Przeskocz do treŇõci
coloalert

Jak wzmocnińá ukŇāad immunologiczny dziecka i uchronińá je przed czńôstymi infekcjami?

jak wzmocnińá ukŇāad immunologiczny u dzieciUkŇāad immuno¬≠log¬≠iczny jest zbu¬≠dowany z szeregu narzńÖd√≥w, naczyŇĄ i kom√≥rek odpornoŇõ¬≠ciowych. Wszys¬≠tkie te struk¬≠tu¬≠ry majńÖ na celu ochronińá orga¬≠nizm przed obec¬≠ny¬≠mi w jego otocze¬≠niu drob¬≠nous¬≠tro¬≠ja¬≠mi i pato¬≠ge¬≠na¬≠mi. JeŇõli ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny funkcjonu¬≠je praw¬≠idŇāowo, orga¬≠nizm potrafi samodziel¬≠nie zwal¬≠czańá infekc¬≠je. JeŇõli nato¬≠mi¬≠ast chońá jeden ele¬≠ment ukŇāadu immuno¬≠log¬≠icznego nie dzi¬≠aŇāa jak naleŇľy, orga¬≠nizm moŇľe mieńá powaŇľne prob¬≠le¬≠my ze sŇāabńÖ odpornoŇõ¬≠cińÖ. Jak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziec¬≠ka?  By byŇāo to moŇľli¬≠we, naleŇľy poz¬≠nańá przy¬≠czyny sŇāabej odpornoŇõ¬≠ci. Jakie bada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne u dzieci moŇľ¬≠na wykonańá?

Jak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziec¬≠ka ‚Äď co warto wiedzieńá:

 1. Jak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziec¬≠ka? Co robińá, gdy maluch czńôs¬≠to choruje?
 2. Jak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziec¬≠ka ‚Äď czym sńÖ pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõci?
 3. Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci ‚Äď charak¬≠terysty¬≠czne symptomy
 4. Jak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny u dzieci? Warto wykon¬≠ańá sze¬≠rok¬≠ie bada¬≠nia genetyczne!

‚úÖ Jak wzmocnińá ukŇāad immunologiczny dziecka? Co robińá, gdy maluch czńôsto choruje?

Jak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziec¬≠ka? To pytanie zada¬≠jńÖ sobie czńôs¬≠to rodz¬≠ice, kt√≥rych pociecha jest podat¬≠na na infekc¬≠je i co chwilńô przynosi ze ŇľŇāob¬≠ka, przed¬≠szko¬≠la lub szkoŇāy nowe choro¬≠by. U wielu dzieci brak odpornoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka jest tym¬≠cza¬≠sowy i wyni¬≠ka z tego, Ňľe jest ono naraŇľone na wińôk¬≠szńÖ iloŇõńá pato¬≠gen√≥w. ŇĻr√≥dŇāem prob¬≠lem√≥w z odpornoŇõ¬≠cińÖ moŇľe byńá takŇľe nad¬≠mierny stres oraz niepraw¬≠idŇāowa dieta. W takich przy¬≠pad¬≠kach wystar¬≠czy mody¬≠fikac¬≠ja sty¬≠lu Ňľycia, by odbu¬≠dowańá odpornoŇõńá i popraw¬≠ińá funkcjonowanie ukŇāadu immuno¬≠log¬≠icznego malucha.

Konieczne zatem jest:

 • przestrze¬≠ganie zasad higieny ‚Äď czńôste mycie rńÖk i ogranicze¬≠nie kon¬≠tak¬≠tu z osoba¬≠mi chorymi,jak wzmocnińá ukŇāad immunologiczny dziecka
 • wprowadze¬≠nie odpowied¬≠niej diety ‚Äď wzbo¬≠gace¬≠nie codzi¬≠en¬≠nych posiŇāk√≥w o owoce i warzy¬≠wa (bogate w wit¬≠a¬≠m¬≠inńô C i beta-karoten), ryby (bogate w wit¬≠a¬≠m¬≠inńô D3), orzechy i pro¬≠duk¬≠ty peŇānoziar¬≠niste (Ňļr√≥dŇāo cynku) oraz kiszon¬≠ki (nat¬≠u¬≠ralne probiotyki),
 • wprowadze¬≠nie odpowied¬≠niej iloŇõ¬≠ci ruchu, najlepiej na ŇõwieŇľym powi¬≠etrzu ‚Äď kaŇľde wyjŇõ¬≠cie na spac¬≠er do lasu, zabawa w parku lub w ogrodzie, a takŇľe zabawy ruchowe w domu wzmac¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ ukŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy malucha.

‚úÖ Jak wzmocnińá ukŇāad immunologiczny dziecka ‚Äď czym sńÖ pierwotne niedobory odpornoŇõci?

Nieste¬≠ty nie u wszys¬≠t¬≠kich dzieci przestrze¬≠ganie zdrowych nawyk√≥w wystar¬≠czy, by wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny. JeŇõli maluch cier¬≠pi na pier¬≠wot¬≠ny niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci (w skr√≥¬≠cie PNO), sŇāa¬≠ba odpornoŇõńá moŇľe byńá zapisana w jego genach.

wrodzone niedobory immunologicznePier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci to gru¬≠pa okoŇāo 300 chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, kt√≥re upoŇõledza¬≠jńÖ dzi¬≠aŇāanie ukŇāadu immuno¬≠log¬≠icznego. W ich wyniku orga¬≠nizm moŇľe nie pro¬≠dukowańá wystar¬≠cza¬≠jńÖcej iloŇõ¬≠ci prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā lub nawet nie pro¬≠dukowańá ich wcale. Tego typu defek¬≠tu ukŇāadu odpornoŇõ¬≠ciowego mogńÖ prowadz¬≠ińá do roz¬≠wo¬≠ju wielu niepoko¬≠jńÖ¬≠cych objaw√≥w: od zwykŇāych infekcji, przez choro¬≠by sk√≥rne i narzńÖ¬≠dowe, do chor√≥b autoim¬≠muno¬≠log¬≠icznych i cińôŇľ¬≠kich zakaŇľeŇĄ (np. sepsy).

Jak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziec¬≠ka, kt√≥re ma PNO? Choro¬≠by te towarzyszńÖ dziecku przez caŇāe Ňľycie i wyma¬≠ga¬≠jńÖ leczenia. Konieczne jest uzu¬≠peŇā¬≠ni¬≠an¬≠ie braku¬≠jńÖ¬≠cych kom√≥rek odpornoŇõ¬≠ciowych oraz sty¬≠mu¬≠lac¬≠ja ukŇāadu immuno¬≠log¬≠icznego odpowied¬≠ni¬≠mi lekami.

‚úÖ Pierwotne niedobory odpornoŇõci ‚Äď charakterystyczne symptomy

Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci sńÖ bard¬≠zo niebez¬≠pieczne. Choro¬≠by te wcale nie sńÖ takie rzad¬≠kie ‚Äď ich czńôs¬≠toŇõńá wys¬≠tńôpowa¬≠nia jest por√≥wny¬≠wal¬≠na z czńôs¬≠toŇõ¬≠cińÖ wys¬≠tńôpowa¬≠nia takich chor√≥b jak np. cukrzy¬≠ca [1]. Oso¬≠by z PNO majńÖ pod¬≠wyŇľs¬≠zone ryzyko roz¬≠wo¬≠ju chor√≥b nowot¬≠worowych, wyma¬≠ga¬≠jńÖ takŇľe szczeg√≥l¬≠nej opie¬≠ki, by m√≥c je bez¬≠piecznie szczepińá. PNO stanow¬≠ińÖ bowiem bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do szczepieŇĄ Ňľywych , takiej jak np. BCG, szczepi¬≠onka MMR czy szczepi¬≠onka prze¬≠ci¬≠wko ospie wietrznej [2].

Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci mogńÖ rozwi¬≠jańá sińô dŇāu¬≠go w ukryciu i dopiero po doko¬≠na¬≠niu powaŇľnych uszkodzeŇĄ w orga¬≠nizmie ‚Äď ujawnińá sińô w postaci niepoko¬≠jńÖ¬≠cych objaw√≥w. Ich najwaŇľniejsze symp¬≠to¬≠my to:wrodzone niedobory odpornoŇõci

 • brak poprawy stanu zdrowia pomi¬≠mo dŇāu¬≠gotr¬≠waŇāego (trwa¬≠jńÖcego przy¬≠na¬≠jm¬≠niej 2 miesińÖce) stosowa¬≠nia antybiotyk√≥w,
 • cińôŇľkie zakaŇľe¬≠nia ‚Äď zapale¬≠nie m√≥zgu, posoczni¬≠ca ‚Äď dwa razy lub wińôcej w cińÖgu roku,
 • czńôste stany zapalne ‚Äď pŇāuc, uszu, zatok ‚Äď dwa razy lub wińôcej w cińÖgu roku,
 • koniecznoŇõńá wdroŇľe¬≠nia anty¬≠bio¬≠tykoter¬≠apii doŇľylnej,
 • nawraca¬≠jńÖce gŇāńôbok¬≠ie rop¬≠nie sk√≥rne lub narzńÖdowe,
 • przewlekŇāa grzy¬≠bi¬≠ca jamy ust¬≠nej lub sk√≥ry,
 • wywiad rodzin¬≠ny wskazu¬≠jńÖ¬≠cy na PNO [3],
 • zahamowanie wzros¬≠tu i brak przy¬≠ros¬≠tu masy ciaŇāa.

U nielec¬≠zonego dziec¬≠ka z PNO kaŇľ¬≠da, nawet najm¬≠niejsza infekc¬≠ja moŇľe sińô skoŇĄczyńá cińôŇľkim zakaŇľe¬≠niem, np. sep¬≠sńÖ. W niek¬≠t√≥rych przy¬≠pad¬≠kach (np. gdy dziecko ma zŇāoŇľony cińôŇľ¬≠ki niedob√≥r odpornoŇõ¬≠ci ‚Äď zesp√≥Ňā SCID), choro¬≠ba wyma¬≠ga szy¬≠bkiego i zde¬≠cy¬≠dowanego dzi¬≠aŇāa¬≠nia (by ura¬≠towańá Ňľycie malucha z zespoŇāem SCID, naleŇľy wykon¬≠ańá przeszczep szpiku, w prze¬≠ci¬≠wnym razie nie doŇľy¬≠je ono swoich drugich urodzin). Z tego teŇľ powodu istotne jest, by jak najw¬≠czeŇõniej wykryńá zapisanńÖ w genach chorobńô.

‚úÖ Jak wzmocnińá ukŇāad immunologiczny u dzieci? Warto wykonańá szerokie badania genetyczne!

Jak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny u dzieci? By poz¬≠nańá przy¬≠czynńô pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ciowych, naleŇľy zbadańá Ňļr√≥dŇāo choro¬≠by, czyli nieko¬≠rzystne zmi¬≠any w genach. Warto wińôc wykon¬≠ańá bada¬≠nia na odpornoŇõńá. W tym celu u dzieci oraz os√≥b dorosŇāych wykonu¬≠je sińô bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka. To najpewniejsza meto¬≠da bada¬≠nia PNO, sprawdza¬≠jńÖ¬≠ca za jed¬≠nym rodza¬≠jem wszys¬≠tkie rodza¬≠je pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõci.

jak wzmocnińá ukŇāad immunologiczny dzieckaSpoŇõr√≥d badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych noworod¬≠k√≥w i dzieci, najlep¬≠szym badaniem (o najwińôk¬≠szej czuŇāoŇõ¬≠ci i najwińôk¬≠szym zakre¬≠sie badanych chor√≥b) jest test ekso¬≠mowy WES. To test DNA, kt√≥ry korzys¬≠ta z najnowszej tech¬≠nologii NGS (sek¬≠wencjonow¬≠naie nowej gen¬≠er¬≠acji). Dzińô¬≠ki temu za jed¬≠nym razem moŇľ¬≠na sprawdz¬≠ińá wszys¬≠tkie geny (i wszys¬≠tkie nieko¬≠rzystne zmi¬≠any w genach), kt√≥re mogńÖ byńá odpowiedzialne za prob¬≠le¬≠my z odpornoŇõ¬≠cińÖ. Jed¬≠no badanie WES pozwala wyk¬≠luczyńá wszys¬≠tkie rodza¬≠je pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci. Dzińô¬≠ki temu lekarz zysku¬≠je wiedzńô, z jakim rodza¬≠jem zaburzenia mamy do czynienia i moŇľe zaplanowańá indy¬≠wid¬≠u¬≠alne, ukierunk¬≠owane na danńÖ chorobńô leczenie.

Test WES potrafi ziden¬≠ty¬≠fikowańá chorobńô gene¬≠ty¬≠cznńÖ, zan¬≠im jeszcze pojaw¬≠ińÖ sińô jej objawy. Dzińô¬≠ki badan¬≠iom WES lecze¬≠nie moŇľe byńá wprowad¬≠zone na bard¬≠zo wczes¬≠nym etapie, gdy jeszcze w orga¬≠nizmie nie doszŇāo do powaŇľnych uszkodzeŇĄ. Badanie jest nieza¬≠stńÖ¬≠pi¬≠one takŇľe u tych pac¬≠jen¬≠t√≥w, u kt√≥rych juŇľ wys¬≠tńÖpiŇāy objawy, ale sńÖ one zr√≥Ňľni¬≠cow¬≠ane i trudne do zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠nia. Badanie WES jest pomoc¬≠ne w diag¬≠nos¬≠tyce chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych dajńÖ¬≠cych objawy ze spek¬≠trum autyz¬≠mu, prob¬≠lem√≥w ortope¬≠dy¬≠cznych, zaburzeŇĄ hema¬≠to¬≠log¬≠icznych i kar¬≠di¬≠o¬≠log¬≠icznych o niez¬≠nanej przy¬≠czynie. To zŇāo¬≠ty stan¬≠dard w diag¬≠nos¬≠tyce wielu chor√≥b, nie tylko tych zwińÖzanych z ukŇāa¬≠dem odpornoŇõciowym.

Zobacz teŇľ:

Bada­nia na autyzm

Autyzm u dzieci przyczyny

Padacz­ka u dzieci przyczyny

Bada¬≠nia na padaczkńô

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ na odpornoŇõńá?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
 1. https://www.mp.pl/medycynarodzinna/ekspert/wyklady/156322,pierwotne-niedobory-odpornosci-u-dzieci
 2. http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien
 3. https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne/article/download/43333/30590
OceŇĄ
mail