Przeskocz do treści
coloalert

Test NIPT – cena, zakres, najważniejsze informacje o badaniach wolnego płodowego DNA

Testy NIPT to nowoczesne pre­na­talne bada­nia DNA, które są niein­wazyjne i jed­nocześnie charak­teryzu­ją się wysoką czułoś­cią. Badanie, dzię­ki które­mu moż­na się dowiedzieć więcej o zdrow­iu dziec­ka, moż­na wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. Ile kosz­tu­je test NIPT? Cena badań jest podob­na, jed­nak różnią się one zakre­sem badanych chorób oraz ubez­piecze­niem wyniku. Warto zwró­cić na to uwagę, jeśli zde­cy­dowal­iśmy się na wyko­nanie tes­tu NIPT!

test nipt cena

Test NIPT – cena, zakres, najważniejsze informacje:

1. Na czym pole­ga­ją testy NIPT? Czym jest wolne płodowe DNA?
2. Test NIPT – cena – ile kosz­tu­ją bada­nia z grupy NIPT?
3. NIFTY pro to test NIPT, który bada najwięcej chorób
4. Test NIPT – cena NIFTY pro zaw­iera ubezpieczenie
5. Jakie są wskaza­nia, by wykon­ać test NIPT NIFTY pro?
6. Gdzie moż­na wykon­ać test NIPT – NIFTY pro?

Test NIPT – co to jest za badanie? Czym jest wolne płodowe DNA?

NIPT (test jest tak nazy­wany skró­towo, peł­na nazwa to Non Inva­sive Pre­na­tal Test­ing) to pre­na­talne badanie gene­ty­czne, które wyko­rzys­tu­je innowa­cyjną metodę anal­izy wol­nego płodowego DNA (w skró­cie: cffD­NA). Co konkret­nie bada NIPT test? Co to jest cffD­NA? Jest to mate­ri­ał gene­ty­czny nien­ar­o­d­zonego jeszcze dziec­ka, który, dzię­ki temu, że potrafi przenikać przez łożysko do krwio­biegu ciężarnej, krąży w krwi jego mamy.

NIPT test – co wykrywają badania z tej grupy?

test nipt - wolne płodowe dna

Nowoczesne testy NIPT pole­ga­ją na pobra­niu od ciężarnej kobi­ety prób­ki krwi, wyi­zolowa­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego jej dziec­ka, a następ­nie prze­bada­niu go pod kątem najczęst­szych chorób gene­ty­cznych i wad wrod­zonych. Takie testy są całkowicie bez­pieczne dla zdrowia malucha oraz jego mamy, ponieważ są one nieinwazyjne.

Testy NIPT są wyko­rzysty­wane między inny­mi do tego, by wykryć u nien­ar­o­d­zonego jeszcze dziec­ka zespół Dow­na, zespół Edward­sa i zespół Patao oraz innych chorób. To testy prze­siewowe, więc z ich pomocą moż­na osza­cow­ać ryzyko wys­tąpi­enia danej niepraw­idłowoś­ci. Jeśli test NIPT wykaże obec­ność choro­by, aby potwierdz­ić jego wynik, wykonu­je się inwazyjne bada­nia rozstrzy­ga­jące (diag­nos­ty­czne). Jeśli wynik tes­tu NIPT jest praw­idłowy (negaty­wny), oznacza to, że u dziec­ka nie wykry­to niepraw­idłowoś­ci. Ponieważ testy te mają bard­zo wysoką czułość, praw­idłowy wynik może poz­wolić uniknąć badań inwazyjnych (np. amniopunkcji).

Rodz­ice, którzy otrzy­mali niepraw­idłowe wyni­ki pod­sta­wowych badań pre­na­tal­nych (takich jak np. test PAPP‑a), częs­to zas­tanaw­ia­ją się, czy wykon­ać dla potwierdzenia badanie inwazyjne. W takiej sytu­acji warto wykon­ać badanie gene­ty­czne NIPT. Czułość tych testów jest bowiem tak wyso­ka (powyżej 99% — to o wiele więcej niż w przy­pad­ku bio­chemicznych testów pre­na­tal­nych takich jak test PAPP‑a), że częs­to pozwala­ją one uniknąć badań inwazyjnych, ponieważ okazu­je się, że nie zosta­ją wykryte nieprawidłowości.

Co jeszcze wykry­wa­ją bada­nia NIPT? Test pozwala również na określe­nie płci dziec­ka. Jest to możli­we dzię­ki wykryciu braku lub obec­noś­ci chro­mo­so­mu Y, który odpowia­da za płeć męską.

Test NIPT – cena – ile kosztują badania z grupy NIPT?

Cena tes­tu NIPT na pol­skim rynku wynosi około 2400 – 2500 zło­tych. Bada­nia te są pry­watne i nie są refun­dowane przez Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia. Częs­to moż­na jed­nak zapłacić za nie w rat­ach. Test NIPT o najsz­er­szym zakre­sie, czyli NIFTY pro kosz­tu­je dokład­nie 2397 złotych.

Wybier­a­jąc testy NIPT, warto zwró­cić uwagę na ten aspekt, różnią się one bowiem między inny­mi zakre­sem badanych chorób i ubezpieczeniem.

NIFTY pro to test NIPT, który bada najwięcej chorób

NIFTY pro rozszerzona wersja NIFTY

Badanie NIFTY jest pier­wszym badaniem NIPT, które pojaw­iło się w Polsce. Obec­nie jest dostęp­na już jego nowa, rozsz­er­zona wer­s­ja, czyli NIFTY pro. To test, który wyróż­nia się na tle innych badań NIPT, ponieważ bada u dziec­ka aż 94 różnych nieprawidłowości.

Test NIFTY pro bada dziecko w kierunku:

 • 6 tri­somii (w tym tri­so­mia 21., tri­so­mia 18., tri­so­mia 13., a także tri­somie: 9., 16. i 22. chromosomu),
 • 84 mikrod­elec­je / mikrodu­p­likac­je (w tym między inny­mi zespół Cri-Du-Chat, zespół Jacob­se­na czy zespół Wolfa-Hirshhorna),
 • 4 anom­alie w obrę­bie chro­mo­somów płci (zespół XYY, zespół XXX, zespół Kline­fer­t­era, zespół Turnera).

Test NIPT – cena NIFTY pro zawiera ubezpieczenie wyniku

Cena NIFTY pro, poza wyko­naniem anal­izy gene­ty­cznej, zaw­iera także ubez­piecze­nie wyniku, które jest dobrowolne. Ubez­piecze­nie tes­tu NIFTY pro obe­j­mu­je trzy różne sytuacje:

 • rekom­pen­sa­ta finan­sowa w wysokoś­ci do 210 000,00 zło­tych* — gdy rodz­ice otrzy­ma­ją fałszy­wie negaty­wny wynik bada­nia i maluch urodzi się chory,
 • odszkodowanie w wysokoś­ci do 11 000,00 zło­tych* — gdy rodz­ice otrzy­ma­ją fałszy­wie negaty­wny wynik bada­nia i zde­cy­du­ją się na ter­mi­nację ciąży,
 • zwrot kosztów wyko­na­nia badań inwazyjnych (np. amniop­unkcji lub kor­do­cen­tezy), w kwocie do 2600,00 zło­tych* — gdy test NIFTY pro da niepraw­idłowy wynik i będzie konieczne wyko­nanie badań rozstrzygających.

Cena obe­j­mu­je też:

 • bezpłat­ną kon­sul­tację wyniku z lekarzem gene­tykiem — na kon­sul­tację z lekarzem mogą liczyć rodz­ice, którzy otrzy­mali niepraw­idłowy wynik tes­tu NIPT NIFTY pro. Dzię­ki temu mogą oni właś­ci­wie zin­ter­pre­tować wyni­ki bada­nia i dowiedzieć się, co robić dalej, by ura­tować zdrowie dziecka.
 • Pobranie prób­ki do bada­nia w placów­ce medy­cznej lub w domu w całej Polsce.

Jakie są wskazania, by wykonać test NIPT NIFTY pro?

Test NIPT NIFTY pro jest dedykowany wszys­tkim przyszłym mamom, które chcą zyskać pewność, że ich dziecko rozwi­ja się prawidłowo.

Szczególne wskaza­nia do wyko­na­nia tes­tu NIPT NIFTY pro to:

 • niepraw­idłowe wyni­ki pod­sta­wowych badań pre­na­tal­nych (np. tes­tu PAPPa),
 • obec­ność chorób gene­ty­cznych w rodzinie lub w poprzed­nich ciążach,
 • zaawan­sowany wiek ciężarnej (powyżej 35 lat).

Gdzie można wykonać test NIPT – NIFTY pro?

Test NIPT NIFTY pro moż­na wykon­ać na tere­nie całego kra­ju, w ramach wiz­y­ty w przy­chod­ni lub wiz­y­ty domowej (w cenie bada­nia, bez dodatkowych opłat).

nifty pro

* w zależnoś­ci od kur­su walut


Artykuł pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl

Autor: Alic­ja Hudzik  | Zdję­cie: pixabay.com

5/5 — (2 głosów / głosy) 
mail