Przeskocz do treści
badanie wes complex

Napięcie mięśniowe u dzieci – po czym poznać, że jest ono nieprawidłowe?

Zaburzenia napię­cia mięśniowego u dziec­ka, zarówno zbyt niskie napię­cie mięśniowe u dziec­ka, jak i prze­ci­wnie – wzmożone napię­cie, mogą się wiązać z zagroże­niem dla zdrowia. Po czym poz­nać obniżone napię­cie mięśniowe u rocznego dziec­ka? Czym charak­teryzu­je się wzmożone napię­cie mięśniowe u rocznego dziec­ka? Jak pomóc malu­chowi? Niniejszy artykuł niesie odpowiedzi na te pytania.napięcie mięśniowe niemowlę

 1. Po czym poz­nać wzmożone napię­cie mięśniowe u rocznego dziecka?
 2. Po czym poz­nać obniżone napię­cie mięśniowe u rocznego dziecka?
 3. Zaburzenia napię­cia mięśniowego u dziec­ka – jakie są ich przyczyny?
 4. Napię­cie mięśniowe u dzieci – jeśli jest niepraw­idłowe, może mieć nieko­rzyst­ny wpływ na rozwój malucha
 5. Pod­wyżs­zone napię­cie mięśniowe u dzieci, niskie napię­cie mięśniowe u dziec­ka – aby poz­nać przy­czynę zaburzeń, warto wykon­ać odpowied­nie bada­nia genetyczne
 6. Zaburzenia napię­cia mięśniowego – jak przy­go­tować malucha do bada­nia DNA?
 7. Słabe napię­cie mięśniowe u dzieci, wzmożone napię­cie mięśniowe u dzieci – co zro­bić, gdy zaburzenia wynika­ją z choro­by metabolicznej?
 8. Napię­cie mięśniowe u rocznego dziec­ka – jakie mogą być inne przy­czyny gene­ty­czne zaburzeń związanych z napię­ciem mięśniowym?

💚 Po czym poznać wzmożone napięcie mięśniowe u rocznego dziecka?

Wzmożone napię­cie mięśniowe u rocznego dziec­ka może się objaw­iać poprzez [1]:

 • bard­zo moc­ne zaciskanie rączek w piąstki;
 • dzi­wne pręże­nie i nap­inanie całego ciała;
 • niepokój i częsty płacz;
 • niety­powe odg­i­nanie głowy w tył;
 • układanie ciała w ksz­tałt litery C;
 • trud­noś­ci w karmieniu.

💚 Po czym poznać obniżone napięcie mięśniowe u rocznego dziecka?

Obniżone napię­cie mięśniowe u rocznego dziec­ka może się objaw­iać poprzez:napięcie mięśniowe niemowlę

 • częste ule­wanie się;
 • dzi­wne pręże­nie i nap­inanie całego ciała;
 • niepokój i częsty płacz;
 • prob­le­my ze zmi­aną pozy­cji ciała i równowagą – np. trud­noś­ci w siada­niu i wstawaniu;
 • prob­le­my ze snem;
 • wiotkość mięśni.

💚 Zaburzenia napięcia mięśniowego u dziecka – jakie są ich przyczyny?

Słabe napię­cie mięśniowe u dzieci oraz pod­wyżs­zone napię­cie mięśniowe u dzieci może wynikać z dzi­ała­nia różnych czyn­ników, zarówno około­porodowych, jak i środowiskowych oraz gene­ty­cznych. Znane przy­czyny zaburzeń napię­cia mięśniowego u dziec­ka to:

 • kom­p­likac­je pod­czas ciąży, np. powikła­nia po prze­bytej przez ciężarną infekcji;
 • nieko­rzystne zmi­any w genach i choro­by gene­ty­czne;
 • niepraw­idłowe nawy­ki pielę­gna­cyjne, np. błędy w nosze­niu dziecka.

💚 Napięcie mięśniowe u dzieci – jeśli jest nieprawidłowe, może mieć niekorzystny wpływ na rozwój malucha

Nieza­leżnie od tego, czy rodz­ice zaob­ser­wowali niepraw­idłowe napię­cie mięśniowe u rocznego dziec­ka, czy maluch jest młod­szy, każ­da taka sytu­ac­ja wyma­ga kon­sul­tacji ze spec­jal­istą. Zaburzenia napię­cia mięśniowego u dziec­ka mogą bowiem, jeśli są nielec­zone, przy­czynić się do poważnego upośledzenia ogól­nego roz­wo­ju. Gdy lekarz szy­bko odkry­je przy­czynę prob­le­mu, uda mu się jeszcze skierować rozwój dziec­ka na właś­ci­we tory.

💚 Podwyższone napięcie mięśniowe u dzieci, niskie napięcie mięśniowe u dziecka – aby poznać przyczynę zaburzeń, warto wykonać odpowiednie badania genetyczne

Jed­ną z przy­czyn niepraw­idłowego napię­cia mięśniowego u dzieci są czyn­ni­ki gene­ty­czne. Do wys­tąpi­enia wzmożonego napię­cia mięśniowego u rocznego dziec­ka lub obniżonego napię­cia mięśniowego u rocznego dziec­ka mogą doprowadzić:

Nieste­ty wymienione choro­by gene­ty­czne nie dają objawów od razu – częs­to zdarza się, że ich objawy ujaw­ni­a­ją się dopiero w późnym wieku, gdy już jest za późno na lecze­nie. Na szczęś­cie jed­nak na rynku są dostęp­ne bada­nia DNA, dzię­ki którym moż­na dokład­nie przeanal­i­zować geny, ziden­ty­fikować źródło prob­lemów i nie­jako wyprzedz­ić objawy choro­by genetycznej.

💚 Zaburzenia napięcia mięśniowego – jak przygotować malucha do badania DNA?

Gdy rodz­ice zaob­ser­wowali zaburzenia napię­cia mięśniowego u dziec­ka, warto wykon­ać u malucha badanie DNA w kierunku pode­jrze­wanej choro­by. Tego typu bada­nia nie wyma­ga­ją spec­jal­nych przy­go­towań, mogą one zostać wyko­nane na pod­staw­ie prób­ki krwi lub wymazu z policz­ka dziec­ka. Jakie badanie wybrać? To zależy od rodza­ju pode­jrze­wanej nieprawidłowości.

💚 Słabe napięcie mięśniowe u dzieci, wzmożone napięcie mięśniowe u dzieci – co zrobić, gdy zaburzenia wynikają z choroby metabolicznej?

Niskie napię­cie mięśniowe u dziec­ka, a także i pod­wyżs­zone napię­cie mięśniowe, może wynikać z zapisanej w genach choro­by meta­bol­icznej. W napiecie miesniowe u niemowlakawyniku takiego zaburzenia orga­nizm nie potrafi przek­sz­tał­cać skład­ników otrzymy­wanych wraz z poży­wie­niem. Jakie są tego kon­sek­wenc­je? W niek­tórych przy­pad­kach orga­nizm będzie cier­pi­ał na niedobo­ry, mimo że odży­wia się nor­mal­nie, w innych, każ­do­ra­zowo po spoży­ciu pewnych pro­duk­tów będzie dochodz­ić do poważnych uszkodzeń na poziomie komórek i narządów. Co zro­bić, gdy rodz­ice pode­jrze­wa­ją, że niepraw­idłowe napię­cie mięśniowe u rocznego dziec­ka wyni­ka z choro­by meta­bol­icznej? Wtedy warto wykon­ać pan­ele NGS w kierunku chorób meta­bol­icznych lub najsz­er­szy z możli­wych do wyko­na­nia testów DNA – badanie WES.

💚 Napięcie mięśniowe u rocznego dziecka – jakie mogą być inne przyczyny genetyczne zaburzeń związanych z napięciem mięśniowym?

Poza wrod­zony­mi choroba­mi meta­bol­iczny­mi inne gene­ty­czne przy­czyny zaburzenia napię­cia mięśniowego u dziec­ka to mutac­je w konkret­nym genie (np. zespół FRAX), a także zmi­any sub­mikroskopowe na chro­mo­so­mach. Tego typu niepraw­idłowoś­ci moż­na wykryć w spec­jal­nych, dedykowanych tes­tach DNA: bada­niu FRAX oraz bada­niu mikromacierzy.napięcie mięśniowe u niemowlaka

Rodz­ice, którzy zaob­ser­wowali wzmożone lub słabe napię­cie mięśniowe u dzieci, mogą wykon­ać poje­dyncze badanie gene­ty­czne lub zde­cy­dować się na kom­plek­sowy test DNA, wspom­ni­any już wcześniej test WES. Badanie to anal­izu­je cały genom i jest w stanie wykryć wszys­tkie znane medy­cynie wrod­zone choro­by meta­bol­iczne, a także cały szereg innych gene­ty­cznych zaburzeń, nie obe­j­mu­je jed­nak zakre­sem anal­izy mikro­macierzy oraz FRAX. Na szczęś­cie w niek­tórych lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych takie badanie jest dostęp­ne w pakiecie z badaniem FRAX i anal­izą mikro­macierzy – dzię­ki temu moż­na zaoszczędz­ić więcej niż gdy­by takie bada­nia były wykony­wane osobno.

Diag­nos­ty­ka zaburzeń napię­cia mięśniowego u dziec­ka nie jest łat­wa, ale im szy­b­ciej uda się odkryć przy­czynę niepraw­idłowoś­ci, tym wcześniej będzie moż­na rozpoz­nać daną chorobę i wdrożyć odpowied­nie lecze­nie. Bada­nia gene­ty­czne takie jak test WES to nieoce­nione narzędzie w diag­nozie chorób gene­ty­cznych dzieci i osób dorosłych, moż­na je wykon­ać jeszcze przed wys­tąpi­e­niem pier­wszych objawów i tym samym – zaw­cza­su pomóc chore­mu. Warto je więc wykon­ać także pro­fi­lak­ty­cznie – u malucha, który wyda­je się pozornie zdrowy i osiągnął bard­zo dobre rezul­taty w bada­niu APGAR.

Przeczy­taj też:

Bada­nia na padaczkę

Autyzm u dzieci — przyczyny

Bada­nia na odporność

Jak bez­piecznie szczepić dziecko?

 

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Źródła:
 1. https://osteopatia-warszawa.pl/wzmozone-napiecie-miesniowe-u-niemowlat/
Oceń ten post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

mail