ūüĎČ Autyzm - leczenie jest uzaleŇľnione od przyczyny zaburzeŇĄ‚Ěó Przeskocz do treŇõci
coloalert

Autyzm ‚Äď leczenie ‚Äď jak leczyńá autyzm dziecińôcy?

jak leczyńá autyzmObjawy autyz¬≠mu rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô u dziec¬≠ka zazwyczaj do 3 roku Ňľycia. Jak wyglńÖ¬≠da lecze¬≠nie autyz¬≠mu u dzieci? Czy sńÖ dostńôp¬≠ne metody leczenia autyz¬≠mu, kt√≥re mogńÖ ura¬≠towańá rozw√≥j dziec¬≠ka, pomi¬≠mo tego, Ňľe ma ono autyzm? Lecze¬≠nie zaleŇľy tak naprawdńô od przy¬≠czyny zaburzeŇĄ. Nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne autyz¬≠mu mogńÖ pom√≥c jńÖ odkryńá!

Autyzm ‚Äď lecze¬≠nie ‚Äď najwaŇľniejsze informacje:

 1. Lecze¬≠nie autyz¬≠mu u dzieci zaleŇľy od przy¬≠czyny zaburzeŇĄ
 2. Autyzm ‚Äď jak leczyńá ‚Äď kluc¬≠zowa jest diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka genetyczna
 3. Jak leczyńá autyzm dziecińô¬≠cy ‚Äď w przy¬≠pad¬≠ku chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych moŇľe pom√≥c dieta
 4. Metody leczenia autyz¬≠mu pozwala¬≠jńÖ popraw¬≠ińá funkcjonowanie dziec¬≠ka w sferze spoŇāecznej i psychologicznej
 5. Metody leczenia autyz¬≠mu ‚Äď jakie bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne wykon¬≠ańá u dziecka?

‚ě°Leczenie autyzmu u dzieci zaleŇľy od przyczyny zaburzeŇĄ

Autyzm to nie choro¬≠ba, a objaw. By moŇľli¬≠we wińôc byŇāo lecze¬≠nie autyz¬≠mu u dzieci, konieczne jest poz¬≠nanie przy¬≠czyny zaburzeŇĄ. Rodz¬≠ice dziec¬≠ka, u kt√≥rego zaob¬≠ser¬≠wowano objawy autyz¬≠mu, mogńÖ sińô zwr√≥¬≠cińá ze swo¬≠jńÖ pociechńÖ do wielu wyspec¬≠jal¬≠i¬≠zowanych oŇõrod¬≠k√≥w, w tym takŇľe do lekarza pier¬≠wszego kon¬≠tak¬≠tu. Nastńôp¬≠nie otrzy¬≠mu¬≠jńÖ oni skierowanie na bada¬≠nia logope¬≠dy¬≠czne oraz wiz¬≠ytńô u neu¬≠rolo¬≠ga i psy¬≠chi¬≠a¬≠try. Dopiero zesp√≥Ňā spec¬≠jal¬≠ist√≥w jest w stanie postaw¬≠ińá diag¬≠nozńô autyzmu.

Lecze¬≠nie autyz¬≠mu u dzieci jest moŇľli¬≠we dopiero po postaw¬≠ie¬≠niu odpowied¬≠niej diag¬≠nozy. Zan¬≠im tak sińô jed¬≠nak stanie, maluch musi prze¬≠jŇõńá autyzm leczeniespec¬≠jal¬≠isty¬≠czne bada¬≠nia na autyzm. NaleŇľńÖ do nich mińôdzy inny¬≠mi testy oce¬≠ni¬≠a¬≠jńÖce rozw√≥j intelek¬≠tu¬≠al¬≠ny, rozw√≥j fizy¬≠czny oraz rozw√≥j emocjon¬≠al¬≠ny dziec¬≠ka. WaŇľnńÖ rolńô w lecze¬≠niu autyz¬≠mu u dzieci odgry¬≠wa¬≠jńÖ takŇľe bada¬≠nia obra¬≠zowe takie jak tomo¬≠grafia, elek¬≠troence¬≠falo¬≠grafia czy rezo¬≠nans mag¬≠ne¬≠ty¬≠czny. Rzad¬≠ko jed¬≠nak wyni¬≠ki badaŇĄ neu¬≠ro¬≠log¬≠icznych czy psy¬≠chi¬≠a¬≠trycznych dajńÖ pewnńÖ odpowiedŇļ na pytanie, co spowodowaŇāo autyzm. By wiedzieńá, jak powin¬≠no wyglńÖ¬≠dańá lecze¬≠nie autyz¬≠mu, poza r√≥Ňľnego rodza¬≠ju ter¬≠api¬≠a¬≠mi, kt√≥re wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ rozw√≥j dziec¬≠ka z autyzmem, warto takŇľe wdroŇľyńá dodatkowe postńôpowanie w postaci innych badaŇĄ, kt√≥re mogńÖ pom√≥c w poz¬≠na¬≠niu przy¬≠czyny autyz¬≠mu.

‚ě° Autyzm ‚Äď jak leczyńá ‚Äď kluczowa jest diagnostyka genetyczna

WcińÖŇľ nie znamy dokŇāad¬≠nie przy¬≠czyn autyz¬≠mu, wiemy, Ňľe do wys¬≠tńÖpi¬≠enia zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum ASD mogńÖ doprowadz¬≠ińá okoŇāo¬≠porodowe lub powypad¬≠kowe uszkodzenia ukŇāadu ner¬≠wowego, a takŇľe liczne infekc¬≠je prze¬≠byte w trak¬≠cie cińÖŇľy. Wiele m√≥wi sińô takŇľe o wpŇāy¬≠wie czyn¬≠nik√≥w Ňõrodowiskowych oraz wpŇāy¬≠wie czyn¬≠nik√≥w gene¬≠ty¬≠cznych. PoniewaŇľ u nawet 35% dzieci z autyzmem przy¬≠czynńÖ sńÖ wrod¬≠zone zaburzenia gene¬≠ty¬≠czne [1], najnowsze rekomen¬≠dac¬≠je wskazu¬≠jńÖ, by diag¬≠nozńô autyz¬≠mu staw¬≠iańá przede wszys¬≠tkim w opar¬≠ciu o bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka.

Do wywoŇāa¬≠nia autyz¬≠mu mogńÖ sińô przy¬≠czynińá r√≥Ňľne choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne, takie jak np.:leczenie autyzmu

PoniewaŇľ dzieci z choroba¬≠mi gene¬≠ty¬≠czny¬≠mi rodzńÖ sińô pozornie caŇākowicie zdrowe i dopiero z cza¬≠sem zaczy¬≠na¬≠jńÖ sińô pojaw¬≠iańá u nich r√≥Ňľnego rodza¬≠ju objawy, diag¬≠noza autyz¬≠mu nie jest Ňāat¬≠wa. Na szczńôŇõ¬≠cie w Polsce sńÖ juŇľ dostńôp¬≠ne nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne, kt√≥re rozwińÖzu¬≠jńÖ ten prob¬≠lem. Testy DNA poma¬≠ga¬≠jńÖ ziden¬≠ty¬≠fikowańá Ňļr√≥dŇāo zaburzeŇĄ, czyli nieko¬≠rzystne zmi¬≠any w genach, dzińô¬≠ki nim moŇľli¬≠we jest takŇľe osza¬≠cow¬≠anie ryzy¬≠ka wys¬≠tńÖpi¬≠enia chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych wywoŇāu¬≠jńÖ¬≠cych autyzm u najbliŇľszych krewnych chorego.

‚ě° Jak leczyńá autyzm dziecińôcy ‚Äď w przypadku chor√≥b metabolicznych moŇľe pom√≥c dieta

Jak leczyńá autyzm dziecińô¬≠cy? JeŇõli autyzm wyni¬≠ka z uwarunk¬≠owanej gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej, lecze¬≠nie wcale nie jest trudne. Opiera sińô ono na wprowadze¬≠niu odpowied¬≠niej, bez¬≠piecznej diety. Dlat¬≠ego wŇāaŇõnie przy autyzmie bada¬≠nia meta¬≠bol¬≠iczne sńÖ tak waŇľne.

Co dokŇāad¬≠nie naleŇľy wyk¬≠luczyńá z poŇľy¬≠wienia, by moŇľli¬≠we byŇāo lecze¬≠nie autyz¬≠mu u dzieci? Cza¬≠sem naleŇľy wye¬≠lim¬≠i¬≠nowańá z skŇāad¬≠ni¬≠ki, kt√≥rych nie potrafi metab¬≠o¬≠li¬≠zowańá orga¬≠nizm chorego (i odkŇāada¬≠jńÖ sińô one w toksy¬≠cznej postaci w kom√≥rkach), innym razem koniecz¬≠na jest dodatkowa suple¬≠men¬≠tac¬≠ja (wprowadze¬≠nie do diety skŇāad¬≠nik√≥w, kt√≥rych dziecku braku¬≠je). Lecze¬≠nie autyz¬≠mu wywoŇāanego chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ zaleŇľy od rodza¬≠ju zaburzeŇĄ meta¬≠bol¬≠icznych i, jeŇõli zostaŇāo ono trafnie dobrane, moŇľe przynieŇõńá znacznńÖ poprawńô stanu zdrowia, a nawet doprowadz¬≠ińá do caŇākowitego zahamowa¬≠nia roz¬≠wo¬≠ju autyzmu.

‚ě° Metody leczenia autyzmu pozwalajńÖ poprawińá funkcjonowanie dziecka w sferze spoŇāecznej i psychologicznej

autyzm jak leczyńáJak leczyńá autyzm? Istotne sńÖ: popraw¬≠na i pew¬≠na (popar¬≠ta badaniem gene¬≠ty¬≠cznym) diag¬≠noza, a takŇľe czas postaw¬≠ienia diag¬≠nozy. JeŇõli lecze¬≠nie autyz¬≠mu zostaŇāo wdroŇľone, zan¬≠im doszŇāo do uszkodzenia m√≥zgu, u malucha moŇľ¬≠na uniknńÖńá gŇāńôbok¬≠iej niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci intelek¬≠tu¬≠al¬≠nej, popraw¬≠ińá jego funkcjonowanie w sferze spoŇāecznej i psy¬≠cho¬≠log¬≠icznej, a takŇľe‚Ķ ura¬≠towańá jego zdrowie. Nielec¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne mogńÖ bowiem, poza niepeŇānosprawnoŇõ¬≠cińÖ intelek¬≠tu¬≠al¬≠nńÖ, powodowańá takŇľe inne uszkodzenia ‚ÄĒ wywoŇāy¬≠wańá padacz¬≠ki, drgaw¬≠ki oraz upoŇõledzańá rozw√≥j fizy¬≠czny. Warunk¬≠iem powodzenia leczenia autyz¬≠mu jest wińôc praw¬≠idŇāowa diag¬≠noza i szy¬≠b¬≠ka reakcja.

‚ě° Metody leczenia autyzmu ‚Äď jakie badania genetyczne wykonańá u dziecka?

Spec¬≠jal¬≠isty¬≠czne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne odgry¬≠wa¬≠jńÖ kluc¬≠zowńÖ rolńô, jeŇõli chodzi o metody leczenia autyz¬≠mu u dzieci, nie tylko w kon¬≠tekŇõ¬≠cie chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych, ale i takŇľe innych chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, kt√≥re mogńÖ wywoŇāańá autyzm u dziecka.

U okoŇāo 1 na 10 dzieci z objawa¬≠mi autysty¬≠czny¬≠mi stwierdza sińô chorobńô monogenowńÖ, czyli chorobńô wywoŇāanńÖ zmi¬≠anńÖ w poje¬≠dynczym genie [2]. WŇõr√≥d nich wyr√≥Ňľ¬≠nia sińô mińôdzy inny¬≠mi Zesp√≥Ňā kruchego chro¬≠mo¬≠so¬≠mu X (wywoŇāany mutacjńÖ w genie FMR1) oraz zesp√≥Ňā Ret¬≠ta (wywoŇāany mutacjńÖ w genie MECP2) [1].metody leczenia autyzmu

U dzieci cier¬≠pińÖ¬≠cych na autyzm, jako jed¬≠nńÖ z moŇľli¬≠wych przy¬≠czyn autyz¬≠mu, diag¬≠nozu¬≠je sińô r√≥wnieŇľ: zmi¬≠any na chro¬≠mo¬≠so¬≠mach (mikrod¬≠elec¬≠je i mikrodu¬≠p¬≠likac¬≠je), stward¬≠nie¬≠nie guzowate oraz szereg r√≥Ňľnych zespoŇā√≥w ‚Äď chor√≥b uwarunk¬≠owanych gene¬≠ty¬≠cznie (Zesp√≥Ňā Soto¬≠sa, Zesp√≥Ňā Cow¬≠de¬≠na, Zesp√≥Ňā DiGeorge‚Äėa, Zesp√≥Ňā Williamsa i Beure¬≠na, Zesp√≥Ňā Cri Du Chat i wiele innych). Jak wykryńá te niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka? Jest to moŇľli¬≠we dzińô¬≠ki badan¬≠iom gene¬≠ty¬≠cznym autyz¬≠mu, takim jak:

 • badanie FRAX ‚Äď to test DNA w kierunku zespoŇāu Ňāam¬≠li¬≠wego chro¬≠mo¬≠so¬≠mu X,
 • badanie mikro¬≠macierzy ‚Äď badanie obe¬≠j¬≠mu¬≠je 227 gen√≥w zwińÖzanych z autyzmem,
 • pan¬≠ele autysty¬≠czne ‚Äď badanie DNA obe¬≠j¬≠mu¬≠je geny, co do kt√≥rych mamy pewnoŇõńá (na pod¬≠staw¬≠ie danych lit¬≠er¬≠atur¬≠owych), Ňľe zmi¬≠any w nich mogńÖ wywoŇāańá autyzm,
 • badanie WES ‚Äď to najsz¬≠er¬≠sze i naj¬≠dokŇāad¬≠niejsze spoŇõr√≥d dostńôp¬≠nych na pol¬≠skim rynku badaŇĄ DNA. Test anal¬≠izu¬≠je aŇľ 23 000 gen√≥w, w tym takŇľe te, kt√≥re sńÖ niezwińÖzane z objawa¬≠mi autyz¬≠mu i na Ňľycze¬≠nie pac¬≠jen¬≠ta moŇľe zara¬≠por¬≠towańá takŇľe o innych niebez¬≠piecznych dla zdrowia, a moŇľli¬≠wych do leczenia, chorobach genetycznych.

Przeczy¬≠taj teŇľ:

Bada¬≠nia na odpornoŇõńá

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Badanie WES cena

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
 1. SzczaŇāuba K., 2014. Diagnostyka genetycznych przyczyn chor√≥b spektrum autystycznego z perspektywy lekarza specjalisty genetyki klinicznej, Psychiatria Polska; 48(4): 677‚Äď688.
 2. Badura-Stonka M., Piechota M., 2017. Kiedy autyzm jest objawem ‚Äď zespoŇāy genetycznie uwarunkowane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Spektrum autyzmu. Postńôpy w diagnozie i terapii, red. B. Galas ‚ÄďZgorzalewicz, E. Mojs, PoznaŇĄ.
OceŇĄ
mail