ūüĎć Leczenie padaczki - sprawdŇļ, co wpŇāywa na proces‚Ěó Przeskocz do treŇõci
coloalert

Leczenie padaczki ‚Äď co robińá, jakie sńÖ moŇľliwoŇõci?

padaczka jak leczyńáPadacz¬≠ka to choro¬≠ba neu¬≠ro¬≠log¬≠icz¬≠na, kt√≥ra wys¬≠tńôpu¬≠je u nawet 1% naszej pop¬≠u¬≠lacji [1]. A mimo to wcińÖŇľ nie znamy dokŇāad¬≠nych przy¬≠czyn tego zaburzenia. Lecze¬≠nie padacz¬≠ki moŇľe wyglńÖ¬≠dańá u kaŇľdego pac¬≠jen¬≠ta inaczej, w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od tego, co przy¬≠czyniŇāo sińô do wys¬≠tńÖpi¬≠enia atak√≥w padacz¬≠ki. Jak leczyńá padaczkńô? Czy da sińô sprawdz¬≠ińá, czy Ňļr√≥dŇāo epilep¬≠sji zna¬≠j¬≠du¬≠je sińô w genach? Zaprasza¬≠my do lektury!

Padacz¬≠ka ‚Äď lecze¬≠nie padacz¬≠ki ‚Äď spis treŇõci:

 1. Padacz¬≠ka ‚Äď lecze¬≠nie ‚Äď w jaki spos√≥b sńÖ dobier¬≠ane leki dla chorego?
 2. Epilep¬≠s¬≠ja ‚Äď lecze¬≠nie padacz¬≠ki ‚Äď co moŇľe byńá odpowiedzialne za ata¬≠ki padaczki?
 3. Padacz¬≠ka ‚Äď jak leczyńá ‚Äď farmakologia
 4. Jak leczyńá padaczkńô ‚Äď dieta
 5. Epilep¬≠s¬≠ja ‚Äď lecze¬≠nie padacz¬≠ki ‚Äď jak sprawdz¬≠ińá, czy za zaburzenia odpowiada¬≠jńÖ wadli¬≠we geny?
 6. Padacz¬≠ka ‚Äď jak leczyńá ‚Äď jak zwińôk¬≠szyńá bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo stosowa¬≠nia lek√≥w przeciwpadaczkowych?

ūüĎČ Padaczka ‚Äď leczenie ‚Äď w jaki spos√≥b sńÖ dobierane leki dla chorego?

Jak leczyńá padaczkńô? Lecze¬≠nie ma czńôs¬≠to charak¬≠ter indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠ny i zaleŇľy od tego, jakie objawy wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ u chorego. W wińôk¬≠szoŇõ¬≠ci przy¬≠pad¬≠k√≥w pole¬≠ga ono na podawa¬≠niu takich lek√≥w, kt√≥re zmniejszńÖ iloŇõńá atak√≥w epilepsji.

JeŇľeli lekarz ma pewnoŇõńá, Ňľe zaob¬≠ser¬≠wowane niepoko¬≠jńÖce objaw, np. drgaw¬≠ki lub utraty Ňõwiado¬≠moŇõ¬≠ci sńÖ zwińÖzane z padaczkńÖ, rozpoczy¬≠na sińô diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka w tym kierunku. Jej trzon stanowińÖ:padaczka leczenie

 • obsz¬≠erny wywiad lekarski,
 • bada¬≠nia neurologiczne,
 • bada¬≠nia obrazowe.

Bada¬≠nia te majńÖ na celu odnaleŇļńá prawdzi¬≠wńÖ przy¬≠czynńô padaczki.

ūüĎČ Epilepsja ‚Äď leczenie padaczki ‚Äď co moŇľe byńá odpowiedzialne za ataki padaczki?

Skuteczne lecze¬≠nie padacz¬≠ki jest moŇľli¬≠we dopiero wtedy, gdy znane sńÖ przy¬≠czyny zaburzeŇĄ. Obec¬≠nie wiemy, Ňľe do wys¬≠tńÖpi¬≠enia atak√≥w epilep¬≠sji mogńÖ doprowadzińá:

 • mechan¬≠iczne uszkodze¬≠nie m√≥zgu i ukŇāadu ner¬≠wowego, np.: powikŇāa¬≠nia okoŇāo¬≠porodowe lub defek¬≠ty powypadkowe,
 • nowot¬≠wory m√≥zgu,
 • uszkodzenia ukŇāadu ner¬≠wowego, wynika¬≠jńÖce z powikŇāaŇĄ infekcji prze¬≠by¬≠tych w trak¬≠cie cińÖŇľy,
 • uszkodzenia ukŇāadu ner¬≠wowego, wynika¬≠jńÖce z powikŇāaŇĄ nielec¬≠zonych infekcji wiru¬≠sowych lub bak¬≠teryjnych ‚Äď po prze¬≠by¬≠tym zapale¬≠niu opon m√≥zgowych,
 • zaburzenia gene¬≠ty¬≠czne ‚Äď defek¬≠ty ukŇāadu ner¬≠wowego wywoŇāane uwarunk¬≠owanńÖ gene¬≠ty¬≠cznie chorobńÖ (np. chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ).

ūüĎČ Padaczka ‚Äď jak leczyńá ‚Äď farmakologia

Jak leczyńá padaczkńô? Metody far¬≠mako¬≠log¬≠iczne majńÖ za zadanie przede wszys¬≠tkim zmniejszyńá iloŇõńá niebez¬≠piecznych dla pac¬≠jen¬≠ta atak√≥w. Dobiera sińô je w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od rodza¬≠ju napad√≥w i ich przy¬≠czyny. Nieste¬≠ty zawsze uda¬≠je sińô tego dokon¬≠ańá od razu ‚Äď wielu pac¬≠jen¬≠t√≥w jest lec¬≠zonych niepraw¬≠idŇāowo lub metodńÖ pr√≥b oraz bŇāńôd√≥w.

Lecze¬≠nie padacz¬≠ki jest moŇľli¬≠we dzińô¬≠ki lekom takim jak:leczenie padaczki

 • eslikar¬≠bazepina,
 • fel¬≠ba¬≠mat,
 • fos¬≠feny¬≠toina,
 • gabapen¬≠ty¬≠na,
 • iga¬≠ba¬≠try¬≠na,
 • lakoza¬≠mid,
 • lam¬≠otry¬≠gi¬≠na,
 • okskar¬≠bazepina i lewetiracetam,
 • per¬≠am¬≠pan¬≠el,
 • pre¬≠ga¬≠bali¬≠na,
 • rety¬≠gabi¬≠na,
 • rufi¬≠namid,
 • styrypen¬≠tol,
 • tiagabi¬≠na,
 • top¬≠i¬≠ra¬≠mat,

Leki te ogranicza¬≠jńÖ lub caŇākowicie zatrzy¬≠mu¬≠jńÖ napady padaczkowe. Nieste¬≠ty u nawet 1/3 pac¬≠jen¬≠t√≥w far¬≠makoter¬≠apia jest nieskuteczna.

ūüĎČ Jak leczyńá padaczkńô ‚Äď dieta

Jak leczyńá padaczkńô, gdy zostaŇāa ona wywoŇāana przez zapisanńÖ w genach chorobńô meta¬≠bol¬≠icznńÖ? Wtedy jedynńÖ sŇāusznńÖ opcjńÖ jest odpowied¬≠nia dieta.

Wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne to gru¬≠pa okoŇāo 600 rodza¬≠j√≥w chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, kt√≥re zakŇā√≥¬≠ca¬≠jńÖ przetwarzanie przez orga¬≠nizm sub¬≠stancji dostar¬≠czanych z pokarmem. Nieprzetwor¬≠zone metaboli¬≠ty sńÖ na tyle toksy¬≠czne, Ňľe mogńÖ one uszkadzańá ukŇāad ner¬≠wowy i wywoŇāy¬≠wańá ata¬≠ki epilep¬≠sji. Lecze¬≠nie w takim przy¬≠pad¬≠ku pole¬≠ga na zas¬≠tosowa¬≠niu odpowied¬≠niej elim¬≠i¬≠na¬≠cyjnej diety lub suple¬≠men¬≠tacji (w zaleŇľnoŇõ¬≠ci od rodza¬≠ju zaburzenia metabolicznego).jak leczyńá padaczkńô

U dziec¬≠ka z chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ odpowied¬≠nia dieta musi byńá prowad¬≠zona pod ŇõcisŇāym nad¬≠zorem lekarskim. Pod Ňľad¬≠nym pozorem nie wol¬≠no wprowadzańá jej na wŇāas¬≠nńÖ rńôkńô! Lecze¬≠nie diete¬≠ty¬≠czne powin¬≠no byńá stosowane do koŇĄ¬≠ca Ňľycia pacjenta.

ūüĎČ Epilepsja ‚Äď leczenie padaczki ‚Äď jak sprawdzińá, czy za zaburzenia odpowiadajńÖ wadliwe geny?

Aby byŇāo moŇľli¬≠we lecze¬≠nie padacz¬≠ki, najpierw trze¬≠ba sprawdz¬≠ińá dokŇāad¬≠nie przy¬≠czyny zaburzeŇĄ. PoniewaŇľ u nawet 60% chorych epilep¬≠s¬≠ja moŇľe mieńá podŇāoŇľe gene¬≠ty¬≠czne [2], warto w pier¬≠wszej kole¬≠jnoŇõ¬≠ci upewnińá sińô, czy to aby nie chore geny sto¬≠jńÖ za zaburzeni¬≠a¬≠mi neu¬≠ro¬≠log¬≠iczny¬≠mi. JeŇõli u malucha wys¬≠tńÖpiŇāa tzw. padacz¬≠ka gene¬≠ty¬≠cz¬≠na (padacz¬≠ka wywoŇāana nieko¬≠rzyst¬≠ny¬≠mi zmi¬≠ana¬≠mi w genach), chorobńô da sińô Ňāat¬≠wo wykryńá i jej przeciwdziaŇāańá.

Im wczeŇõniej prze¬≠badany zostanie orga¬≠nizm chorego, tym wińôk¬≠sza jest szansa na to, Ňľe uda sińô u niego wprowadz¬≠ińá skuteczne lecze¬≠nie padacz¬≠ki. Tym samym testy DNA niosńÖ nadziejńô na lecze¬≠nie padacz¬≠ki ‚ÄĒ zatrzy¬≠manie roz¬≠wo¬≠ju choro¬≠by i niedo¬≠puszcze¬≠nie do tego, by daŇāa ona powikŇāania.

Obec¬≠nie najsz¬≠er¬≠szym i naj¬≠dokŇāad¬≠niejszym badaniem na padaczkńô, jakie moŇľ¬≠na wykon¬≠ańá u chorego, jest test WES. To badanie, kt√≥re anal¬≠izu¬≠je aŇľ 23 000 ludz¬≠kich gen√≥w i jest w stanie wykryńá wszys¬≠tkie znane medy¬≠cynie wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne, a takŇľe wiele innych gene¬≠ty¬≠cznie uwarunk¬≠owanych chor√≥b. Jest ono pomoc¬≠ne w diag¬≠nos¬≠tyce i lecze¬≠niu padacz¬≠ki, a takŇľe w diag¬≠nos¬≠tyce i pro¬≠fi¬≠lak¬≠tyce innych zaburzeŇĄ neu¬≠ro¬≠log¬≠icznych wywoŇāanych nieko¬≠rzyst¬≠ny¬≠mi zmi¬≠ana¬≠mi w genach.

ūüĎČ Padaczka ‚Äď jak leczyńá ‚Äď jak zwińôkszyńá bezpieczeŇĄstwo stosowania lek√≥w przeciwpadaczkowych?

Lecze¬≠nie padacz¬≠ki oparte o wyni¬≠ki badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych jest nie tylko bardziej skuteczne, ale i takŇľe o wiele bardziej bez¬≠pieczne dla pac¬≠jen¬≠ta. Choro¬≠by wywoŇāu¬≠jńÖce ata¬≠ki epilep¬≠sji mogńÖ bowiem wyma¬≠gańá specy¬≠ficznych lek√≥w lub nawet stanow¬≠ińá prze¬≠ci¬≠wwskaza¬≠nia do podawa¬≠nia niek¬≠t√≥rych sub¬≠stancji leczniczych, kt√≥re, wydawańá by sińô mogŇāo, majńÖ przed nimi uchronińá.

Dobrym przykŇāa¬≠dem jest zesp√≥Ňā Dravet. Choro¬≠by tej nie wol¬≠no leczyńá poprzez podawanie lek√≥w prze¬≠ci¬≠w¬≠dr¬≠gawkowych, poniewaŇľ u chorego mogńÖ wys¬≠tńÖpińá tzw. stany padaczkowe. JeŇõli bada¬≠nia DNA wykryjńÖ zesp√≥Ňā Dravet, lekarz zysku¬≠je cen¬≠nńÖ infor¬≠ma¬≠cjńô na tem¬≠at tego, jakich lek√≥w nie moŇľ¬≠na podawańá choremu.epilepsja leczenie

Inna sytu¬≠ac¬≠ja, w kt√≥rej niek¬≠t√≥re leki, w tym takŇľe sub¬≠stanc¬≠je stosowane w lecze¬≠niu padacz¬≠ki mogńÖ byńá niebez¬≠pieczne dla zdrowia, to nietol¬≠er¬≠anc¬≠ja. To, czy dany lek oraz jego okreŇõlona dawka sńÖ bez¬≠pieczne dla zdrowia dziec¬≠ka, jest zapisane w jego genach. Na szczńôŇõ¬≠cie dzińô¬≠ki nowoczes¬≠nym metodom diag¬≠nos¬≠ty¬≠ki gene¬≠ty¬≠cznej rodz¬≠ice sńÖ w stanie to dokŇāad¬≠nie sprawdzińá.

Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne, takie jak test WES pozwala¬≠jńÖ rodz¬≠i¬≠com oraz lekar¬≠zowi zyskańá cen¬≠nńÖ wiedzńô na tem¬≠at tego, jak leczyńá padaczkńô. Wyko¬≠nanie tes¬≠tu DNA raz w Ňľyciu pozwala wdroŇľyńá u pac¬≠jen¬≠ta bez¬≠piecznńÖ oraz  efek¬≠ty¬≠wnńÖ ter¬≠apińô lekowńÖ.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych przy padaczce?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

ūüíúBada¬≠nia immuno¬≠log¬≠iczne dzieci

ūüíúCzńôste przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia

ūüíúBrak odpornoŇõ¬≠ci u dziecka

ūüíúJak wzmoc¬≠nińá ukŇāad immuno¬≠log¬≠iczny dziecka?

ūüíúMikro¬≠macierze badanie

ūüíúCzy padacz¬≠ka jest dziedziczna?

ŇĻr√≥dŇāa:
 1. https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/choroby-neurologiczne/138834,padaczka-u-dziecka
 2. Steinborn B, 2008. Wybrane zagadnienia z neurologii dziecińôcej: padaczka wieku rozwojowego i m√≥zgowe poraŇľenie dziecińôce ‚Äď moŇľliwoŇõci diagnostyczne i lecznicze, Family Medicine & Primary Care Review 10, 1: 107‚Äď115.
OceŇĄ
mail