Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Test NIFTY pro – nowa, rozszerzona wersja NIFTY już w Polsce!

test nifty pro, test nifty pro cena, badania nifty, badanie nifty

Od 2018 roku w Polsce dostęp­na jest już nowa, rozsz­er­zona wer­s­ja prze­siewowego tes­tu pre­na­tal­nego NIFTY – test NIFTY pro. Badanie to, oprócz stan­dar­d­owych wad wrod­zonych uwzględ­ni­anych w tego rodza­ju tes­tach, takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Patau, wykry­wa również 84 mikrodelecje/ mikroduplikacje. 

Tym sposobem sta­je się najsz­er­szym testem NIFTY i jedynym prze­siewowym badaniem pre­na­tal­nym z ubez­piecze­niem wyniku. Dowiedz się na czym pole­ga badanie i jaka jest cena tes­tu NIFTY pro.

test nifty pro

Spis treś­ci:

 1. Test NIFTY pro — skuteczność potwierd­zona badaniami 
 2. Jakie choro­by wykry­wa test NIFTY pro?
 3. Test NIFTY pro — jedyny z pełnym ubezpieczeniem
 4. Test NIFTY pro — na czym pole­ga meto­da badania?
 5. Badanie NIFTY pro — którym kobi­etom szczegól­nie zalecany?
 6. Prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu NIFTY pro
 7. Ile kosz­tu­je test NIFTY pro? Cena tes­tu NIFTY pro
 8. Czym różni się test NIFTY pro od innych badań NIPT (opar­tych na anal­izie wol­nego DNA płodowego)
 9. Test NIFTY pro a inne bada­nia pre­na­talne — porównanie
 10. Częste pyta­nia o test NIFTY pro
Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 800 007 771- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie.

Test NIFTY pro – skuteczność potwierdzona badaniami

dlaczego warto wybrać test NIFTY pro

✔Bez­pieczny dla dziec­ka ✔Pewność i spokój ✔Szy­b­ki wynik

Badanie NIFTY zostało sprawd­zony na najwięk­szej licz­bie ciąż. Do tej pory na świecie wyko­nano już pon­ad 9 000 000 testów NIFTY, co dowodzi, że jest to badanie skuteczne i pewne. Jego wiary­god­ność potwierd­zono również w bard­zo sze­rokim bada­niu wal­i­da­cyjnym. Obe­j­mowało ono 146 958 ciąż. 

Ponieważ w tes­tach NIPT obliczanie ryzy­ka odby­wa się na zasadzie statysty­cznej (w dużym uproszcze­niu), to ważne jest, aby wykony­wać ten test NIPT, który ma najsz­er­szą wal­i­dację w postaci bard­zo dużej grupy przetestowanych przypadków.

Jakie choroby wykrywa test NIFTY pro?

Test NIFTY pro bada dziecko na obec­ność następu­ją­cych chorób genetycznych:

 • 6 tri­somii: 21 — zespół Dow­na., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chromosomu;
 • 84 mikrodelecji/ mikrodu­p­likacji – choć mikrod­elec­je uważa się za rzad­kie, to w rzeczy­wis­toś­ci praw­dopodobieńst­wo ich wys­tąpi­enia u dziec­ka kobi­ety poniżej 40. roku życia jest nawet więk­sze niż zespołu Downa;
 • 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­somów płci — zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY.

Przeczy­taj więcej w ser­wisie genetyczne.pl: o chorobach badanych w NIFTY pro:

Test NIFTY pro – jedyny z pełnym ubezpieczeniem!

bgiTest NIFTY pro wykony­wany w BGI to jedyne niein­wazyjne badanie pre­na­talne z pełnym ubez­piecze­niem wyniku. Każ­da kobi­eta, która pomi­mo praw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro, urodzi dziecko dotknięte którąś z badanych chorób (wynik fałszy­wie negaty­wny), otrzy­ma odszkodowanie w wysokoś­ci 210 000 zł* w ramach ubez­pieczenia tes­tu NIFTY pro. Z kolei jeśli wynik bada­nia zasugeru­je konieczność wyko­na­nia amniop­unkcji, kobi­eta może ubie­gać się o zwrot kosztów jej przeprowadzenia. Uzys­ka wów­czas do 2 600 zł*.

UWAGA. Na rynku są dostęp­ne bada­nia pre­na­talne nazy­wane „zastępst­wem” tes­tu NIFTY PRO lub określane jako to samo badanie wys­tępu­jące pod inną nazwą. Dopy­taj o ory­gi­nal­ny test NIFTY PRO wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI.

 • Tylko test NIFTY PRO posi­a­da pełne ubez­piecze­nie wyniku. Żaden inny test NIFTY ani inny niein­wazyjny test pre­na­tal­ny nie posi­a­da takiego ubezpieczenia.
 • Tylko test NIFTY PRO ma najsz­er­szy zakres badanych chorób (aż 94) i jest to najsz­er­szy zakres wśród testów NIFTY.

Test NIFTY pro – na czym polega metoda?

Test NIFTY Pro pole­ga na anal­izie krążącego we krwi mat­ki wol­nego poza­komórkowego DNA pło­du, czyli cffD­NA (cell-free fetal DNA). Mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka przeni­ka do matczynego krwio­biegu przez łożysko. Badanie wykonu­je się prze­ważnie między 10. a 24. tygod­niem ciąży. Wyma­ga pobra­nia od ciężarnej ok. 10 ml krwi odłok­ciowej. Prób­ka pobier­ana jest w taki sam sposób jak do zwykłej mor­fologii, stąd jed­nak różnicą, że na pobranie nie trze­ba przy­chodz­ić na czc­zo. Moż­na więc powiedzieć, że jest jeszcze bardziej kom­for­towe. W dodatku nie wiąże się z ryzykiem powikłań, w tym m.in. poronienia, którego tak bard­zo boją się przyszłe mamy.

Wyi­zolowane z krwi mat­ki DNA dziec­ka pod­dawane jest następ­nie Sek­wencjonowa­niu nowej gen­er­acji oraz zaawan­sowanej anal­izie bioin­for­maty­cznej. Wynik tes­tu NIFTY pro dostęp­ny jest do 10 dni roboczych (częs­to szybciej).

Badanie NIFTY pro – którym kobietom szczególnie zalecany?

Badanie NIFTY pro może wykon­ać każ­da kobi­eta troszczą­ca się o zdrowie swo­jego dziec­ka bez wzglę­du na wskaza­nia medy­czne. Ist­nieje jed­nak pew­na gru­pa ciężarnych, którym w szczegól­noś­ci zale­ca się real­iza­cję tego tes­tu. Do grupy tej zal­icza­ją się kobiety:

 • w wieku powyżej 35 lat;
 • u których stwierd­zono niepraw­idłowe wyni­ki badań kon­trol­nych (np. USG czy badań biochemicznych);
 • które mają prze­ci­wwskaza­nia do real­iza­cji diag­nos­ty­cznych badań pre­na­tal­nych (np. łożysko przo­du­jące czy zakaże­nie HIV);
 • u których w rodzinie wys­tępu­ją wady gene­ty­czne (również w poprzed­nich ciążach);
 • poczęły dziecko dzię­ki metodzie in vitro.

Przeciwwskazania do wykonania testu NIFTY pro

Do prze­ci­wwskazań do wyko­na­nia tes­tu NIFTY pro należy ciąża tro­jacza i określone niepraw­idłowoś­ci kar­i­o­ty­pu mat­ki. Test NIFTY pro moż­na wykon­ać w ciąży bliź­ni­aczej — wynik jest wów­czas podawany dla całej ciąży.

Cena testu NIFTY pro. Ile kosztuje badanie?

Cena tes­tu NIFTY pro wynosi 2397 zł. Badanie moż­na jed­nak spła­cać w rat­ach. Test NIFTY pro nie podle­ga refun­dacji NFZ i nie moż­na go zro­bić w Polsce bezpłat­nie. W cenie tes­tu NIFTY pro jest zawarte:

 • Ubez­piecze­nie wyniku (wynik fałszy­wie negaty­wny oraz refun­dac­ja badań pre­na­tal­nych diag­nos­ty­cznych wyko­nanych w przy­pad­ku otrzy­ma­nia niepraw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro)
 • Anal­iza w kierunku 94 chorób i wydanie wyniku ory­gi­nal­nego tes­tu NIFTY pro
 • Pobranie prób­ki w domu lub w placówce
 • Bezpłatne ponowne pobranie próbki
reklama nifty pro

REKLAMA

Sprawdź też, gdzie zro­bić test NIFTY pro — auto­ry­zowane placów­ki w wybranych lokalizacjach:

Test NIFTY pro a inne badania NIPT. Jaka jest przewaga testu NIFTY nad innymi testami NIPT?

dr Katarzy­na Mikoła­jczyk, spec­jal­ista ginekologii i położnict­wa: Przede wszys­tkim test NIFTY to pier­wszy test NIPT, który został wprowad­zony na rynek badań NIPT kil­ka lat temu. Do dzisi­aj wyko­nano test NIFTY w przy­pad­ku pon­ad 9 000 000 kobi­et na całym świecie i jest to test sprawd­zony na najwięk­szej licz­bie przy­pad­ków.

Ponieważ obliczanie ryzy­ka odby­wa się, w dużym uproszcze­niu, na zasadzie statysty­cznej, to ważne jest, aby wykony­wać ten test NIPT, który ma najsz­er­szą wal­i­dację w postaci bard­zo dużej grupy przetestowanych przypadków.

Dodatkową przewagą tes­tu NIFTY nad tes­ta­mi konkuren­cyjny­mi jest jego najsz­er­szy zakres. Wykry­wa pod­sta­wowe aber­rac­je chro­mo­so­ma­lne, a więc zespoły tri­somii 21, 18, 13, 9, 16, 22, ale także 85 ane­u­ploidii, mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji innych chro­mo­somów. Tak sze­rok­iego pan­elu wykry­w­czego nie ma żaden konkuren­cyjny test.

Ponieważ ceny wszys­t­kich testów są porówny­walne, to warto zde­cy­dować się na ten, który zapew­nia najsz­er­szy pan­el badanych niepraw­idłowoś­ci. Dodatkowo test NIFTY to jedyny test dostęp­ny z ubez­piecze­niem. W przy­pad­ku wykrycia wady, ubez­pieczy­ciel pokry­wa wydat­ki na diag­nos­tykę pre­na­tal­ną. Pomi­mo bard­zo wysok­iej czułoś­ci tes­tu, wynoszącej pon­ad 99,9% wykry­wal­noś­ci badanych wad, w przy­pad­ku wyniku fałszy­wie negaty­wnego (około 1/10.000 badanych przy­pad­ków) ubez­pieczy­ciel wypła­ca duże odszkodowanie.” Źródło: https://badaniaprenatalne.pl/dlaczego-mamy-decyduja-sie-na-badanie-nifty/

Test NIFTY pro a inne badania prenatalne

Test NIFTY pro a inne badania prenatalne

Częste pytania o test NIFTY pro

Ile czeka się na wynik badania NIFTY pro?

Wynik bada­nia NIFTY pro dostęp­ny jest do 10 dni roboczych od dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Jest to maksy­mal­ny czas oczeki­wa­nia, częs­to wynik jest dostęp­ny szy­b­ciej. Trans­port próbek do lab­o­ra­to­ri­um jest szy­b­ki i trwa 1–2 dni robocze.

Czy test NIFTY pro jest refundowany przez NFZ i można go zrobić bezpłatnie?

Test NIFTY pro, podob­nie jak inne bada­nia pre­na­talne wol­nego płodowego DNA, nie jest refun­dowany przez NFZ. Moż­na go wykon­ać pry­wat­nie i dostęp­ne są płat­noś­ci w ratach.

Gdzie zrobić test NIFTY pro?

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać w pon­ad 200 placówkach w całej Polsce oraz w domu (pobranie krwi w cza­sie wiz­y­ty domowej pielęgniarki).

Kiedy wykonać test NIFTY pro?

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać już po 10 tygod­niu ciąży. Zobacz też: Wskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu NIFTY pro

Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 800 007 771- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie.


*w zależnoś­ci od kur­su walutowego 

Artykuł pow­stał we współpra­cy z ser­wisem: Badanienifty.pl

Aktu­al­iza­c­ja: 16 lutego 2022 r.

 

5/5 — (5 votes) 
5/5 - (5 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

mail