Przeskocz do treści
coloalert

Padaczka senna — co to za choroba?

Niek­tóre rodza­je epilep­sji wywołu­ją ata­ki w nocy, kiedy dziecko śpi. Nazy­wa się je padaczka­mi sen­ny­mi. Zal­icza się do nich padaczkę Rolan­da oraz noc­ną padaczkę czołową. Sprawdź, jak mogą objaw­iać się te choro­by i co jest ich przyczyną!padaczka senna

Spis treś­ci:

 1. Padacz­ka sen­na — objawy
 2. Padacz­ka sen­na — przyczyny
 3. Diag­nos­ty­ka padacz­ki sennej

Padaczka senna — objawy

Jed­nym z rodza­jów epilep­sji sen­nej jest padacz­ka Rolan­da. Jest to choro­ba wieku dziecięcego, która pojaw­ia się w wieku od 3 do 13 lat. Wywołu­je ona napady ruchowo-czu­ciowe, w których trak­cie pojaw­ia­ją się następu­jące objawy:

 • Drętwie­nie, mrowie­nie i drga­nia ust
 • Zaburzenia mowy
 • Prob­le­my z przełykaniem
 • Zwięk­szone wydzielanie śliny
 • Drga­nia rąk i nóg
 • Uczu­cie dław­ienia się

Rodza­jem epilep­sji sen­nej jest także noc­na padacz­ka czołowa. Zal­icza się ją również do kat­e­gorii chorób dziecię­cych. Wywołu­je ona następu­jące objawy:

 •  Zaciskanie dłoni
 • Zgi­nanie kolan
 • Gwał­towne ruchy kończyn
 • Płacz i krzyk przez sen
 • Mimowolne odd­anie moczu w trak­cie snu

Padaczka senna — przyczyny

Przy­czyny padacz­ki sen­nej zależą od jej rodza­ju. Epilep­s­ja Rolan­da zawsze wywołana jest przez czyn­ni­ki gene­ty­czne. Są one także przy­czyną noc­nej padacz­ki czołowej. Jed­nak w tym przy­pad­ku chorobę mogą wywołać także:

 • Urazy głowy
 • Zapale­nie opon mózgowych
 • Niedotle­nie­nie tkan­ki mózgowej

Diagnostyka padaczki sennej

Padacz­ka sen­na jest diag­no­zowana tak samo, jak inne rodza­je epilep­sji. Pro­ces diag­nos­ty­czny skła­da się z następu­ją­cych etapów:

 • Wywiad z rodzi­ca­mi dziec­ka na tem­at prze­biegu napadu, chorób wys­tępu­ją­cych w rodzinie i przyj­mowanych leków
 • Badanie EEG – pole­ga ono na założe­niu na głowę dziec­ka spec­jal­nego czep­ka z elek­tro­da­mi, dzię­ki czemu moż­na zbadać akty­wność elek­tryczną mózgu. Badanie powin­no zostać wyko­nane w trak­cie snu dziecka.
 • Rezo­nans mag­ne­ty­czny — dzię­ki temu bada­niu lekarz może ustal­ić, która część mózgu pac­jen­ta wywołu­je napady padaczkowe
 • Bada­nia krwi, takie jak mor­folo­gia, badanie glukozy czy badanie elek­trolitów. Wskazane jest także wyko­nanie bada­nia stęże­nia prze­ci­w­ci­ał anty-strep­tolisyny O we krwi.

W przy­pad­ku padacz­ki sen­nej rekomen­dowane jest również wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego. Dzię­ki temu może­my w genach wykryć mutac­je, które wywołały chorobę. Może to znacznie skró­cić czas diag­nos­ty­ki, przez co szy­b­ciej rozpoczniemy lecze­nie. W kon­sek­wencji będzie ono skuteczniejsze i zmin­i­mal­izu­je liczbę pojaw­ia­ją­cych się napadów padaczkowych.

1/5 — (1 głosów / głosy) 
mail