👍 Zaburzenia układu nerwowego u niemowląt - jakie badania? Przeskocz do treści
coloalert

Zaburzenia układu nerwowego u niemowląt – oto 10 objawów, na które warto zwrócić uwagę

uszkodzenia układu nerwowego u niemowlątZaburzenia układu ner­wowego u niemowląt mogą wynikać z około­porodowych uszkodzeń lub też być kon­sek­wencją infekcji prze­bytej w trak­cie ciąży. Defek­ty układu ner­wowego mogą mieć także podłoże gene­ty­czne. Sprawdź, jakie objawy mogą wskazy­wać na to, że u malucha warto przeprowadz­ić szer­szą diag­nos­tykę w tym kierunku.

Zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt – spis treści:

 1. Jakie symp­to­my i zachowa­nia świad­czą o tym, że układ ner­wowy niemowla­ka jest niedojrzały?
 2. Zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt – jakie czyn­ni­ki mogą doprowadz­ić do uszkodzenia cen­tral­nego układu nerwowego?
 3. Zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt – czym są choro­by metaboliczne?
 4. Zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt – inne gene­ty­czne przyczyny
 5. Zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt – oto 10 objawów, na które warto zwró­cić uwagę
 6. Zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt – na co jeszcze zwró­cić uwagę?
 7. Co zro­bić, gdy u dziec­ka zaszło pode­jrze­nie zaburzeń układu nerwowego?
 8. Jakie bada­nia wykon­ać, by wykryć zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt?

☑ Jakie symptomy i zachowania świadczą o tym, że układ nerwowy niemowlaka jest niedojrzały?

O ile zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt powin­ny wzbudz­ić niepokój rodz­iców, o tyle niedo­jrza­ły układ ner­wowy w okre­sie pomiędzy 2 i 12 miesiącem życia dziec­ka to zupełnie nor­mal­na sytu­ac­ja. Ludz­ki układ ner­wowy, ośrod­kowy oraz obwodowy potrze­bu­je dużo cza­su, by rozwinąć się w pełni. Tym samym dziecko osią­ga stop­niowo kole­jne kamie­nie milowe rozwoju.

O tym, że układ ner­wowy jest jeszcze niedo­jrza­ły, świad­czą następu­jące symptomy:Zaburzenia układu nerwowego u niemowląt

 • drże­nie brody i kończyn w pier­wszym miesiącu życia, kiedy maluch jest głodny,
 • pręże­nie się i ruchy wyglą­da­jące, jak­by dziecko próbowało wykon­ać mostek,
 • ślin­ie­nie się,
 • odruch MORO – jest to odruch obser­wowany w pier­wszym miesiącu życia dziec­ka, pole­ga na nagłym wypros­towa­niu kończyn i przy­ciąg­nię­ciu ich do ciała, do jego wywoła­nia dochodzi wskutek nagłej zmi­any położe­nia ciała noworod­ka lub hałasu,
 • upuszczanie przed­miotów,
 • wkładanie rączek do buzi.

☑ Zaburzenia układu nerwowego u niemowląt – jakie czynniki mogą doprowadzić do uszkodzenia centralnego układu nerwowego?

Do zaburzeń układu ner­wowego u niemowląt dochodzi w wyniku różnych czyn­ników. Jed­ną z ważnych przy­czyn są czyn­ni­ki środowiskowe, na które szczegól­nie podat­ny jest niedo­jrza­ły układ ner­wowy malucha. Do uszkodzeń mogą doprowadz­ić np.

 • infekc­je prze­byte jeszcze w ciąży – np. zatru­cie ciążowe, róży­cz­ka lub toksoplazmoza,
 • powikła­nia około­porodowe – mechan­iczne urazy lub niedotle­nie­nie w trak­cie przedłuża­jącego się porodu,

Zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt wynika­ją także z chorób. Może do nich prowadz­ić nowotwór mózgu lub schorzenia o podłożu genetycznym.

☑ Zaburzenia układu nerwowego u niemowląt – czym są choroby metaboliczne?

Przykła­dem gene­ty­cznie uwarunk­owanych chorób, które mogą wywołać zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt, są wrod­zone choro­by meta­bol­iczne. To schorzenia, które, zapisane w genach, spraw­ia­ją, że orga­nizm nie potrafi praw­idłowo metab­o­li­zować sub­stancji dostar­czanych z poży­wie­niem. W rezulta­cie w jego komórkach kumu­lu­ją się szkodli­we, nieprzetwor­zone metaboli­ty i uszkadza­ją układ nerwowy.

Każde dziecko, u którego wys­tąpiła choro­ba meta­bol­icz­na, wyma­ga leczenia. Już od pier­wszych tygod­ni życia powin­no się u niego wdrożyć spec­jal­ną dietę elim­i­na­cyjną lub też podawać odpowied­nie suple­men­ty. W prze­ci­wnym razie choro­ba meta­bol­icz­na może wywołać u niego zaburzenia układu ner­wowego i dać objawy takie jak np. opóźnie­nie w roz­wo­ju intelektualnym.

☑ Zaburzenia układu nerwowego u niemowląt – inne genetyczne przyczyny

Poza choroba­mi meta­bol­iczny­mi, inne gene­ty­czne schorzenia, które mogą powodować zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt to także:

oraz wiele innych chorób, które da się wykryć jedynie za pomocą testów gene­ty­cznych (DNA).

☑ Zaburzenia układu nerwowego u niemowląt – oto 10 objawów, na które warto zwrócić uwagę

Zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt są bard­zo pod­stęp­ne. Ich objawy mogą się pojaw­ić dopiero po kilku miesią­cach lub nawet lat­ach od urodzenia. U dziec­ka, które wydawało się zdrowe, nagle może rozwinąć się choro­ba, która uszkadza jego orga­nizm i, nielec­zona, może doprowadz­ić do ciężkiej niepełnosprawnoś­ci. Na szczęś­cie moż­na temu zaradz­ić. Więk­szość wykry­tych zaw­cza­su chorób gene­ty­cznych da się bowiem leczyć.

Jakie objawy dają zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt? Rodz­ice mogą zauważyć u swo­jej pociechy:

 • brak odruchu ssania,uszkodzenia układu nerwowego u niemowląt
 • brak zain­tere­sowa­nia otoczeniem,
 • nad­mier­na nerwowość,
 • nad­mier­na senność,
 • niety­powe pręże­nie się i wygi­nanie ciała,
 • opóźniony rozwój – nie osią­ganie kole­jnych kamieni milowych, takich jak siadanie, przewracanie się na boki, raczkowanie, mowa,
 • pow­tarza­jące się i nieprzemi­ja­jące drże­nie kończyn oraz innych częś­ci ciała,
 • trud­noś­ci w pobiera­niu pokar­mu z piersi,
 • układanie głów­ki asym­e­trycznie, tylko na jed­ną stronę,
 • zaburzenia napię­cia mięśniowego, np. wiotkość ciała lub nad­mierne napinanie,
 • zaburzenia w roz­wo­ju mowy.

Wyżej wymienione ozna­ki powin­ny stanow­ić pretekst do jak najszyb­szej wiz­y­ty u lekarza pediatry.

☑ Zaburzenia układu nerwowego u niemowląt – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Poza wyżej wymieniony­mi objawa­mi rodz­ice mogą zaob­ser­wować także inne niepoko­jące ozna­ki, np.:Zaburzenia układu nerwowego u niemowląt

 • brak apety­tu,
 • częste dolegli­woś­ci gas­tryczne – biegun­ki, kol­ki, ule­wanie, wymioty,
 • powol­ny wzrost,
 • słabe przy­bieranie na wadze,
 • zwięk­szoną podat­ność na infekcje.

Te symp­to­my także powin­ny skłonić do wiz­y­ty u lekarza pediatry!

☑ Co zrobić, gdy u dziecka zaszło podejrzenie zaburzeń układu nerwowego?

Aby sprawdz­ić, czy u dziec­ka doszło do wys­tąpi­enia zaburzeń w roz­wo­ju układu ner­wowego, wykonu­je się szereg różnych badań, w tym między inny­mi psy­cho­log­icznych oraz obra­zowych. Bard­zo ważnym ele­mentem diag­nos­ty­ki są także bada­nia gene­ty­czne. Dzię­ki nim moż­na wyprzedz­ić objawy zapisanej w genach choro­by i ura­tować funkcjonowanie malucha!

☑ Jakie badania wykonać, by wykryć zaburzenia układu nerwowego u niemowląt?

Bada­nia gene­ty­czne mają na celu wykryć choro­by uwarunk­owane gene­ty­cznie (zapisane w genach). Są one w stanie wskazać także gene­ty­czne przy­czyny zaburzeń układu ner­wowego u niemowląt. Test DNA warto wykon­ać zarówno wtedy, gdy zaob­ser­wowano u dziec­ka niepoko­jące objawy, jak i wtedy, gdy wyda­je się ono być zdrowe. Dzię­ki badan­iom DNA moż­na wykryć niebez­pieczne schorzenia na bard­zo wczes­nym etapie i im zapobiec.

Jakie bada­nia wykon­ać, by wykryć zaburzenia układu ner­wowego u niemowląt? Szczegól­nie pole­canym testem DNA jest badanie WES. To najsz­er­sze badanie gene­ty­czne dla dzieci i dorosłych, jakie jest dostęp­ne obec­nie na rynku. Badanie anal­izu­je aż 23 000 genów, co pozwala sprawdz­ić zdrowie pod kątem wszys­t­kich znanych chorób meta­bol­icznych, a także szeregu innych niepraw­idłowoś­ci o podłożu genetycznym.

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań gene­ty­cznych?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz też:

Autyzm badanie dziec­ka — jakie możesz wykonać?

Badanie FRAX — czym jest?

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Oceń
mail