Przeskocz do treści
badanie wes complex

Odporność

now browsing by category

 
jak zapewnić spokojną ciążę porady

Jak zapewnić spokojną ciążę? Porady

Ciąża powin­na być spoko­jnym cza­sem. Brak stre­su bard­zo korzyst­nie wpły­wa na rozwój naszego dziec­ka. Jak jed­nak zapewnić sobie spoko­jną ciążę, gdy cały czas martwimy się o naszego malusz­ka? Zda­je­my sobie sprawę, że wcale nie jest to takie prost­sze. Przy­go­towal­iśmy więc porad­nik, z którego dowiesz się, jak zapewnić spoko­jną ciążę. Porady…

jakie badania profilaktyczne dla niemowląt

Jakie badania profilaktyczne dla niemowląt warto wykonać?

Nie wszys­tkie choro­by i przy­padłoś­ci u dzieci są widoczne na pier­wszy rzut oka. Wykryć moż­na je, dopiero wykonu­jąc bada­nia pro­fi­lak­ty­czne. Warto je przeprowadz­ić szczegól­nie u najmłod­szych dzieci. Dzię­ki temu wyk­luczymy wiele prob­lemów zdrowot­nych. Zobacz, jakie bada­nia pro­fi­lak­ty­czne dla niemowląt szczegól­nie warto wykon­ać! Spis treś­ci: Testy prze­siewowe dla noworod­ków Gene­ty­czne badania…

jak zapobiegać częstym infekcjom u dzieci z niską odpornością

Jak zapobiegać częstym infekcjom u dzieci z niską odpornością?

W sezonie jesi­en­no-zimowym nie sposób uniknąć częstych infekcji u dziec­ka. Może­my jed­nak spróbować cho­ci­aż odrobinę wzmoc­nić jego odporność. Nie jest to wcale skom­p­likowane. Wystar­czy wprowadz­ić w życie kil­ka nat­u­ral­nych metod. Dowiedz się, jak zapo­b­ie­gać częstym infekcjom u dzieci z niską odpornoś­cią! Spis treś­ci: Najlep­sze sposo­by na zapo­b­ie­ganie częstym infekcjom u…

alternatywy dla kolonoskopii

Alternatywy dla kolonoskopii — czy można uniknąć tego badania?

Pac­jen­ci częs­to poszuku­ją alter­naty­wy dla kolonoskopii. Obaw­ia­ją się tego bada­nia ze wzglę­du na możli­wy ból czy dyskom­fort. Wielu z nich nie decy­du­je się także na nią z powodu wsty­du. Czy rzeczy­wiś­cie obawy przed kolonoskopią są słuszne? Czy ist­nieją alter­naty­wy dla kolonoskopii? Sprawdź poniżej! Spis treś­ci: Kolonoskopia — czym jest to…

naturalne sposoby wzmacniania odporności u małych dzieci

Naturalne sposoby wzmacniania odporności u małych dzieci

Układ odpornoś­ciowy naszych dzieci nie do koń­ca potrafi sobie jeszcze radz­ić z infekc­ja­mi. W kon­sek­wencji dzieci dużo częś­ciej łapią różne choro­by. Dla rodz­iców może to być naprawdę frus­tru­jące, dlat­ego szuka­ją sposobów na wzmoc­nie­nie odpornoś­ci. Czy da się to zro­bić bez zbęd­nej chemii? Sprawdź nat­u­ralne sposo­by wzmac­ni­a­nia odpornoś­ci u małych dzieci!…

rozpoznawanie i leczenie padaczki u dzieci w wieku przedszkolnym

Jak wygląda rozpoznawanie i leczenie padaczki u dzieci w wieku przedszkolnym?

Padacz­ka u dzieci powin­na zostać rozpoz­nana jak najszy­b­ciej. Dzię­ki temu wdrożymy odpowied­nie lecze­nie i złagodz­imy prze­bieg choro­by. Jak najlepiej rozpoz­nać padaczkę u przed­szko­la­ka? Jak się ją leczy? Zobacz, jak wyglą­da rozpoz­nawanie i lecze­nie padacz­ki u dzieci w wieku przed­szkol­nym! Spis treś­ci: Jak wyglą­da rozpoz­nawanie padacz­ki u dzieci w wieku przedszkolnym?…

najlepsze metody wczesnej diagnozy padaczki u dzieci

Jakie są najlepsze metody wczesnej diagnozy padaczki u dzieci?

Skuteczne lecze­nie padacz­ki może zmniejszyć częs­totli­wość wys­tępowa­nia napadów padaczkowych niemal do zera. Wcześniej jed­nak konieczne jest postaw­ie­nie właś­ci­wej diag­nozy. Im szy­b­ciej pac­jent ją otrzy­ma, tym lep­iej. Ale jak szy­bko wykryć tę chorobę? Sprawdź najlep­sze metody wczes­nej diag­nozy padacz­ki u dzieci! Spis treś­ci: Wczes­na diag­nos­ty­ka padacz­ki — kiedy zgłosić się do…

profilaktyczne badania dzieci na słabą odporność

Profilaktyczne badania dzieci na słabą odporność — które z nich warto wykonać?

Dzieci nieste­ty mają słab­szą odporność niż dorośli. Szczegól­nie częs­to cho­ru­ją, gdy rozpoczną swo­ją przy­godę ze żłobkiem lub przed­szkolem. Doty­czy to niemal każdego dziec­ka. Więk­szy prob­lem pojaw­ia się, gdy dzieci zaczy­na­ją chorować zbyt częs­to. Może to oznaczać niepraw­idłowe dzi­ałanie układu odpornoś­ciowego. Co to dokład­nie oznacza? Jakie pro­fi­lak­ty­czne bada­nia dzieci na słabą…

jakie badania genetyczne dla dzieci z autyzmem

Jakie badania genetyczne dla dzieci z autyzmem warto przeprowadzić?

Diag­nos­ty­ka autyz­mu jest zwyk­le dość skom­p­likowana. Zaburze­nie to może objaw­iać się na różne sposo­by, dlat­ego nie zawsze da się szy­bko postaw­ić diag­nozę. Pro­ces diag­nos­ty­czny może­my sobie jed­nak znacznie ułatwić poprzez diag­nos­tykę gene­ty­czną. Sprawdź, jakie bada­nia gene­ty­czne dla dzieci z autyzmem warto przeprowadz­ić! Spis treś­ci: Co geny mają wspól­nego z autyzmem?…

czy istnieją przeciwwskazania do badań genetycznych u dzieci

Czy istnieją przeciwwskazania do badań genetycznych u dzieci?

Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją na wykrycie wielu schorzeń wrod­zonych u dzieci. Dzię­ki nim zdi­ag­nozu­je­my m.in. padaczkę, mukowis­cy­dozę, a nawet zaburzenia ze spek­trum autyz­mu. Ale czy bada­nia te na pewno są bez­pieczne? Czy ist­nieją prze­ci­wwskaza­nia do badań gene­ty­cznych u dzieci? Odpowiedzi na te pyta­nia zna­jdziesz w naszym najnowszym artykule! Spis treś­ci: Badania…

gdzie można zrealizować badania genetyczne dla dziecka

Gdzie można zrealizować badania genetyczne dla dziecka?

Bada­nia gene­ty­czne to niesamowite narzędzia diag­nos­ty­czne. Pozwala­ją one dokład­nie przeanal­i­zować każdy gen dziec­ka, dzię­ki czemu wykryć może­my u dziec­ka wiele schorzeń wrod­zonych. Pozwala­ją one na rozpoz­nanie nawet tych chorób, które nie zaczęły się jeszcze objaw­iać. Sprawdź, gdzie moż­na zre­al­i­zować bada­nia gene­ty­czne dla dziec­ka! Spis treś­ci: Bada­nia gene­ty­czne dla dziecka —…

edukacyjne aplikacje dla dzieci

Edukacyjne aplikacje dla dzieci — 5 najfajniejszych propozycji

Nowe tech­nolo­gie mogą przynieść naszym dzieciom wiele korzyś­ci. Nie tylko dostar­cza­ją one rozry­w­ki, ale także mogą wspo­ma­gać ich wszech­stron­ny rozwój. Bez­pieczne i dobrze zapro­jek­towane aplikac­je to świetne narzędzie eduka­cyjne. Sprawdź nasze propozy­c­je pię­ciu naj­ciekawszych eduka­cyjnych aplikacji dla dzieci! Spis treś­ci: Squla Thinkrolls Bandi­mal Meko­ra­ma Scratch Squla Squla to aplikac­ja, w…

mail