Test NIFTY® pro Katowice ➡Gdzie zrobić badanie? Cena testu Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY Katowice — gdzie wykonać badanie?

Test-Nifty-katowice-gdzie-zrobic-cena

Test NIFTY pro w Katow­icach jest dostęp­ny w auto­ry­zowanych placówkach i w domu (pobranie prób­ki w cza­sie wiz­y­ty domowej pielęg­niar­ki). Sprawdź, gdzie zro­bić test NIFTY pro w Katow­icach oraz jak umówić badanie w Katow­icach i w okolicy.

NIFTY pro dzię­ki wysok­iej czułoś­ci może pomóc odzyskać spokój o zdrowie dziec­ka, a także uniknąć niepotrzeb­nej amniop­unkcji. Jest zale­cany gdy test PAPP‑a i USG wskażą na pod­wyżs­zone ryzyko tri­somii, w ciąży po 35 roku życia oraz gdy Mama ma wąt­pli­woś­ci o zdrowie dziecka.

NIFTY jest najczęś­ciej wybier­any przez Mamy i do tej pory został wyko­nany pon­ad 9 000 000 razy na całym świecie! O jego wiary­god­noś­ci świad­czy też sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na. Obec­nie jest dostęp­ny w najsz­er­szej wer­sji (94 choro­by) z ubez­piecze­niem – NIFTY pro.

Spis treś­ci:

 1. Test NIFTY pro Katow­ice — auto­ry­zowane punk­ty pobrań
 2. Test NIFTY pro Katow­ice — wiz­y­ty domowe
 3. Jak się przy­go­tować do bada­nia NIFTY pro?
 4. Test NIFTY pro Katow­ice — cena badania
 5. Dlaczego warto wykon­ać test NIFTY pro?

Test NIFTY pro Katowice — autoryzowane punkty pobrań

 • ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice – głów­na siedz­i­ba testDNA
 • ul. Wios­ny Ludów 24, Katow­ice
 • ul. Witosa 21 Katow­ice
 • ul. Radock­iego 282, Katow­ice

Rejes­trac­ja 7 dni w tygod­niu. Dostęp­ne są szy­bkie ter­miny badań również w dniu umówienia

Test Nifty-pro-w-testdna-Laboratorium
Auto­ry­zowany punk­ty pobrań NIFTY pro w Katow­icach obsługu­je też inne lokaliza­c­je: Katow­ice, Sos­nowiec, Mysłow­ice, Jaworzno, Będzin, Dąbrowa Gór­nicza i inne.

Test NIFTY pro Katowice — wizyty domowe

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać również w domu. Wystar­czy umówić wiz­ytę domową, wów­czas per­son­el medy­czny przy­jeżdża do domu pobrać krew do bada­nia. Wiz­y­ty domowe orga­ni­zowane są w Katow­icach i w okol­i­cy. Zadz­woń i zapy­taj o pobranie prób­ki w domu: tel. 665 761 161.

Jak się przygotować do badania NIFTY pro?

Test NIFTY pro nie wyma­ga przy­go­towań. Moż­na zjeść wcześniej posiłek i nie trze­ba być na czc­zo. Zale­cane jest wcześniejsze spoży­wanie płynów, aby zad­bać o nawod­nie­nie orga­niz­mu (dzię­ki temu krew jest bardziej rozrzed­zona i przy­go­towana do badania).

Test NIFTY Katowice, test nifty pro katowice

Test NIFTY pro Katowice — cena badania

Cena tes­tu NIFTY pro w Katow­icach to 2397 zł i zawiera:

 • Pobranie prób­ki do bada­nia w placów­ce lub w domu pacjentki.
 • Ubez­piecze­nie: Zwrot kosztów przeprowad­zonych badań diag­nos­ty­cznych (w tym m. in. amniop­unkc­ja, FISH, anal­iza mikro­macierzy chro­mo­somów) do kwoty 2600 zł* po uzyska­niu niepraw­idłowego wyniku NIFTY pro. Ubez­piecze­nie doty­czy też wyniku fałszy­wie negaty­wnego (odszkodowanie do 210 000 zł*, taki wynik zdarza się bard­zo rzad­ko i we wszys­t­kich bada­ni­ach tego typu, jed­nak tylko w NIFTY rodz­ice mogą uzyskać wysok­ie odszkodowanie).
 • Kon­sul­tację z lekarzem gene­tykiem w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego (niepraw­idłowego)
 • Wydanie wyniku online – wynik dostęp­ny jest w pan­elu online w 10 dni roboczych od momen­tu dotar­cia próbek do laboratorium.
 • Ponowne pobranie prób­ki jeśli będzie wyma­gana (są to rzad­kie sytuacje).
 • Wynik dostęp­ny wygod­nie online w bez­piecznym Pan­elu Pacjenta.

Jest możli­wość płat­noś­ci w rat­ach oraz sko­rzys­ta­nia z płat­noś­ci odroc­zonych. Zadz­woń i zapy­taj o raty: tel. 665 761 161.

Dlaczego warto wykonać test NIFTY pro?

nifty-pro-korzysci

 

Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 665 761 161- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.


Wpis pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl

 

mail