ūüíČ NOP po szczepieniach - kiedy moŇľe wystńÖpińá? SprawdŇļ! Przeskocz do treŇõci
coloalert

NOP szczepienia ‚ÄĒ co naleŇľy wiedzieńá?

Wielu rodz¬≠ic√≥w zda¬≠je sobie sprawńô z korzyŇõ¬≠ci, jakie wynika¬≠jńÖ ze stosowa¬≠nia u ich dziec¬≠ka pro¬≠fi¬≠lak¬≠ty¬≠cznych szczepieŇĄ ochron¬≠nych. Jed¬≠nak czńôŇõńá z nich obaw¬≠ia sińô NOP√≥w (niepoŇľńÖ¬≠danych odczyn√≥w poszczepi¬≠en¬≠nych). Mimo Ňľe nie wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ czńôs¬≠to, dla opiekun√≥w stanow¬≠ińÖ pow√≥d do niepoko¬≠ju. Zdarza¬≠jńÖ sińô jed¬≠nak przy¬≠pad¬≠ki, kiedy NOP po szczepi¬≠e¬≠niu sta¬≠je sińô fak¬≠tem.  Pod¬≠sta¬≠wowa wiedza o tym, jakie szczepi¬≠on¬≠ki nie powin¬≠ny byńá podawane przy chorobach wrod¬≠zonych i w jaki spos√≥b przy¬≠go¬≠towańá dziecko do szczepi¬≠enia pozwala na uniknińô¬≠cie wys¬≠tńÖpi¬≠enia NOP. W poniŇľszym artykule zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô najwaŇľniejsze infor¬≠ma¬≠c¬≠je o ich objawach, zwińÖzku z pier¬≠wot¬≠ny¬≠mi niedob¬≠o¬≠ra¬≠mi odpornoŇõ¬≠ci i choroba¬≠mi meta¬≠bol¬≠iczny¬≠mi, gene¬≠ty¬≠cznych bada¬≠ni¬≠ach przed szczepi¬≠e¬≠niem.nop po szczepieniach

  1. NOP po szczepi¬≠eni¬≠ach ‚ÄĒ jakie sńÖ objawy?
  2. NOP po szczepi¬≠e¬≠niu ‚ÄĒ indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠ny kalen¬≠darz szczepieŇĄ przy chorobach wrodzonych
  3. NOP szczepi¬≠enia a pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõci
  4. NOP po szczepi­eni­ach przy chorobach metabolicznych
  5. Badanie przed szczepi¬≠e¬≠niem ‚ÄĒ co dajńÖ bada¬≠nia genetyczne? 

ūüíČ NOP po szczepieniach ‚ÄĒ jakie sńÖ objawy?

Zde¬≠cy¬≠dowana wińôk¬≠szoŇõńá dzieci szczepi¬≠enia prze¬≠chodzi w Ňāagod¬≠ny spos√≥b, nie odczuwa¬≠jńÖc powaŇľniejszych dolegli¬≠woŇõ¬≠ci. Zdarza sińô jed¬≠nak, Ňľe czńôŇõńá maŇāych pac¬≠jen¬≠t√≥w jest bardziej naraŇľona na wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠nie NOP po szczepi¬≠e¬≠niu. Objawy mogńÖ byńá bard¬≠zo r√≥Ňľnorodne i prze¬≠b¬≠ie¬≠gańá w delikat¬≠nej lub bardziej nasilonej formie. Do najczńôst¬≠szych z nich zal¬≠icza¬≠my: odczyn w miejs¬≠cu wstrzyknińô¬≠cia (zacz¬≠er¬≠wie¬≠nie¬≠nie, obrzńôk, przemi¬≠ja¬≠jńÖ¬≠cy b√≥l), lek¬≠ka wysyp¬≠ka, gorńÖcz¬≠ka. Jest to nat¬≠u¬≠ral¬≠ny skutek reakcji ukŇāadu odpornoŇõ¬≠ciowego na zawarte w szczepi¬≠once bak¬≠terie i wirusy. Reakc¬≠ja ta daje syg¬≠naŇā o rozpoczńô¬≠ciu pro¬≠ce¬≠su wyt¬≠warza¬≠nia prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā ochron¬≠nych i kom√≥rek odpornoŇõ¬≠ciowych. Jed¬≠nak brak tych objaw√≥w nie oznacza nieskutecznoŇõ¬≠ci szczepi¬≠enia. NajczńôŇõ¬≠ciej  jeŇõli objawy sińô pojaw¬≠ińÖ, to ustńôpu¬≠jńÖ samoist¬≠nie bez negaty¬≠wnego wpŇāy¬≠wu na zdrowie dziecka.

Nieste¬≠ty ist¬≠niejńÖ sytu¬≠acje, kiedy NOP po szczepi¬≠eni¬≠ach przy¬≠biera zupeŇānie innńÖ, duŇľo bardziej powaŇľnńÖ for¬≠mńô. Taka reakc¬≠ja na niek¬≠t√≥re typy szczepi¬≠onek moŇľe sińô pojaw¬≠ińá, gdy dziecko cier¬≠pi na chorobńô wrod¬≠zonńÖ. Do niebez¬≠piecznych objaw√≥w zal¬≠icza¬≠my: omdle¬≠nia, zaburzenia przy¬≠tom¬≠noŇõ¬≠ci, bńÖble pokrzy¬≠wkowe, dusznoŇõ¬≠ci, kŇāopo¬≠ty z odd¬≠y¬≠chaniem, wyso¬≠ka gorńÖcz¬≠ka nawet do 40 stop¬≠ni, trud¬≠ny do uspoko¬≠je¬≠nia pŇāacz trwa¬≠jńÖ¬≠cy co najm¬≠niej 3 godziny, znacznie zmniejs¬≠zone napińô¬≠cie mińôŇõni, utrud¬≠niony kon¬≠takt z dzieck¬≠iem czy bladoŇõńá sk√≥ry, a nawet zapale¬≠nie opon m√≥z¬≠gowych. Aby uniknńÖńá tego typu zdarzeŇĄ, maŇāy pac¬≠jent, kt√≥ry obar¬≠c¬≠zony jest chorobńÖ wrod¬≠zonńÖ (zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowanńÖ dzińô¬≠ki badan¬≠iom przed szczepi¬≠e¬≠niem) , musi byńá objńô¬≠ty indy¬≠widu¬≠lanym kalen¬≠darzem szczepieŇĄ.

ūüíČ NOP po szczepieniu ‚ÄĒ indywidualny kalendarz szczepieŇĄ przy chorobach wrodzonych

MajńÖc do czynienia z chorobńÖ wrod¬≠zonńÖ, kt√≥ra powodu¬≠je osŇāa¬≠bi¬≠e¬≠nie odpornoŇõ¬≠ci orga¬≠niz¬≠mu, konieczne jest prowadze¬≠nie indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ. Wyk¬≠lucza on podawanie dziecku szczepieŇĄ Ňľywych (m.in. szczepi¬≠on¬≠ki prze¬≠ciw gruŇļl¬≠i¬≠cy, odrze, r√≥Ňľy¬≠czce, Ňõwince, ospie wietrznej), po kt√≥rych nop po szczepieniujest szczeg√≥l¬≠nie naraŇľone na wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠nie cińôŇľ¬≠kich NOP po szczepi¬≠e¬≠niu.  To, co jest niepoko¬≠jńÖce to fakt, Ňľe choro¬≠by wrod¬≠zone mogńÖ byńá na tyle pod¬≠stńôp¬≠ne, by nie dawańá przez dŇāu¬≠gi czas Ňľad¬≠nych objaw√≥w. Pier¬≠wsze z nich mogńÖ pojaw¬≠ińá sińô w p√≥Ňļniejszym wieku lub przy okazji okreŇõlonych czyn¬≠nik√≥w, takich jak prze¬≠b¬≠ie¬≠ga¬≠jńÖ¬≠ca infekc¬≠ja, zmi¬≠ana lub rozsz¬≠erze¬≠nie diety czy np. wczeŇõniej wspom¬≠ni¬≠ana gorńÖcz¬≠ka, czy teŇľ inny objaw NOP szczepi¬≠enia. Dzieci z choroba¬≠mi wrod¬≠zony¬≠mi mogńÖ przyjŇõńá na Ňõwiat zupeŇānie zdrowe, dlat¬≠ego biorńÖc pod uwagńô stan¬≠dar¬≠d¬≠owy poziom diag¬≠nos¬≠ty¬≠ki, ich rozpoz¬≠nanie przy wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠niu pier¬≠wszych symp¬≠tom√≥w jest bard¬≠zo utrud¬≠nione. Tak pod¬≠stńôp¬≠nie masku¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi sińô choroba¬≠mi sńÖ mińôdzy inny¬≠mi pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci oraz choro¬≠by metaboliczne.

ūüíČ NOP szczepienia a pierwotne niedobory odpornoŇõci

Jest to gru¬≠pa chor√≥b zapisana w genach, kt√≥rych nie widańá w cza¬≠sie badaŇĄ prze¬≠siewowych. Czńôs¬≠to nie dajńÖ r√≥wnieŇľ Ňľad¬≠nych objaw√≥w po urodze¬≠niu sińô dziec¬≠ka. Dopiero po kilku tygod¬≠ni¬≠ach, miesińÖ¬≠cach lub lat¬≠ach uwidacz¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô symp¬≠to¬≠my, kt√≥re wynika¬≠jńÖ ze sŇāabej odpornoŇõ¬≠ci orga¬≠niz¬≠mu dziec¬≠ka. MogńÖ to byńá zwykŇāe infekc¬≠je, kt√≥re sńÖ nawraca¬≠jńÖce i bard¬≠zo trudne do wyleczenia. Nieste¬≠ty pier¬≠wotne niedobo¬≠ry odpornoŇõ¬≠ci wińÖŇľńÖ sińô r√≥wnieŇľ z wińôk¬≠szńÖ podat¬≠noŇõ¬≠cińÖ na rozw√≥j nowot¬≠wor√≥w, chor√≥b aler¬≠gicznych i autoim¬≠muno¬≠log¬≠icznych, sep¬≠sy, zaburzeŇĄ w funkcjonowa¬≠niu ukŇāadu pokar¬≠mowego oraz krwionoŇõnego. Jest to gru¬≠pa chor√≥b zapisana w genach, kt√≥ra stanowi bezwzglńôdne prze¬≠ci¬≠wskazanie do szczepieŇĄ zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖ¬≠cych Ňľywe bak¬≠terie i wirusy. Podanie dziecku takiej szczepi¬≠on¬≠ki naraŇľa jego zdrowie na wys¬≠tńÖpi¬≠e¬≠nie bard¬≠zo groŇļnego dla jego zdrowia NOP po szczepi¬≠e¬≠niu. Zas¬≠tosowanie u maŇāego pac¬≠jen¬≠ta szczepi¬≠on¬≠ki w takiej formie moŇľe doprowadz¬≠ińá do roz¬≠wo¬≠ju choro¬≠by, na kt√≥rńÖ wŇāaŇõnie zostaŇā zaszczepiony.

ūüíČ NOP po szczepieniach przy chorobach metabolicznych

Kole¬≠jnńÖ, trud¬≠nńÖ do diag¬≠nozy, wczeŇõniej wspom¬≠ni¬≠anńÖ grupńÖ chor√≥b wrod¬≠zonych, sńÖ choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne. Ich niska wykry¬≠wal¬≠noŇõńá wpŇāynńôŇāa na trak¬≠towanie tych chor√≥b jako zaburzeŇĄ bard¬≠zo rzad¬≠kich. Wynika¬≠jńÖ z niepraw¬≠idŇāowego funkcjonowa¬≠nia enzym√≥w w orga¬≠nizmie dziec¬≠ka. Kon¬≠sek¬≠wencjńÖ nop po szczepieniachtego jest niewŇāaŇõ¬≠ci¬≠we rozkŇāadanie jedzenia, a co za tym idzie, odkŇāadanie toksy¬≠cznych sub¬≠stancji, stop¬≠niowo uszkadza¬≠jńÖ¬≠cych kole¬≠jne narzńÖdy. Tak jak w wypad¬≠ku pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci, choro¬≠by meta¬≠bol¬≠iczne dajńÖ objawy dopiero po pewnym cza¬≠sie. Czńôs¬≠to do pier¬≠wszych z nich naleŇľńÖ objawy autyz¬≠mu, na skutek toksyn lub niedobor√≥w uszkadza¬≠jńÖ¬≠cych ukŇāad ner¬≠wowy. Szczepi¬≠enia u dziec¬≠ka obar¬≠c¬≠zonego chorobńÖ meta¬≠bol¬≠icznńÖ powin¬≠ny odby¬≠wańá sińô pod bard¬≠zo szczeg√≥ŇāowńÖ kon¬≠trolńÖ lekarza, anal¬≠izu¬≠jńÖcńÖ poziom sub¬≠stancji w orga¬≠nizmie pac¬≠jen¬≠ta. W innym wypad¬≠ku NOP po szczepi¬≠eni¬≠ach (na skutek szczepi¬≠on¬≠ki, kt√≥ra ma pobudz¬≠ińá ukŇāad odpornoŇõ¬≠ciowy) moŇľe doprowadz¬≠ińá do dekom¬≠pen¬≠sacji meta¬≠bol¬≠icznej. Ist¬≠nieje r√≥wnieŇľ gru¬≠pa chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych, kt√≥ra nie daje symp¬≠tom√≥w, dop√≥¬≠ki dziecko nie zostanie przegŇāod¬≠zone. Dlat¬≠ego teŇľ niedostate¬≠czne nakarmie¬≠nie dziec¬≠ka przed przyjńô¬≠ciem szczepi¬≠on¬≠ki grozi wywoŇāaniem u niego apatii, hipog¬≠likemii, jak r√≥wnieŇľ ŇõpińÖczki.

ūüíČ Badanie przed szczepieniem ‚ÄĒ co dajńÖ badania genetyczne?

Jak widańá, choro¬≠by wrod¬≠zone sńÖ bard¬≠zo niebez¬≠pieczne, cho¬≠ci¬≠aŇľ¬≠by ze wzglńô¬≠du na prze¬≠bieg, jakim sińô charak¬≠teryzu¬≠jńÖ. Trudne do diag¬≠nozy objawy, kt√≥re nop szczepieniaczńôs¬≠to na poczńÖtku Ňľycia dziec¬≠ka nie uwydat¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ sińô, powodu¬≠jńÖ, Ňľe rodz¬≠ice nie sńÖ Ňõwiado¬≠mi czy i z jakim schorze¬≠niem zma¬≠ga sińô ich pociecha. Brak wiedzy na ten tem¬≠at uniemoŇľli¬≠wia opiekunom wŇāaŇõ¬≠ci¬≠we przy¬≠go¬≠towanie malucha na przyjńô¬≠cie szczepi¬≠enia lub rezy¬≠gnacjńô z tego, kt√≥re jest szczeg√≥l¬≠nie zagraŇľa¬≠jńÖcego dla jego zdrowia. Stan¬≠dar¬≠d¬≠owa diag¬≠nos¬≠ty¬≠ka tych chor√≥b nie daje peŇānej anal¬≠izy i jed¬≠noz¬≠nacznej odpowiedzi. W sytu¬≠acji kiedy rodz¬≠ice pode¬≠jrze¬≠wa¬≠jńÖ jakieŇõ zaburzenia lub obaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô wys¬≠tńÖpi¬≠enia NOP po szczepi¬≠e¬≠niu najlep¬≠szym rozwińÖzaniem jest przeprowadze¬≠nie bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠cznego u dziec¬≠ka (badanie WES). Jego celem jest anal¬≠iza czy dziecko nie ma genu choro¬≠by wrod¬≠zonej, kt√≥ra jed¬≠noz¬≠nacznie wskazu¬≠je do odroczenia szczepi¬≠enia lub caŇākowitej rezy¬≠gnacji z niego, wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wego przy¬≠go¬≠towa¬≠nia dziec¬≠ka przed szczepi¬≠e¬≠niem i wprowadzenia indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nego kalen¬≠darza szczepieŇĄ. BiorńÖc pod uwagńô ryzyko NOP po szczepi¬≠eni¬≠ach, do jakiego moŇľe dojŇõńá u dziec¬≠ka obar¬≠c¬≠zonego chorobńÖ wrod¬≠zonńÖ, odpowiedzial¬≠nńÖ decyzjńÖ jest badanie przed szczepi¬≠e¬≠niem oparte na teŇõ¬≠cie WES. Wykony¬≠wane metodńÖ NGS (sek¬≠wencjonowanie najnowszej tech¬≠nologii) sprawdza wszys¬≠tkie mutac¬≠je w kaŇľdym genie, kt√≥re mogńÖ stanow¬≠ińá podŇāoŇľe do roz¬≠wo¬≠ju choro¬≠by wrod¬≠zonej. Wczes¬≠na diag¬≠noza ewen¬≠tu¬≠al¬≠nej choro¬≠by wrod¬≠zonej pozwala rodz¬≠i¬≠com i lekar¬≠zom na pod¬≠jńô¬≠cie Ňõwiadomej decyzji odnoŇõnie kaŇľdego szczepi¬≠enia dziec¬≠ka. Wiedza, kt√≥rńÖ zdoby¬≠wa¬≠jńÖ opiekunowie reduku¬≠je obawy o niepoŇľńÖ¬≠dane NOP szczepienia. 

Rodz¬≠ice mogńÖ r√≥wnieŇľ zde¬≠cy¬≠dowańá sińô na badanie o wńôŇľszym zakre¬≠sie, jed¬≠nak jed¬≠noczeŇõnie o trochńô niŇľszej cenie. Jest to test NOVA. Badanie to sprawdza 68 chor√≥b gene¬≠ty¬≠cznych i kierowane jest do dzieci zdrowych poniŇľej 5 roku Ňľycia.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci przed szczepieniem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

czy szczepińá dziecko

autyzm przy­czyny

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

OceŇĄ
mail