💙 Jak wzmocnić odporność dziecka? Jakie badania zrobić? Przeskocz do treści
coloalert

Jak zwiększyć odporność u dziecka? – Poznaj kilka ważnych zaleceń

Częste infekc­je dziec­ka wzbudza­ją duży niepokój u jego rodz­iców. Szczegól­nie w obec­nej sytu­acji epi­demi­o­log­icznej dban­ie o zdrowie ma olbrzymie znacze­nie.  Rodz­ice każdego dnia zas­tanaw­ia­ją się jak ochronić swo­je dziecko, a tym samym jak zwięk­szyć odporność orga­niz­mu u dziec­ka. Pod­stawą jest stosowanie wszys­t­kich zale­ceń, takich jak: częste mycie rąk, dezyn­fekc­ja przed­miotów, z których korzys­ta dziecko, ogranicze­nie do min­i­mum kon­tak­tu z osoba­mi z zewnątrz, unikanie wychodzenia z dzieck­iem do zatłoc­zonych miejsc (np. sklepów). Oprócz przestrze­ga­nia tych zasad, czy ist­nieje jeszcze inna meto­da jak pod­nieść słabą odporność dziec­ka? W poniższym artykule zna­j­du­ją się infor­ma­c­je doty­czące zagad­nienia jak popraw­ić odporność u dziec­ka, również tego, które ma skłon­ność do częstych infekcji.jak wzmocnic odpornosc dziecka

  1. Jak wzmoc­nić odporność dziec­ka – dieta to podstawa
  2. Jak wzmoc­nić orga­nizm dziec­ka – ruch to zdrowie
  3. Jak zwięk­szyć odporność u dziec­ka – przestrze­ganie higieny
  4. Jak pod­nieść odporność dziec­ka, które ma skłon­ność do częstych infekcji?
  5. Jak wzmoc­nić odporność u dziec­ka – pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci jako przy­czy­na infekcji

💚 Jak wzmocnić odporność dziecka – dieta to podstawa 💚

Dieta ma bard­zo duże znacze­nie dla praw­idłowego funkcjonowa­nia układu immuno­log­icznego. To, co zna­j­du­je się w jadłospisie dziec­ka, jest ogrom­nie ważne, ponieważ właśnie za pomocą skład­ników potraw jesteśmy w stanie sty­mu­lować wyt­warzanie komórek układu odpornoś­ciowego. Jak pod­nieść odporność u dziec­ka poprzez dietę? Przede wszys­tkim posił­ki, które spoży­wa maluch, powin­ny zaw­ier­ać wit­a­miny (szczegól­nie C i D3), cynk, kwas mlekowy oraz beta-karoten.

Wit­a­m­i­na C bierze udzi­ał w pro­dukcji lim­fo­cytów, czyli komórek mają­cych zdol­ność do tworzenia prze­ci­w­ci­ał.  Dlat­ego tak ważne jest, by dieta dziec­ka była boga­ta w warzy­wa i owoce, takie jak: czer­wona papry­ka, nat­ka pietrusz­ki, brokuły, porzecz­ka, pomarańcze, kiwi. Warto, by potrawy zaw­ier­ały te skład­ni­ki w formie surowej.jak wzmocnic odpornosc dziecka

Nato­mi­ast wit­a­m­i­na D3 sty­mu­lu­je pro­dukowanie prze­ci­w­ci­ał w orga­nizmie dziec­ka. Jak zwięk­szyć odporność dziec­ka poprzez tę wit­a­m­inę? Pro­duk­ty zaw­ier­a­jące znaczne jej iloś­ci  to tłuste ryby morskie. Ale przede wszys­tkim to pobyt na słońcu generu­je syn­tezę wit­a­miny D3. Promie­nie słoneczne sprzy­ja­ją wzmoc­nie­niu odpornoś­ci, dlat­ego ważne by dziecko w pogodne dni baw­iło się jak najdłużej na dworze.

Cynk jest bard­zo ważny w walce z wirusa­mi, gdyż hamu­je ich nam­naża­nia. By nie dop­uś­cić do jego niedoboru, dieta dziec­ka powin­na zaw­ier­ać orzechy i pro­duk­ty pełnoziarniste.

Kwas mlekowy ma znaczny wpływ na florę jeli­tową. Dzię­ki niemu rozwi­ja­ją się bak­terie wspo­ma­ga­jące traw­ie­nie, biorące udzi­ał w syn­tezie wit­a­min oraz sty­mu­lu­jące układ immuno­log­iczny do wal­ki z drob­nous­tro­ja­mi.  Kiszon­ki, ogór­ki, jogur­ty, maślan­ki, kefiry – te pro­duk­ty zapewnią dziecku odpowied­nią ilość kwa­su mlekowego w diecie.

Beta-karoten jest związkiem o dzi­ała­niu prze­ci­wut­le­ni­a­ją­cym.  Zawarty jest w marchew­ce, szpinaku, jar­mużu, szcza­w­iu, szczy­p­i­orku, porze, czosnku, cebu­li.  Dodatkowo czos­nek i cebu­la uznawane są za nat­u­ralne anty­bio­ty­ki, które dzi­ała­ją grzy­bobójc­zo i przeciwbakteryjnie.

💚 Jak wzmocnić organizm dziecka – ruch to zdrowie 💚

Akty­wność fizy­cz­na ma bard­zo pozy­ty­wny wpływ na funkcjonowanie układu immuno­log­icznego dziec­ka. Odpowiedź na pytanie jak popraw­ić jak wzmocnic odpornosc u dzieckaodporność u dziec­ka które cią­gle cho­ru­je nasuwa się sama — zapewnić mu dużo ruchu. Dobrym rozwiązaniem jest wyjś­cie do parku, lasu, na łąkę. Nawet spoko­jny spac­er po mieś­cie w mało zatłoc­zonych miejs­cach wyjdzie mu na zdrowie. Również zabawy ruchowe na pod­wórku, czy w domu dostar­czą dziecku potrzeb­nej akty­wnoś­ci, będąc jed­nocześnie ele­mentem zabawy. 

💚 Jak zwiększyć odporność u dziecka — przestrzeganie higieny 💚

Już od małego powin­niśmy uczyć dziecko przestrze­ga­nia pod­sta­wowych zasad higieny. Będąc w przed­szkolu czy szkole, gdy zosta­je bez naszej opie­ki, ważne jest, by pamię­tało o stosowa­niu odpowied­niej higieny. Unikanie jedzenia i picia ze wspól­nych naczyń, zasła­ni­an­ie ust w trak­cie kicha­nia lub kas­zlu, reg­u­larne i dokładne mycie rąk — to kil­ka zasad, które mogą uchronić dziecko przed kon­tak­tem z wirusa­mi lub bak­te­ri­a­mi. Jak wzmoc­nić odporność u dziec­ka z zaburzeni­a­mi odpornoś­ci jeszcze w jeden prosty sposób? Przede wszys­tkim nie naraża­jmy naszej pociechy na kon­takt z osoba­mi, które w tym momen­cie prze­chodzą infekc­je bądź cho­ru­ją na choro­by zakaźne.

💚 Jak podnieść odporność dziecka, które ma skłonność do częstych infekcji? 💚

Są nieste­ty sytu­acje, kiedy powyższe zalece­nia nie wystar­cza­ją i dziecko nadal częs­to cho­ru­je. Jeśli nawraca­jące infekc­je powodu­ją zapale­nia m.in. jak zwiekszyc odporonosc organizmu u dzieckauszu, zatok, płuc, oskrzeli, pojaw­ia­ją się wysyp­ki skórne, grzy­bice, rop­nie, alergie wskazu­je to na złe funkcjonowanie układu immuno­log­icznego. W takim przy­pad­ku na pytanie jak wzmoc­nić orga­nizm dziec­ka należy jak najszy­b­ciej znaleźć odpowiedź. Gdy układ odpornoś­ciowy dziec­ka nie pracu­je praw­idłowo, szukanie przy­czyny zaburzeń powin­no rozpocząć się naty­ch­mi­ast — należy wykon­ać bada­nia na odporność. Ta sła­ba odporność, która wzbudza niepokój u rodz­iców, może być wynikiem znacznie poważniejszego prob­le­mu, jakim jest pier­wot­ny niedobór odpornoś­ci.

💚 Jak wzmocnić odporność u dziecka — pierwotne niedobory odporności jako przyczyna infekcji 💚

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci mogą być powo­dem słabej odpornoś­ci u dziec­ka, czyli niepraw­idłowego dzi­ała­nia układu immuno­log­icznego. Jest to gru­pa około 300 wrod­zonych chorób, zapisanych w genach. Doprowadza­ją do tego, że orga­nizm nie jest w stanie samodziel­nie wyt­warzać prze­ci­w­ci­ał, koniecznych do bronienia się przed infekc­ja­mi. Bard­zo częs­to przy­bier­a­ją pod­stęp­ną for­mę, gdyż przez dłu­gi czas mogą nie dawać żad­nych objawów. Stanow­ią poważne zagroże­nie dla zdrowia i życia dziec­ka, ponieważ rozwi­ja­jąc się w ukryciu, nie są diag­no­zowane i lec­zone. Przez to mogą doprowadz­ić do bard­zo cięż­kich powikłań, takich jak sep­sa, zakaże­nie opon móz­gowych. Pon­ad­to zwięk­sza­ją ryzyko roz­wo­ju chorób autoim­muno­log­icznych i nowot­worowych. Objawy pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci są bard­zo niespecy­ficzne, dlat­ego duża gru­pa dzieci nie jest praw­idłowo diag­no­zowana. Mało robi się badań na odporność. Wynikiem tego jest panu­jące, mylne przeko­nanie, że są to zaburzenia bard­zo rzad­kie. Świado­mość ich wys­tępowa­nia nadal pozosta­je na bard­zo niskim poziomie. jak podniesc odpornosc u dziecka

W wypad­ku PNO jak zwięk­szyć odporność orga­niz­mu u dziec­ka? Należy jak najszy­b­ciej rozpocząć spec­jalne lecze­nie, które pole­ga na uzu­peł­ni­a­n­iu układu odpornoś­ciowego dziec­ka, poprzez podawanie braku­ją­cych prze­ci­w­ci­ał. Jed­nak wdroże­nie leczenia możli­we jest tylko po przeprowadze­niu dokład­nej i szczegółowej diag­nozy. Taką możli­wość dają bada­nia gene­ty­czne dziec­ka, które w cza­sie jed­nej anal­izy sprawdza­ją wszys­tkie jego geny. Badanie gene­ty­czne (test WES) jed­noz­nacznie wskazu­ją czy u dziec­ka wys­tępu­je niedobór odpornoś­ci, a jeśli tak, to jaki jest jego rodzaj. Dopiero tak przeprowad­zona diag­noza stanowi pod­stawę do wyboru odpowied­niego i skutecznego leczenia. Wynik tej diag­nozy ma również duże znacze­nie w przy­pad­ku szczepień pro­fi­lak­ty­cznych. Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci są bezwzględ­nym prze­ci­wskazaniem do podawa­nia dziecku żywych szczepi­onek, które mogły­by zagrażać zarówno jego zdrow­iu, jak i życiu.

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań na odporność?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz też:

Blog par­entin­gowy

Sła­ba odporność?

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

Bada­nia na padaczkę

Oceń
mail