Przeskocz do treŇõci
coloalert

Jak przygotowańá dziecko z autyzmem do zmian?

Dziecko z autyzmem lubi codzi¬≠en¬≠nńÖ rutynńô i nie toleru¬≠je od niej Ňľad¬≠nych odstńôpstw. Daje mu ona poczu¬≠cie bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wa i sta¬≠bi¬≠liza¬≠cji. Cza¬≠sem jed¬≠nak zmi¬≠any sńÖ nie¬≠u¬≠niknione, co moŇľe byńá trud¬≠nym doŇõwiad¬≠cze¬≠niem dla autysty¬≠ka i jego rodz¬≠ic√≥w. Jak przy¬≠go¬≠towańá go do zmi¬≠an? OdpowiedŇļ poniŇľej.jak przygotowańá dziecko z autyzmem do zmian

  1. Zmi¬≠any w Ňľyciu a szty¬≠wnoŇõńá zachowaŇĄ dziec¬≠ka autystycznego
  2. Zmi¬≠any w Ňľyciu dziec¬≠ka autysty¬≠cznego- co powodujńÖ?
  3. Zmi¬≠any w Ňľyciu dziec¬≠ka autysty¬≠cznego- przeprowadzka
  4. Dziecko nie lubi zmi­an- czy to autyzm?

Zmiany w Ňľyciu a sztywnoŇõńá zachowaŇĄ dziecka autystycznego

Dzieci autysty¬≠czne bard¬≠zo nie lubińÖ Ňľad¬≠nych zmi¬≠an w codzi¬≠en¬≠nej rutynie. Wyni¬≠ka to z tego, Ňľe ich zachowa¬≠nia sńÖ ogranic¬≠zone i pow¬≠tarza¬≠jńÖce sińô. Autysty¬≠cy bard¬≠zo dba¬≠jńÖ o przestrze¬≠ganie codzi¬≠en¬≠nych rytu¬≠aŇā√≥w np. zawsze chodzńÖ spańá codzi¬≠enne o tej samej godzinie, we wtor¬≠ki na Ňõni¬≠adanie jedzńÖ tosty, a do szkoŇāy czy przed¬≠szko¬≠la chodzńÖ jed¬≠nńÖ drogńÖ. Nawet najm¬≠niejsze zmi¬≠any w tych rytu¬≠aŇāach sńÖ dla nich nieakceptowalne.

Szty¬≠wnoŇõńá zachowaŇĄ wyni¬≠ka z tego, Ňľe dzieci z objawa¬≠mi autyz¬≠mu czu¬≠jńÖ sińô pewne i bez¬≠pieczne, jeŇõli wiedzńÖ, co sińô za chwilńô wydarzy.

Zmiany w Ňľyciu dziecka autystycznego- co powodujńÖ?

Zbyt szy¬≠bko wprowadzane zmi¬≠any sńÖ dla autysty¬≠ka niezrozu¬≠mi¬≠aŇāe i burzńÖ jego poczu¬≠cie bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wa. Dziecko autysty¬≠czne moŇľe na nie zareagowańájak przygotowańá dziecko z autyzmem do przeprowadzki w prz¬≠er√≥Ňľny spos√≥b. NajczńôŇõ¬≠ciej dzieci z autyzmem na zmi¬≠any reagu¬≠jńÖ lńôkiem i niepoko¬≠jem, pŇāaczem oraz zachowa¬≠ni¬≠a¬≠mi agresy¬≠wny¬≠mi. Reakc¬≠ja dziec¬≠ka w duŇľej mierze zaleŇľy od postawy rodz¬≠i¬≠ca. JeŇõli rodz¬≠ic bńôdzie wprowadzaŇā zmi¬≠anńô stop¬≠niowo, a dziecko bńôdzie czas by sińô z nińÖ oswoińá i jńÖ zaak¬≠cep¬≠towańá, to reakc¬≠ja dziec¬≠ka bńôdzie Ňāagodniejsza.

Zmiany w Ňľyciu dziecka autystycznego- przeprowadzka

Przeprowadz¬≠ka to powaŇľ¬≠na zmi¬≠ana w Ňľyciu dla kaŇľdej oso¬≠by, a tym bardziej dla autysty¬≠ka. W jej przy¬≠pad¬≠ku Ňõwiat dziec¬≠ka autysty¬≠cznego wywraca sińô do g√≥ry noga¬≠mi, poniewaŇľ zabier¬≠ane jest mu poczu¬≠cie bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wa i stabilizacji.

Przeprowadzkńô naleŇľy przeprowadzańá wińôc dŇāu¬≠go¬≠falowo. Trze¬≠ba na nińÖ przez¬≠naczyńá sporo cza¬≠su, wprowadzańá zmi¬≠anńô krok po kroku. Jed¬≠nak najwaŇľniejsze jest to, Ňľeby rodz¬≠ic zdawaŇā sobie sprawńô z prob¬≠le¬≠mu i go nie bagatelizowaŇā. Odpowied¬≠nie roz¬≠planowanie przeprowadz¬≠ki pomoŇľe dziecku zaak¬≠cep¬≠towańá zmi¬≠anńô i nie zareagowańá na nińÖ zbyt gwaŇātownie.

Przy¬≠go¬≠towanie do przeprowadz¬≠ki naleŇľy zaczńÖńá od roz¬≠mowy z autystykiem. Dziecku trze¬≠ba wytŇāu¬≠maczyńá, dlaczego dochodzi do takiej zmi¬≠any w jego Ňľyciu. O przeprowadzce trze¬≠ba teŇľ m√≥wińá w samych pozy¬≠tywach. MoŇľ¬≠na takŇľe pod¬≠kreŇõlańá, Ňľe nie wszys¬≠tko sińô zmieni np. poprzez obiet¬≠nicńô takiego samego urzńÖdzenia poko¬≠ju dziec¬≠ka jak w obec¬≠nym domu.jak przygotowańá dziecko z autyzmem do zmian

Przed przeprowadzkńÖ dziecko powin¬≠no dobrze poz¬≠nańá jego nowy dom. Rodz¬≠ic po wczeŇõniejszym zaplanowa¬≠niu powinien zabrańá kil¬≠ka razy dziecko autysty¬≠czne do nowego miejs¬≠ca zamieszka¬≠nia. Trze¬≠ba jed¬≠nak pokazy¬≠wańá dziecku nowe miejsce stop¬≠niowo np. na pier¬≠wszej wiz¬≠y¬≠cie pokazańá mu mieszkanie, a dopiero na kole¬≠jnej okolicńô. NowńÖ rzecz powin¬≠no sińô wprowadz¬≠ińá dopiero po zaak¬≠cep¬≠towa¬≠niu uprzed¬≠nio poznanej.

Zaan¬≠gaŇľowanie dziec¬≠ka w urzńÖdze¬≠nie nowego miejs¬≠ca r√≥wnieŇľ moŇľe pom√≥c w zaak¬≠cep¬≠towa¬≠niu zmi¬≠any. MoŇľ¬≠na poz¬≠wolińá dziecku np. wybrańá kolor Ňõcian w jed¬≠nym poko¬≠ju. JeŇõli dziecko bńôdzie zaan¬≠gaŇľowane w aranŇľacjńô, to mimowol¬≠nie zbliŇľy sińô do nowego domu.

Pomoc¬≠ne bńôdzie teŇľ potrak¬≠towanie pakowa¬≠nia jako zabawy. MoŇľ¬≠na np. seg¬≠re¬≠gowańá rzeczy kolora¬≠mi i pakowańá je do kar¬≠ton√≥w tego samego koloru. Rodz¬≠ic powinien przy pakowa¬≠niu uszanowańá takŇľe to, Ňľe dziecko chce zabrańá ze sobńÖ nawet naj¬≠drob¬≠niejsze przed¬≠mio¬≠ty. SńÖ one dla autysty¬≠ka waŇľne, poniewaŇľ dajńÖ mu poczu¬≠cie sta¬≠bi¬≠liza¬≠cji. Wszyt¬≠skie te drob¬≠ne rzeczy pomogńÖ dziecku poczuńá sińô jak w starym domu.

Niezwyk¬≠le istotne jest to, Ňľeby w trak¬≠cie przeprowadz¬≠ki nie stre¬≠sowańá dziec¬≠ka autysty¬≠cznego. Rodz¬≠ice nie powin¬≠ni wińôc przy dziecku roz¬≠maw¬≠iańá o prob¬≠lemach zwińÖzanych z przeprowadzkńÖ oraz kŇā√≥¬≠cińá sińô.

Dziecko nie lubi zmian- czy to autyzm?

JeŇõli Two¬≠je dziecko jest przy¬≠wińÖzane do rutyny i bard¬≠zo nie lubi zmi¬≠an, to moŇľe cier¬≠pieńá na zaburzenia ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Oczy¬≠wiŇõ¬≠cie nie musi tak byńá, ale moŇľe, wińôc warto to sprawdzińá.jak przygotowańá dziecko z autyzmem do przeprowadzki

W pro¬≠ce¬≠sie diag¬≠nos¬≠ty¬≠cznym przeprowadza sińô wywiad z rodzi¬≠ca¬≠mi dziec¬≠ka oraz obserwacjńô caŇāoŇõ¬≠ciowńÖ dziec¬≠ka przez psy¬≠cholo¬≠ga, psy¬≠chi¬≠a¬≠trńô lub ped¬≠a¬≠goga. Czńôs¬≠to jed¬≠nak pro¬≠ces diag¬≠nos¬≠ty¬≠czny nie potwierdza ani nie wyk¬≠lucza zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. W takiej sytu¬≠acji warto wykon¬≠ańá gene¬≠ty¬≠czny test na autyzm, kt√≥ry wykaŇľe, czy w mate¬≠ri¬≠ale gene¬≠ty¬≠czny, dziec¬≠ka zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci prowadzńÖce do zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne na autyzm  majńÖ nieoce¬≠nionńÖ wartoŇõńá w pro¬≠ce¬≠sie diagnostycznym.

Rekomen¬≠du¬≠je sińô wyko¬≠nanie pan¬≠elowego bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠cznego w kierunku autyz¬≠mu. Anal¬≠izie pod¬≠da¬≠je sińô w nim wszys¬≠tkie geny, kt√≥re sńÖ pow¬≠ińÖzane z zaburzeni¬≠a¬≠mi ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Jest ono wyko¬≠rzysty¬≠wane za pomocńÖ nowoczes¬≠nej tech¬≠nologii NGS (Sek¬≠wencjonowa¬≠nia Nowej Gen¬≠er¬≠acji). W wielu przy¬≠pad¬≠kach pozwala to poz¬≠nańá przy¬≠czynńô autyzmu.

Zale¬≠cane jest takŇľe wyko¬≠nanie kom¬≠plek¬≠sowego bada¬≠nia WES. Sprawdzany jest w nim caŇāy mate¬≠ri¬≠aŇā gene¬≠ty¬≠czny czŇāowieka (23 000 gen√≥w). Jest to bard¬≠zo nowoczes¬≠ny, dokŇāad¬≠ny i wiary¬≠god¬≠ny test. Badanie to takŇľe wykony¬≠wane jest za pomocńÖ tech¬≠nologii NGS. MoŇľ¬≠na je wykon¬≠ańá z pr√≥b¬≠ki pobranej z krwi lub z wymazu z policz¬≠ka. Badanie WES PREMIUM jest niein¬≠wazyjne i bezbolesne. Na wynik oczeku¬≠je sińô okoŇāo 6‚Äď7 tygodni.

Dzińô¬≠ki bada¬≠niu gene¬≠ty¬≠czne¬≠mu na autyzm lekarze mogńÖ dobrańá indy¬≠wid¬≠u¬≠al¬≠nie dopa¬≠sowanńÖ ter¬≠apińô i wspom√≥c rozw√≥j dziecka.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Przeczy¬≠taj teŇľ:

Bada¬≠nia na odpornoŇõńá

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Badanie WES cena

OceŇĄ
mail