ūüĎČ Napińôcie mińôŇõniowe u dzieci - jakie badania wykonańá? Przeskocz do treŇõci
coloalert

Napińôcie mińôŇõniowe u dzieci ‚Äď po czym poznańá, Ňľe jest ono nieprawidŇāowe?

Zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dziec¬≠ka, zar√≥wno zbyt niskie napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dziec¬≠ka, jak i prze¬≠ci¬≠wnie ‚Äď wzmoŇľone napińô¬≠cie, mogńÖ sińô wińÖzańá z zagroŇľe¬≠niem dla zdrowia. Po czym poz¬≠nańá obniŇľone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u rocznego dziec¬≠ka? Czym charak¬≠teryzu¬≠je sińô wzmoŇľone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u rocznego dziec¬≠ka? Jak pom√≥c malu¬≠chowi? Niniejszy artykuŇā niesie odpowiedzi na te pytania.napińôcie mińôŇõniowe niemowlńô

 1. Po czym poz¬≠nańá wzmoŇľone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u rocznego dziecka?
 2. Po czym poz¬≠nańá obniŇľone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u rocznego dziecka?
 3. Zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dziec¬≠ka ‚Äď jakie sńÖ ich przyczyny?
 4. Napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dzieci ‚Äď jeŇõli jest niepraw¬≠idŇāowe, moŇľe mieńá nieko¬≠rzyst¬≠ny wpŇāyw na rozw√≥j malucha
 5. Pod¬≠wyŇľs¬≠zone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dzieci, niskie napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dziec¬≠ka ‚Äď aby poz¬≠nańá przy¬≠czynńô zaburzeŇĄ, warto wykon¬≠ańá odpowied¬≠nie bada¬≠nia genetyczne
 6. Zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego ‚Äď jak przy¬≠go¬≠towańá malucha do bada¬≠nia DNA?
 7. SŇāabe napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dzieci, wzmoŇľone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dzieci ‚Äď co zro¬≠bińá, gdy zaburzenia wynika¬≠jńÖ z choro¬≠by metabolicznej?
 8. Napińô¬≠cie mińôŇõniowe u rocznego dziec¬≠ka ‚Äď jakie mogńÖ byńá inne przy¬≠czyny gene¬≠ty¬≠czne zaburzeŇĄ zwińÖzanych z napińô¬≠ciem mińôŇõniowym?

ūüíö Po czym poznańá wzmoŇľone napińôcie mińôŇõniowe u rocznego dziecka?

WzmoŇľone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u rocznego dziec¬≠ka moŇľe sińô objaw¬≠iańá poprzez [1]:

 • bard¬≠zo moc¬≠ne zaciskanie rńÖczek w pińÖstki;
 • dzi¬≠wne prńôŇľe¬≠nie i nap¬≠inanie caŇāego ciaŇāa;
 • niepok√≥j i czńôsty pŇāacz;
 • niety¬≠powe odg¬≠i¬≠nanie gŇāowy w tyŇā;
 • ukŇāadanie ciaŇāa w ksz¬≠taŇāt litery C;
 • trud¬≠noŇõ¬≠ci w karmieniu.

ūüíö Po czym poznańá obniŇľone napińôcie mińôŇõniowe u rocznego dziecka?

ObniŇľone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u rocznego dziec¬≠ka moŇľe sińô objaw¬≠iańá poprzez:napińôcie mińôŇõniowe niemowlńô

 • czńôste ule¬≠wanie sińô;
 • dzi¬≠wne prńôŇľe¬≠nie i nap¬≠inanie caŇāego ciaŇāa;
 • niepok√≥j i czńôsty pŇāacz;
 • prob¬≠le¬≠my ze zmi¬≠anńÖ pozy¬≠cji ciaŇāa i r√≥wnowagńÖ ‚Äď np. trud¬≠noŇõ¬≠ci w siada¬≠niu i wstawaniu;
 • prob¬≠le¬≠my ze snem;
 • wiotkoŇõńá mińôŇõni.

ūüíö Zaburzenia napińôcia mińôŇõniowego u dziecka ‚Äď jakie sńÖ ich przyczyny?

SŇāabe napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dzieci oraz pod¬≠wyŇľs¬≠zone napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dzieci moŇľe wynikańá z dzi¬≠aŇāa¬≠nia r√≥Ňľnych czyn¬≠nik√≥w, zar√≥wno okoŇāo¬≠porodowych, jak i Ňõrodowiskowych oraz gene¬≠ty¬≠cznych. Znane przy¬≠czyny zaburzeŇĄ napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dziec¬≠ka to:

 • kom¬≠p¬≠likac¬≠je pod¬≠czas cińÖŇľy, np. powikŇāa¬≠nia po prze¬≠bytej przez cińôŇľarnńÖ infekcji;
 • nieko¬≠rzystne zmi¬≠any w genach i choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne;
 • niepraw¬≠idŇāowe nawy¬≠ki pielńô¬≠gna¬≠cyjne, np. bŇāńôdy w nosze¬≠niu dziecka.

ūüíö Napińôcie mińôŇõniowe u dzieci ‚Äď jeŇõli jest nieprawidŇāowe, moŇľe mieńá niekorzystny wpŇāyw na rozw√≥j malucha

Nieza¬≠leŇľnie od tego, czy rodz¬≠ice zaob¬≠ser¬≠wowali niepraw¬≠idŇāowe napińô¬≠cie mińôŇõniowe u rocznego dziec¬≠ka, czy maluch jest mŇāod¬≠szy, kaŇľ¬≠da taka sytu¬≠ac¬≠ja wyma¬≠ga kon¬≠sul¬≠tacji ze spec¬≠jal¬≠istńÖ. Zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dziec¬≠ka mogńÖ bowiem, jeŇõli sńÖ nielec¬≠zone, przy¬≠czynińá sińô do powaŇľnego upoŇõledzenia og√≥l¬≠nego roz¬≠wo¬≠ju. Gdy lekarz szy¬≠bko odkry¬≠je przy¬≠czynńô prob¬≠le¬≠mu, uda mu sińô jeszcze skierowańá rozw√≥j dziec¬≠ka na wŇāaŇõ¬≠ci¬≠we tory.

ūüíö PodwyŇľszone napińôcie mińôŇõniowe u dzieci, niskie napińôcie mińôŇõniowe u dziecka ‚Äď aby poznańá przyczynńô zaburzeŇĄ, warto wykonańá odpowiednie badania genetyczne

Jed¬≠nńÖ z przy¬≠czyn niepraw¬≠idŇāowego napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dzieci sńÖ czyn¬≠ni¬≠ki gene¬≠ty¬≠czne. Do wys¬≠tńÖpi¬≠enia wzmoŇľonego napińô¬≠cia mińôŇõniowego u rocznego dziec¬≠ka lub obniŇľonego napińô¬≠cia mińôŇõniowego u rocznego dziec¬≠ka mogńÖ doprowadzińá:

Nieste¬≠ty wymienione choro¬≠by gene¬≠ty¬≠czne nie dajńÖ objaw√≥w od razu ‚Äď czńôs¬≠to zdarza sińô, Ňľe ich objawy ujaw¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô dopiero w p√≥Ňļnym wieku, gdy juŇľ jest za p√≥Ňļno na lecze¬≠nie. Na szczńôŇõ¬≠cie jed¬≠nak na rynku sńÖ dostńôp¬≠ne bada¬≠nia DNA, dzińô¬≠ki kt√≥rym moŇľ¬≠na dokŇāad¬≠nie przeanal¬≠i¬≠zowańá geny, ziden¬≠ty¬≠fikowańá Ňļr√≥dŇāo prob¬≠lem√≥w i nie¬≠jako wyprzedz¬≠ińá objawy choro¬≠by genetycznej.

ūüíö Zaburzenia napińôcia mińôŇõniowego ‚Äď jak przygotowańá malucha do badania DNA?

Gdy rodz¬≠ice zaob¬≠ser¬≠wowali zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dziec¬≠ka, warto wykon¬≠ańá u malucha badanie DNA w kierunku pode¬≠jrze¬≠wanej choro¬≠by. Tego typu bada¬≠nia nie wyma¬≠ga¬≠jńÖ spec¬≠jal¬≠nych przy¬≠go¬≠towaŇĄ, mogńÖ one zostańá wyko¬≠nane na pod¬≠staw¬≠ie pr√≥b¬≠ki krwi lub wymazu z policz¬≠ka dziec¬≠ka. Jakie badanie wybrańá? To zaleŇľy od rodza¬≠ju pode¬≠jrze¬≠wanej nieprawidŇāowoŇõci.

ūüíö SŇāabe napińôcie mińôŇõniowe u dzieci, wzmoŇľone napińôcie mińôŇõniowe u dzieci ‚Äď co zrobińá, gdy zaburzenia wynikajńÖ z choroby metabolicznej?

Niskie napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dziec¬≠ka, a takŇľe i pod¬≠wyŇľs¬≠zone napińô¬≠cie mińôŇõniowe, moŇľe wynikańá z zapisanej w genach choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej. W napiecie miesniowe u niemowlakawyniku takiego zaburzenia orga¬≠nizm nie potrafi przek¬≠sz¬≠taŇā¬≠cańá skŇāad¬≠nik√≥w otrzymy¬≠wanych wraz z poŇľy¬≠wie¬≠niem. Jakie sńÖ tego kon¬≠sek¬≠wenc¬≠je? W niek¬≠t√≥rych przy¬≠pad¬≠kach orga¬≠nizm bńôdzie cier¬≠pi¬≠aŇā na niedobo¬≠ry, mimo Ňľe odŇľy¬≠wia sińô nor¬≠mal¬≠nie, w innych, kaŇľ¬≠do¬≠ra¬≠zowo po spoŇľy¬≠ciu pewnych pro¬≠duk¬≠t√≥w bńôdzie dochodz¬≠ińá do powaŇľnych uszkodzeŇĄ na poziomie kom√≥rek i narzńÖd√≥w. Co zro¬≠bińá, gdy rodz¬≠ice pode¬≠jrze¬≠wa¬≠jńÖ, Ňľe niepraw¬≠idŇāowe napińô¬≠cie mińôŇõniowe u rocznego dziec¬≠ka wyni¬≠ka z choro¬≠by meta¬≠bol¬≠icznej? Wtedy warto wykon¬≠ańá pan¬≠ele NGS w kierunku chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych lub najsz¬≠er¬≠szy z moŇľli¬≠wych do wyko¬≠na¬≠nia test√≥w DNA ‚Äď badanie WES.

ūüíö Napińôcie mińôŇõniowe u rocznego dziecka ‚Äď jakie mogńÖ byńá inne przyczyny genetyczne zaburzeŇĄ zwińÖzanych z napińôciem mińôŇõniowym?

Poza wrod¬≠zony¬≠mi choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi inne gene¬≠ty¬≠czne przy¬≠czyny zaburzenia napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dziec¬≠ka to mutac¬≠je w konkret¬≠nym genie (np. zesp√≥Ňā FRAX), a takŇľe zmi¬≠any sub¬≠mikroskopowe na chro¬≠mo¬≠so¬≠mach. Tego typu niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci moŇľ¬≠na wykryńá w spec¬≠jal¬≠nych, dedykowanych tes¬≠tach DNA: bada¬≠niu FRAX oraz bada¬≠niu mikromacierzy.napińôcie mińôŇõniowe u niemowlaka

Rodz¬≠ice, kt√≥rzy zaob¬≠ser¬≠wowali wzmoŇľone lub sŇāabe napińô¬≠cie mińôŇõniowe u dzieci, mogńÖ wykon¬≠ańá poje¬≠dyncze badanie gene¬≠ty¬≠czne lub zde¬≠cy¬≠dowańá sińô na kom¬≠plek¬≠sowy test DNA, wspom¬≠ni¬≠any juŇľ wczeŇõniej test WES. Badanie to anal¬≠izu¬≠je caŇāy genom i jest w stanie wykryńá wszys¬≠tkie znane medy¬≠cynie wrod¬≠zone choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne, a takŇľe caŇāy szereg innych gene¬≠ty¬≠cznych zaburzeŇĄ, nie obe¬≠j¬≠mu¬≠je jed¬≠nak zakre¬≠sem anal¬≠izy mikro¬≠macierzy oraz FRAX. Na szczńôŇõ¬≠cie w niek¬≠t√≥rych lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠ach gene¬≠ty¬≠cznych takie badanie jest dostńôp¬≠ne w pakiecie z badaniem FRAX i anal¬≠izńÖ mikro¬≠macierzy ‚Äď dzińô¬≠ki temu moŇľ¬≠na zaoszczńôdz¬≠ińá wińôcej niŇľ gdy¬≠by takie bada¬≠nia byŇāy wykony¬≠wane osobno.

Diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka zaburzeŇĄ napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dziec¬≠ka nie jest Ňāat¬≠wa, ale im szy¬≠b¬≠ciej uda sińô odkryńá przy¬≠czynńô niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci, tym wczeŇõniej bńôdzie moŇľ¬≠na rozpoz¬≠nańá danńÖ chorobńô i wdroŇľyńá odpowied¬≠nie lecze¬≠nie. Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne takie jak test WES to nieoce¬≠nione narzńôdzie w diag¬≠nozie chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych dzieci i os√≥b dorosŇāych, moŇľ¬≠na je wykon¬≠ańá jeszcze przed wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠niem pier¬≠wszych objaw√≥w i tym samym ‚Äď zaw¬≠cza¬≠su pom√≥c chore¬≠mu. Warto je wińôc wykon¬≠ańá takŇľe pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznie ‚Äď u malucha, kt√≥ry wyda¬≠je sińô pozornie zdrowy i osińÖgnńÖŇā bard¬≠zo dobre rezul¬≠taty w bada¬≠niu APGAR.

Przeczy¬≠taj teŇľ:

Bada¬≠nia na padaczkńô

Autyzm u dzieci ‚ÄĒ przyczyny

Bada¬≠nia na odpornoŇõńá

Jak bez¬≠piecznie szczepińá dziecko?

 

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

ŇĻr√≥dŇāa:
 1. https://osteopatia-warszawa.pl/wzmozone-napiecie-miesniowe-u-niemowlat/
OceŇĄ
mail