Jak wspomóc koncentrację u dziecka? 8 sposobów Przeskocz do treści
coloalert

Kreatywne sposoby na poprawę koncentracji u dziecka w domu

Nieste­ty prob­le­my z kon­cen­tracją uwa­gi są aktu­al­nie bard­zo powszechne. Doty­czą one nawet najmłod­szych dzieci. Dla nich mogą one być szczegól­nie uciążli­we, ponieważ ich układ ner­wowy wciąż się rozwi­ja. Warto więc nieco popra­cow­ać z dzieck­iem, aby zmniejszyć tego typu kłopo­ty. Poz­naj nasze kreaty­wne sposo­by na poprawę kon­cen­tracji u dziec­ka w domu!sposoby na poprawę koncentracji u dzieci w domu

Spis treś­ci:

  1. Jak rozpoz­nać prob­le­my z kon­cen­tracją u dziecka?
  2. Jak popraw­ić kon­cen­trację u dziec­ka w domu?

Jak rozpoznać problemy z koncentracją u dziecka?

Prob­le­my z kon­cen­tracją kojarzą nam się głównie z rozko­jarze­niem. Mogą one jed­nak przyj­mować także inne formy. Może być to wolne tem­po pra­cy, częste robi­e­nie sobie prz­erw czy szy­bkie zniechę­canie się. Prze­jawem prob­lemów z kon­cen­tracją jest również szy­bkie i niedokładne wykony­wanie zadań.

Najczęś­ciej prob­le­my z kon­cen­tracją uwa­gi biorą się ze zbyt dużej licz­by bodźców, które do nas docier­a­ją. Mogą one jed­nak być również skutkiem różnych zaburzeń, takich jak ADHD czy niepełnosprawność intelek­tu­al­na. Warto mieć to na uwadze i obser­wować, czy u dziec­ka nie pojaw­ia­ją się inne objawy.

Jak poprawić koncentrację u dziecka w domu?

Ist­nieje wiele sposobów na poprawę kon­cen­tracji u dziec­ka w domu. Najlep­sze z nich to:

  • Zwięk­szanie stop­nia trud­noś­ci — powinien on być zwięk­szany stop­niowo. Trud­niejsze zada­nia rozwiązu­j­cie, dopiero gdy dziecko opanu­je rozwiązy­wanie łatwiejszych.
  • Ćwicz­cie reg­u­larnie – nie zobaczy­cie efek­tów, jeśli nie będziecie ćwiczyć reg­u­larnie. Lep­iej wykony­wać zada­nia krócej i częś­ciej niż dłużej i rzadziej.
  • Akty­wność jest waż­na — ruch dla dziec­ka jest bard­zo ważny. W prz­er­wie od wykony­wa­nia zadań może­cie więc wykon­ać kil­ka ćwiczeń ruchowych.
  • Odłóż­cie tele­fony, table­ty, lap­topy – czas przed ekranem powinien być ogranic­zony do min­i­mum. Nie służą one roz­wo­jowi układu ner­wowego Waszego dziecka.
  • Posprzą­ta­j­cie biurko przed rozpoczę­ciem nau­ki — zbędne przed­mio­ty sprzy­ja­ją dekon­cen­tracji. Odłóż­cie więc je na bok.
  • Gra­j­cie w mem­o­ry — sprzy­ja­ją one roz­wo­jowi kon­cen­tracji i pamię­ci dziec­ka. Świet­nie sprawdzą się tu także inne gry pamię­ciowe. Pamię­ta­j­cie o dos­tosowa­niu stop­nia trudności.
  • Rozwiązu­j­cie łamigłów­ki — rozwi­ja­ją one kon­cen­trację, pamięć i log­iczne myślenie.
  • Czy­ta­j­cie książ­ki — dziecko powin­no mieć z nimi sty­czność już od pier­wszych lat życia. Zachęć­cie je do akty­wnego udzi­ału w czy­ta­niu. Malusz­ki mogą np. śledz­ić pal­cem czy­tany tekst.
Oceń
mail