✅ Odporność - dowiedz się więcej i sprawdź jak nie chorować❗ Przeskocz do treści
badanie wes complex

Odporność

now browsing by category

 
6 rzeczy, które musisz spakować na porodówkę

6 rzeczy, które musisz spakować na porodówkę

Dzień poro­du zawsze wyda­je się odległy – jeszcze trymestr, jeszcze miesiąc, jeszcze tydzień – a życie potrafi zaskaki­wać. To dlat­ego tor­bę na porodówkę warto spakować znacznie wcześniej. Niech sobie stoi spoko­jnie, w wiadomym wszys­tkim miejs­cu, czeka­jąc na tę wielką chwilę. Pod­powiemy 6 rzeczy, które powin­naś zabrać na porodówkę, żeby czuć…

nipt mazowieckie

Test NIPT MAZOWIECKIE — gdzie zrobić?

Testy NIPT w wojew­ództwie mazowieckim możesz wykon­ać w placówkach testD­NA oraz w ramach wiz­yt domowych w cenie bada­nia. Sprawdź, gdzie zro­bić test NIFTY pro w wojew­ództwie mazowieckim. Poniżej zna­jdziesz listę auto­ry­zowanych placówek oraz infor­ma­c­je o wiz­y­tach domowych w wojew­ództwie mazowieckim.  Tu zro­bisz badanie z pobraniem prób­ki w cenie bada­nia oraz…

dna w szczepionkach

DNA w szczepionkach mRNA — czy może być dla nas niebezpieczne?

Szczepi­on­ki mRNA są powszech­nie stosowane, np. w celu uchronienia się przed zachorowaniem na COVID-19. Czy obce DNA w szczepi­onkach może w jakikol­wiek sposób zaingerować w nasz ludz­ki mate­ri­ał gene­ty­czny? W niniejszym artykule odpowiadamy na to pytanie. Spis treś­ci: 1. Szczepi­on­ki mRNA — w jakim celu się je sto­su­je? 2. Czy…

zegar epigenetyczny

Zegar epigenetyczny — co to takiego? Jak działa zegar Horvatha?

Zegar epi­gene­ty­czny (inaczej zegar Hor­vatha) służy do określa­nia wieku bio­log­icznego orga­niz­mu na pod­staw­ie poziomu mety­lacji DNA. Na czym pole­ga ta meto­da? Od czego zależy starze­nie się w tym uję­ciu? Zaprasza­my do lek­tu­ry po więcej infor­ma­cji. Spis treś­ci: 1. Czym jest zegar epi­gene­ty­czny (zegar Hor­vatha)? 2. Jak dzi­ała zegar epi­gene­ty­czny (zegar…

fop

FOP, czyli postępujące kostniejące zapalenie mięśni — co to za choroba?

FOP to choro­ba, w trak­cie której mięśnie, ścięgna i stawy zaczy­na­ją zmieni­ać się w koś­ci, przez co poruszanie się sta­je się niemożli­we. Jest to rzad­ka choro­ba, z którą skutecznie nie radz­iła sobie żad­na for­ma ter­apii. W 2022 roku ogłos­zono, że został opra­cow­any pier­wszy lek na postępu­jące kost­niejące zapale­nie mięśni. Zobacz,…

Zespół von Hippla Lindaua

Zespół von Hippla-Lindaua — czym jest? Jak się objawia?

Zespół von Hip­­pla-Lin­­daua (VHL) to rzad­ka choro­ba gene­ty­cz­na. Do jej głównych objawów zal­icza się naczy­ni­a­ki płodowe w półku­lach móżdżku i siatków­ce. Schorze­nie to wiąże się również ze zwięk­szonym ryzykiem zachorowa­nia na nowot­wory. Przeczy­taj w naszym najnowszym artykule jak moż­na rozpoz­nać zespół von Hip­­pla-Lin­­daua i jak się leczy tę chorobę! Spis…

badanie wes complex

Badanie WES COMPLEX — przełom w diagnostyce genetycznej

Choro­by gene­ty­czne zawsze były ogrom­nym wyzwaniem diag­nos­ty­cznym. Niek­tóre z nich łat­wo moż­na pomylić z inny­mi jed­nos­tka­mi chorobowy­mi. Aby uchronić pac­jen­tów od staw­ia­nia niepraw­idłowych diag­noz, pow­stało nowoczesne badanie gene­ty­czne WES COMPLEX. Jest to prawdzi­wy przełom w diag­nos­tyce gene­ty­cznej! WES COMPLEX – badanie mul­ti­omiczne Korzyś­ci z bada­nia WES Com­plex WES Complex –…

choroba parkinsona

Choroba Parkinsona — objawy, przyczyny, diagnostyka i leczenie

Choro­ba Parkin­sona prowadzi do ciężkiej niepełnosprawnoś­ci wskutek postępu­jącego i nieod­wracal­nego uszkodzenia struk­tur mózgu. Po czym poz­nać pier­wsze objawy Parkin­sona? Jakie są przy­czyny choro­by Parkin­sona i na czym pole­ga lecze­nie? Odpowiadamy na pyta­nia. Spis treś­ci: 1. Parkin­son — co to za choro­ba? 2. Parkin­son — pier­wsze objawy 3. Choro­ba Parkinsona —…

cholera

Cholera — objawy, przyczyny, diagnostyka i możliwości leczenia

Choro­ba cholera jest częs­ta w rejonach Afry­ki, Azji i Amery­ki o niskim poziomie warunk­ów san­i­tarnych. Ostat­nie dwie epi­demie cholery miały miejsce na Haiti oraz w Jeme­nie [1]. Jak objaw­ia się cholera? Na czym pole­ga­ją diag­nos­ty­ka i lecze­nie? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: 1. Cholera — co to za choro­ba? 2. Cholera —…

Badania wolnego płodowego DNA Wrocław — cena, gdzie zrobić?

Umów badanie wol­nego płodowego DNA we Wrocław­iu.  NIFTY pro to bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci. Bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) i inne choro­by gene­ty­czne już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniopunkcji.…

Badania wolnego płodowego DNA Poznań — cena, gdzie zrobić?

Umów badanie wol­nego płodowego DNA w Poz­na­niu.  NIFTY pro to bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci. Bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) i inne choro­by gene­ty­czne już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniopunkcji.…

Badania wolnego płodowego DNA Kraków — cena, gdzie zrobić?

Umów badanie wol­nego płodowego DNA w Krakowie.  NIFTY pro to bez­pieczny test z krwi o wysok­iej czułoś­ci. Bada tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) i inne choro­by gene­ty­czne już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzeb­nej amniopunkcji.…

mail