ūüĎČ Brak odpornoŇõci u dziecka - co zrobińá, Ňľeby pom√≥c dziecku‚Ěď Przeskocz do treŇõci
coloalert

Brak odpornoŇõci u dziecka ‚Äď z czego moŇľe wynikańá?

brak odpornoŇõci u dzieckaTw√≥j maluch miewa liczne objawy aler¬≠giczne, czńôs¬≠to cho¬≠ru¬≠je i znosi, cińôŇľej niŇľ jego r√≥wieŇõni¬≠cy, infekc¬≠je? Brak odpornoŇõ¬≠ci u dzieci moŇľe wynikańá z zapisanej w genach choro¬≠by, kt√≥ra wcale nie jest taka rzad¬≠ka, jak¬≠by sińô mogŇāo wydawańá. Brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka mogńÖ wywoŇāy¬≠wańá bowiem pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci. PoŇõwińôńá chwilńô na lek¬≠turńô i dowiedz sińô wińôcej o tej grupie chor√≥b genetycznych!

Brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka ‚Äď warto wiedzieńá, Ňľe:

 1. Brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka moŇľe skutkowańá czńôst¬≠szy¬≠mi niŇľ w przy¬≠pad¬≠ku r√≥wieŇõnik√≥w infekcjami
 2. Brak odpornoŇõ¬≠ci u dzieci moŇľe sińô wińÖzańá z r√≥Ňľny¬≠mi czynnikami
 3. Za brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka mogńÖ odpowiadańá czyn¬≠ni¬≠ki gene¬≠ty¬≠czne w postaci pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci (PNO)
 4. Gdy brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka wyni¬≠ka z PNO, moŇľesz u niego zaob¬≠ser¬≠wowańá charak¬≠terysty¬≠czne objawy
 5. Czy dziecko, u kt√≥rego brak odpornoŇõ¬≠ci wyni¬≠ka z PNO, moŇľ¬≠na szczepińá?
 6. Brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka ‚Äď przy¬≠czynńô moŇľ¬≠na poz¬≠nańá dzińô¬≠ki spec¬≠jal¬≠isty¬≠cznym badan¬≠iom, najlep¬≠sze z nich to gene¬≠ty¬≠czny test WES

ūüĒ∑ Brak odpornoŇõci u dziecka moŇľe skutkowańá czńôstszymi niŇľ w przypadku r√≥wieŇõnik√≥w infekcjami

Gdy dziecko w wieku przed¬≠szkol¬≠nym lub szkol¬≠nym cho¬≠ru¬≠je kil¬≠ka razy w roku i Ňāagod¬≠nie prze¬≠chodzi infekc¬≠je, jest to jak najbardziej nor¬≠malne. W ten spos√≥b jego ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny ksz¬≠taŇā¬≠tu¬≠je sińô i wzmac¬≠nia, by chronińá orga¬≠nizm przed drob¬≠nous¬≠tro¬≠ja¬≠mi przez caŇāe dorosŇāe Ňľycie. JeŇõli jed¬≠nak ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny funkcjonu¬≠je niepraw¬≠idŇāowo, jest osŇāabiony lub teŇľ posi¬≠a¬≠da defek¬≠ty ‚Äď wtedy u malucha dochodzi do pode¬≠jrzanie zbyt czńôstych infekcji, kt√≥re majńÖ cińôŇľszy niŇľ u r√≥wieŇõnik√≥w prze¬≠bieg. Brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka moŇľe skutkowańá czńôsty¬≠mi wiz¬≠y¬≠ta¬≠mi w szpi¬≠talu, nieobec¬≠noŇõ¬≠ci¬≠a¬≠mi w szkole i zalegŇāoŇõciami.

ūüĒ∑ Brak odpornoŇõci u dzieci moŇľe sińô wińÖzańá z r√≥Ňľnymi czynnikami

Brak odpornoŇõ¬≠ci u dzieci moŇľe mieńá r√≥Ňľne przy¬≠czyny. Za brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka moŇľe odpowiadańá:brak odpornoŇõci u dziecka

 • nad¬≠mier¬≠na ekspozy¬≠c¬≠ja na stres,
 • niepraw¬≠idŇāowa dieta, opar¬≠ta na ŇľywnoŇõ¬≠ci wysoko przetwor¬≠zonej, a ubo¬≠ga w zdrowe produkty,
 • stosowanie zbyt czńôs¬≠to antybiotykoterapii,
 • trzy¬≠manie dziec¬≠ka pod kloszem, bez sty¬≠cznoŇõ¬≠ci z patogenami,
 • zbyt czńôste prze¬≠by¬≠wanie w otocze¬≠niu dymu papierosowego,
 • zbyt maŇāa iloŇõńá snu.

W takiej sytu¬≠acji wystar¬≠czy wye¬≠lim¬≠i¬≠nowańá szkodli¬≠we czyn¬≠ni¬≠ki, by odbu¬≠dowańá odpornoŇõńá malucha. Zdarza sińô jed¬≠nak, Ňľe mody¬≠fikac¬≠ja diety i sty¬≠lu Ňľycia nie poma¬≠ga i dziecko nadal cho¬≠ru¬≠je, czńôŇõ¬≠ciej niŇľ r√≥wieŇõni¬≠cy, kt√≥rzy prze¬≠by¬≠wa¬≠jńÖ w takich samych warunkach.

ūüĒ∑ Za brak odpornoŇõci u dziecka mogńÖ odpowiadańá czynniki genetyczne w postaci pierwotnych niedobor√≥w odpornoŇõci (PNO)

Gdy brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka utrzy¬≠mu¬≠je sińô, pomi¬≠mo stosowa¬≠nia zdrowych zasad Ňľywienia i zdrowego sty¬≠lu Ňľycia, moŇľe to oznaczańá, Ňľe prob¬≠lem leŇľy gŇāńô¬≠biej, w genach malucha. Za brak odpornoŇõ¬≠ci u dzieci mogńÖ bowiem odpowiadańá takŇľe uwarunk¬≠owane gene¬≠ty¬≠cznie choro¬≠by ‚Äď pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci (w skr√≥¬≠cie PNO). To gru¬≠pa okoŇāo 300 schorzeŇĄ, kt√≥re sńÖ zapisane w genach (rodz¬≠imy sińô z nimi) i kt√≥re upoŇõledza¬≠jńÖ ukŇāad immunologiczny.

brak odpornosci u dzieckaPier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci sńÖ groŇļne, poniewaŇľ, podob¬≠nie jak inne choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne, mogńÖ one dŇāu¬≠go rozwi¬≠jańá sińô w ukryciu. Niek¬≠t√≥re z nich majńÖ Ňāagod¬≠ny prze¬≠bieg, inne mogńÖ dawańá powaŇľne powikŇāa¬≠nia (np. w postaci sep¬≠sy lub zapale¬≠nia opon m√≥z¬≠gowych). Te o cińôŇľkim prze¬≠biegu (np. zesp√≥Ňā SCID, czyli cińôŇľ¬≠ki zŇāoŇľony niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci) mogńÖ nawet doprowadz¬≠ińá do przed¬≠w¬≠czes¬≠nej Ňõmier¬≠ci. Z tego teŇľ powodu warto byńá czu¬≠jnym, i jeŇõli pode¬≠jrze¬≠wamy, Ňľe brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka moŇľe wynikańá z PNO, warto wykon¬≠ańá u malucha spec¬≠jal¬≠isty¬≠czne bada¬≠nia w ich kierunku.

ūüĒ∑ Gdy brak odpornoŇõci u dziecka wynika z PNO, moŇľesz u niego zaobserwowańá charakterystyczne objawy

SkńÖd wiado¬≠mo, Ňľe brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka wyni¬≠ka z PNO? Nie kaŇľde pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci dajńÖ takie same objawy. Niek¬≠t√≥re z chor√≥b mogńÖ sińô ujawnińá juŇľ po kilku miesińÖ¬≠cach, inne rozwi¬≠ja¬≠jńÖ sińô lata¬≠mi w ukryciu. StopieŇĄ nasile¬≠nia objaw√≥w PNO takŇľe moŇľe sińô r√≥Ňľnińá, w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego przypadku.

JeŇõli jed¬≠nak zaob¬≠ser¬≠wowal¬≠iŇõmy przy¬≠na¬≠jm¬≠niej 2 z poniŇľszych oznak, moŇľe to Ňõwiad¬≠czyńá o tym, Ňľe brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka wyni¬≠ka wŇāaŇõnie z PNO:

 • brak przy¬≠ros¬≠tu masy ciaŇāa, zahamowanie wzros¬≠tu dziecka,brak odpornoŇõci u dzieci
 • brak skutecznoŇõ¬≠ci anty¬≠bio¬≠tykoter¬≠apii (mimo 2 ‚Äď miesińôcznego lub dŇāuŇľszego stosowa¬≠nia antybiotyk√≥w),
 • czńôste zapale¬≠nie uszu ‚Äď cztery lub wińôcej razy w cińÖgu roku,
 • czńôste zapale¬≠nie zatok ‚Äď dwa lub wińôcej razy w cińÖgu roku,
 • koniecznoŇõńá wdroŇľe¬≠nia anty¬≠bio¬≠tykoter¬≠apii doŇľylnej,
 • nawraca¬≠jńÖce grzy¬≠bice sk√≥rne oraz jamy ustnej,
 • przewlekŇāe rop¬≠nie sk√≥rne lub narzńÖdowe,
 • skŇāon¬≠noŇõńá do cińôŇľ¬≠kich zakaŇľeŇĄ (zapale¬≠nie m√≥zgu, posoczni¬≠ca, zapale¬≠nie koŇõ¬≠ci ‚ÄĒ prze¬≠byte 2 lub wińôcej razy),
 • wywiad rodzin¬≠ny wskazu¬≠jńÖ¬≠cy na PNO [1],
 • zapale¬≠nie pŇāuc ‚Äď dwa razy lub czńôŇõ¬≠ciej w cińÖgu roku.

ūüĒ∑ Czy dziecko, u kt√≥rego brak odpornoŇõci wynika z PNO, moŇľna szczepińá?

Brak odpornoŇõ¬≠ci u dzieci powinien skŇāonińá do szczeg√≥l¬≠nej ostroŇľnoŇõ¬≠ci w planowa¬≠niu szczepieŇĄ. JeŇõli bowiem dziecko ma PNO, nie wszys¬≠tkie szczepi¬≠enia pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠czne mogńÖ byńá dla niego bez¬≠pieczne. Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci stanow¬≠ińÖ bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskazanie do szczepieŇĄ Ňľywych (takich jak szczepi¬≠onka BCG czy szczepi¬≠onka MMR) [2]. Nato¬≠mi¬≠ast szczepi¬≠enia inak¬≠ty¬≠wowane (zwane teŇľ martwy¬≠mi lub zabity¬≠mi) powin¬≠ny byńá podawane. Aby uksz¬≠taŇā¬≠towańá osŇāabiony ukŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy, moŇľe byńá konieczne nawet stosowanie zwińôk¬≠szonych dawek.

ūüĒ∑ Brak odpornoŇõci u dziecka ‚Äď przyczynńô moŇľna poznańá dzińôki specjalistycznym badaniom, najlepsze z nich to genetyczny test WES

brak odpornoŇõci u dzieckaPoniewaŇľ pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci to zaburzenia gene¬≠ty¬≠czne, choro¬≠by te moŇľ¬≠na wykryńá dzińô¬≠ki badan¬≠iom na odpornoŇõńá DNA. Tylko badanie gene¬≠ty¬≠czne jest w stanie pre¬≠cyzyjnie okreŇõlińá, z jakim typem niedoboru odpornoŇõ¬≠ci mamy do czynienia oraz jakie lecze¬≠nie powin¬≠no byńá wprowad¬≠zone, by ura¬≠towańá zdrowie chorego.

Najsz¬≠er¬≠szym badaniem gene¬≠ty¬≠cznym dzieci, kt√≥re pod¬≠czas jed¬≠nej anal¬≠izy pozwala na sprawdze¬≠nie wszys¬≠t¬≠kich znanych rodza¬≠j√≥w pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci, jest badanie WES (badanie caŇāo ekso¬≠mowe). Test anal¬≠izu¬≠je wszys¬≠tkie znane na ten moment ludzkie geny, jest ich aŇľ 23 000!

Badanie WES pomoŇľe okreŇõlińá, czy dziecko urodz¬≠iŇāo sińô z zapisanym w genach pier¬≠wot¬≠nym niedo¬≠borem odpornoŇõ¬≠ci, poz¬≠woli takŇľe szerzej spo¬≠jrzeńá na zdrowie malucha i przeanal¬≠i¬≠zowańá jego zdrowie pod kńÖtem innych gene¬≠ty¬≠cznych chor√≥b, np. chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych, gene¬≠ty¬≠cznej skŇāon¬≠noŇõ¬≠ci do zakrzepicy lub nietol¬≠er¬≠ancji pokar¬≠mowej. Test wyma¬≠ga jedynie pr√≥b¬≠ki krwi lub wymazu z policz¬≠ka pacjenta.

Uzyskane w teŇõ¬≠cie WES dane gene¬≠ty¬≠czne pac¬≠jen¬≠ta sńÖ por√≥wny¬≠wane z baza¬≠mi danych, kt√≥re zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖ infor¬≠ma¬≠c¬≠je o wszys¬≠t¬≠kich moŇľli¬≠wych mutac¬≠jach, jakie mogńÖ wys¬≠tńÖpińá u czŇāowieka. MoŇľ¬≠na do nich wielokrot¬≠nie wracańá w przyszŇāoŇõ¬≠ci i inter¬≠pre¬≠towańá je w opar¬≠ciu o najnowsze doniesienia ze Ňõwia¬≠ta nau¬≠ki i medy¬≠cyny. Dzińô¬≠ki badan¬≠iom takim jak WES brak odpornoŇõ¬≠ci u dzieci, a takŇľe inne zaburzenia o podŇāoŇľu gene¬≠ty¬≠cznym, mogńÖ byńá diag¬≠no¬≠zowane poprawnie!

WŇõr√≥d dostńôp¬≠nych na rynku badaŇĄ WES na wyr√≥Ňľnie¬≠nie zasŇāugu¬≠je badanie WES COMPLEX. Jest to innowac¬≠ja na rynku badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych. Takie badanie ŇāńÖczy w sobie zakres bada¬≠nia WES o najsz¬≠er¬≠szym moŇľli¬≠wym zakre¬≠sie oraz bada¬≠nia bio¬≠chemicznego. Dzińô¬≠ki przeprowadze¬≠niu takiego tes¬≠tu pac¬≠jent zysku¬≠je pewnńÖ diag¬≠nozńô czy dana choro¬≠ba wys¬≠tńôpu¬≠je oraz jaki jest jej stopieŇĄ zaawansowania.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ na odpornoŇõńá?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
 1. https://www.mp.pl/medycynarodzinna/ekspert/wyklady/156322,pierwotne-niedobory-odpornosci-u-dzieci
 2. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien

Zobacz teŇľ:

ūüíúBada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne dzieci

ūüíúCzńôste przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia

ūüíúBrak odpornoŇõ¬≠ci u dziecka

ūüíúJak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziecka?

OceŇĄ
mail