Przeskocz do treści
coloalert

Jak badanie WES Prekoncepcja może wspomóc planowanie rodziny?

Nasze dziecko w momen­cie zapłod­nienia otrzy­mu­je od nas zestaw genów. Deter­min­u­je on wiele różnych cech. Może zaw­ier­ać także mutac­je gene­ty­czne, które prowadz­ić mogą do roz­wo­ju chorób. To, czy może­my przekazać nasze­mu dziecku wadli­we geny, sprawdz­ić może­my w bada­niu WES Prekon­cepc­ja. Dowiedz się, na czym ono polega!jak badanie WES Prekoncepcja może wspomóc planowanie rodziny

Spis treś­ci:

  1. Wpływ genów na ciążę
  2. Dlaczego warto wykon­ać badanie gene­ty­czne przed decyzją o dziecku?
  3. Badanie WES Prekon­cepc­ja a planowanie rodziny

Wpływ genów na ciążę

W momen­cie zapłod­nienia poprzez komórkę jajową i plem­nik przekazane nam zosta­ją geny. Każdy rodz­ic przekazu­je nam ich połowę. Deter­min­u­ją one takie cechy jak kolor oczu czy zdol­noś­ci. Mogą zaw­ier­ać także wady prowadzące do roz­wo­ju choroby.
Obec­ność zmu­towanego genu nie zawsze oznacza, że dziecko będzie chore. Może ono być jedynie nosi­cielem zmu­towanego genu i nigdy nie odczuć żad­nych dolegli­woś­ci. Ist­nieje jed­nak ryzyko, że przekaże ono zmu­towany gen swo­je­mu potomstwu.

Dlaczego warto wykonać badanie genetyczne przed decyzją o dziecku?

Nasze geny mogą kryć wiele tajem­nic. Zwyk­le nie zda­je­my sobie sprawy, co się w nich ukry­wa. Warto więc to sprawdz­ić, zan­im pode­jmiemy decyzję o posi­ada­niu dziec­ka. Dzię­ki temu zyskamy pewność, że nie przekaże­my maluszkowi żad­nych wadli­wych genów. Będziemy mogli także lep­iej przy­go­tować się do ciąży, jeśli mutac­je gene­ty­czne zostaną wykryte w badaniu.

Badanie WES Prekoncepcja a planowanie rodziny

WES Prekon­cepc­ja to badanie gene­ty­czne stwor­zone dla par myślą­cych o pow­ięk­sze­niu swo­jej rodziny. Jest to test prze­siewowy ide­al­ny do wyko­na­nia w trak­cie planowa­nia potomst­wa. Dzię­ki niemu będziemy mogli pod­jąć świadomą decyzję prokreacyjną.
W bada­niu WES Prekon­cepc­ja sprawdzany jest cały zestaw genów pac­jen­ta. Wykonu­je się je za pomocą nowoczes­nej tech­nologii NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji). Dzię­ki temu każdy gen może zostać dokład­nie sprawd­zony pod kątem ewen­tu­al­nych wad.

Badanie WES Prekon­cepc­ja wykryć może nie tylko mutac­je gene­ty­czne. Anal­iza wykazać może także predys­pozy­c­je gene­ty­czne, które również może­my przekazać dziecku. Dzię­ki niemu dowiedzieć może­my się m.in. o zwięk­szonym ryzyku zachorowa­nia na zakrzepicę czy chorobę nowotworową.
Badanie WES Prekon­cepc­ja wykon­amy jedynie na pod­staw­ie wymazu z policz­ka lub prób­ki krwi. Nic więcej nie jest potrzeb­ne, dzię­ki czemu badanie jest całkowicie bezbolesne i bez­pieczne. Wykon­ać więc może­my je bez żad­nych obaw.

Oceń
mail