Przeskocz do treŇõci
coloalert

Badanie WES COMPLEX ‚ÄĒ przeŇāom w diagnostyce genetycznej

Choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne zawsze byŇāy ogrom¬≠nym wyzwaniem diag¬≠nos¬≠ty¬≠cznym. Niek¬≠t√≥re z nich Ňāat¬≠wo moŇľ¬≠na pomylińá z inny¬≠mi jed¬≠nos¬≠tka¬≠mi chorobowy¬≠mi.badanie wes complex Aby uchronińá pac¬≠jen¬≠t√≥w od staw¬≠ia¬≠nia niepraw¬≠idŇāowych diag¬≠noz, pow¬≠staŇāo nowoczesne badanie gene¬≠ty¬≠czne WES COMPLEX. Jest to prawdzi¬≠wy przeŇāom w diag¬≠nos¬≠tyce genetycznej!

  1. WES COMPLEX ‚Äď badanie multiomiczne
  2. KorzyŇõ¬≠ci z bada¬≠nia WES Complex
  3. WES Com¬≠plex ‚Äď czy warto?
  4. Jak wykon¬≠ańá badanie WES Complex?

WES COMPLEX ‚Äď badanie multiomiczne

WES COMPLEX to jedyne dostńôp¬≠ne w Polsce badanie mul¬≠ti¬≠omiczne. Oznacza to, Ňľe pod¬≠czas jed¬≠nej anal¬≠izy wyko¬≠nane sńÖ dwa bada¬≠nia ‚Äď stan¬≠dar¬≠d¬≠owy test WES oraz kar¬≠i¬≠o¬≠typ moleku¬≠larny. Diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka zosta¬≠je posz¬≠er¬≠zona takŇľe o badanie bio¬≠chemiczne, jeŇõli pier¬≠wsza anal¬≠iza wykaŇľe potenc¬≠jalne niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci. Badanie to okreŇõla poziom metabolit√≥w we krwi pac¬≠jen¬≠ta, dzińô¬≠ki czemu wiado¬≠mo, jak bard¬≠zo zaawan¬≠sowana jest choroba.

KorzyŇõci z badania WES Complex

Badanie WES Com¬≠plex to jedy¬≠na moŇľli¬≠woŇõńá wyko¬≠na¬≠nia peŇānej diag¬≠nos¬≠ty¬≠ki gene¬≠ty¬≠cznej pod¬≠czas jed¬≠nej anal¬≠izy. WczeŇõniej kaŇľde zwes complex trzech badaŇĄ trze¬≠ba byŇāo wykony¬≠wańá odd¬≠ziel¬≠nie, co kosz¬≠towaŇāo pac¬≠jen¬≠t√≥w duŇľo cza¬≠su, ner¬≠w√≥w i pienińôdzy. KaŇľde odd¬≠zielne badanie wińÖŇľe sińô z koniecznoŇõ¬≠cińÖ pobra¬≠nia pr√≥b¬≠ki krwi, co moŇľe byńá bard¬≠zo stre¬≠su¬≠jńÖce szczeg√≥l¬≠nie dla dzieci. Do anal¬≠izy WES Com¬≠plex pr√≥bkńô musimy pobrańá tylko raz.

Naj¬≠gorszym kosz¬≠marem pac¬≠jen¬≠t√≥w jest tzw. odyse¬≠ja diag¬≠nos¬≠ty¬≠cz¬≠na. Ter¬≠min ten oznacza bezskuteczne odwiedzanie wielu spec¬≠jal¬≠ist√≥w i wykony¬≠wanie szeregu badaŇĄ w celu otrzy¬≠ma¬≠nia wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wej diag¬≠nozy. Badanie WES Com¬≠plex poma¬≠ga tego uniknńÖńá. Sze¬≠ro¬≠ka i dokŇāad¬≠na diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka gene¬≠ty¬≠cz¬≠na pozwala szy¬≠bko ziden¬≠ty¬≠fikowańá chorobńô, dzińô¬≠ki czemu bńôdziemy mogli szy¬≠bko wdroŇľyńá leczenie.

WES Complex ‚Äď czy warto?

Badanie WES Com¬≠plex to jedyne takie badanie gene¬≠ty¬≠czne dostńôp¬≠ne w Polsce. Jego wyko¬≠nanie zwińôk¬≠sza szanse na postaw¬≠ie¬≠nie trafnej diag¬≠nozy aŇľ o 25% w por√≥w¬≠na¬≠niu z wyko¬≠naniem tylko stan¬≠dar¬≠d¬≠owego bada¬≠nia WES. MoŇľe ono przynieŇõńá pac¬≠jen¬≠towi takŇľe inne korzyŇõ¬≠ci, takie jak:

  • Dwie kon¬≠sul¬≠tac¬≠je z lekarzem gene¬≠tykiem ‚Äď pac¬≠jent otrzy¬≠mu¬≠je je w cenie bada¬≠nia i nie musi ponosińá Ňľad¬≠nych dodatkowych koszt√≥w zwińÖzanych ztest wes complex wiz¬≠ytńÖ u lekarza. Kon¬≠sul¬≠tac¬≠je z gene¬≠tykiem odbńôdńÖ sińô przed i po bada¬≠niu WES Com¬≠plex. BńôdńÖ one dostńôp¬≠ne ‚Äúod rńôki‚ÄĚ, wińôc pac¬≠jent nie bńôdzie musi¬≠aŇā czekańá zbyt dŇāu¬≠go na wol¬≠ny termin.
  • Badanie WES Com¬≠plex nie tylko potwierdzi lub wyk¬≠luczy chorobńô, ale takŇľe sprawdzi, w jakim stop¬≠niu zaawan¬≠sowa¬≠nia sińô zna¬≠j¬≠du¬≠je oraz czy choro¬≠ba jest ‚Äúakty¬≠w¬≠na‚ÄĚ. Pac¬≠jent otrzy¬≠ma wińôc kom¬≠plek¬≠sowe infor¬≠ma¬≠c¬≠je na tem¬≠at swo¬≠jego stanu.
  • Oszczńôd¬≠noŇõńá cza¬≠su i pienińôdzy ‚ÄĒ badanie WES Com¬≠plex to badanie 3w1. Zaw¬≠iera ono w sobie trzy bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne ‚Äď test WES, kar¬≠i¬≠o¬≠typ moleku¬≠larny oraz badanie biochemiczne.
  • Badanie wykony¬≠wane jest z jed¬≠nej pr√≥b¬≠ki krwi. Pac¬≠jent nie musi wińôc znosińá jej trzykrot¬≠nego pobiera¬≠nia. Jest to szczeg√≥l¬≠nie waŇľne w przy¬≠pad¬≠ku dzieci oraz pac¬≠jen¬≠t√≥w, kt√≥rzy obaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô igieŇā.
  • Pobranie pr√≥b¬≠ki jest szy¬≠bkie i bezbolesne ‚Äď do bada¬≠nia potrzeb¬≠na jest jedynie sucha kro¬≠pla krwi. Nie pobiera sińô jej tak, jak do stan¬≠dar¬≠d¬≠owej mor¬≠fologii. Wystar¬≠czy delikat¬≠nie nakŇāuńá palec lub stopńô, aby otrzy¬≠mańá mate¬≠ri¬≠aŇā potrzeb¬≠ny do badania.

Badanie WES Com¬≠plex real¬≠i¬≠zowane jest przez nowoczesne lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠czne. Jego gŇā√≥w¬≠na siedz¬≠i¬≠ba zna¬≠j¬≠du¬≠je sińô w Ros¬≠tocku w Niem¬≠czech. Celem owego lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um jest umoŇľli¬≠wie¬≠nie leczenia 100 chor√≥b rzad¬≠kich w cińÖgu zaled¬≠wie 10 lat. Wiary¬≠god¬≠noŇõńá tej plac√≥w¬≠ki potwierdza posi¬≠adanie cer¬≠ty¬≠fikatu Europe¬≠jskiej Sieci JakoŇõ¬≠ci Gene¬≠ty¬≠ki Moleku¬≠larnej (EMQN).

Jak wykonańá badanie WES Complex?

Wyko¬≠nanie bada¬≠nia WES Com¬≠plex jest bard¬≠zo proste. Wystar¬≠czy zadz¬≠wonińá do naszego lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um. Pod¬≠czas roz¬≠mowy nasz kon¬≠sul¬≠tant dokŇāad¬≠nie PaŇĄst¬≠wa pok¬≠ieru¬≠je i odpowie na wszys¬≠tkie pyta¬≠nia. Poroz¬≠maw¬≠iańá moŇľ¬≠na z nim od poniedzi¬≠aŇāku do pińÖtku od godziny 7 do 19 oraz w week¬≠endy i Ňõwińô¬≠ta od 9 do 17. Zam√≥wińá badanie moŇľe¬≠my r√≥wnieŇľ poprzez for¬≠mu¬≠la¬≠rz zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ¬≠cy sińô na naszej stron¬≠ie internetowej.

Pr√≥bkńô do bada¬≠nia odd¬≠ańá moŇľ¬≠na w jed¬≠nej z naszych 250 plac√≥wek, kt√≥re zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô na tere¬≠nie caŇāej Pol¬≠s¬≠ki. Pobrańá moŇľe¬≠my jńÖ takŇľe w domu ‚Äď samodziel¬≠nie lub z pomocńÖ pielńôg¬≠niar¬≠ki mobilnej.

wes complex

OceŇĄ
mail