Przeskocz do treŇõci
coloalert

Kiedy powinno sińô odroczyńá szczepienie

Wielu rodz¬≠ic√≥w zada¬≠je sobie pytanie, czy zaszczepińá dziecko. Czńôs¬≠to decy¬≠du¬≠jńÖ sińô ona odrocze¬≠nie szczepieŇĄ, poniewaŇľ czńôs¬≠to sŇāyszńÖ, Ňľe szczepi¬≠on¬≠ki nie sńÖ do koŇĄ¬≠ca bez¬≠pieczne. Infor¬≠ma¬≠c¬≠je tego typu wypŇāy¬≠wa¬≠jńÖ najczńôŇõ¬≠ciej od os√≥b, kt√≥re nie majńÖ nic wsp√≥l¬≠nego z medy¬≠cynńÖ i bada¬≠ni¬≠a¬≠mi naukowy¬≠mi. Oczy¬≠wiŇõ¬≠cie ist¬≠niejńÖ przy¬≠pad¬≠ki, w kt√≥rych naleŇľy odroczyńá szczepi¬≠e¬≠nie, ale nie oznacza to, Ňľe szczepi¬≠on¬≠ki sńÖ niebez¬≠pieczne. Zobacz, kiedy naleŇľy sińôodroczenie szczepienia zas¬≠tanow¬≠ińá nad odrocze¬≠niem szczepi¬≠enia oraz jakie bada¬≠nia wykon¬≠ańá przed szczepi¬≠e¬≠niem

 1. Geny a wskazanie do odroczenia szczepieŇĄ
 2. Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci a odrocze¬≠nie szczepieŇĄ
 3. Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne a odrocze¬≠nie szczepieŇĄ
 4. Odrocze¬≠nie szczepieŇĄ- bada¬≠nia przed pod¬≠jńô¬≠ciem decyzji

Geny a wskazanie do odroczenia szczepieŇĄ

Wiele rodza¬≠j√≥w chor√≥b wrod¬≠zonych wyma¬≠ga odroczenia szczepieŇĄ. Za ten typ chor√≥b odpowiada¬≠jńÖ mutac¬≠je w genach. Czńôs¬≠to objaw√≥w chor√≥b wrod¬≠zonych nie widańá od razu po urodze¬≠niu dziec¬≠ka- maluch wyda¬≠je sińô byńá zdrowy. Nic nie wskazu¬≠je czńôs¬≠to na chorobńô, poniewaŇľ dziecko ma budowńô ciaŇāa, kt√≥ra mieŇõ¬≠ci sińô w normie i rozwi¬≠ja sińô w praw¬≠idŇāowy spos√≥b. Nieste¬≠ty nie oznacza to, Ňľe dziecko jest zdrowe, poniewaŇľ choro¬≠by wrod¬≠zone majńÖ bard¬≠zo pod¬≠stńôp¬≠ny prze¬≠bieg. Czńôs¬≠to objaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô dopiero po kilku dni¬≠ach, miesińÖ¬≠cach, a nawet lat¬≠ach. JeŇõli sińô objaw¬≠ińÖ, to bard¬≠zo czńôs¬≠to robińÖ to w spos√≥b maŇāo charak¬≠terysty¬≠czny, przez co sńÖ trud¬≠niejsze do zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠nia i czńôs¬≠to mylone z inny¬≠mi schorzeni¬≠a¬≠mi. Na poczńÖtek choro¬≠by gene¬≠ty¬≠cznej mogńÖ wskazy¬≠wańá nawet tak bŇāa¬≠he objawy, jak np. biegun¬≠ka, b√≥l brzusz¬≠ka, prob¬≠le¬≠my sk√≥rne czy gry¬≠masze¬≠nie przy jedze¬≠niu. Dlat¬≠ego tak waŇľne sńÖ bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziecka.

Pierwotne niedobory odpornoŇõci a odroczenie szczepieŇĄ

Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci (PNO) to gru¬≠pa chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, kt√≥ra jest brana pod uwagńô w kwal¬≠i¬≠fikacji do szczepieŇĄ pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych. Gru¬≠pa ta liczy okoŇāo 300 r√≥Ňľnch schorzeŇĄ, kt√≥re mogńÖ dawańá r√≥Ňľne objawy i r√≥Ňľnie sińô nasi¬≠lańá. Do tej grupy chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych naleŇľńÖ np. SCID, zesp√≥Ňā Wiskot¬≠ta i Aldricha, zesp√≥Ňā lim¬≠fo¬≠pro¬≠lif¬≠er¬≠a¬≠cyjny czy rodzin¬≠ny zesp√≥Ňā prze¬≠b¬≠ie¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy z lim¬≠fo¬≠his¬≠ti¬≠o¬≠cy¬≠tozńÖ hemofago¬≠cy¬≠tarnńÖ. Choro¬≠by te powodu¬≠jńÖ niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w dzi¬≠aŇāa¬≠niu ukŇāadu odpornoŇõ¬≠ciowego, czego kon¬≠sek¬≠wencjńÖ sńÖ czńôste przez¬≠ińô¬≠bi¬≠enia u dziec¬≠ka, kt√≥re wraz z wiekiem sńÖ prze¬≠chod¬≠zone coraz gorzej. Pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci mogńÖ objaw¬≠ińá sińô w r√≥Ňľnych momen¬≠tach Ňľycia- pier¬≠wszych dni¬≠ach, miesińÖ¬≠cach, lat¬≠ach, a nawet w Ňľyciu dorosŇāym. Pier¬≠wsze objawy tej choro¬≠by to:odroczenie szczepienia

 • czńôste, nawraca¬≠jńÖce infekc¬≠je r√≥Ňľnych narzńÖd√≥w np. zatok, pŇāuc, uszu
 • niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w dzi¬≠aŇāa¬≠niu ukŇāadu pokarmowego
 • prob¬≠le¬≠my sk√≥rne- alergie, wysypki
 • choro¬≠by autoim¬≠mu¬≠niza¬≠cyjne np. choro¬≠ba Hashimo¬≠to czy reuma¬≠toidalne zapale¬≠nie staw√≥w

Borykanie sińô z chorobńÖ z grupy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci jest prze¬≠ci¬≠wskazaniem do stosowanie niek¬≠t√≥rych Ňľywych szczepi¬≠onek. Pac¬≠jent z PNO przyjńÖńá nie moŇľe szczepi¬≠on¬≠ki prze¬≠ci¬≠wko gruŇļl¬≠i¬≠cy (BCG), odrze, Ňõwince, r√≥Ňľy¬≠czce (szczepi¬≠onka MMR) oraz prze¬≠ci¬≠wko ospie wietrznej. Prze¬≠ci¬≠wskaza¬≠nia te sńÖ potwierd¬≠zone przez Nar¬≠o¬≠dowy Insty¬≠tut Zdrowia Pub¬≠licznego. W przeszŇāoŇõ¬≠ci u pac¬≠jen¬≠t√≥w z chorobńÖ z grupy PNO po poda¬≠niu jed¬≠nej z tych szczepi¬≠onek obser¬≠wowano zakaŇľe¬≠nie wirusem, kt√≥ry byŇā zawarty w szczepi¬≠once. U dzieci, kt√≥re boryka¬≠jńÖ sińô z pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci lub pode¬≠jrze¬≠wa sińô u nich jed¬≠nńÖ z tych chor√≥b, naleŇľy zas¬≠tosowańá szczepi¬≠e¬≠nie preparatem inaktywowanym.

Choroby metaboliczne a odroczenie szczepieŇĄ

Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne to dru¬≠ga gru¬≠pa chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych, kt√≥rńÖ bierze sińô pod uwagńô przy kwal¬≠i¬≠fikacji dziec¬≠ka do szczepi¬≠enia. Oso¬≠by boryka¬≠jńÖce sińô z jed¬≠nńÖ z chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych, majńÖ stwierd¬≠zone niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w dzi¬≠aŇāa¬≠niu metab¬≠o¬≠liz¬≠mu- nie posi¬≠ada¬≠jńÖ wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wie funkcjonu¬≠jńÖ¬≠cych enzym√≥w, co uniemoŇľli¬≠wia praw¬≠idŇāowe przetwarzanie pro¬≠duk¬≠t√≥w ŇľywnoŇõ¬≠ciowych. Pro¬≠duk¬≠ty, kt√≥re nie zostanńÖ wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wie przetwor¬≠zone, czńôs¬≠to odkŇāada¬≠jńÖ sińô wszczepionka MMR tkankach lub narzńÖ¬≠dach, co wpŇāy¬≠wa na nie bard¬≠zo negaty¬≠wnie (cza¬≠sem nawet uniemoŇľli¬≠wia ich dzi¬≠aŇāanie). MogńÖ one uszkodz¬≠ińá nawet m√≥zg i ukŇāad ner¬≠wowy. Jest to gru¬≠pa okoŇāo 1000 chor√≥b. Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne to np. feny¬≠loke¬≠tonuria czy homo¬≠cystynuria. W przy¬≠pad¬≠ku tej grupy chor√≥b objawy r√≥wnieŇľ mogńÖ pojaw¬≠ińá sińô w prak¬≠ty¬≠cznie kaŇľdym momen¬≠cie Ňľycia. Pod¬≠stawńÖ leczenia chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych nie jest far¬≠makolo¬≠gia, ale odpowied¬≠nio dobrana dieta elim¬≠i¬≠na¬≠cyj¬≠na lub suple¬≠men¬≠ta¬≠cyj¬≠na (zaleŇľy to od rodza¬≠ju choro¬≠by, na kt√≥rńÖ cier¬≠pi dziecko).

U pac¬≠jen¬≠ta cier¬≠pińÖcego na schorze¬≠nie meta¬≠bol¬≠iczne moŇľe dojŇõńá do stanu dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej, czyli bard¬≠zo nagŇāego nagro¬≠madzenia sińô sub¬≠stancji, kt√≥ra szkodzi pac¬≠jen¬≠towi. Kon¬≠sek¬≠wencjńÖ tego mogńÖ byńá drgaw¬≠ki, zapad¬≠nińô¬≠cie w ŇõpińÖczkńô, a nawet Ňõmierńá. Stan dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej zagraŇľa praw¬≠idŇāowe¬≠mu roz¬≠wo¬≠jowi dziec¬≠ka. Szczepi¬≠e¬≠nie moŇľe byńá czyn¬≠nikiem, kt√≥ry wywoŇāa ten stan, wińôc lekarz prowadzńÖ¬≠cy powinien je odroczyńá do momen¬≠tu osińÖg¬≠nińô¬≠cia stanu wyr√≥w¬≠na¬≠nia meta¬≠bol¬≠icznego przez dziecko. Jed¬≠nak wtedy dziecko musi byńá do niego odpowied¬≠nio przy¬≠go¬≠towane i obser¬≠wowane po szczepionce. 

Odroczenie szczepieŇĄ- badania przed podjńôciem decyzji

JeŇõli maŇāy pac¬≠jent bory¬≠ka sińô z chorobńÖ wrod¬≠zonńÖ, to musi byńá szczeg√≥Ňāowo kwal¬≠i¬≠fikowany do szczepieŇĄ . Wyma¬≠ga on r√≥wnieŇľ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ. JeŇõli nie mamy pewnoŇõ¬≠ci, czy nasze dziecko bory¬≠ka sińô z chorobńÖ wrod¬≠zonńÖ, to warto przed szczepi¬≠eni¬≠a¬≠mi przeprowadz¬≠ińá bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne. PokaŇľńÖ one, czy dziecko ma w genach mutac¬≠je, kt√≥re byŇāy¬≠by prze¬≠ci¬≠wskazaniem do przeprowadza¬≠nia konkret¬≠nych szczepieŇĄ. W wynikach zna¬≠jdziemy r√≥wnieŇľ infor¬≠ma¬≠c¬≠je o tym, czy w przyszŇāoŇõ¬≠ci u dziec¬≠ka moŇľe rozwinńÖńá sińô jakieŇõ schorze¬≠nie, wińôc bńôdziemy mogli zapo¬≠biec jego rozwojowi. odroczenie szczepienia

Jed¬≠nym z badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych jest WES pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠ka. Jest to jed¬≠no z najbardziej nowoczes¬≠nych i pre¬≠cyzyjnych badaŇĄ. Sprawdza ono, jakie sńÖ szanse roz¬≠wo¬≠ju wielu chor√≥b. Niek¬≠t√≥re z nich to:

 • Mukowis¬≠cy¬≠doza, kt√≥ra wys¬≠tńôpu¬≠je u jed¬≠nego na 2500 dzieci. Powodu¬≠je ona powaŇľne niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w dzi¬≠aŇāa¬≠niu ukŇāadu odd¬≠e¬≠chowego i pokarmowego.
 • Zesp√≥Ňā Ret¬≠ta, kt√≥ry pojaw¬≠ia sińô u jed¬≠nego na 10 000 dzieci. Dziecko boryka¬≠jńÖce sińô z nim rozwi¬≠ja sińô niepraw¬≠idŇāowo i ma objawy zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyzmu
 • Zesp√≥Ňā Ehler¬≠sa- Danhlosa- czńôs¬≠toŇõńá jego wys¬≠tńôpowa¬≠nia to 1 na 2500 urodzeŇĄ. Kon¬≠sek¬≠wencjńÖ choro¬≠by sńÖ prob¬≠le¬≠my kar¬≠di¬≠o¬≠log¬≠iczne, roz¬≠cińÖgli¬≠woŇõńá sk√≥ry oraz niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci w pro¬≠dukcji kolagenu
 • Choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne- wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ u jed¬≠nego na 1000 dzieci. 
 • Wrod¬≠zone niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci- bory¬≠ka sińô z nimi jed¬≠no na 1200 dzieci. 

Badanie WES pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠ka anal¬≠izu¬≠je najbardziej ryzykowne mutac¬≠je w genach, kt√≥re wedŇāug bazy danych Clin¬≠Var sńÖ pato¬≠geniczne (choro¬≠bot¬≠w√≥r¬≠cze). kiedy nie szczepińá dzieckaTest sprawdzi zmi¬≠any w genach w DNA jńÖdrowym, DNA mito¬≠chon¬≠dri¬≠al¬≠nym (mtD¬≠NA) oraz obec¬≠noŇõńá polimor¬≠fizm√≥w w genie MTHFR. Pr√≥b¬≠ka do bada¬≠nia moŇľe zostańá pobrana z krwi lub z wymazu z policz¬≠ka. Wymaz z policz¬≠ka moŇľe¬≠my pobrańá nawet sami w domu za pomocńÖ spec¬≠jal¬≠nego zestawu pobran¬≠iowego. W przy¬≠pad¬≠ku wyboru pr√≥b¬≠ki z krwi musimy udańá sińô do przy¬≠chod¬≠ni lub sko¬≠rzys¬≠tańá z usŇāug pielńôg¬≠niar¬≠ki mobil¬≠nej. Wyni¬≠ki bada¬≠nia moŇľe¬≠my skon¬≠sul¬≠towańá z lekarzem gene¬≠tykiem. JeŇõli badanie WES pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠ka wykry¬≠je kt√≥rńÖkol¬≠wiek z chor√≥b na wczes¬≠nym etapie, to poz¬≠woli to na szy¬≠bkie wdroŇľe¬≠nie skutecznego leczenia. Da to dziecku szan¬≠sńô na dobrńÖ jakoŇõńá Ňľycia.

JeŇõli badanie gene¬≠ty¬≠czne wykry¬≠je chorobńô wrod¬≠zonńÖ, to lekarz zasugeru¬≠je odrocze¬≠nie szczepi¬≠enia dziec¬≠ka, a w niek¬≠t√≥rych przy¬≠pad¬≠kach caŇākow¬≠itńÖ rezy¬≠gnacjńô. Bńôdzie to bard¬≠zo pomoc¬≠ne w pod¬≠jńô¬≠ciu praw¬≠idŇāowej decyzji.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz r√≥wnieŇľ:

Jakie bada­nia przed szczepieniem?

Badanie FRAX

Badanie WES ‚ÄĒ cena

Padacz­ka u dzieci

Bada­nia na autyzm

2.2/5 ‚ÄĒ (4 gŇāos√≥w / gŇāosy) 
mail