Przeskocz do treŇõci
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Autyzm ‚Äď dieta przy autyzmie ‚Äď sprawdŇļ obecny stan wiedzy na ten temat!

autyzm dietaDieta a autyzm ‚Äď to zagad¬≠nie¬≠nie intere¬≠su¬≠je wielu rodz¬≠ic√≥w, a takŇľe spec¬≠jal¬≠ist√≥w, zaj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cych sińô dzieńá¬≠mi z objawa¬≠mi ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Odpowied¬≠nia dieta przy autyzmie moŇľe bowiem wpŇāynńÖńá znaczńÖ¬≠co na lecze¬≠nie. Jak powin¬≠na byńá zbi¬≠lan¬≠sowana dieta w autyzmie? Na co uwaŇľańá? Jaka dieta dla dzieci z autyzmem jest najlep¬≠sza? Postaramy sińô rozwiańá PaŇĄst¬≠wa wńÖt¬≠pli¬≠woŇõ¬≠ci!

Autyzm ‚Äď dieta przy autyzmie ‚Äď najwaŇľniejsze infor¬≠ma¬≠c¬≠je:

  1. Dieta a autyzm ‚Äď obec¬≠ny stan wiedzy
  2. Autyzm ‚Äď elim¬≠i¬≠na¬≠cyj¬≠na dieta przy autyzmie bez ist¬≠niejńÖ¬≠cych wskazaŇĄ medy¬≠cznych nie pomoŇľe
  3. Dieta w autyzmie a choro­ba meta­bol­icz­na
  4. Dieta przy autyzmie ‚Äď jakie bada¬≠nia wykon¬≠ańá, by wykryńá u dziec¬≠ka chorobńô meta¬≠bol¬≠icznńÖ lub wrod¬≠zonńÖ nietol¬≠er¬≠ancjńô pokar¬≠mowńÖ
  5. Autyzm ‚Äď dieta ‚Äď dzieci z autyzmem sńÖ bardziej naraŇľone na niedobo¬≠ry pokar¬≠mowe

ūüĒ∑ Dieta a autyzm ‚Äď obecny stan wiedzy

Dieta w autyzmie, a zwŇāaszcza dieta elim¬≠i¬≠na¬≠cyj¬≠na, stanowi szczeg√≥l¬≠ny obiekt zain¬≠tere¬≠sowaŇĄ rodz¬≠ic√≥w dziec¬≠ka z objawa¬≠mi autyz¬≠mu. W rzeczy¬≠wis¬≠toŇõ¬≠ci jed¬≠nak nie ma Ňľad¬≠nych naukowych przesŇāanek, zgod¬≠nie z kt√≥ry¬≠mi u kaŇľdego dziec¬≠ka autysty¬≠cznego naleŇľy wprowadz¬≠ińá dietńô elim¬≠i¬≠na¬≠cyjnńÖ. O ile dziecko nie ma nietol¬≠er¬≠ancji pokar¬≠mowej, powin¬≠no sińô je karmińá nor¬≠mal¬≠nie i nie wol¬≠no pomi¬≠jańá Ňľad¬≠nych waŇľnych pro¬≠duk¬≠t√≥w spoŇľy¬≠w¬≠czych.dieta w autyzmie

ZupeŇānie inaczej kwes¬≠t¬≠ia diety i autyz¬≠mu wyglńÖ¬≠da, jeŇõli maluch ma wrod¬≠zonńÖ nietol¬≠er¬≠ancjńô pokar¬≠mowńÖ, np. jego orga¬≠nizm nie toleru¬≠je lak¬≠tozy lub glutenu. Wtedy, po zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠niu zaburzenia i wiz¬≠y¬≠cie u spec¬≠jal¬≠isty wskazane jest, by stosowańá (zgod¬≠nie z zalece¬≠ni¬≠a¬≠mi) dietńô bezm¬≠lecznńÖ, bezg¬≠lutenowńÖ lub inny rodzaj diety elim¬≠i¬≠na¬≠cyjnej.

SkńÖd wińôc przeko¬≠nanie, by dieta w autyzmie mogŇāa pom√≥c leczyńá zaburzenia? Okazu¬≠je sińô, Ňľe u praw¬≠ie poŇāowy dzieci autysty¬≠cznych wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ liczne zaburzenia ze strony ukŇāadu pokar¬≠mowego. Dolegli¬≠woŇõ¬≠ci gas¬≠tryczne mogńÖ mieńá postańá biegunek, wzdńôńá, refluk¬≠s√≥w, zaparńá czy bolesnych atak√≥w niewiadomego pochodzenia i mogńÖ one znacznie utrud¬≠ni¬≠ańá chore¬≠mu funkcjonowanie. Stosowanie odpowied¬≠nio zbi¬≠lan¬≠sowanej diety przy autyzmie jest wińôc waŇľne, poniewaŇľ dzińô¬≠ki lecze¬≠niu diete¬≠ty¬≠czne¬≠mu moŇľ¬≠na popraw¬≠ińá funkcjonowanie malucha w r√≥Ňľnych sfer¬≠ach.

ūüĒ∑ Autyzm ‚Äď eliminacyjna dieta przy autyzmie bez istniejńÖcych wskazaŇĄ medycznych nie pomoŇľe

RozwaŇľa¬≠jńÖc zagad¬≠nie¬≠nie dieta a autyzm, naleŇľy w szczeg√≥l¬≠noŇõ¬≠ci pochylińá sińô nad dieta¬≠mi elim¬≠i¬≠na¬≠cyjny¬≠mi, wŇõr√≥d rodz¬≠ic√≥w bowiem panu¬≠je bŇāńôdne przeko¬≠nanie, Ňľe dieta przy autyzmie powin¬≠na mieńá postańá tzw. 3 x BEZ ‚Äď bez glutenu, bez mle¬≠ka i bez cukru. NaleŇľy jed¬≠nak pamińô¬≠tańá, Ňľe taka dieta elim¬≠i¬≠na¬≠cyj¬≠na powin¬≠na byńá zawsze prowad¬≠zona pod okiem spec¬≠jal¬≠isty, a dziecko stale mon¬≠i¬≠torowane i badane pod kńÖtem ewen¬≠tu¬≠al¬≠nych niedobor√≥w. Nigdy nie naleŇľy jej wprowadzańá samodziel¬≠nie.

dieta autyzmDieta przy autyzmie powin¬≠na zaw¬≠ier¬≠ańá skŇāad¬≠ni¬≠ki, kt√≥re bńôdńÖ zaspoka¬≠jańá potrze¬≠by Ňľywieniowe dziec¬≠ka. Wraz z pokarmem maluch musi otrzy¬≠mańá wszys¬≠tkie sub¬≠stanc¬≠je, kt√≥re sńÖ niezbńôdne do wzros¬≠tu i roz¬≠wo¬≠ju. Z tego powodu teŇľ elim¬≠i¬≠na¬≠cyj¬≠na dieta w autyzmie, jeŇõli zostaŇāa Ňļle dobrana, moŇľe byńá dla dziec¬≠ka autysty¬≠cznego niebez¬≠piecz¬≠na. Elimin¬≠u¬≠jńÖc na wŇāas¬≠nńÖ rńôkńô niek¬≠t√≥re skŇāad¬≠ni¬≠ki z poŇľy¬≠wienia, moŇľe¬≠my doprowadz¬≠ińá do wys¬≠tńÖpi¬≠enia powaŇľnych niedobor√≥w pokar¬≠mowych i przy¬≠czynińá sińô do zagroŇľe¬≠nia zdrowia oso¬≠by chorej na autyzm. W wyniku niedobor√≥w moŇľe dojŇõńá mińôdzy inny¬≠mi do zaburzeŇĄ w roz¬≠wo¬≠ju koŇõńá¬≠ca, osŇāabionego wzras¬≠ta¬≠nia i obniŇľe¬≠nia odpornoŇõ¬≠ci malucha.

ūüĒ∑ Dieta w autyzmie a choroba metaboliczna

Dieta w autyzmie powin¬≠na byńá elim¬≠i¬≠na¬≠cyj¬≠na, jeŇõli u dziec¬≠ka autysty¬≠cznego potwierd¬≠zono wys¬≠tńôpowanie uwarunk¬≠owanej gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej. To powaŇľne zaburze¬≠nie metab¬≠o¬≠liz¬≠mu, kt√≥re prowadzi do zakŇā√≥ceŇĄ w przyswa¬≠ja¬≠niu skŇāad¬≠nik√≥w odŇľy¬≠w¬≠czych i uszkodzeŇĄ wielu r√≥Ňľnych ukŇāad√≥w, a tym takŇľe ner¬≠wowego. Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne u dzieci rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô w ukryciu i dajńÖ objawy dopiero wtedy, gdy w orga¬≠nizmie doszŇāo do powaŇľnych uszkodzeŇĄ. Ich pier¬≠wsze symp¬≠to¬≠my czńôs¬≠to majńÖ postańá zaburzeŇĄ roz¬≠wo¬≠ju intelek¬≠tu¬≠al¬≠nego, dlat¬≠ego teŇľ pojaw¬≠ie¬≠nie sińô cech autysty¬≠cznych u poczńÖtkowo dobrze rozwi¬≠ja¬≠jńÖcego sińô niemowlńô¬≠cia powin¬≠no nasunńÖńá kaŇľ¬≠do¬≠ra¬≠zowo pode¬≠jrze¬≠nie wrod¬≠zonego bŇāńô¬≠du metab¬≠o¬≠liz¬≠mu [1].dieta przy autyzmie

WedŇāug danych lit¬≠er¬≠atur¬≠owych [2] choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne stanow¬≠ińÖ przy¬≠czynńô nawet do 5% przy¬≠pad¬≠k√≥w autyz¬≠mu u dzieci. W przy¬≠pad¬≠ku tych kilku pro¬≠cent wczesne wykrycie choro¬≠by, diag¬≠noza gene¬≠ty¬≠cz¬≠na i nastńôp¬≠nie wŇāńÖcze¬≠nie spec¬≠jal¬≠nie dobranego pod jej kńÖtem leczenia diete¬≠ty¬≠cznego moŇľe zahamowańá dal¬≠sze postńôpowanie objaw√≥w autysty¬≠cznych. Zas¬≠tosowanie spec¬≠jal¬≠nej diety w autyzmie moŇľe znacznie popraw¬≠ińá og√≥lne funkcjonowanie dziec¬≠ka, a nawet, jeŇõli nie doszŇāo jeszcze do nieod¬≠wracal¬≠nych uszkodzeŇĄ, cofnńÖńá niek¬≠t√≥re objawy choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej.

ūüĒ∑ Dieta przy autyzmie ‚Äď jakie badania wykonańá, by wykryńá u dziecka chorobńô metabolicznńÖ lub wrodzonńÖ nietolerancjńô pokarmowńÖ?

Co zro¬≠bińá, gdy pode¬≠jrze¬≠wamy u dziec¬≠ka autysty¬≠cznego wrod¬≠zonńÖ nietol¬≠er¬≠ancjńô pokar¬≠mowńÖ lub chorobńô meta¬≠bol¬≠icznńÖ? JeŇõli mamy wńÖt¬≠pli¬≠woŇõ¬≠ci co do diety w autyzmie, warto wykon¬≠ańá badana gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka. Testy DNA wskaŇľńÖ jed¬≠noz¬≠nacznie, czy dziecko posi¬≠a¬≠da niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w genach, kt√≥re sńÖ odpowiedzialne za danńÖ chorobńô.

Nowoczesne bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne noworod¬≠k√≥w i dzieci sńÖ caŇākowicie niein¬≠wazyjne, bezstre¬≠sowe i bez¬≠pieczne. Wińôk¬≠szoŇõńá test√≥w DNA moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá na pod¬≠staw¬≠ie wymazu z policz¬≠ka, nie tylko w plac√≥w¬≠ce medy¬≠cznej, ale i nawet w domu pac¬≠jen¬≠ta. Nastńôp¬≠nie pr√≥b¬≠ka jest wysyŇāana kuri¬≠erem (w cenie bada¬≠nia) do lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um do anal¬≠izy. Bada¬≠nia DNA nie wyma¬≠ga¬≠jńÖ spec¬≠jal¬≠nych przy¬≠go¬≠towaŇĄ i moŇľ¬≠na je wykon¬≠ańá nawet na bard¬≠zo wczes¬≠nym etapie roz¬≠wo¬≠ju ‚Äď np. w cińÖŇľy lub tuŇľ po porodzie ‚Äď dzińô¬≠ki temu moŇľe¬≠my zaw¬≠cza¬≠su pom√≥c malu¬≠chowi i ura¬≠towańá jego zdrowie.

dieta a autyzmWynik bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠cznego jest waŇľny na caŇāe Ňľycie. JeŇõli nie wskaŇľe ono niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci, rodz¬≠ice zysku¬≠jńÖ pewnoŇõńá, Ňľe maluch nie zacho¬≠ru¬≠je na chorobńô gene¬≠ty¬≠cznńÖ ani ter¬≠az, ani w przyszŇāoŇõ¬≠ci. Z kolei, jeŇõli test DNA wykry¬≠je chorobńô meta¬≠bol¬≠icznńÖ lub nietol¬≠er¬≠ancjńô pokar¬≠mowńÖ, dowiedzńÖ sińô oni, jak postńôpowańá z dzieck¬≠iem, by popraw¬≠ińá jego funkcjonowanie.

ūüĒ∑ Autyzm ‚Äď dieta ‚Äď dzieci z autyzmem sńÖ bardziej naraŇľone na niedobory pokarmowe

Jak powin¬≠na wińôc wyglńÖ¬≠dańá dieta, gdy dziecko ma autyzm? NajwaŇľniejsze jest, by zad¬≠bańá o to, by byŇāa ona boga¬≠ta w wit¬≠a¬≠miny i skŇāad¬≠ni¬≠ki min¬≠er¬≠alne, kluc¬≠zowe dla jego roz¬≠wo¬≠ju. W posiŇākach nie moŇľe zabraknńÖńá takich ele¬≠men¬≠t√≥w jak wapŇĄ, Ňľela¬≠zo, mag¬≠nez, wit¬≠a¬≠m¬≠i¬≠na A, C, D, E, K oraz wit¬≠a¬≠miny z grupy B. Dziecku z autyzmem naleŇľy zapewnińá takŇľe niezbńôd¬≠nńÖ iloŇõńá tŇāuszcz√≥w, biaŇāek i wńôglowodan√≥w.

JeŇõli dieta przy autyzmie jest Ňļle zbi¬≠lan¬≠sowana, nie pomogńÖ Ňľadne suple¬≠men¬≠ty diety, dlat¬≠ego odradzane jest stosowanie tego typu specy¬≠fik√≥w na wŇāas¬≠nńÖ rńôkńô. Dopiero gdy u malucha potwierd¬≠zono wys¬≠tńôpowanie nietol¬≠er¬≠ancji pokar¬≠mowej lub choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej, naleŇľy udańá sińô do spec¬≠jal¬≠isty i zas¬≠tosowańá sińô do jego zale¬≠ceŇĄ zwińÖzanych z wye¬≠lim¬≠i¬≠nowaniem niek¬≠t√≥rych pro¬≠duk¬≠t√≥w spoŇľy¬≠w¬≠czych lub suple¬≠men¬≠tacjńÖ.

Zobacz teŇľ:

ūüíúBada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne dzieci

ūüíúCzńôste przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia

ūüíúBrak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka

ūüíúJak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziec¬≠ka?

ūüíúMikro¬≠macierze badanie

ūüíú Badanie WES 

 

ŇĻr√≥dŇāa:

  1. Jam¬≠roz E., Pyrkosz A., 2017. Zaburzenia ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Aspekt gene¬≠ty¬≠czno-meta¬≠bol¬≠iczny, [w:] Spek¬≠trum autyz¬≠mu. Postńôpy w diag¬≠nozie i ter¬≠apii, red. B. Galas-Zgorza¬≠lewicz, E. Majos, Poz¬≠naŇĄ.
  2. Szcza¬≠Ňāu¬≠ba K., 2017. Cechy autysty¬≠czne jako objaw wrod¬≠zonych wad metab¬≠o¬≠liz¬≠mu, ‚ÄěPedi¬≠a¬≠tria Po Dyplomie‚ÄĚ; 5.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.