Przeskocz do treści
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Test NIFTY Warszawa

test nifty warszawa, test nifty pro warszawaTest NIFTY pro w Warsza­w­ie jest dostęp­ny w auto­ry­zowanych placówkach. Sprawdź, gdzie zro­bić test NIFTY pro w Warsza­w­ie oraz jak umówić wiz­ytę domową w Warsza­w­ie i w okol­i­cy.

Spis treś­ci:

 1. Test NIFTY pro Warsza­wa — auto­ry­zowany punkt pobrań
 2. Test NIFTY pro Warsza­wa — wiz­y­ty domowe
 3. Jak się przy­go­tować do bada­nia NIFTY pro?
 4. Test NIFTY pro Warsza­wa — cena bada­nia
 5. Dlaczego warto wykon­ać test NIFTY pro?

Autoryzowane punkty NIFTY pro Warszawa

Pozostałe auto­ry­zowane punk­ty pobrań do tes­tu NIFTY pro w Warsza­w­ie:

 • Adres: ul. Sien­na 86, 00–815 Warsza­wa
 • Adres: ul. Cyber­ne­ty­ki 7, 00–815 Warsza­wa

Test NIFTY pro Warszawa — wizyty domowe

Test NIFTY pro moż­na wykon­ać również w domu. Wystar­czy umówić wiz­ytę domową, wów­czas per­son­el medy­czny przy­jeżdża do domu pobrać krew do bada­nia. Wiz­y­ty domowe orga­ni­zowane są w Warsza­w­ie i w okol­i­cy.

Jak przygotować się do badania NIFTY pro?

Test NIFTY pro nie wyma­ga przy­go­towań. Moż­na zjeść wcześniej posiłek i nie trze­ba być na czc­zo. Zale­cane jest wcześniejsze spoży­wanie płynów, aby zad­bać o nawod­nie­nie orga­niz­mu (dzię­ki temu krew jest bardziej rozrzed­zona i przy­go­towana do bada­nia).

Test NIFTY pro Warszawa — cena badania

test nifty cena

Dlaczego warto wykonać test NIFTY pro?

Pewność i spokój

 • Czułość tes­tu NIFTY pro wynosi pon­ad 99%.
 • Pon­ad 5 000 000 badań NIFTY na całym świecie i sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na.
 • <0,1% wyników fałszy­wie dodat­nich.
 • Jedyne niein­wazyjne badanie pre­na­talne z ubezpieczeniem wyniku.
 • Sze­ro­ki zakres – łącznie wykry­wa aż 94 choro­by, w tym tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 18. (zespół Edward­sa), tri­somię 13. (zespół Patau) oraz zespół DiGorge’a, zespoły Angel­mana/Pradera-Williego, zespół Wol­fa-Hirschhor­na i wiele innych chorób
 • Pozy­ty­wne opinie Mam.

Szybki wynik

 • Szy­b­ki wynik do 10 dni roboczych (jest to maksy­mal­ny czas, częs­to wynik jest dostęp­ny szy­b­ciej).
 • Gotowy wynik jest od razu udostęp­ni­any on-line, bez koniecznoś­ci odbioru w placów­ce.
 • Badanie dostęp­ne już od 10 tygod­nia ciąży.
 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet na następ­ny dzień.
 • Jest dostęp­ny w całej Polsce w placówkach medy­cznych i w domu – pobranie prób­ki jest w cenie bada­nia.

 Bezpieczeństwo

 • Bez­pieczne badanie niein­wazyjne z krwi, które ma czułość porówny­wal­ną do amniop­unkcji (pon­ad 99%). Brak ryzy­ka poronienia.
 • Praw­idłowy wynik może poz­wolić uniknąć badań inwazyjnych takich jak amniop­unkc­ja.
 • Wspar­cie kon­sul­tan­tów – bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu.
 • W przy­pad­ku niepraw­idłowego wyniku tes­tu NIFTY pro kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem jest w cenie bada­nia. 

Wpis pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.