Przeskocz do treŇõci
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Autyzm

now browsing by category

 
NIFTY a amniopunkcja

NIFTY a amniopunkcja ‚ÄĒ czym r√≥ŇľnińÖ sińô te badania?

Wiele mam zas¬≠tanaw¬≠ia sińô, kt√≥re bada¬≠nia pre¬≠na¬≠talne wykon¬≠ańá ‚Äď test NIFTY czy amniop¬≠unkcjńô ‚ÄĒ w sytu¬≠acji gdy otrzy¬≠ma¬≠jńÖ niepraw¬≠idŇāowy wynik tes¬≠tu PAPP‚ÄĎa . Oba bada¬≠nia pozwala¬≠jńÖ sprawdz¬≠ińá zdrowie dziec¬≠ka pod kńÖtem m.in. zespoŇāu Dow¬≠na, zespoŇāu Edward¬≠sa i zespoŇāu Patau i majńÖ podob¬≠nńÖ czuŇāoŇõńá na poziomie 99%. NaleŇľńÖ jed¬≠nak do zupeŇānie‚Ķ

szczepińá dziecko czy nie

Czy szczepińá dziecko czy nie? Poznaj odpowiedŇļ na to pytanie!

Rodz¬≠ice maluch√≥w w wieku przed¬≠szkol¬≠nym i szkol¬≠nym czńôs¬≠to zada¬≠jńÖ sobie waŇľne pytanie ‚Äď czy szczepińá dziecko? Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko? OdpowiedŇļ wcale nie jest taka pros¬≠ta. Owszem, szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne sńÖ konieczne, by ochronińá dziecko przed choroba¬≠mi zakaŇļny¬≠mi, zdarza¬≠jńÖ sińô jed¬≠nak sytu¬≠acje, kiedy dziecko ma prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepi¬≠enia lub maluch wyma¬≠ga‚Ķ

od czego jest padaczka

Co wywoŇāuje atak padaczki? Jakie sńÖ przyczyny padaczki?

Padacz¬≠ka to schorze¬≠nie neu¬≠ro¬≠log¬≠iczne, kt√≥re moŇľe znacznie utrud¬≠nińá funkcjonowanie. Od czego jest padacz¬≠ka? Co wywoŇāu¬≠je atak padacz¬≠ki? Na czym pole¬≠ga diag¬≠no¬≠zowanie atak√≥w padaczkowych i ich lecze¬≠nie? Niniejszy artykuŇā porusza te tem¬≠aty! Co wywoŇāu¬≠je atak padacz¬≠ki? SprawdŇļ: Co wywoŇāu¬≠je atak padacz¬≠ki ‚Äď jakich czyn¬≠nik√≥w unikańá? Od czego jest padacz¬≠ka ‚Äď czy‚Ķ

zaburzenia odpornosci

Zaburzenia odpornoŇõci ‚Äď upoŇõledzenie odpornoŇõci moŇľe wynikańá z nieprawidŇāowoŇõci w genach!

Zaburzenia odpornoŇõ¬≠ci mogńÖ sińô objaw¬≠iańá z r√≥Ňľnym nasile¬≠niem u r√≥Ňľnych grup wiekowych. UpoŇõledze¬≠nie odpornoŇõ¬≠ci moŇľe zakŇā√≥¬≠cańá nor¬≠malne funkcjonowanie, zar√≥wno dzieci, jak i dorosŇāych. Kiedy zaburzenia odpornoŇõ¬≠ci mogńÖ stanow¬≠ińá powaŇľne zagroŇľe¬≠nie? Wiele zaleŇľy od tego, jaka jest przy¬≠czy¬≠na sŇāabej odpornoŇõ¬≠ci. JeŇõli do wys¬≠tńÖpi¬≠enia prob¬≠lem√≥w z ukŇāa¬≠dem immuno¬≠log¬≠icznym przy¬≠czyniŇāy sińô wadli¬≠we geny,‚Ķ

test nifty pro, test nifty pro cena, test nifty cena, nifty cena, badanie nifty pro, badanie nifty

Test NIFTY pro ‚Äď nowa, rozszerzona wersja NIFTY juŇľ w Polsce!

Od 2018 roku w Polsce dostńôp¬≠na jest juŇľ nowa, rozsz¬≠er¬≠zona wer¬≠s¬≠ja prze¬≠siewowego tes¬≠tu pre¬≠na¬≠tal¬≠nego NIFTY ‚Äď test NIFTY pro. Badanie to, opr√≥cz stan¬≠dar¬≠d¬≠owych wad wrod¬≠zonych uwzglńôd¬≠ni¬≠anych w tego rodza¬≠ju tes¬≠tach, takich jak zesp√≥Ňā Dow¬≠na, Edward¬≠sa czy Patau, wykry¬≠wa r√≥wnieŇľ 84 mikrodelecje/ mikrodu¬≠p¬≠likac¬≠je. Tym sposobem sta¬≠je sińô najsz¬≠er¬≠szym testem NIFTY i‚Ķ

diagnostyka metaboliczna

Diagnostyka chor√≥b metabolicznych ‚Äď badania genetyczne dadzńÖ pewny wynik!

Diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych opiera sińô przede wszys¬≠tkim o bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. Testy DNA pomogńÖ wykryńá zaburzenia meta¬≠bol¬≠iczne, zan¬≠im jeszcze dojdzie do ujawnienia sińô niepoko¬≠jńÖ¬≠cych objaw√≥w. W wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci przy¬≠pad¬≠k√≥w lecze¬≠nie chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych jest bard¬≠zo proste i pole¬≠ga na wdroŇľe¬≠niu odpowied¬≠niej dla danego przy¬≠pad¬≠ku diety. JeŇõli diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka meta¬≠bol¬≠icz¬≠na zostanie wyko¬≠nana zaw¬≠cza¬≠su, moŇľe¬≠my ura¬≠towańá‚Ķ

autyzm dieta

Autyzm ‚Äď dieta przy autyzmie ‚Äď sprawdŇļ obecny stan wiedzy na ten temat!

Dieta a autyzm ‚Äď to zagad¬≠nie¬≠nie intere¬≠su¬≠je wielu rodz¬≠ic√≥w, a takŇľe spec¬≠jal¬≠ist√≥w, zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cych sińô dzieńá¬≠mi z objawa¬≠mi ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Odpowied¬≠nia dieta przy autyzmie moŇľe bowiem wpŇāynńÖńá znaczńÖ¬≠co na lecze¬≠nie. Jak powin¬≠na byńá zbi¬≠lan¬≠sowana dieta w autyzmie? Na co uwaŇľańá? Jaka dieta dla dzieci z autyzmem jest najlep¬≠sza? Postaramy sińô‚Ķ

badania metaboliczne u dzieci

Choroby metaboliczne u dzieci ‚Äď badania metaboliczne noworodka mogńÖ je szybko wykryńá!

Wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne u dzieci sńÖ bard¬≠zo pod¬≠stńôp¬≠ne, zaburzenia te czńôs¬≠to rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô w ukryciu, by po kilku miesińÖ¬≠cach lub lat¬≠ach dańá niepoko¬≠jńÖce objawy. Zaburzenia meta¬≠bol¬≠iczne u dzieci dajńÖ bard¬≠zo groŇļne powikŇāa¬≠nia. WŇõr√≥d objaw√≥w nielec¬≠zonych chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych u dzieci wyr√≥Ňľ¬≠nia sińô mińôdzy inny¬≠mi op√≥Ňļnie¬≠nie roz¬≠wo¬≠ju intelek¬≠tu¬≠al¬≠nego. Jak do tego nie‚Ķ

padaczka u dzieci

Padaczka u dzieci, epilepsja u dzieci ‚Äď jakie sńÖ jej przyczyny?

Padacz¬≠ka u dzieci moŇľe sińô rozwinńÖńá wskutek r√≥Ňľnorod¬≠nych czyn¬≠nik√≥w. Do uszkodzenia ukŇāadu ner¬≠wowego moŇľe dojŇõńá np. w wyniku okoŇāo¬≠porodowych kom¬≠p¬≠likacji. W wielu przy¬≠pad¬≠kach epilep¬≠s¬≠ja u dzieci rozwi¬≠ja sińô w wyniku niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w genach. Na szczńôŇõ¬≠cie zmi¬≠any w genach wywoŇāu¬≠jńÖce padaczkńô u noworod¬≠k√≥w czy teŇľ padaczkńô u maŇāych dzieci da sińô‚Ķ

autyzm dziecińôcy rokowania

Autyzm dziecińôcy ‚Äď rokowania ‚Äď co moŇľna zrobińá, by pom√≥c dziecku?

Jed¬≠nym z najpowaŇľniejszych zaburzeŇĄ roz¬≠wo¬≠jowych, kt√≥re spńôdza¬≠jńÖ sen z powiek zatroskanym rodz¬≠i¬≠com, jest autyzm dziecińô¬≠cy. Rokowa¬≠nia dla zaburzeŇĄ ASD sńÖ o wiele lep¬≠sze, gdy diag¬≠noza autyz¬≠mu zostanie postaw¬≠iona na wczes¬≠nym etapie. JeŇõli do roz¬≠wo¬≠ju objaw√≥w autyz¬≠mu doprowadz¬≠iŇāy czyn¬≠ni¬≠ki gene¬≠ty¬≠czne, moŇľ¬≠na odkryńá przy¬≠czynńô autyz¬≠mu i osza¬≠cow¬≠ańá ryzyko wys¬≠tńÖpi¬≠enia zaburzeŇĄ u innych‚Ķ

testy na odpornosc

Testy na odpornoŇõńá ‚Äď jakie badania wykonańá, by sprawdzińá, czy ukŇāad immunologiczny dziaŇāa prawidŇāowo?

SŇāa¬≠ba odpornoŇõńá to czńôsty prob¬≠lem u dzieci w wieku przed¬≠szkol¬≠nym i szkol¬≠nym. Gdy jed¬≠nak dziecko cińÖ¬≠gle cho¬≠ru¬≠je i prze¬≠chodzi infekc¬≠je cińôŇľej niŇľ r√≥wieŇõni¬≠cy prze¬≠chodzi infekc¬≠je, warto sińô zas¬≠tanow¬≠ińá, czy aby na pewno jego ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny funkcjonu¬≠je praw¬≠idŇāowo. Z pomocńÖ przy¬≠chodzńÖ testy na odpornoŇõńá. To bada¬≠nia, kt√≥re moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá, gdy dziecko‚Ķ

kwalifikacja do szczepienia

Kwalifikacja do szczepienia ‚Äď jakie badania wykonańá, by uniknńÖńá NOP√≥w?

Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia dziec¬≠ka jest koniecz¬≠na, by dowiedzieńá sińô, czy moŇľe ono byńá bez¬≠piecznie szczepi¬≠one. Dzińô¬≠ki temu rodz¬≠ice mogńÖ uniknńÖńá NOP√≥w, czyli NiepoŇľńÖ¬≠danych Odczyn√≥w Poszczepi¬≠en¬≠nych. Jak kwal¬≠i¬≠fiku¬≠je sińô dziecko do szczepi¬≠enia? Kt√≥re bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem sńÖ najwaŇľniejsze? Pod¬≠powiadamy w niniejszym artykule! Kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do szczepi¬≠enia ‚Äď oto najwaŇľniejsze infor¬≠ma¬≠c¬≠je z tego‚Ķ