aspekt genetyczno-metaboliczny, [w:] „Spektrum autyzmu. Postępy w diagnozie i terapii”, red. B. Galas-Zgorzalewicz, E. Mojs, wyd. NUM w Poznaniu, Poznań.
 3. https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/152753,stwardnienie-guzowate
 4. https://badaniaprenatalne.pl/mutacja_genu_fmr1/
 5. https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/012/410/original/76–77.pdf?1473337529

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.