Przeskocz do treści
coloalert

Testy NIPT – porównanie testów NIPT. Czym się różnią badania dostępne na rynku?

testy nipt porównanie, testy nipt czym się różniąTesty NIPT, czyli niein­wazyjne pre­na­talne bada­nia gene­ty­czne oparte na anal­izie wol­nego płodowego DNA (cffD­NA) moż­na wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. Łączy je bez­pieczeńst­wo i wyso­ka czułość. Czym się różnią dostęp­ne na rynku testy NIPT? Oto porównanie!

Spis treś­ci:

 1. Testy NIPT – porów­nanie dostęp­nych na rynku pre­na­tal­nych niein­wazyjnych badań genetycznych
 2. Czym się różnią testy NIPT dostęp­ne w Polsce?
 3. Na co warto zwró­cić uwagę wybier­a­jąc test NIPT?
 4. Poz­naj jedyny test NIPT z pełnym ubez­pieczniem i sze­roką wal­i­dacją kliniczną

Testy NIPT – porównanie dostępnych na rynku prenatalnych nieinwazyjnych badań genetycznych

Testy NIPT są dostęp­ne w Polsce już od kilku lat i cieszą się zain­tere­sowaniem ze wzglę­du na dużą czułość i bez­pieczeńst­wo. Ich najważniejsze cechy wspólne to:

 • możli­wość wyko­na­nia na bard­zo wczes­nym etapie, już od 10 tygod­nia ciąży,
 • niein­wazyjny charak­ter – bada­nia te są całkowicie bez­pieczne dla mat­ki oraz dziec­ka, bez ryzy­ka poronienia czy infekcji wewnątrzmacicznej.
 • wczesne określe­nie płci dziec­ka – na życze­nie rodziców,
 • sposób pobra­nia prób­ki – DNA dziec­ka do badań jest izolowane z prób­ki krwi ciężarnej,
 • wyso­ka czułość oraz niewielkie ryzyko otrzy­ma­nia wyniku fałszy­wie dodatniego,
 • wyso­ka dostęp­ność – bada­nia NIPT moż­na zre­al­i­zować na tere­nie całego kraju.

Jak wybrać test nipt

Czym się różnią testy NIPT dostępne w Polsce?

Testy NIPT różnią się m.in. zakre­sem badanych chorób i zakre­sem ubez­pieczenia. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne ofer­u­ją swoim klien­tom dodatkowe udo­god­nienia, np. raty i dar­mową kon­sul­tację wyniku z lekarzem gene­tykiem w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego, a także możli­wość pobra­nia prób­ki krwi w domu wce­nie badania.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając test NIPT?

Ważne jest, aby wykony­wać ten test NIPT, który ma najsz­er­szą wal­i­dację w postaci bard­zo dużej grupy przetestowanych przy­pad­ków. Wyni­ka to z tego, że w tes­tach NIPT obliczanie ryzy­ka wys­tąpi­enia danej choro­by u dziec­ka odby­wa się – w uproszcze­niu – na zasadzie statysty­cznej. [1]

Poznaj jedyny test NIPT z pełnym ubezpieczniem i szeroką walidacją kliniczną

Test NIFTY wyko­nano już u pon­ad 6 000 000 kobi­et na całym świecie. Skuteczność klin­icz­na tes­tu NIFTY została potwierd­zona w bada­niu, które obe­j­mowało aż 146 958 ciąż. Jest to więc test o najsz­er­szej walidacji.

Spośród wprowad­zonych kil­ka lat temu na rynek badań NIPT wyróż­nia się test NIFTY pro — nowa, rozsz­er­zona wer­s­ja tes­tu NIFTY, która posi­a­da również pełne ubezpieczenie.

Badanie NIFTY PRO ma sze­ro­ki zakres, który obejmuje:

 • aber­rac­je chro­mo­so­ma­lne (tri­somie 21, 18, 13, 9, 16, 22),
 • ane­u­ploi­die chro­mo­somów płci (np. zespół Turn­era lub Klinefertera),
 • 84 zespoły mikrod­elecji / mikrodu­p­likacji (np. Zespół Di George’a).

Test NIFTY pro jest wyjątkowy także pod kątem ubez­pieczenia. Jest to jedyne prze­siewowe badanie pre­na­talne z pełnym ubez­piecze­niem wyniku (ubez­piecze­nie doty­czy tylko ory­gi­nal­nego tes­tu NIFTY PRO, wykony­wanego w lab­o­ra­to­ri­um BGI). Obe­j­mu­je ono zarówno sytu­acje, gdy test da niepraw­idłowy wynik, jak i przy­pad­ki, gdy badanie NIFTY pro da wynik fałszy­wie negatywny.

Zobacz też:

Masz pyta­nia o testy pre­na­talne? Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl

Artykuł pow­stał we współpra­cy z badanienifty.pl. Zdję­cie: subbotina/123rf.com

Źródła: [1] https://badaniaprenatalne.pl/jak-wybrac-nieinwazyjny-test-prenatalny-z-dna-plodowego-nipt/

Oceń
mail