Test NIFTY pro – nowa, wersja NIFTY w Polsce! Zobacz - Cena NIFTY Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY pro – nowa, rozszerzona wersja NIFTY już w Polsce!

test nifty pro, test nifty pro cena, badania nifty, badanie nifty

Od 2018 roku w Polsce dostęp­na jest już nowa, rozsz­er­zona wer­s­ja prze­siewowego tes­tu pre­na­tal­nego NIFTY – test NIFTY pro. Badanie to, oprócz stan­dar­d­owych wad wrod­zonych uwzględ­ni­anych w tego rodza­ju tes­tach, takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Patau, wykry­wa również 84 mikrodelecje/ mikroduplikacje. 

Tym sposobem sta­je się najsz­er­szym testem NIFTY i jedynym prze­siewowym badaniem pre­na­tal­nym z ubez­piecze­niem wyniku. Dowiedz się na czym pole­ga badanie i jaka jest cena tes­tu NIFTY pro.

test nifty pro

Spis treś­ci:

 1. Test NIFTY pro — skuteczność potwierd­zona badaniami 
 2. Jakie choro­by wykry­wa test NIFTY pro?
 3. Test NIFTY pro — jedyny z pełnym ubezpieczeniem
 4. Test NIFTY pro — na czym pole­ga meto­da badania?
 5. Badanie NIFTY pro — którym kobi­etom szczegól­nie zalecany?
 6. Prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu NIFTY pro
 7. Ile kosz­tu­je test NIFTY pro? Cena tes­tu NIFTY pro
 8. Czym różni się test NIFTY pro od innych badań NIPT (opar­tych na anal­izie wol­nego DNA płodowego)
 9. Test NIFTY pro a inne bada­nia pre­na­talne — porównanie
 10. Częste pyta­nia o test NIFTY pro
Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 665 761 161- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie.

Test NIFTY pro – skuteczność potwierdzona badaniami

✔Bez­pieczny dla dziec­ka ✔Dla spoko­jnej ciąży ✔Szy­b­ki wynik

Badanie NIFTY zostało sprawd­zony na najwięk­szej licz­bie ciąż. Do tej pory na świecie wyko­nano już pon­ad 9 000 000 testów NIFTY, co dowodzi, że jest to badanie skuteczne i pewne. Jego wiary­god­ność potwierd­zono również w bard­zo sze­rokim bada­niu wal­i­da­cyjnym. Obe­j­mowało ono 146 958 ciąż. 

Ważne jest, aby wykony­wać ten test NIPT, który ma najsz­er­szą wal­i­dację w postaci bard­zo dużej grupy przetestowanych przypadków.

nifty-pro-korzysci

Jakie choroby wykrywa test NIFTY pro?

Test NIFTY pro bada dziecko na obec­ność następu­ją­cych chorób genetycznych:

 • 6 tri­somii: 21 — zespół Dow­na., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chromosomu;
 • 84 mikrodelecji/ mikrodu­p­likacji – choć mikrod­elec­je uważa się za rzad­kie, to w rzeczy­wis­toś­ci praw­dopodobieńst­wo ich wys­tąpi­enia u dziec­ka kobi­ety poniżej 40. roku życia jest nawet więk­sze niż zespołu Downa;
 • 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­somów płci — zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY.

Przeczy­taj więcej w ser­wisie genetyczne.pl: o chorobach badanych w NIFTY pro:

Test NIFTY pro – jedyny z pełnym ubezpieczeniem!

bgiTest NIFTY pro wykony­wany w BGI to jedyne niein­wazyjne badanie pre­na­talne z pełnym ubez­piecze­niem wyniku. Każ­da kobi­eta, która pomi­mo praw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro, urodzi dziecko dotknięte którąś z badanych chorób (wynik fałszy­wie negaty­wny), otrzy­ma odszkodowanie w wysokoś­ci 210 000 zł* w ramach ubez­pieczenia tes­tu NIFTY pro. Z kolei jeśli wynik bada­nia zasugeru­je konieczność wyko­na­nia amniop­unkcji, kobi­eta może ubie­gać się o zwrot kosztów jej przeprowadzenia. Uzys­ka wów­czas do 2 600 zł*.

UWAGA. Na rynku są dostęp­ne bada­nia pre­na­talne nazy­wane „zastępst­wem” tes­tu NIFTY PRO lub określane jako to samo badanie wys­tępu­jące pod inną nazwą. Dopy­taj o ory­gi­nal­ny test NIFTY PRO wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI.

 • Tylko test NIFTY PRO posi­a­da pełne ubez­piecze­nie wyniku. Żaden inny test NIFTY ani inny niein­wazyjny test pre­na­tal­ny nie posi­a­da takiego ubezpieczenia.
 • Tylko test NIFTY PRO ma najsz­er­szy zakres badanych chorób (aż 94) i jest to najsz­er­szy zakres wśród testów NIFTY.

Test NIFTY pro – na czym polega metoda?

Test NIFTY Pro pole­ga na anal­izie krążącego we krwi mat­ki wol­nego poza­komórkowego DNA pło­du, czyli cffD­NA (cell-free fetal DNA). Mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka przeni­ka do matczynego krwio­biegu przez łożysko. Badanie wykonu­je się prze­ważnie między 10. a 24. tygod­niem ciąży. Wyma­ga pobra­nia od ciężarnej ok. 10 ml krwi odłok­ciowej. Prób­ka pobier­ana jest w taki sam sposób jak do zwykłej mor­fologii, stąd jed­nak różnicą, że na pobranie nie trze­ba przy­chodz­ić na czc­zo. Moż­na więc powiedzieć, że jest jeszcze bardziej kom­for­towe. W dodatku nie wiąże się z ryzykiem powikłań, w tym m.in. poronienia, którego tak bard­zo boją się przyszłe mamy.

Wyi­zolowane z krwi mat­ki DNA dziec­ka pod­dawane jest następ­nie Sek­wencjonowa­niu nowej gen­er­acji oraz zaawan­sowanej anal­izie bioin­for­maty­cznej. Wynik tes­tu NIFTY pro dostęp­ny jest do 10 dni roboczych (częs­to szybciej).

Badanie NIFTY pro – którym kobietom szczególnie zalecany?

Badanie NIFTY pro może wykon­ać każ­da kobi­eta troszczą­ca się o zdrowie swo­jego dziec­ka bez wzglę­du na wskaza­nia medy­czne. Ist­nieje jed­nak pew­na gru­pa ciężarnych, którym w szczegól­noś­ci zale­ca się real­iza­cję tego tes­tu. Do grupy tej zal­icza­ją się kobiety:

 • w wieku powyżej 35 lat;
 • u których stwierd­zono niepraw­idłowe wyni­ki badań kon­trol­nych (np. USG czy badań biochemicznych);
 • które mają prze­ci­wwskaza­nia do real­iza­cji diag­nos­ty­cznych badań pre­na­tal­nych (np. łożysko przo­du­jące czy zakaże­nie HIV);
 • u których w rodzinie wys­tępu­ją wady gene­ty­czne (również w poprzed­nich ciążach);
 • poczęły dziecko dzię­ki metodzie in vitro.

Przeciwwskazania do wykonania testu NIFTY pro

Do prze­ci­wwskazań do wyko­na­nia tes­tu NIFTY pro należy ciąża tro­jacza i określone niepraw­idłowoś­ci kar­i­o­ty­pu mat­ki. Test NIFTY pro moż­na wykon­ać w ciąży bliź­ni­aczej — wynik jest wów­czas podawany dla całej ciąży.

Cena testu NIFTY pro. Ile kosztuje badanie?

Cena tes­tu NIFTY pro wynosi 2397 zł. Test NIFTY pro nie podle­ga refun­dacji NFZ i nie moż­na go zro­bić w Polsce bezpłat­nie. W cenie tes­tu NIFTY pro w testD­NA jest zawarte:

 • Ubez­piecze­nie wyniku (wynik fałszy­wie negaty­wny oraz refun­dac­ja badań pre­na­tal­nych diag­nos­ty­cznych wyko­nanych w przy­pad­ku otrzy­ma­nia niepraw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro)
 • Anal­iza w kierunku 94 chorób i wydanie wyniku ory­gi­nal­nego tes­tu NIFTY pro
 • Pobranie prób­ki w domu lub w placów­ce w całej Polsce
 • Bezpłatne ponowne pobranie próbki
 • Kon­sul­tac­ja niepraw­idłowego wyniku NIFTY pro z lekarzem genetykiem

Dostęp­ne są raty i płat­noś­ci odroczone.

Rejestracja online w całej Polsce

1. Wybierz przy­chod­nię lub wiz­ytę domową rozwiń
(obie opc­je w cenie bada­nia, bez dodatkowych opłat)
2. Wybierz lokaliza­cję rozwiń
Podaj adres, w którym chci­ałabyś umówić wiz­ytę domową

Mias­to:

Kod pocz­towy:

Uli­ca:

Numer domu:

Numer mieszka­nia: (pole nieobowiązkowe)

Piętro i inne infor­ma­c­je dla per­son­elu i kuri­era (pole nieobowiązkowe)

Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel. 665 761 161 Radom, ul. 1905 roku 20
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel. 665 761 161 Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel. 665 761 161 Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel. 665 761 161 Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel. 665 761 161 Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel. 665 761 161 Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Sien­na 86
Tel. 665 761 161 Warsza­wa Kabaty, ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, Wrocławska 21a/7
Tel. 665 761 161 Radom, ul. Andrze­ja Stru­ga 19/21
Tel. 665 761 161 Ożarów Mazowiec­ki, ul. Romana Dmowskiego 39
Tel. 665 761 161 Pruszków, ul. Kubu­sia Puchat­ka 11
Tel. 665 761 161 Piaseczno, ul. Puławska 34
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Kobiel­s­ka 23
Tel. 665 761 161 Babice Nowe, ul. Ogrod­nicza 6
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Rozło­gi 18
Tel. 665 761 161 Piaseczno, Ale­ja Kalin 55/7
Tel. 665 761 161 Grodzisk Mazowiec­ki, ul. T. Bair­da 56/7
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Sar­ma­c­ka 17/119
Tel. 665 761 161 Warsza­wa, ul. Pańs­ka 96/203
Tel. 665 761 161 Mińsk Mazowiec­ki, ul. I. Daszyńskiego 4
Tel. 665 761 161 Hipolitów, ul. Warsza­wska 63
Tel. 665 761 161 Płock, ul Raj­mun­da Rem­bielińskiego 10a
Tel. 665 761 161 Sule­jówek, ul. 11 Listopa­da 87
Tel. 665 761 161 Legionowo, ul. Sow­ińskiego 4
Tel. 665 761 161 Warsza­wa — Ursynów, ul. Stry­jeńs­kich 6 
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A 
Tel. 665 761 161 Chorzów, Ul. St. Batorego 19
Tel. 665 761 161 Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel. 665 761 161 Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel. 665 761 161 Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel. 665 761 161 Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel. 665 761 161 Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel. 665 761 161 Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel. 665 761 161 Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel. 665 761 161 Mikołów, Os. 30-lecia 8 
Tel. 665 761 161 Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 
Tel. 665 761 161 Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel. 665 761 161 Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel. 665 761 161 Tychy, ul. Łabędzia 67/18, Polska
Tel. 665 761 161 Szczekociny, ul. Jana Pawła II 6
Tel. 665 761 161 Częs­to­chowa, ul. Brzeźnic­ka 59
Tel. 665 761 161 Częs­to­chowa, Wieluńs­ka 28
Tel. 665 761 161 Częs­to­chowa, Ale­ja Wol­noś­ci 14
Tel. 665 761 161 Stru­mień, ul. Wspól­na 2
Tel. 665 761 161 Żywiec, ul. Dwor­cowa 22
Tel. 665 761 161 Racibórz, ul. Sienkiewicza 3A
Tel. 665 761 161 Częs­to­chowa, ul. Kordeck­iego 56 
Tel. 665 761 161 Kłobuck, ul. Stasz­i­ca 28 
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel. 665 761 161 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel. 665 761 161 Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel. 665 761 161 Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel. 665 761 161 Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel. 665 761 161 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel. 665 761 161 Jarocin, ul. Hallera 9
Tel. 665 761 161 Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel. 665 761 161 Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel. 665 761 161 Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel. 665 761 161 Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel. 665 761 161 Koło, ul. PCK 8
Tel. 665 761 161 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7 
Tel. 665 761 161 Poz­nań, ul. Braniews­ka 20 
Tel. 665 761 161 Poz­nań, ul. Kaspra Drużbick­iego 7
Tel. 665 761 161 Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Tel. 665 761 161 Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Tel. 665 761 161 Stęszew, ul. Łukasiewicza 1
Tel. 665 761 161 Gniezno, ul. Wol­noś­ci 4a
Tel. 665 761 161 Konin, ul. Wiechow­icza 4
Tel. 665 761 161 Kro­to­szyn, ul. Grudziel­skiego 25A
Tel. 665 761 161 Słup­ca, ul. Fran­cisz­ka Rata­jcza­ka 3a/1
Tel. 665 761 161 Poz­nań, ul. Grun­waldz­ka 156
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel. 665 761 161 Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel. 665 761 161 Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel. 665 761 161 Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel. 665 761 161 Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel. 665 761 161 Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel. 665 761 161 Wiel­gie, ul. Starowiejs­ka 10
Tel. 665 761 161 Byd­goszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Tel. 665 761 161 Toruń, ul. Watzen­rodego 15A
Tel. 665 761 161 Inowrocław, ul. Naru­tow­icza 24
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel. 665 761 161 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel. 665 761 161 Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel. 665 761 161 Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel. 665 761 161 Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel. 665 761 161 Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel. 665 761 161 Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel. 665 761 161 Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. 665 761 161 Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel. 665 761 161 Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10 
Tel. 665 761 161 Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel. 665 761 161 Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tel. 665 761 161 Kraków ‚ul. Zachod­nia 5/12 A 
Tel. 665 761 161 Myślenice, ul. Osiedle Tysią­cle­cia 1
Tel. 665 761 161 Miechów, ul. Słowack­iego 13
Tel. 665 761 161 Kraków, ul. Zacisze 6
Tel. 665 761 161 Trze­binia, ul. Koperni­ka 25
Tel. 665 761 161 Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Koś­ciusz­ki 11
Tel. 665 761 161 Kraków, ul. Zachod­nia 5/12a
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Chełm, ul.Lipowa 27
Tel. 665 761 161 Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel. 665 761 161 Zamość, ul. Jas­na 14
Tel. 665 761 161 Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel. 665 761 161 Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. 665 761 161 Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. 665 761 161 Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel. 665 761 161 Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel. 665 761 161 Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel. 665 761 161 Lublin, ul. Okopowa 3
Tel. 665 761 161 Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Tel. 665 761 161 Zamość, ul. Bolesława Prusa 2
Tel. 665 761 161 Lubartów, ul. Cicha 1
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel. 665 761 161 Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel. 665 761 161 Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel. 665 761 161 Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel. 665 761 161 Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel. 665 761 161 Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel. 665 761 161 Mal­bork, ul.Dworcowa 14 
Tel. 665 761 161 Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel. 665 761 161 Człuchów, Os. Wazów 8
Tel. 665 761 161 Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel. 665 761 161 Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel. 665 761 161 Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tel. 665 761 161 Słup­sk, ul. Zielona 8
Tel. 665 761 161 Gdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22
Tel. 665 761 161 Cho­jnice, ul. Młodzieżowa 35
Tel. 665 761 161 Gdańsk, ul. Na Zaspę 3
Tel. 665 761 161 Gdańsk, ul. Opol­s­ka 5
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel. 665 761 161 Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. 665 761 161 Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. 665 761 161 Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel. 665 761 161 Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel. 665 761 161 Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel. 665 761 161 Rzeszów, ul.Dąbrowskiego 31
Tel. 665 761 161 Sanok ul. Witkiewicza 5
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel. 665 761 161 Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel. 665 761 161 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel. 665 761 161 Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. 665 761 161 Wrocław, ul. Trwała 7 
Tel. 665 761 161 Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel. 665 761 161 Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25 
Tel. 665 761 161 Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel. 665 761 161 Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel. 665 761 161 Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel. 665 761 161 Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel. 665 761 161 Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tel. 665 761 161 Ząbkow­ice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Tel. 665 761 161 Wałbrzych, ul. Wysock­iego 24–24 A
Tel. 665 761 161 Kłodzko, ul. Armii Kra­jowej 29a
Tel. 665 761 161 Kłodzko, ul. Spółdziel­cza 4
Tel. 665 761 161 Kłodzko, ul. Rodzin­na 101
Tel. 665 761 161 Wrocław, ul. Gaga­ri­na 110
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel. 665 761 161 Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel. 665 761 161 Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel. 665 761 161 Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel. 665 761 161 Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tel. 665 761 161 Sędziszów, ul. Dwor­cowa 23
Tel. 665 761 161 San­domierz, ul. Mick­iewicza 23
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel. 665 761 161 Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel. 665 761 161 Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel. 665 761 161 Opole, ul. Katow­ic­ka 55 
Tel. 665 761 161 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2–4
Tel. 665 761 161 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Tel. 665 761 161 Brzeg, ul. Her­ber­ta 1 
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel. 665 761 161 Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel. 665 761 161 Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel. 665 761 161 Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel. 665 761 161 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel. 665 761 161 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel. 665 761 161 Wieluń, ul J.Żubr 30 
Tel. 665 761 161 Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel. 665 761 161 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 
Tel. 665 761 161 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Strz­elec­ka 12
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel. 665 761 161 Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel. 665 761 161 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel. 665 761 161 Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel. 665 761 161 Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel. 665 761 161 Ełk ul. Nad­jezior­na 23/A2
Tel. 665 761 161 Olecko, 11 listopa­da 23
Tel. 665 761 161 Lidzbark Warmińs­ki, ul. 11 Listopada
Tel. 665 761 161 Markusy 66
Tel. 665 761 161 Toruń, ul. S. Sre­brnego 1
Tel. 665 761 161 Olsz­tyn, ul. Flo­ri­ana Piotrowskiego 16i
Tel. 665 761 161 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel. 665 761 161 Ełk, ul. Toruńs­ka 10
Tel. 665 761 161 Giży­cko, Żeglars­ka 6/7u
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel. 665 761 161 Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel. 665 761 161 Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel. 665 761 161 Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel. 665 761 161 Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tel. 665 761 161 Białys­tok, Sobieskiego 13 m 8
Tel. 665 761 161 Białys­tok, ul. Parkowa 14/84
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Szczecin, al. Wyz­wole­nia 7
Tel. 665 761 161 Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. 665 761 161 Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. 665 761 161 Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 
Tel. 665 761 161 Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel. 665 761 161 Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel. 665 761 161 Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel. 665 761 161 Kosza­lin, ul. Niepodległoś­ci 44–48
Tel. 665 761 161 Świnou­jś­cie, ul. Grun­waldz­ka 21 
Tel. 665 761 161 Szczecinek, ul. Spółdziel­cza 8
Tel. 665 761 161 Pyrzyce, ul. Księ­cia Bogusława X /23
Tele­fon: Adres:
Tel. 665 761 161 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel. 665 761 161 Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 
Tel. 665 761 161 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel. 665 761 161 Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel. 665 761 161 Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K 
Tel. 665 761 161 Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Tel. 665 761 161 Zielona Góra, ul. Jed­noś­ci 59
Tel. 665 761 161 Zielona Góra, ul. Chro­brego 20a
Tel. 665 761 161 Sulechów, ul. Krań­cowa 2a
Tel. 665 761 161 Babi­most, Gaga­ri­na 18
Tel. 665 761 161 Nowa Sól, ul. Koś­ciusz­ki 1d 
Tel. 665 761 161 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. 30 Sty­cz­nia 15/9
Tel. 665 761 161 Zielona Góra, ul. Świętej Kin­gi 6 
Tel. 665 761 161 Sulechów, al. Niepodległoś­ci 15
Tel. 665 761 161 Żary, Moniusz­ki 2
3. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz prefer­owaną datę bada­nia. Najszyb­sze ter­miny (w tym samym dniu i na następ­ny dzień)
są zwyk­le dostęp­ne w placów­ce. Czas oczeki­wa­nia na wiz­ytę domową wynosi zwyk­le 2 dni.

Wybierz prefer­owaną datę

Wybierz prefer­owane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Czy przed złoże­niem zamówienia kon­tak­towali się Państ­wo z nami?

Z kim się Państ­wo kontaktowali?

Admin­is­tra­torem danych podanych w for­mu­la­rzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, o numerze NIP: 634–282-27–48, REGON: 243413225, e‑mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość » Przekazane nam dane będą wyko­rzys­tane w celu:
1) umówienia wiz­y­ty w placów­ce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um lub u które­goś z part­nerów współpracu­ją­cych (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dal­szej częś­ci RODO);
2) dochodzenia i obrony przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) odpowiedzi na zadane nam pyta­nia i wery­fikacji tożsamoś­ci oso­by (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże może stanow­ić warunek udzie­le­nia odpowiedzi na zadane pyta­nia lub real­iza­cję usłu­gi. Dane te mogą zostać przekazane pod­miotom współpracu­ją­cym w celu real­iza­cji zle­conej nam usłu­gi. Szczegółowe infor­ma­c­je nt. przetwarza­nia danych osobowych zna­jdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

Po przesła­niu zgłoszenia prosimy oczeki­wać na kon­takt kon­sul­tan­ta medy­cznego w celu dokończenia rejes­tracji i potwierdzenia wizyty.

Dlaczego NIFTY pro warto wykonać w testDNA?

 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet w dniu umówienia.
 • Pon­ad 250 placówek w całej Polsce lub pobranie prób­ki w domu — obie opc­je w cenie badania.
 • Dostęp­ne raty i płat­noś­ci bezpłat­nie odroczone.
 • Wynik wygod­nie online w bez­piecznym Pan­elu Pacjenta.
 • Do wyniku dołączane są wskazów­ki poma­ga­jące odczy­tać wynik, opra­cow­ane we współpra­cy z lekarzem genetykiem.
 • W przy­pad­ku niepraw­idłowego wyniku w cenie bada­nia jest kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem, który wyjaś­nia wynik bada­nia i zale­ca dal­sze postępowanie.
 • Pozy­ty­wne opinie mam (śred­nia 4,95/5,00 z pon­ad 230 opinii na badanienifty.pl)
Sprawdź też, gdzie zro­bić test NIFTY pro — auto­ry­zowane placów­ki w wybranych lokalizacjach:

Test NIFTY pro a inne badania NIPT. Jaka jest przewaga testu NIFTY nad innymi testami NIPT?

dr Katarzy­na Mikoła­jczyk, spec­jal­ista ginekologii i położnict­wa: Przede wszys­tkim test NIFTY to pier­wszy test NIPT, który został wprowad­zony na rynek badań NIPT kil­ka lat temu. Do dzisi­aj wyko­nano test NIFTY w przy­pad­ku pon­ad 9 000 000 kobi­et na całym świecie i jest to test sprawd­zony na najwięk­szej licz­bie przy­pad­ków.

Ponieważ obliczanie ryzy­ka odby­wa się, w dużym uproszcze­niu, na zasadzie statysty­cznej, to ważne jest, aby wykony­wać ten test NIPT, który ma najsz­er­szą wal­i­dację w postaci bard­zo dużej grupy przetestowanych przypadków.

Dodatkową przewagą tes­tu NIFTY nad tes­ta­mi konkuren­cyjny­mi jest jego najsz­er­szy zakres. Wykry­wa pod­sta­wowe aber­rac­je chro­mo­so­ma­lne, a więc zespoły tri­somii 21, 18, 13, 9, 16, 22, ale także 85 ane­u­ploidii, mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji innych chro­mo­somów. Tak sze­rok­iego pan­elu wykry­w­czego nie ma żaden konkuren­cyjny test.

Ponieważ ceny wszys­t­kich testów są porówny­walne, to warto zde­cy­dować się na ten, który zapew­nia najsz­er­szy pan­el badanych niepraw­idłowoś­ci. Dodatkowo test NIFTY to jedyny test dostęp­ny z ubez­piecze­niem. W przy­pad­ku wykrycia wady, ubez­pieczy­ciel pokry­wa wydat­ki na diag­nos­tykę pre­na­tal­ną. Pomi­mo bard­zo wysok­iej czułoś­ci tes­tu, wynoszącej pon­ad 99,9% wykry­wal­noś­ci badanych wad, w przy­pad­ku wyniku fałszy­wie negaty­wnego (około 1/10.000 badanych przy­pad­ków) ubez­pieczy­ciel wypła­ca duże odszkodowanie.” Źródło: https://badaniaprenatalne.pl/dlaczego-mamy-decyduja-sie-na-badanie-nifty/

Test NIFTY pro a inne badania prenatalne

porównanie badań prenatalnych

Częste pytania o test NIFTY pro

Ile czeka się na wynik badania NIFTY pro?

Wynik bada­nia NIFTY pro dostęp­ny jest do 10 dni roboczych od dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Jest to maksy­mal­ny czas oczeki­wa­nia, częs­to wynik jest dostęp­ny szy­b­ciej. Trans­port próbek do lab­o­ra­to­ri­um jest szy­b­ki i trwa 1–2 dni robocze.

Czy test NIFTY pro jest refundowany przez NFZ i można go zrobić bezpłatnie?

Test NIFTY pro, podob­nie jak inne bada­nia pre­na­talne wol­nego płodowego DNA, nie jest refun­dowany przez NFZ. Moż­na go wykon­ać pry­wat­nie i dostęp­ne są płat­noś­ci w ratach.

Gdzie zrobić test NIFTY pro?

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać w pon­ad 200 placówkach w całej Polsce oraz w domu (pobranie krwi w cza­sie wiz­y­ty domowej pielęgniarki).

Kiedy wykonać test NIFTY pro?

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać już po 10 tygod­niu ciąży. Zobacz też: Wskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu NIFTY pro

Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 665 761 161- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie.


*w zależnoś­ci od kur­su walutowego 

Artykuł pow­stał we współpra­cy z ser­wisem: Badanienifty.pl

Aktu­al­iza­c­ja: 16 lutego 2022 r.

 

5/5 — (5 głosów / głosy) 
mail