10 tydzień ciąży - jakie badania wykonać? Kalendarz ciąży Przeskocz do treści
coloalert

10. tydzień ciąży. Jakie badania wykonać?

10. tydzień ciąży to dobry moment na pier­wszą wiz­ytę kon­trol­ną u lekarza ginekolo­ga. Dziecko zaczy­na wtedy inten­sy­wnie się rozwi­jać, nasi­la­ją się także typowe dla ciąży objawy. Jakie bada­nia wykon­ać w tym cza­sie? Podpowiadamy.

Spis treś­ci:

 1. 10. tydzień ciąży – objawy
 2. 10. tydzień ciąży – jakie bada­nia zale­ca PTG?
 3. 10. tydzień ciąży – niedłu­go czeka­ją Cię bada­nia prenatalne
 4. 10. tydzień ciąży – testy NIPT o wysok­iej czułoś­ci sprawdzą dokład­nie zdrowie dziecka

10 tydzień ciąży

10. tydzień ciąży – objawy

10. tydzień ciąży to moment, w którym kończy się okres zar­o­d­kowy i zaczy­na życie płodowe. W związku z inten­sy­wnym roz­wo­jem dziec­ka w orga­nizmie ciężarnej także zachodzi wiele zmi­an. Brzuch przyszłej mamy wyraźnie się pow­ięk­sza i zaokrągla, pier­si sta­ją się nabrzmi­ałe, na ciele uwidacz­ni­a­ją się także żyły.

Typowe dla 10. tygod­nia ciąży objawy to także:

 • gwał­towne zmi­any nas­tro­ju, płac­zli­wość i podenerwowanie;
 • nad­mier­na senność;
 • par­cie na mocz;
 • poranne nud­noś­ci i wymioty;
 • tkli­wość piersi;
 • trud­noś­ci ze skupieniem;
 • zmi­any w obrę­bie dziąseł (rozpul­chnie­nie, krwawienia).

10. tydzień ciąży – jakie badania zaleca PTG?

Jeśli kobi­eta będą­ca w 10. tygod­niu ciąży nie wiedzi­ała wcześniej, że jest w ciąży, powin­na udać się do lekarza ginekolo­ga na pier­wszą wiz­ytę kon­trol­ną. Spec­jal­ista przeprowadzi stan­dar­d­owe badanie gineko­log­iczne, a także zapoz­na parę z har­mono­gramem dal­szych zale­canych badań.

PTG, czyli Pol­skie Towarzyst­wo Gineko­log­iczne zale­ca, by u kobi­ety będącej w 10. tygod­niu ciąży wykonać:

 • badanie ogólne moczu;
 • badanie grupy krwi i Rh;
 • badanie poziomu glukozy we krwi;
 • bada­nia w kierunku chorób przenos­zonych drogą płciową – VDRL (kiła), HIV, HCV;
 • badanie stom­a­to­log­iczne.

Pod­sta­wowe bada­nia wykony­wane w ciąży to także cytolo­gia i morfologia.

10. tydzień ciąży – niedługo czekają Cię badania prenatalne

Poza pod­sta­wowy­mi bada­ni­a­mi dla kobi­et w ciąży lekarz powinien poin­for­mować także o możli­woś­ci wyko­na­nia badań pre­na­tal­nych. Niein­wazyjne testy pre­na­talne (prze­siewowe bada­nia pre­na­talne) są całkowicie bez­pieczne dla zdrowia mat­ki i dziec­ka, ich celem jest osza­cow­anie ryzy­ka wys­tąpi­enia u malucha różnych wad wrod­zonych i chorób genetycznych.

Po 10 tygod­niu ciąży ciężar­na może wykonać:

W sytu­acji, gdy badanie da rezul­tat niejed­noz­naczny lub niepraw­idłowy, wskazane są dal­sze, inwazyjne bada­nia oraz bada­nia wol­nego płodowego DNA.

10. tydzień ciąży – testy NIPT o wysokiej czułości sprawdzą dokładnie zdrowie dziecka

Testy NIPT, takie jak np. test NIFTY pro to zupełnie bez­pieczne i niein­wazyjne bada­nia DNA. Ich czułość wynosi powyżej 99% dla tri­somii 21.  i moż­na je wykon­ać już od skońc­zonego 10. tygod­nia ciąży, by jeszcze przed urodze­niem zbadać dokład­nie zdrowie dziecka.

test nifty pro dlaczego wartoTest NIFTY został zatwierd­zony w najwięk­szym na świecie bada­niu, które obe­j­mowało 146 958 ciąż. Na całym świecie przeprowad­zono go już u 6 000 000 kobiet.

Jakie choro­by wykry­wa­ją nowoczesne testy NIFTY? Najnowsze spośród nich, badanie NIFTY pro iden­ty­fiku­je 94 różne choro­by gene­ty­czne, w tym:

 • 84 mikrod­elec­je / mikrodu­p­likac­je — np. zespół DiGeorge’a oraz zespoły Angel­mana/Pradera-Williego;
 • 6 tri­somii: 21. — zespół Dow­na, 18. — zespół Edward­sa, 13. — zespół Patau, a także tri­somie 9., 16. i 22. chromosomu;
 • 4 niepraw­idłowoś­ci licz­by chro­mo­somów płci — tri­so­mia chro­mo­so­mu X (zespół XXX), zespół Jacob­sa (XYY), zespół Turn­era (X), zespół Kline­fel­tera (XXY).

Dowiedz się więcej: Test NIFTY pro jest już dostęp­ny w Polsce!


Autor: genetyczne.pl  | Zdję­cie: pixabay.com

Pub­likac­ja: 5 sty­cz­nia 2021 r.

Oceń
mail