Przeskocz do treści
coloalert

Lek na ataksję — czy można wyleczyć niezborność ruchową?

Atak­s­ja to zespół objawów powodu­ją­cych prob­le­my z koor­dy­nacją ruchów i utrzy­maniem równowa­gi. Sprawność ruchową oso­by z atak­sją może­my usprawnić poprzez odpowied­nią ter­apię. Jaką? Czy konieczne jest stosowanie leku na atak­sję? Dowiesz się z naszego artykułu!lek na ataksję

Spis treś­ci:

  1. Atak­s­ja — co to jest?
  2. Atak­s­ja — co ją wywołuje?
  3. Lek na atak­sję — jaką ter­apię stosować?

Ataksja — co to jest?

Atak­s­ja to zaburze­nie powodu­jące prob­le­my z koor­dy­nacją ruchową i utrzy­maniem równowa­gi. Najczęś­ciej prze­jaw­ia się ona poprzez:

  • Niez­grab­ny chód
  • Prob­le­my z wykony­waniem pre­cyzyjnych ruchów, takich jak zap­inanie guzików czy wiązanie sznurowadeł
  • Trud­noś­ci w pod­nosze­niu przedmiotów
  • Prob­le­my z wykony­waniem szy­b­kich naprzemi­en­nych ruchów

Atak­s­ja może wywoły­wać także szereg objawów towarzyszą­cych, takich jak zaburzenia mowy, prob­le­my z połykaniem czy oczopląs.

Ataksja — co ją wywołuje?

Przy­czyną atak­sji jest uszkodze­nie pewnego obszaru mózgu. Może ono być wywołane m.in. przez guza mózgu, zakaże­nie wirusem HIV czy naduży­wanie alko­holu. Najczęś­ciej jed­nak pojaw­ia się ono na skutek chorób neu­rode­gen­er­a­cyjnych. Są to schorzenia o podłożu gene­ty­cznym, które prowadzą do obu­miera­nia komórek ner­wowych w mózgu. Wykryć moż­na je w bada­niu gene­ty­cznym. Jest ono zale­cane u każdego pac­jen­ta, u którego pojaw­iły się objawy ataksji.

Lek na ataksję — jaką terapię stosować?

To, jak leczy się atak­sję, zależne jest od przy­czyny zaburzenia. Jeśli jest ono wywołane przez czyn­ni­ki gene­ty­czne, to sto­su­je się ter­apię obja­wową pole­ga­jącą na łagodze­niu objawów. W przy­pad­ku innych przy­czyn sto­su­je się lecze­nie przyczynowe.

W wielu przy­pad­kach pac­jen­ci przyj­mu­ją far­mako­log­iczne leki na atak­sję. Mogą być to następu­jące preparaty:

  • Amit­ryptyli­na lub gabapen­ty­na w przy­pad­ku wys­tępowa­nia nerwobóli
  • Preparaty na zwiotcze­nie mięśni
  • Leki prze­ci­wde­presyjne, jeśli atak­sji towarzyszą prob­le­my ze zdrowiem psychicznym

Istot­ną for­mą leczenia atak­sji jest także reha­bil­i­tac­ja. Ma ona na celu usprawnie­nie narzą­du ruchu, dzię­ki czemu zni­welu­je­my zaburzenia równowa­gi, a ruchy dziec­ka będą bardziej precyzyjne.

4/5 — (1 głosów / głosy) 
mail