Mózg - poznaj najbardziej tajemniczy organ ludzkiego ciała Przeskocz do treści
coloalert

Mózg — najważniejsze fakty, które musisz o nim wiedzieć

Mózg to najbardziej fas­cynu­ją­cy narząd ludz­ki. Jest to nasze cen­trum dowodzenia. Mózg pełni wiele ważnych funkcji, dlat­ego jego budowa jest dość skom­p­likowana. Narząd ten skry­wa przed nami wiele sekretów. Poniżej przed­staw­iamy najważniejsze fak­ty na tem­at mózgu, aby przes­tał on być dla nas tak tajem­niczy. Sprawdź więc, z czego skła­da się mózg i jak może­my go trenować!mózg

Spis treś­ci:

1. Jak wyglą­da mózg?
2. Jak uczy się mózg?
3. Jak trenować mózg?

Jak wygląda mózg?

Mózg to narząd, który waży około 1300 g. Jest on zbu­dowany z neu­ronów, których zna­j­du­je się w nim aż 100 mil­iardów. Kon­sys­tenc­ja mózgu nieco przy­pom­i­na galaretkę, ponieważ w pon­ad 90% skła­da się on z wody.

Anato­mia mózgu jest dość skom­p­likowana. Skła­da się na nią wiele mniejszych i więk­szych struk­tur móz­gowych. Zna­j­du­ją się one w jego dwóch głównych częś­ci­ach — półkuli lewej i prawej. Są one pokryte korą móz­gową zbu­dowaną z isto­ty szarej. To właśnie ona odpowia­da za reagowanie na bodźce. Zwyk­le jej czas reakcji to 100–200 ms. Jest on nieco dłuższy w przy­pad­ku mózgu autysty­cznego. Wynosi on wtedy około 310 ms.

Mózg dzieli się także na płaty. Wyróż­nia się:
● Płat czołowy
● Płat ciemieniowy
● Płat skroniowy
● Płat potyliczny
● Płat brzeżny

Ostat­ni podzi­ał móz­gowia dzieli je na następu­jące części:
● Międzymóz­gowie — w jego skład wchodzi wzgórze, pod­wzgórze, szyszyn­ka oraz część ner­wowa przysad­ki móz­gowej. To właśnie struk­tu­ry międzymóz­gowia kon­trolu­ją tem­per­aturę ciała czy reg­u­lu­ją rytm dobowy człowieka.
● Pień mózgu — skła­da się na niego śród­móz­gowie, most i rdzeń przedłużony. To właśnie w pniu mózgu zna­j­du­ją się ośrod­ki, które kon­trolu­ją odd­y­chanie oraz reg­u­lu­ją ciśnie­nie tęt­nicze krwi.
● Móżdżek — ta struk­tu­ra zaj­mu­je się kon­trolowaniem czyn­noś­ci ruchowych, napię­cia mięśniowego oraz równowagi.
● Układ lim­biczny – do jego ele­men­tów zal­icza się ciało migdałowate, ciała suteczkowate, hipokamp, wzgórze i ciało modzelowate. Jego zadaniem głównie jest kon­trolowanie pro­cesów emocjon­al­nych, motywa­cyjnych i pamię­ciowych. W niek­tórych mod­elach mózgu może­my nie znaleźć układu lim­bicznego. Jest on wtedy zwyk­le zal­iczany do międzymózgowia.
W zobra­zowa­niu anatomii mózgu pomóc nam może sztuczny mózg. Może­my kupić go w sklepach medycznych.

Jak uczy się mózg?

Neu­ro­plas­ty­czność mózgu to zjawisko, które poma­ga nam się uczyć. Co to takiego? Nasz mózg może się zmieni­ać, gdy czegoś doświad­cza­my. W trak­cie uczenia się pow­sta­ją sieci neu­ronalne, które wzmac­ni­a­ją się, gdy coś pow­tarza­my lub przeży­wamy kole­jny raz. W tym cza­sie mogą pow­stawać także nowe połączenia nerwowe.

Plas­ty­czność mózgu to zjawisko, które ma miejsce nieza­leżnie od naszej świado­moś­ci. Oznacza to, że nasz mózg uczy się nieza­leżnie od tego, czy tego chce­my. Każde nasze doświad­cze­nie może sprzy­jać pow­sta­niu nowych połączeń neu­ronal­nych w mózgu.

Jak trenować mózg?

Każdy z nas może w łatwy sposób trenować i uspraw­ni­ać swój mózg. Oto kil­ka prostych sposobów:
● Gry uspraw­ni­a­jące mózg np. sudoku, krzyżów­ki czy wykreślanki
● Nau­ka języków obcych
● Częste czytanie
● Zmieni­aj częs­to trasę, którą pokonu­jesz jadąc do pracy
● Umyj zęby lewą ręką, jeśli jesteś prawnoręczny lub odwrotnie
● Zmieni­aj swo­je codzi­enne rytu­ały np. zjedz śni­adanie przed poran­nym prysznicem
● Weź prysznic z zamknię­ty­mi oczami
● Dbaj o kon­tak­ty towarzyskie
● Wyloguj swój mózg — zad­baj o odpoczynek od urządzeń elektronicznych
● Zad­baj o Twój dru­gi mózg, czyli jeli­ta. Możesz to zro­bić przez odpowied­nią dietę

Oceń
mail