Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Jak wzmocnić układ immunologiczny dziecka i uchronić je przed częstymi infekcjami?

jak wzmocnić układ immunologiczny u dzieciUkład immuno­log­iczny jest zbu­dowany z szeregu narządów, naczyń i komórek odpornoś­ciowych. Wszys­tkie te struk­tu­ry mają na celu ochronić orga­nizm przed obec­ny­mi w jego otocze­niu drob­nous­tro­ja­mi i pato­ge­na­mi. Jeśli układ immuno­log­iczny funkcjonu­je praw­idłowo, orga­nizm potrafi samodziel­nie zwal­czać infekc­je. Jeśli nato­mi­ast choć jeden ele­ment układu immuno­log­icznego nie dzi­ała jak należy, orga­nizm może mieć poważne prob­le­my ze słabą odpornoś­cią. Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziec­ka?  By było to możli­we, należy poz­nać przy­czyny słabej odpornoś­ci. Jakie bada­nia immuno­log­iczne u dzieci moż­na wykonać?

Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziec­ka – co warto wiedzieć:

 1. Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziec­ka? Co robić, gdy maluch częs­to choruje?
 2. Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziec­ka – czym są pier­wotne niedobo­ry odporności?
 3. Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci – charak­terysty­czne symptomy
 4. Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny u dzieci? Warto wykon­ać sze­rok­ie bada­nia genetyczne!

✅ Jak wzmocnić układ immunologiczny dziecka? Co robić, gdy maluch często choruje?

Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziec­ka? To pytanie zada­ją sobie częs­to rodz­ice, których pociecha jest podat­na na infekc­je i co chwilę przynosi ze żłob­ka, przed­szko­la lub szkoły nowe choro­by. U wielu dzieci brak odpornoś­ci u dziec­ka jest tym­cza­sowy i wyni­ka z tego, że jest ono narażone na więk­szą ilość pato­genów. Źródłem prob­lemów z odpornoś­cią może być także nad­mierny stres oraz niepraw­idłowa dieta. W takich przy­pad­kach wystar­czy mody­fikac­ja sty­lu życia, by odbu­dować odporność i popraw­ić funkcjonowanie układu immuno­log­icznego malucha.

Konieczne zatem jest:

 • przestrze­ganie zasad higieny – częste mycie rąk i ogranicze­nie kon­tak­tu z osoba­mi chorymi,jak wzmocnić układ immunologiczny dziecka
 • wprowadze­nie odpowied­niej diety – wzbo­gace­nie codzi­en­nych posiłków o owoce i warzy­wa (bogate w wit­a­m­inę C i beta-karoten), ryby (bogate w wit­a­m­inę D3), orzechy i pro­duk­ty pełnoziar­niste (źródło cynku) oraz kiszon­ki (nat­u­ralne probiotyki),
 • wprowadze­nie odpowied­niej iloś­ci ruchu, najlepiej na świeżym powi­etrzu – każde wyjś­cie na spac­er do lasu, zabawa w parku lub w ogrodzie, a także zabawy ruchowe w domu wzmac­ni­a­ją układ odpornoś­ciowy malucha.

✅ Jak wzmocnić układ immunologiczny dziecka – czym są pierwotne niedobory odporności?

Nieste­ty nie u wszys­t­kich dzieci przestrze­ganie zdrowych nawyków wystar­czy, by wzmoc­nić układ immuno­log­iczny. Jeśli maluch cier­pi na pier­wot­ny niedobór odpornoś­ci (w skró­cie PNO), sła­ba odporność może być zapisana w jego genach.

wrodzone niedobory immunologicznePier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci to gru­pa około 300 chorób gene­ty­cznych, które upośledza­ją dzi­ałanie układu immuno­log­icznego. W ich wyniku orga­nizm może nie pro­dukować wystar­cza­jącej iloś­ci prze­ci­w­ci­ał lub nawet nie pro­dukować ich wcale. Tego typu defek­tu układu odpornoś­ciowego mogą prowadz­ić do roz­wo­ju wielu niepoko­ją­cych objawów: od zwykłych infekcji, przez choro­by skórne i narzą­dowe, do chorób autoim­muno­log­icznych i cięż­kich zakażeń (np. sepsy).

Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziec­ka, które ma PNO? Choro­by te towarzyszą dziecku przez całe życie i wyma­ga­ją leczenia. Konieczne jest uzu­peł­ni­an­ie braku­ją­cych komórek odpornoś­ciowych oraz sty­mu­lac­ja układu immuno­log­icznego odpowied­ni­mi lekami.

✅ Pierwotne niedobory odporności – charakterystyczne symptomy

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci są bard­zo niebez­pieczne. Choro­by te wcale nie są takie rzad­kie – ich częs­tość wys­tępowa­nia jest porówny­wal­na z częs­toś­cią wys­tępowa­nia takich chorób jak np. cukrzy­ca [1]. Oso­by z PNO mają pod­wyżs­zone ryzyko roz­wo­ju chorób nowot­worowych, wyma­ga­ją także szczegól­nej opie­ki, by móc je bez­piecznie szczepić. PNO stanow­ią bowiem bezwzględne prze­ci­wwskaza­nia do szczepień żywych , takiej jak np. BCG, szczepi­onka MMR czy szczepi­onka prze­ci­wko ospie wietrznej [2].

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci mogą rozwi­jać się dłu­go w ukryciu i dopiero po doko­na­niu poważnych uszkodzeń w orga­nizmie – ujawnić się w postaci niepoko­ją­cych objawów. Ich najważniejsze symp­to­my to:wrodzone niedobory odporności

 • brak poprawy stanu zdrowia pomi­mo dłu­gotr­wałego (trwa­jącego przy­na­jm­niej 2 miesiące) stosowa­nia antybiotyków,
 • ciężkie zakaże­nia – zapale­nie mózgu, posoczni­ca – dwa razy lub więcej w ciągu roku,
 • częste stany zapalne – płuc, uszu, zatok – dwa razy lub więcej w ciągu roku,
 • konieczność wdroże­nia anty­bio­tykoter­apii dożylnej,
 • nawraca­jące głębok­ie rop­nie skórne lub narządowe,
 • przewlekła grzy­bi­ca jamy ust­nej lub skóry,
 • wywiad rodzin­ny wskazu­ją­cy na PNO [3],
 • zahamowanie wzros­tu i brak przy­ros­tu masy ciała.

U nielec­zonego dziec­ka z PNO każ­da, nawet najm­niejsza infekc­ja może się skończyć ciężkim zakaże­niem, np. sep­są. W niek­tórych przy­pad­kach (np. gdy dziecko ma złożony cięż­ki niedobór odpornoś­ci – zespół SCID), choro­ba wyma­ga szy­bkiego i zde­cy­dowanego dzi­ała­nia (by ura­tować życie malucha z zespołem SCID, należy wykon­ać przeszczep szpiku, w prze­ci­wnym razie nie doży­je ono swoich drugich urodzin). Z tego też powodu istotne jest, by jak najw­cześniej wykryć zapisaną w genach chorobę.

✅ Jak wzmocnić układ immunologiczny u dzieci? Warto wykonać szerokie badania genetyczne!

Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny u dzieci? By poz­nać przy­czynę pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ciowych, należy zbadać źródło choro­by, czyli nieko­rzystne zmi­any w genach. Warto więc wykon­ać bada­nia na odporność. W tym celu u dzieci oraz osób dorosłych wykonu­je się bada­nia gene­ty­czne dziec­ka. To najpewniejsza meto­da bada­nia PNO, sprawdza­ją­ca za jed­nym rodza­jem wszys­tkie rodza­je pier­wot­nych niedoborów odporności.

jak wzmocnić układ immunologiczny dzieckaSpośród badań gene­ty­cznych noworod­ków i dzieci, najlep­szym badaniem (o najwięk­szej czułoś­ci i najwięk­szym zakre­sie badanych chorób) jest test ekso­mowy WES. To test DNA, który korzys­ta z najnowszej tech­nologii NGS (sek­wencjonow­naie nowej gen­er­acji). Dzię­ki temu za jed­nym razem moż­na sprawdz­ić wszys­tkie geny (i wszys­tkie nieko­rzystne zmi­any w genach), które mogą być odpowiedzialne za prob­le­my z odpornoś­cią. Jed­no badanie WES pozwala wyk­luczyć wszys­tkie rodza­je pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci. Dzię­ki temu lekarz zysku­je wiedzę, z jakim rodza­jem zaburzenia mamy do czynienia i może zaplanować indy­wid­u­alne, ukierunk­owane na daną chorobę leczenie.

Test WES potrafi ziden­ty­fikować chorobę gene­ty­czną, zan­im jeszcze pojaw­ią się jej objawy. Dzię­ki badan­iom WES lecze­nie może być wprowad­zone na bard­zo wczes­nym etapie, gdy jeszcze w orga­nizmie nie doszło do poważnych uszkodzeń. Badanie jest nieza­stą­pi­one także u tych pac­jen­tów, u których już wys­tąpiły objawy, ale są one zróżni­cow­ane i trudne do zdi­ag­no­zowa­nia. Badanie WES jest pomoc­ne w diag­nos­tyce chorób meta­bol­icznych dają­cych objawy ze spek­trum autyz­mu, prob­lemów ortope­dy­cznych, zaburzeń hema­to­log­icznych i kar­di­o­log­icznych o niez­nanej przy­czynie. To zło­ty stan­dard w diag­nos­tyce wielu chorób, nie tylko tych związanych z ukła­dem odpornościowym.

Zobacz też:

Bada­nia na autyzm

Autyzm u dzieci przyczyny

Padacz­ka u dzieci przyczyny

Bada­nia na padaczkę

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań na odporność?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
 1. https://www.mp.pl/medycynarodzinna/ekspert/wyklady/156322,pierwotne-niedobory-odpornosci-u-dzieci
 2. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
 3. https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne/article/download/43333/30590

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.