Przeskocz do treści
coloalert

Test NIPT czy NIFTY – które badanie wybrać?

test nipt czy niftyTest NIPT czy NIFTY – które badanie wybrać? To pytanie zada­je sobie wiele par, które spodziewa­ją się potomst­wa. Tym­cza­sem nazwa NIPT odnosi się do sze­rok­iej grupy badań, w której zna­j­du­je się także test NIFTY.

Spis treś­ci:

  1. Test NIPT czy NIFTY? NIFTY jest również badaniem NIPT
  2. Test NIPT czy NIFTY – czym jest badanie NIFTY?
  3. Test NIFTY pro to NIPT o sze­rokim zakre­sie badanych chorób
  4. Test NIFTY pro to jedyny NIPT z ubezpieczeniem

Test NIPT czy NIFTY? NIFTY jest również badaniem NIPT

Wybrać test NIPT czy NIFTY? Czym różnią się te bada­nia? Takie pyta­nia zada­ją sobie częs­to rodz­ice, którym zależy na bez­piecznych bada­ni­ach pre­na­tal­nych i chcą wybrać najlep­sze spośród wielu dostęp­nych w Polsce niein­wazyjnych testów. Tym­cza­sem badanie NIFTY jest badaniem NIPT. Dlaczego?

NIPT, czyli bada­nia wol­nego płodowego DNA (z języ­ka ang­iel­skiego Non Inva­sive Pre­na­tal Test­ing) to nazwa sze­rok­iej grupy pre­na­tal­nych badań gene­ty­cznych, które moż­na wykon­ać zwyk­le już od 10. tygod­nia ciąży, aby osza­cow­ać ryzyko wys­tąpi­enia najczęst­szych chorób gene­ty­cznych i wad wrod­zonych. To, co łączy wszys­tkie bada­nia NIPT to niein­wazyjność, wyso­ka czułość oraz brak szczegól­nych przy­go­towań przed ich wyko­naniem (próbkę stanowi krew ciężarnej).

Dodatkowo bada­nia NIPT:

  • należą do grupy badań pry­wat­nych – wykonu­je się je odpłat­nie, na włas­ną rękę;
  • poza wykry­waniem wad wrod­zonych i chorób gene­ty­cznych potrafią również ziden­ty­fikować płeć dziecka.

Pytanie, które powin­ny sobie zadać pary przy­go­towu­jące się na nar­o­dziny potom­ka, nie powin­no więc brzmieć, „co wybrać, test NIPT czy NIFTY”, a raczej: „który test NIPT wybrać”.

Test NIPT czy NIFTY – czym jest badanie NIFTY?

Spośród licznych badań NIPT dostęp­nych na pol­skim rynku warto się zain­tere­sować testem NIFTY (z języ­ka ang­iel­skiego Non-inva­sive Fetal Tri­somy Test). To badanie, które pojaw­iło się w Polsce kil­ka lat temu i było pier­wszym testem typu NIPT dostęp­nym dla pol­s­kich pac­jen­tek. Dlaczego warto wybrać badanie NIFTY? Ponieważ zostało ono sprawd­zone na najwięk­szej licz­bie ciąż i na całym świecie wykon­ało je już pon­ad 6 mil­ionów kobi­et. Świad­czy to o jego wiary­god­noś­ci.

Test NIFTY pro to NIPT o szerokim zakresie badanych chorób

Obec­nie test NIFTY jest dostęp­ny w nowej, rozsz­er­zonej wer­sji – NIFTY pro. Badanie to wyróż­nia szer­szy zakres badanych chorób (94) i ubez­piecze­nie. Test NIFTY pro w ciąży poje­dynczej wykrywa:

  • 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi licz­by chro­mo­somów płci;
  • zespoły tri­somii 21, 18, 13, 9, 16 oraz 22;
  • mikrod­elec­je i mikrodu­p­likac­je, np. zespół DiGeorge’a, zespół delecji chro­mo­so­mu Xp21 czy też zespoły Angel­mana/Pradera-Williego.

Na życze­nie na wyniku NIFTY pro jest podawana także płeć.

Test NIFTY pro to jedyny NIPT z ubezpieczeniem

Test NIFTY pro jest jedynym niein­wazyjnym badaniem pre­na­tal­nym NIPT, które jest dostęp­ne z pełnym ubez­piecze­niem wyniku. Ubez­piecze­nie przysługu­je zarówno w sytu­acji, gdy test da wynik fałszy­wie negaty­wny (odszkodowanie może wynieść do ok. 210 000 zło­tych), jak i gdy NIFTY pro da wynik pozy­ty­wny (wtedy rodz­ice mogą liczyć na zwrot kosztów diag­nos­ty­ki inwazyjnej do kwoty 2600 złotych).

Czy­taj więcej o bada­ni­ach pre­na­tal­nych w ser­wisie genetyczne.pl:

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Autor: genetyczne.pl 

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail