Słaba odporność u dziecka - co może być jej przyczyną? Przeskocz do treści
coloalert

Co może znaczyć słaba odporność u dziecka?

Dzieci są narażone na choro­by. Wystar­czy chwilowy kon­takt z wirusem czy bak­ter­ią i już pojaw­ia się infekc­ja. W wielu przy­pad­kach jest to zupełnie nor­malne. Jed­nak niekiedy sła­ba odporność ma poważniejsze podłoże. Sprawdź, co może oznaczać sła­ba odporność u dziec­ka!odporność u dziecka

Spis treś­ci:

 1. Sła­ba odporność u dziec­ka — co może być jej przyczyną?
 2. Jak rozpoz­nać PNO u dziecka?
 3. Sła­ba odporność u dziec­ka — jak sobie z nią radzić?

Słaba odporność u dziecka — co może być jej przyczyną?

Częste chorowanie u dzieci to nie zawsze prob­lem prze­jś­ciowy. Przy­czyną wysok­iej zachorowal­noś­ci mogą być pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci (PNO). Jest to prob­lem, o którym wciąż niewiele osób.

Pier­wotne niedobo­ry odpornoś­ci to gru­pa około 300 chorób. Schorzenia te przy­czy­ni­a­ją się nie tylko do częstych przez­ię­bień. Mogą one wywoły­wać również:

 •  Alergie
 • Choro­by autoimmunizacyjne
 • Ziar­ni­a­ki
 • Zaburzenia hor­mon­alne
 • Wady ser­ca
 • Niepłod­ność
 • Choro­by płuc
 • Choro­by układu pokarmowego

Niek­tóre choro­by z grupy pier­wot­nych niedoborów odpornoś­ci mogą być bard­zo niebez­pieczne. Jed­ną z nich jest SCID. W przy­pad­ku tego schorzenia konieczne jest wyko­nanie przeszczepu szpiku kost­nego w ciągu pier­wszych miesią­cach życia dziec­ka. Bez tego życie malusz­ka będzie zagrożone.

Jak rozpoznać PNO u dziecka?

Jed­na infekc­ja u dziec­ka nie oznacza jeszcze PNO. Prob­lem ten może­my pode­jrze­wać, jeśli u dziec­ka wystąpiły:

 •  Przy­na­jm­niej 2 zapale­nia ucha w ciągu roku
 • Przy­na­jm­niej 2 zapale­nia zatok w ciągu roku
 • Przy­na­jm­niej 1 zapale­nie płuc w ciągu roku
 • Przewlekłe biegun­ki z utratą wagi
 • Częste zakaże­nia wiru­sowe lub grzybicze
 • Częste zakaże­nia prątka­mi atypowymi
 •  Częs­ta konieczność stosowa­nia anty­bio­tyków w formie dożylnej
 • Częste pojaw­ian­ie się rop­ni na skórze

Rozpoczę­cie diag­nos­ty­ki w kierunku PNO zale­ca się, jeśli wys­tąpiły przy­na­jm­niej dwa prob­le­my zdrowotne z powyższej listy. W jej trak­cie zale­cane jest wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego, ponieważ PNO to gru­pa chorób o podłożu genetycznym.

Słaba odporność u dziecka — jak sobie z nią radzić?

Zdi­ag­no­zowane PNO moż­na leczyć. For­mę ter­apii dobiera się indy­wid­u­al­nie, ale najczęś­ciej sto­su­je się:

 • Doraźne lecze­nie infekcji za pomocą antybiotyków
 • Sub­stanc­je pobudza­jące układ odpornościowy
 •  Przeciwciała

Odporność u dziec­ka wzmac­ni­ać może­my również poprzez zbi­lan­sowaną dietę, reg­u­larną akty­wność fizy­czną oraz wysyp­i­anie się. Nie zapom­i­na­jmy również o przyj­mowa­niu szczepi­onek oraz reg­u­larnych bada­ni­ach pro­fi­lak­ty­cznych u dziec­ka. Dzię­ki temu dziecko będzie chorować rzadziej.

Oceń
mail