✅ Odporność - dowiedz się więcej i sprawdź jak nie chorować❗ Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Odporność

now browsing by category

 

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole

Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej (zaburzeni­a­mi si) potrze­bu­je bard­zo indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia, ponieważ odbiera bodźce inaczej niż dziecko zdrowe. Jest to ważne szczegól­nie w takich miejs­cach jak szkoła. Dziecko z zaburzeni­a­mi inte­gracji sen­so­rycznej w szkole częs­to jest postrze­gane jako nieposłuszne, ponieważ ma nieco inne potrze­by eduka­cyjne. Jak trak­tować dziecko z zaburzeniami…

Badanie genów — kiedy warto je wykonać?

Dzię­ki anal­izie mate­ri­ału gene­ty­cznego człowieka moż­na dowiedzieć się wiele o zdrow­iu pac­jen­ta. Taką anal­izę nazy­wa się badaniem genów. Pod­czas takiego bada­nia geny są dokład­nie sprawdzane pod kątem niepraw­idłowoś­ci. Bada­nia genów są wykony­wane za pomocą tech­nologii NGS, czyli Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji. Najbardziej pole­cane są kom­plek­sowe bada­nia genów, ponieważ w ich trakcie…

test sanco, test sanco cena, test sanco plus, test sanco opinie

Test SANCO. Na czym polega i jaka jest jego cena?

Test SANCO to niein­wazyjny, gene­ty­czny test pre­na­tal­ny wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um w Polsce. Badanie sprawdza stan zdrowia dziec­ka pod kątem różnorod­nych chorób gene­ty­cznych. Ile kosz­tu­je test SANCO? Co wykry­wa? Czym jest test SANCO Plus? Pod­powiadamy. Spis treś­ci: Test SANCO — na czym pole­ga badanie? Test SANCO, test SANCO Plus — zakres…

veragene, veracity, veragene cena, veracity cena

Test VERAgene i test VERACITY – na czym polegają?

Test VER­A­gene oraz test VERACITY to niein­wazyjne bada­nia pre­na­talne. Anal­izu­ją one ryzyko pojaw­ienia się u dziec­ka niepraw­idłowej licz­by chro­mo­somów oraz mikrod­elecji. Test Ver­a­gene bada dodatkowo ryzyko wys­tąpi­enia chorób jednogenowych. Testy te mogą zostać wyko­nane zarówno w ciąży poje­dynczej, jak i ciąży bliź­ni­aczej. Jaka jest ich cena? Spis treś­ci: Test VERACITY –…

test neobona, test neobona cena, test neobona opinie

Test Neobona – cena i zakres badanych chorób

Test Neobona jest niein­wazyjnym badaniem pre­na­tal­nym, pod­czas którego anal­i­zowane jest wolne płodowe DNA obec­ne w krwio­biegu mat­ki w cza­sie ciąży. Jego celem jest osza­cow­anie ryzy­ka wys­tąpi­enia u dziec­ka wad gene­ty­cznych. Jakie choro­by wykry­wa? Jaka jest jego cena? Wyjaś­ni­amy. Spis treś­ci: Test Neobona – co to za badanie? Test Neobona –…

test nace, test nace cena

Test NACE – na czym polega i co wykrywa?

Test NACE to niein­wazyjne badanie pre­na­talne. Pod­czas tes­tu anal­izu­je się wolne płodowe DNA, aby osza­cow­ać ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka wad gene­ty­cznych. Jakie choro­by wykry­wa? Ile kosz­tu­je badanie NACE? Spis treś­ci: Test NACE – infor­ma­c­je o bada­niu Test NACE – jakie choro­by może wykryć? Test NACE – cena bada­nia Test NACE…

ciąża po 35, ciąża po 35 roku życia, ciąża w wieku 35 lat, ciąża po 40, ciąża po 40 roku życia

Ciąża po 35 i 40 roku życia — jakie badania wykonać?

Bada­nia pre­na­talne są zale­cane każdej kobiecie ciężarnej. Są one jed­nak szczegól­nie ważne w przy­pad­ku ciąży po 35 roku życia, ponieważ ryzyko pojaw­ienia się wad gene­ty­cznych rośnie wraz z wiekiem przyszłej mamy. Jakie więc bada­nia pre­na­talne najlepiej wykon­ać? Spis treś­ci: Ciąża po 35 roku życia i 40 roku życia — dlaczego…

Zaburzenia napięcia mięśniowego u niemowląt a ćwiczenia

W przy­pad­ku wys­tąpi­enia zaburzeń napię­cia mięśniowego u niemowląt koniecz­na jest reha­bil­i­tac­ja. Przeprowadzać powin­ni ją wyk­wal­i­fikowani fizjoter­apeu­ci, ale także rodz­ice lub opiekunowie dziec­ka w domu. Jest to bard­zo istotne, ale nie wielu rodz­iców wie, jak to robić. Wyjaś­ni­amy! Zobacz więcej: Zaburzenia napię­cia mięśniowego u niemowląt- pozy­ty­wny wpływ ćwiczeń Zaburzenia napię­cia mięśniowego…

Filmy, seriale i książki o spektrum autyzmu

Zaburzenia ze spek­trum autyz­mu są coraz częś­ciej rozpoz­nawane. Z tego powodu rośnie świado­mość społeczeńst­wa na ich tem­at. Aby rosła bardziej pow­sta­ją różne kam­panie społeczne, ale także filmy, seri­ale i książ­ki. Pokazu­ją one, jak wyglą­da życie autysty­ka oraz życie blis­kich im osób. Poniżej zna­j­du­je się lista najlep­szych dzieł, które porusza­ją tematykę…

Choroby genetyczne człowieka

Choro­by gene­ty­czne to schorzenia, które zostały wywołane przez pewne niepraw­idłowoś­ci w mate­ri­ale gene­ty­cznym. Częs­to nie objaw­ia­ją się one przez dłu­gi czas, a gdy już zaczną, to objawy są mało charak­terysty­czne. Nielec­zone mogą być bard­zo niebez­pieczne i prowadz­ić np. do niepełnosprawnoś­ci intelek­tu­al­nej. Zobacz więcej: Czym są choro­by gene­ty­czne? Choro­by gene­ty­czne człowieka…

Neurofibromatoza – objawy, diagnoza i leczenie

Neu­rofi­bro­ma­toza to choro­ba wywołana czyn­nika­mi gene­ty­czny­mi, a konkret­nie niepraw­idłowoś­ci­a­mi w budowie 17 i 22 chro­mo­so­mu. Objaw­ia się ona zmi­ana­mi skórny­mi oraz neu­ro­log­iczny­mi. Czy jest niebez­piecz­na? Jak się ją leczy? Rozwiewamy wąt­pli­woś­ci! Zobacz więcej: Czym jest neu­rofi­bro­ma­toza? Neu­rofi­bro­ma­toza – rodza­je choro­by Neu­rofi­bro­ma­toza u dzieci — częs­tość wys­tępowa­nia Neu­rofi­bro­ma­toza — objawy Neurofibromatoza…

Przyczyny i objawy padaczki skroniowej

Padacz­ka skro­niowa doty­czy tylko jed­nej półkuli mózgu, a konkret­niej pła­ta skro­niowego. Najczęś­ciej ma ona podłoże gene­ty­czne, ale może mieć również inne przy­czyny. Jej objawy są zależne od tego, której półkuli mózgu epilep­s­ja skro­niowa doty­czy. Jak ją rozpoz­nać? Pod­powiadamy! Zobacz więcej: Padacz­ka skro­niowa – opis choro­by Przy­czyny padacz­ki skro­niowej Objawy padaczki…