spadek odporności u dziecka

Test NIFTY pro – nowa, rozszerzona wersja NIFTY już w Polsce!

Od 2018 roku w Polsce dostęp­na jest już nowa, rozsz­er­zona wer­s­ja prze­siewowego tes­tu pre­na­tal­nego NIFTYtest NIFTY pro. Badanie to, oprócz stan­dar­d­owych wad wrod­zonych uwzględ­ni­anych w tego rodza­ju tes­tach, takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Patau, wykry­wa również 84 mikrodelecje/ mikrodu­p­likac­je. Tym sposobem sta­je się najsz­er­szym niein­wazyjnym testem pre­na­tal­nym dostęp­nym obec­nie na rynku.

test nifty pro

Spis treś­ci:

Test NIFTY pro — skuteczność potwierd­zona bada­ni­a­mi 
Jakie choro­by wykry­wa test NIFTY pro?
Test NIFTY pro — jedyny z bezpłat­nym ubez­piecze­niem
Test NIFTY pro — na czym pole­ga meto­da?
Test NIFTY pro — którym kobi­etom szczegól­nie zale­cany?
Ile kosz­tu­je test NIFTY pro?

REKLAMA

Test NIFTY pro – skuteczność potwierdzona badaniami

Do tej pory na świecie wyko­nano już pon­ad 3 000 000 testów NIFTY, co dowodzi, że jest to badanie skuteczne i pewne. Jego wiary­god­ność potwierd­zono również w bard­zo sze­rokim bada­niu wal­i­da­cyjnym, w którym przeanal­i­zowano aż 3464 przy­pad­ki. Test NIFTY pro osią­ga skuteczność na poziomie pon­ad 99%, jeśli chodzi wykry­wal­ność badanych wad. Mając tak wysoką czułość, test NIFTY góru­je nad tes­ta­mi bio­chemiczny­mi, jed­nocześnie dorównu­jąc inwazyjnej amniop­unkcji.

Jakie choroby wykrywa test NIFTY pro?

Test NIFTY pro bada dziecko na obec­ność następu­ją­cych chorób gene­ty­cznych:

  • 6 tri­somii: 21 — zespół Dow­na., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chro­mo­so­mu;
  • 84 mikrodelecji/ mikrodu­p­likacji – choć mikrod­elec­je uważa się za rzad­kie, to w rzeczy­wis­toś­ci praw­dopodobieńst­wo ich wys­tąpi­enia u dziec­ka kobi­ety poniżej 40. roku życia jest nawet więk­sze niż zespołu Dow­na;
  • 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­somów płci — zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY.

Test NIFTY pro – jedyny z bezpłatnym ubezpieczeniem!

Każ­da kobi­eta, która pomi­mo praw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro, urodzi dziecko dotknięte którąś z badanych chorób (wynik fałszy­wie negaty­wny), otrzy­ma odszkodowanie w wysokoś­ci 210 000 zł*. Z kolei jeśli wynik bada­nia zasugeru­je konieczność wyko­na­nia amniop­unkcji, kobi­eta może ubie­gać się o zwrot kosztów jej przeprowadzenia. Uzys­ka wów­czas do 2 600 zł*.

Więcej infor­ma­cji

Ogólnopolska infolinia testu NIFTY pro — bezpłatne konsultacje

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 800 007 771- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie.

Test NIFTY pro – na czym polega metoda?

Test NIFTY Pro , podob­nie jak wiele innych testów typu NIPT (non-inva­sive pre­na­tal test­ing) pole­ga na anal­izie krążącego we krwi mat­ki wol­nego poza­komórkowego DNA pło­du, czyli cffD­NA (cell-free fetal DNA). Mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka przeni­ka do matczynego krwio­biegu przez łożysko. Badanie wykonu­je się prze­ważnie między 10. a 24. tygod­niem ciąży. Wyma­ga pobra­nia od ciężarnej ok. 10 ml krwi odłok­ciowej. Prób­ka pobier­ana jest w taki sam sposób jak do zwykłej mor­fologii, stąd jed­nak różnicą, że na pobranie nie trze­ba przy­chodz­ić na czc­zo. Moż­na więc powiedzieć, że jest jeszcze bardziej kom­for­towe. W dodatku nie wiąże się z ryzykiem powikłań, w tym m.in. poronienia, którego tak bard­zo boją się przyszłe mamy.

Wyi­zolowane z krwi mat­ki DNA dziec­ka pod­dawane jest następ­nie Sek­wencjonowa­niu nowej gen­er­acji oraz zaawan­sowanej anal­izie bioin­for­maty­cznej.

czat nifty pro

Test NIFTY pro – którym kobietom szczególnie zalecany?

Badanie NIFTY pro może wykon­ać każ­da kobi­eta troszczą­ca się o zdrowie swo­jego dziec­ka bez wzglę­du na wskaza­nia medy­czne. Ist­nieje jed­nak pew­na gru­pa ciężarnych, którym w szczegól­noś­ci zale­ca się real­iza­cję tego tes­tu. Do grupy tej zal­icza­ją się kobi­ety:

  • w wieku powyżej 35 lat;
  • u których stwierd­zono niepraw­idłowe wyni­ki badań kon­trol­nych (np. USG czy badań bio­chemicznych);
  • które mają prze­ci­wwskaza­nia do real­iza­cji diag­nos­ty­cznych badań pre­na­tal­nych (np. łożysko przo­du­jące czy zakaże­nie HIV);
  • u których w rodzinie wys­tępu­ją wady gene­ty­czne (również w poprzed­nich ciążach);
  • poczęły dziecko dzię­ki metodzie in vit­ro.

Ile kosztuje test NIFTY pro?

Całkow­ity koszt real­iza­cji tes­tu NIFTY pro wynosi ok. 2 300 – 2 400 zł. Badanie moż­na jed­nak spła­cać w rat­ach. Test NIFTY pro nie podle­ga refun­dacji. Czas jego wyko­na­nia to 10 dni roboczych.

*w zależnoś­ci od kur­su walu­towego 

Artykuł pow­stał we współpra­cy z ser­wisem: Badanienifty.pl, www.badanienifty.pl 

Wpis spon­sorowany 

 

Test NIFTY pro – nowa, rozsz­er­zona wer­s­ja NIFTY już w Polsce!
5 (100%) 5 vote[s]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.