⚡ Badanie EEG u dzieci z padaczką - jak przygotować dziecko? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie EEG u dzieci

Dzieciom, które boryka­ją się z objawa­mi padacz­ki, bard­zo częs­to zle­ca się badanie EEG. Może być ono przeprowad­zone, gdy dziecko śpi, ale jest to opcjon­alne. Oblig­a­to­ryjne z kolei jest odpowied­nie przy­go­towanie do bada­nia EEG. Jak prze­b­ie­ga to badanie? Jak dziecko powin­no być do niego przy­go­towane? Odpowiedzi poniżejbadanie eeg padaczka

 1. Prze­bieg bada­nia EEG
 2. Badanie EEG a padaczka
 3. Badanie EEG pod­czas snu- jak przy­go­tować dziecko?
 4. Badanie EEG w czuwa­niu- jak przy­go­tować dziecko?
 5. Badanie EEG u niemowlaka
 6. Padacz­ka a bada­nia genetyczne

Przebieg badania EEG

Badanie EEG trwa około godziny. Pac­jent w trak­cie bada­nia przyj­mu­je pozy­cję siedzącą lub leżącą. Na głowę dziec­ka zakła­da się czepek, na którym rozmieszc­zone są 16–24 elek­trody. Ich zadaniem jest zmierze­nie akty­wnoś­ci elek­trycznej mózgu. Elek­trody są pokryte żelem, który ma ułatwić prze­wodze­nie. Łączą je ze sobą kable z aparaturą. Otrzy­many zapis czyn­noś­ciowy mózgu zosta­je dzię­ki temu wzmoc­niony, przez co otrzy­mu­je­my obraz z bada­nia EEG. Moż­na je przeprowadz­ić w fazie snu lub w fazie czuwa­nia. Należy to określić pod­czas umaw­ia­nia się, ponieważ od tego zależy przy­go­towanie do badania.

Badanie to przeprowadza się w przy­pad­ku pode­jrzenia padacz­ki u dziec­ka, omdle­nia, utraty przy­tom­noś­ci, urazu głowy, stanów lękowych, zaburzeń uwa­gi i kon­cen­tracji, agresji, zaburzeń snu oraz opóźnienia roz­wo­ju psychoruchowego.

Pod­czas bada­nia dziecko musi być spoko­jne i nieru­chome. Bard­zo ważne jest, żeby nic nie rozprasza­ło jego uwa­gi, więc zabro­nione jest np. korzys­tanie z tele­fonu czy żucie gumy. Każde odstępst­wo może zniek­sz­tał­cić obraz z badania.

Badanie EEG a padaczka

W niek­tórych przy­pad­kach dzię­ki obra­zowi bada­nia EEG diag­nozu­je się padaczkę. Jest to spowodowane tym, że badanie to obrazu­je czyn­nośćbadanie eeg u dzieci bioelek­tryczną mózgu, czyli wyraz akty­wnoś­ci neu­ronów kory móz­gowej. Dzię­ki temu dany pro­ces chorobowy moż­na umieś­cić w konkret­nej częś­ci mózgu. Jest to badanie bard­zo pomoc­ne, ale nie zawsze na pod­staw­ie jego wyniku moż­na potwierdz­ić lub wyk­luczyć dane schorze­nie. Z tego powodu zale­ca się przeprowadze­nie badań gene­ty­cznych dziec­ka, ponieważ niepraw­idłowoś­ci w genach także mogą powodować padaczkę gene­ty­czną.

Badanie EEG podczas snu- jak przygotować dziecko?

Przy­go­towanie dziec­ka przed badaniem EEG jest bard­zo ważne. Należy przestrze­gać kilku zasad, które mogą być nieco uciążli­we dla rodz­iców. Należą do nich:

 • W dniu poprzedza­ją­cym badanie głowa dziec­ka powin­na zostać umy­ta neu­tral­nym szam­ponem. Szam­pon należy dokład­nie spłukać i niebadanie eeg padaczka stosować na skórze głowy i włosach żad­nych innych kos­me­tyków, ponieważ mogło­by to zakłó­cić wynik badania.
 • W noc przed badaniem dziecko powin­no spać krócej niż zwyk­le. Należy więc położyć je spać później i wcześniej obudz­ić. Dziecko, które ma mniej niż 8 lat, powin­no przes­pać w nocy przed badaniem 6 godzin, dziecko w wieku 8–12 lat 4 godziny, a dziecko powyżej 12 roku życia nie powin­no spać wcale. Zadaniem rodz­iców jest zabaw­ie­nie dziec­ka tak, aby uniemożli­wić mu sen. Prob­lem jest mniejszy w przy­pad­ku niemowlaków- badanie należy umówić w porze snu, a karmie­nie prze­sunąć tak, aby odbyło się po założe­niu czep­ka do bada­nia EEG.
 • Pod­czas podróży na badanie należy pil­nować, aby dziecko nie zasnęło
 • W dniu bada­nia dziecko nie powin­no mieć wykony­wanych żad­nych innych badań, ponieważ mogą je stre­sować i niepokoić
 • Posiłek dziec­ka przed badaniem powinien być lekkos­trawny. Maluch nie powinien także jeść słody­czy i pić słod­kich napo­jów gazowanych
 • Dziecko wszys­tkie stale przyj­mowane leki powin­no przyjąć normalnie
 • Przed badaniem EEG dziecko powin­no odd­ać mocz

Badanie EEG w czuwaniu- jak przygotować dziecko?

Przy wykony­wa­niu bada­nia EEG w czuwa­niu sporo zasad jest iden­ty­cznych, jak przy bada­niu we śnie. Jest jed­nak jed­na ogrom­na różni­ca- dziecko musi być wys­pane i wypoczęte. Inne zalece­nia nie ule­ga­ją zmianie.

Badanie EEG u niemowlaka

Ze wszys­t­kich grup wiekowych dzieci to właśnie dla niemowlaków badanie EEG jest najm­niej uciążli­we. Wyni­ka to z tego, że odby­wa się ono weeg u niemowlaka nor­mal­nej dla nich porze snu. Pro­ces zaśnię­cia ułatwia karmie­nie pier­sią lub butelką przed badaniem oraz obec­ność mamy obok. Ponieważ badanie jest bez­pieczne, niein­wazyjne i bezbolesne, to nie ma prze­ci­wwskazań do wykony­wa­nia go u niemowląt.

Padaczka a badania genetyczne

Badanie EEG może być pomoc­ne w diag­no­zowa­niu padacz­ki, ale może także nie potwierdz­ić ani nie wyk­luczyć tego schorzenia. Padacz­ka może również mieć podłoże gene­ty­czne. Warto więc wykon­ać także bada­nia gene­ty­czne u dziec­ka, ponieważ mogą one być przy­datne w pro­ce­sie diagnostycznym.

Jed­nym z takich badań padacz­ki jest pan­el padaczkowy. Pod­da­je się w nim anal­izie 401 genów, których mutac­je mogą powodować padaczkę. Jest ono wykony­wane za pomocą tech­nologii NGS (Sek­wencjonowa­nia Nowej Generacji).badanie eeg u dzieci

Innym pole­canym badaniem gene­ty­cznym na padaczkę jest badanie WES. Jest to najnowocześniejsze i najbardziej pre­cyzyjne badanie na rynku testów DNA. Test WES jest badaniem kom­plek­sowym- anal­izie pod­da­je się w nim 23 000 genów. Sprawdzane są w nim eksomy, które odpowiada­ją za 89% chorób o podłożu genetycznym.

Ist­nieje także rozsz­er­zona wer­s­ja bada­nia WES- test WES pre­mi­um. Oprócz eksomów sprawdza się w nim także poz­nane introny, które odpowiada­ją za 11% chorób wrod­zonych. W bada­niu tym moż­na także sprawdz­ić, czy pac­jent jest wrażli­wy na jakieś sub­stanc­je zawarte w lekach. Sprawdzane są m.in. skład­ni­ki leków prze­ci­w­padaczkowych, prze­ci­w­bólowych oraz przeciwdepresyjnych.

Więcej infor­ma­cji

Masz pyta­nia odnośnie badań gene­ty­cznych na padaczkę?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz też:

💜Bada­nia immuno­log­iczne dzieci

💜Częste przez­ię­bi­enia

💜Brak odpornoś­ci u dziecka

💜Jak wzmoc­nić układ immuno­log­iczny dziecka?

💜Mikro­macierze badanie

💜Czy padacz­ka jest dziedziczna?

Oceń
mail