Test WES Prekoncepcja - klucz do świadomej decyzji o dziecku Przeskocz do treści
coloalert

Planowanie rodziny w erze genetyki — WES Prekoncepcja pod lupą

Gene­ty­ka coraz bardziej się rozwi­ja. Umożli­wia ona wyko­nanie coraz dokład­niejsze wykony­wanie testów gene­ty­cznych. Są one bard­zo pomoc­ne na etapie planowa­nia rodziny. Jed­nym z takich badań jest WES Prekon­cepc­ja. Dziś bierzmy je pod lupę i sprawdza­my, jak może ułatwić Ci planowanie rodziny!planowanie rodziny w erze genetyki WES Prekoncepcja pod lupą

Spis treś­ci:

  1. Gene­ty­ka a odpowiedzialne przy­go­towanie się do ciąży
  2. Test WES Prekon­cepc­ja a planowanie rodziny

Genetyka a odpowiedzialne przygotowanie się do ciąży

Dziedz­icze­nie genów po rodz­i­cach odby­wa się zgod­nie z jed­ną prostą zasadą — połowę swo­jego DNA maluszek otrzy­mu­je od mamy, a połowę od taty. Wraz z nim rodz­ice przekazu­ją dziecku różne cechy. Przekazy­wany zestaw genów zaw­ier­ać może także mutac­je, które prze­rodz­ić mogą się w różnego rodza­ju choro­by. Zna­j­dować mogą się w nim także predys­pozy­c­je gene­ty­czne zwięk­sza­jące ryzyko zachorowa­nia na zakrzepicę czy nowotwór.

Potenc­jalne wady gene­ty­czne, które może­my przekazać dziecku, wykryć może­my w bada­ni­ach gene­ty­cznych. Powin­ny wykon­ać je nawet te oso­by, które nie mają żad­nych nieprzy­jem­nych dolegli­woś­ci. Dlaczego? Z mutacji gene­ty­cznej wcale nie musi rozwinąć się choro­ba. Może­my być jedynie nosi­ciela­mi wadli­wego genu. Wciąż jed­nak może­my przekazać go nasze­mu dziecku, u którego prze­rodz­ić może się to w niebez­pieczne schorzenie.

Test WES Prekoncepcja a planowanie rodziny

Na rynku zna­jdziemy różne bada­nia gene­ty­czne, które może­my wykon­ać przed ciążą. Różnią się one przede wszys­tkim zakre­sem i metodą anal­izy. Najbardziej pole­canym testem tego typu jest WES Prekon­cepc­ja, w którym anal­i­zowane są wszys­tkie geny pac­jen­ta. Pozwala to na świadome pod­ję­cie decyzji o rodzicielstwie.

Test WES Prekon­cepc­ja wykony­wany jest za pomocą nowoczes­nej tech­nologii NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji). Umożli­wia ona dokład­ną anal­izę każdego genu, dzię­ki czemu wykryć może­my nawet bard­zo rzad­kie mutac­je gene­ty­czne. W bada­niu nic nie zostanie przeoc­zone, dzię­ki czemu zyskamy pewność, że nie przekaże­my dziecku żad­nych wad w genach. Jeśli jed­nak wykryte zostaną potenc­jalne niepraw­idłowoś­ci, to będziemy mogli lep­iej przy­go­tować się do ciąży.

Badanie WES Prekon­cepc­ja jest całkowicie bezbolesne. Do anal­izy przekazać musimy jedynie wymaz z policz­ka lub próbkę krwi. Co więcej, wymaz może­my pobrać samodziel­nie w domu, a następ­nie przekazać go do lab­o­ra­to­ri­um. Wyko­nanie anal­izy jest więc niein­wazyjne i bezpieczne.

Oceń
mail