Przeskocz do treści
coloalert

Zdolności wysepkowe a autyzm

Dzieci z zespołem autyz­mu częs­to mają niesamowite, niespo­tykane umiejęt­noś­ci. Są one zwane zdol­noś­ci­a­mi wysep­kowy­mi. Mogą one doty­czyć m.in. umiejęt­noś­ci muzy­cznych, artysty­cznych czy obliczeniowych. Sprawdź, jakie dokład­nie zdol­noś­ci wysep­kowe mogą się pojaw­ić u dzieci z autyzmem!zdolności wysepkowe autyzm

Spis treś­ci:

  1. Czym są zdol­noś­ci wysepkowe?
  2. Jakie zdol­noś­ci wysep­kowe mogą pojaw­ić się u autystyków?
  3. Autysty­cy ze zdol­noś­ci­a­mi wysepkowymi

Czym są zdolności wysepkowe?

Zdol­noś­ci­a­mi wysep­kowy­mi nazy­wa się umiejęt­noś­ci wyróż­ni­a­jące się na tle zachowań autysty­cznych. Pojaw­ia­ją się one u jed­nego na 10 dzieci z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu.

Według badań dzieci ze zdol­noś­ci­a­mi wysep­kowy­mi nie mają praw­idłowo dzi­ała­jącej lewej półkuli móz­gowej. Mózg w takiej sytu­acji zaczy­na pode­j­mować dzi­ała­nia samon­apraw­cze, czego wynikiem są wyjątkowe umiejętności.

Jakie zdolności wysepkowe mogą pojawić się u autystyków?

Zdol­noś­ci wysep­kowe u dzieci autysty­cznych wys­tępować mogą w następu­ją­cych obszarach:

  • Zdol­noś­ci muzy­czne, takie jak tal­ent do gry na pianinie czy kom­ponowa­nia utworów. Zdol­noś­cią wysep­kową w tym obszarze może być również odt­warzanie utworów z pamięci.
  • Zdol­noś­ci artysty­czne – jest to najczęst­szy rodzaj zdol­noś­ci wysep­kowych u dzieci ze spek­trum autyz­mu. Dzieła stwor­zone przez dzieci autysty­czne są zwyk­le bard­zo szczegółowe.
  • Zdol­noś­ci wzrokowo-przestrzenne — najczęś­ciej autysty­cy mają tal­ent do tworzenia niezwykłych kon­strukcji czy dokład­nego rysowa­nia map.
  • Zdol­noś­ci obliczeniowe – autysty­cy częs­to potrafią szy­bko liczyć w pamię­ci i wymieni­ać długie cią­gi liczbowe. Mają także zdol­noś­ci doty­czące kalen­darza, takie jak szy­bkie obliczanie, w jaki dzień tygod­nia wypad­nie konkret­na data.
  • Zdol­noś­ci ling­wisty­czne – autystykom z dużą łat­woś­cią przy­chodzi nau­ka nowych języków

Zdol­noś­ci wysep­kowe pojaw­ia­ją się tylko w jed­nym z wymienionych obszarów i doty­czą jed­nej czynności.

Autystycy ze zdolnościami wysepkowymi

Niek­tórych autystyków zdol­noś­ci wysep­kowe doprowadz­iły do dużej pop­u­larnoś­ci. Jed­ną z takich osób jest Daniel Tam­met. Posługu­je się on biegle aż 11 języka­mi, a w tym językiem man­ti, który sam stworzył. Jest także reko­rdzistą w recy­towa­niu ciągu licz­by Pi.

Zdol­noś­cią wysep­kową pochwal­ić może się również Stephen Wilt­shire. Ma on niezwykłą pamięć fotograficzną, dzię­ki której potrafi wykony­wać szczegółowe rysun­ki. Jed­nym z nich jest szczegółowa mapa Lon­dynu narysowana po jed­nym prze­locie helikopterem nad miastem. Zaw­ier­ała ona dokład­ną liczbę kol­umn, okien oraz ulic.

Oceń
mail