WYNIKI testu NIFTY pro - Jak wygląda i o czym informują wyniki? Przeskocz do treści
badanie wes complex

Wyniki testu NIFTY pro. Jak wyglądają i o czym informują?

Wyni­ki tes­tu NIFTY pro wskazu­ją, czy jest pod­wyżs­zone ryzyko tri­somii 21., 13. i 18. oraz wielu innych chorób, już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci mogą poz­wolić zyskać spokój o zdrowie i zde­cy­dować, czy wykony­wać inwazyjną amniop­unkcję. Na życze­nie rodz­iców na wyniku jest podawana również płeć dziec­ka. Wyni­ki tes­tu NIFTY pro są ubez­piec­zone i jest to jedynie niein­wazyjne badanie pre­na­talne z pełnym ubez­piecze­niem. Dowiedz się więcej o wynikach NIFTY pro — zachę­camy do sprawdzenia niniejszego artykułu! 

test nifty pro wyniki, test nifty wyniki

Spis treś­ci:

 1. O czym infor­mu­ją wyni­ki tes­tu NIFTY pro?
 2. Test NIFTY – wyni­ki określa­ją również płeć dziecka
 3. Co świad­czy o wiary­god­noś­ci tes­tu NIFTY pro?
 4. Test NIFTY pro – wyni­ki są ubez­piec­zone. Na czym to pole­ga i kiedy moż­na sko­rzys­tać z ubezpieczenia?
 5. Ile wynosi czas oczeki­wa­nia na wynik tes­tu NIFTY pro?
 6. Z kim skon­sul­tować wyni­ki tes­tu NIFTY pro?
 7. Dlaczego warto zro­bić badanie NIFTY pro?

O czym informują wyniki testu NIFTY pro?

Badanie NIFTY pro to badanie w kierunku aż 94 chorób, takich jak:

 • aber­rac­je chro­mo­so­ma­lne (tri­somie 21, 18, 13, 9, 16, 22),
 • ane­u­ploi­die chro­mo­somów płci (takie jak np. zespół Kline­fer­t­era lub zespół Turnera),
 • 84 zespoły mikrod­elecji / mikrodu­p­likacji (w tym między inny­mi zespół Di George’a oraz zespoły Angel­mana/Pradera-Williego).

Test NIFTY pro – wyniki negatywne (prawidłowe)

Negaty­wny (praw­idłowy) wynik tes­tu NIFTY pro oznacza, że test nie wykazał pod­wyżs­zonego ryzy­ka badanej choro­by. Wtedy rodz­ice mogą cieszyć się w spoko­ju ciążą, ponieważ ich dziecko jest najpraw­dopodob­niej zdrowe (w odniesie­niu do badanych chorób).

Test NIFTY pro – wyniki pozytywne (nieprawidłowe)

Niepraw­idłowy (pozy­ty­wny) wynik tes­tu NIFTY pro oznacza pod­wyżs­zone ryzyko wys­tąpi­enia danej choro­by gene­ty­cznej. W takiej sytu­acji zale­cane jest wyko­nanie pre­na­tal­nych badań diag­nos­ty­cznych. Ponieważ jed­nak ory­gi­nal­ny test NIFTY pro posi­a­da pełne ubez­piecze­nie, rodz­ice mogą otrzy­mać zwrot kosztów diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej (do kwoty ok. 2600 zło­tych w zależnoś­ci od kur­su walu­towego). Warto pod­kreślić, że test NIFTY pro ma bard­zo niskie praw­dopodobieńst­wo uzyska­nia wyniku fałszy­wie pozy­ty­wnego (poniżej 0,05% dla tri­somii 21., 18. i 13.) dlat­ego w porów­na­niu do trady­cyjnych badań (jak PAPP‑a i USG) dużo mniej ciężarnych posi­ada­ją­cych zdrowe dziecko jest kierowanych na amniopunkcję.

Napisz do nas: redakcja@genetyczne.pl aby otrzy­mać przykład­owy wynik tes­tu NIFTY pro z opisem.

.


Warto wiedzieć. W testD­NA do wyniku NIFTY pro dołączane są wskazów­ki poma­ga­jące odczy­tać wynik, opra­cow­ane we współpra­cy z lekarzem gene­tykiem. Dodatkowo jeśli wynik jest niepraw­idłowy, pac­jen­t­ki testD­NA mogą skon­sul­tować go tele­fon­icznie z lekarzem gene­tykiem w cenie bada­nia. Dowiesz się więcej dlaczego NIFTY pro warto wykon­ać w testDNA »


 

Test NIFTY – wyniki określające płeć dziecka

Test NIFTY pro to badanie, które, poza wykryciem wielu różnych chorób gene­ty­cznych, pozwala także na określe­nie płci dziec­ka. Na życze­nie rodz­iców na wyniku tes­tu NIFTY pro może się pojaw­ić odpowied­nia adno­tac­ja mówią­ca o tym, czy maluszek to chło­piec, czy dziewczynka.

Co świadczy o wiarygodności wyników testu NIFTY pro?

Testy NIFTY charak­teryzu­je wyso­ka czułość – jest ona dużo wyższa niż w przy­pad­ku trady­cyjnych badań prze­siewowych, takich jak np. test PAPP‑A czy USG. O ich wiary­god­noś­ci świad­czy także sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na (badanie NIFTY zostało zatwierd­zone w najwięk­szym bada­niu na świecie, które obe­j­mowało 146 958 ciąż) oraz licz­ba wyko­nanych badań – do tej pory na całym świecie bada­nia NIFTY wyko­nano u pon­ad 9 mil­ionów kobi­et!

Test NIFTY pro – wyniki są ubezpieczone. Na czym to polega i kiedy można skorzystać z ubezpieczenia?

Ubez­piecze­nie ory­gi­nal­nego tes­tu NIFTY pro (wykony­wanego w lab­o­ra­to­ri­um BGI) doty­czy zarówno sytu­acji, gdy test da niepraw­idłowy wynik, jak i gdy badanie DNA da wynik fałszy­wie negatywny.

Sytu­acje, gdy badanie NIFTY pro da wynik fałszy­wie negaty­wny są bard­zo rzad­kie i zdarza­ją się we wszys­t­kich tes­tach NIPT, ale tylko NIFTY pro jest ubez­piec­zony i gdy tak się stanie, rodz­ice mogą otrzy­mać duże odszkodowanie do 210 000 zło­tych (w zależnoś­ci od kur­su walut).

Ile wynosi czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro?

Wyni­ki tes­tu NIFTY pro są dostęp­ne online do 10 dni roboczych. Czas ten lic­zony jest od momen­tu dotar­cia prób­ki z krwią ciężarnej do lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego. Jest to maksy­mal­ny czas i częs­to wyni­ki są szy­b­ciej, nawet do 5 dni. Trans­port prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um BGI jest szy­b­ki i bez­pieczny, trwa od 1 do 2 dni roboczych. Dzię­ki temu, że wynik tes­tu NIFTY pro w testD­NA jest udostęp­ni­any w pan­elu on-line, moż­na go pobrać od razu, bez koniecznoś­ci dodatkowego dojaz­du do placówki.

Z kim skonsultować wyniki testu NIFTY pro?

W sytu­acji, gdy wyni­ki tes­tu NIFTY pro są pozy­ty­wne (niepraw­idłowe), pac­jen­t­ka testD­NA może sko­rzys­tać z bezpłat­nej kon­sul­tacji tele­fon­icznej z lekarzem gene­tykiem w testD­NA. Kon­sul­tac­ja ma na celu wyjaśnie­nie wyniku tes­tu NIFTY oraz przekazanie zale­ceń odnośnie dal­szego postępowania.

Rejestracja na NIFTY pro w testDNA w całej Polsce

1. Wybierz przy­chod­nię lub wiz­ytę domową rozwiń
(obie opc­je w cenie bada­nia, bez dodatkowych opłat)
2. Wybierz lokaliza­cję rozwiń
Podaj adres, w którym chci­ałabyś umówić wiz­ytę domową

Mias­to:

Kod pocz­towy:

Uli­ca:

Numer domu:

Numer mieszka­nia: (pole nieobowiązkowe)

Piętro i inne infor­ma­c­je dla per­son­elu i kuri­era (pole nieobowiązkowe)

Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel. 533 090 626 Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel. 533 090 626 Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel. 533 090 626 Radom, ul. 1905 roku 20
Tel. 533 090 626 Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel. 533 090 626 Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel. 533 090 626 Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel. 533 090 626 Gró­jec, ul. Olimpi­js­ka 8A
Tel. 533 090 626 Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14 
Tel. 533 090 626 Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel. 533 090 626 Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel. 533 090 626 Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel. 533 090 626 Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel. 533 090 626 Warsza­wa, ul. Sien­na 86
Tel. 533 090 626 Warsza­wa, ul. Ksaw­erego Bronikowskiego 55
Tel. 533 090 626 Warsza­wa, ul. Wrocławska 21a/7
Tel. 533 090 626 Warsza­wa, ul. Książkowa 9
Tel. 578 217 111 Radom, ul. Andrze­ja Stru­ga 19/21
Tel: 533 090 626 Ożarów Mazowiec­ki, ul. Romana Dmowskiego 39
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A 
Tel. 533 090 626 Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel. 533 090 626 Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel. 533 090 626 Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel. 533 090 626 Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel. 533 090 626 Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel. 533 090 626 Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel. 533 090 626 Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel. 533 090 626 Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel. 533 090 626 Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel. 533 090 626 Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel. 533 090 626 Mikołów, Os. 30-lecia 8 
Tel. 533 090 626 Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8 
Tel. 533 090 626 Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel. 533 090 626 Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel. 533 090 626 Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel. 533 090 626 Jaworzno, ul. Grun­waldz­ka 235
Tel. 533 090 626 Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel. 533 090 626 Skoczów, ul. Mały Rynek 1
Tel. 533 090 626 Szczekociny, Ale­ja Jana Pawła II 6, 42–445
Tel. 533 090 626 Sos­nowiec, Al. Wol­noś­ci 6
Tel. 533 090 626 Zabrze, ul. Wol­noś­ci 311
Tel. 533 090 626 ul. Wspól­na 2, 43–246 Strumień
Tel. 533 090 626 Częs­to­chowa, Al. Poko­ju 44
Tel. 533 090 626 Częs­to­chowa, ul. Brzeźnic­ka 59
Tel. 533 090 626 Katow­ice, ul. Opol­s­ka 11/3
Tel. 533 090 626 Katow­ice, ul. Wios­ny Ludów 24
Tel. 533 090 626 Katow­ice, ul. Witosa 21
Tel. 533 090 626 Katow­ice, ul. Radock­iego 282
Tel. 533 090 626 Katow­ice, ul. Czer­wińskiego 8
Tel. (32) 445 02 61 Częs­to­chowa, ul. Wieluńs­ka 28
Tel. (32) 445 02 61 Częs­to­chowa, al. Wol­noś­ci 14
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tel. 533 090 626 Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel. 533 090 626 Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel. 533 090 626 Piła, ul. Medy­cz­na 6
Tel. 533 090 626 Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel. 533 090 626 Jarocin, ul. Hallera 9
Tel. 533 090 626 Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel. 533 090 626 Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel. 533 090 626 Wrześ­nia, ul. Piastów 16 
Tel. 533 090 626 Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel. 533 090 626 Poz­nań, ul. Kutrze­by 16g/116
Tel. 533 090 626 Poz­nań, ul. Dąbrowskiego 75 lok 7 i 8
Tel. 533 090 626 Stęszew, ul. Łukaszewicza 1
Tel. 578 217 111 Kalisz ul. Wyszyńskiego 36
Tel: 533 090 626 Godziesze Wielkie, ul. Kaliska 2
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Białys­tok, ul. Sobieskiego 13/8
Tel. 533 090 626 Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel. 533 090 626 Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel. 533 090 626 Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 20
Tel. 533 090 626 Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel. 533 090 626 Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tel. 533 090 626 Łomża, ul. Aka­demic­ka 48 A
Tel. 533 090 626 Białys­tok, ul. Parkowa 14 lok. 84
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel. 533 090 626 Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel. 533 090 626 Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel. 533 090 626 Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel. 533 090 626 Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel. 533 090 626 Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4 a
Tel. 533 090 626 Wiel­gie, ul. Starowiejs­ka 10
Tel. 533 090 626 Byd­goszcz, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Tel. 533 090 626 Toruń, ul. Watzen­rodego 15A
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel. 533 090 626 Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel. 533 090 626 Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel. 533 090 626 Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel. 533 090 626 Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3A
Tel. 533 090 626 Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel. 533 090 626 Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel. 533 090 626 Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. 533 090 626 Zakopane, ul. Orkana 6
Tel. 533 090 626 Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel. 533 090 626 Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tel. 533 090 626 Myślenice, ul. Oś Tysią­cle­cia 1, 32–400
Tel. 533 090 626 Miechów, ul. Juliusza Słowack­iego 13
Tel. 533 090 626 Chrzanów, ul. J. Sko­rup­ki 1 C
Tel. 533 090 626 Oświęcim, Pl. Koś­ciusz­ki 12
Tel. 533 090 626 Bochnia, ul. Krakows­ka 27 A
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Chełm, ul.Lipowa 27
Tel. 533 090 626 Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel. 533 090 626 Zamość, ul. Jas­na 14
Tel. 533 090 626 Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel. 533 090 626 Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16
Tel. 533 090 626 Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. 533 090 626 Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel. 533 090 626 Łuków, ul. Sienkiewicza 7A 
Tel. 533 090 626 Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel. 533 090 626 Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel. 533 090 626 Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel. 533 090 626 Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tel. 533 090 626 Lib­lin, ul. Okopowa 3
Tel. 533 090 626 Biała Pod­las­ka, ul. Gabriela Naru­tow­icza 35
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel. 533 090 626 Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel. 533 090 626 Słup­sk, ul. Orląt Lwows­kich 2
Tel. 533 090 626 Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel. 533 090 626 Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel. 533 090 626 Mal­bork, ul.Dworcowa 14 
Tel. 533 090 626 Człuchów, Os. Wazów 8
Tel. 533 090 626 Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel. 533 090 626 Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel. 533 090 626 Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej Wojs­ka Pol­skiego, 84–200
Tel. 533 090 626 Tuchomie, Jana III Sobieskiego 22
Tel. 533 090 626 Gdańsk, Staropol­s­ka 32 B
Tel: 533 090 626 Gdańsk, ul. Kom­bat­an­tów 4/22
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel. 533 090 626 Prze­myśl, ul. Opal­ińskiego 13
Tel. 533 090 626 Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. 533 090 626 Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel. 533 090 626 Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel. 533 090 626 Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel. 533 090 626 Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141, 37–600
Tel. 533 090 626 Rzeszów, ul. Architek­tów 11
Tel. 533 090 626 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31
Tel. 533 090 626 Prze­myśl, ul. Mick­iewicza 27
Tel. 578 217 111 Sanok ul. Witkiewicza 5
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1 B
Tel. 533 090 626 Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tel. 533 090 626 Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel. 533 090 626 Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel. 533 090 626 Kłodzko, ul. Spółdziel­cza 4
Tel. 533 090 626 Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. 533 090 626 Wrocław, ul. Trwała 7 
Tel. 533 090 626 Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel. 533 090 626 Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel. 533 090 626 Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel. 533 090 626 Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel. 533 090 626 Ząbkow­ice Śląskie, ul.Waryńskiego 18
Tel. 533 090 626 Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel. 533 090 626 Wrocław, ul. Kunick­iego 37 A
Tel. 533 090 626 Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel. 578 217 111 Wałbrzych, ul. Wysock­iego 24–24 A
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel. 533 090 626 Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel. 533 090 626 Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel. 533 090 626 Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel. 533 090 626 Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11 
Tel. 533 090 626 Sędziszów, ul. Dwor­cowa 23, 28–340
Tel. 533 090 626 Kielce, ul. Paderewskiego 4 B
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel. 533 090 626 Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel. 533 090 626 Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tel. 533 090 626 Głubczyce, ul. M. Skłodowskiej-Curie 28
Tel. 533 090 626 Strzelce Opol­skie, ul. Mar­ka Prawego 9
Tel. 533 090 626 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2–4
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel. 533 090 626 Łódź, ul. Kni­aziewicza 20 A
Tel. 533 090 626 Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel. 533 090 626 Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel. 533 090 626 Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel. 533 090 626 Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel. 533 090 626 Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel. 533 090 626 Wieluń, ul J.Żubr 30 
Tel. 533 090 626 Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel. 533 090 626 Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19 
Tel. 533 090 626 Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel. 533 090 626 Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel. 533 090 626 Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel. 533 090 626 Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel. 533 090 626 Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel. 533 090 626 Olecko, ul. 11 Listopa­da 23, 19–400
Tel. 533 090 626 Lidzbark Warmińs­ki, ul. 11- tego Listopa­da 15
Tel. 533 090 626 Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: 533 090 626 Markusy 66
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel. 533 090 626 Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel. 533 090 626 Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. 533 090 626 Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. 533 090 626 Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel. 533 090 626 Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9 
Tel. 533 090 626 Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel. 533 090 626 Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel. 533 090 626 Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel. 533 090 626 Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. 578 217 111 Kosza­lin, ul. Niepodległoś­ci 44–48
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 Zielona Góra, ul. Chro­brego 20 A
Tel. 533 090 626 Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4 
Tel. 533 090 626 Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel. 533 090 626 Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K 
Tel. 533 090 626 Zielona Góra, ul. Jed­noś­ci 59
Tel. 533 090 626 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99,
Tel. 533 090 626 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów 34
Tele­fon: Adres:
Tel. 533 090 626 San­domierz, ul. Adama Mick­iewicza 52
Tel. 533 090 626 Tarnobrzeg, ul. Wyspi­ańskiego 3
Tel. 533 090 626 Głogów, ul. Dłu­ga 88
Tel. 533 090 626 Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. 30 Sty­cz­nia 15/9
3. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz prefer­owaną datę bada­nia. Najszyb­sze ter­miny (w tym samym dniu i na następ­ny dzień)
są zwyk­le dostęp­ne w placów­ce. Czas oczeki­wa­nia na wiz­ytę domową wynosi zwyk­le 2 dni.

Wybierz prefer­owaną datę

Wybierz prefer­owane godziny

4. Podaj dane rozwiń

Czy przed złoże­niem zamówienia kon­tak­towali się Państ­wo z nami?

Z kim się Państ­wo kontaktowali?

Admin­is­tra­torem danych podanych w for­mu­la­rzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedz­ibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40–859 Katow­ice, o numerze NIP: 634–282-27–48, REGON: 243413225, e‑mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 32/ 445–34-26. Pokaż całość » Przekazane nam dane będą wyko­rzys­tane w celu:
1) umówienia wiz­y­ty w placów­ce testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um lub u które­goś z part­nerów współpracu­ją­cych (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) roz­porządzenia Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spraw­ie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraw­ie swo­bod­nego przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dal­szej częś­ci RODO);
2) dochodzenia i obrony przed ewen­tu­al­ny­mi roszczeni­a­mi (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) odpowiedzi na zadane nam pyta­nia i wery­fikacji tożsamoś­ci oso­by (pod­stawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO; 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jed­nakże może stanow­ić warunek udzie­le­nia odpowiedzi na zadane pyta­nia lub real­iza­cję usłu­gi. Dane te mogą zostać przekazane pod­miotom współpracu­ją­cym w celu real­iza­cji zle­conej nam usłu­gi. Szczegółowe infor­ma­c­je nt. przetwarza­nia danych osobowych zna­jdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

Po przesła­niu zgłoszenia prosimy oczeki­wać na kon­takt kon­sul­tan­ta medy­cznego w celu dokończenia rejes­tracji i potwierdzenia wizyty.

Dlaczego NIFTY pro warto wykonać w testDNA?

 • Szy­bkie ter­miny badań, nawet w dniu umówienia.
 • Pon­ad 250 placówek w całej Polsce lub pobranie prób­ki w domu — obie opc­je w cenie badania.
 • Dostęp­ne raty i płat­noś­ci bezpłat­nie odroczone.
 • Wynik wygod­nie online w bez­piecznym Pan­elu Pacjenta.
 • Do wyniku dołączane są wskazów­ki poma­ga­jące odczy­tać wynik, opra­cow­ane we współpra­cy z lekarzem genetykiem.
 • W przy­pad­ku niepraw­idłowego wyniku w cenie bada­nia jest kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem, który wyjaś­nia wynik bada­nia i zale­ca dal­sze postępowanie.
 • Pozy­ty­wne opinie mam (śred­nia 4,95/5,00 z pon­ad 230 opinii na badanienifty.pl)

Dlaczego warto zrobić badanie NIFTY pro?

nifty-pro-korzysci

Test NIFTY pro jest wybier­any przez wiele par, które chcą zad­bać o zdrowie swo­jego potomst­wa. Najważniejsze zale­ty, jakie niesie za sobą wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego to:

 • duża czułość – czułość tes­tu NIFTY pro dla tri­somii 21. jest porówny­wal­na do bada­nia inwazyjnego – amniopunkcji,
 • sze­ro­ki zakres badanych chorób,
 • szy­b­ki wynik – wyni­ki tes­tu NIFTY pro są dostęp­ne maksy­mal­nie do 10 dni roboczych,
 • wysok­ie bez­pieczeńst­wo – badanie wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki krwi mat­ki, jest ono bezbolesne oraz bez­pieczne i nie wiąże się z żad­nym ryzykiem poronienia czy też  innych powikłań, jak infekc­ja wewnątrzmaciczna.

Czym test NIFTY pro różni się od innych badań z grupy NIPT?

Spośród dostęp­nych na rynku badań NIFTY, wyróż­nia się test NIFTY pro, real­i­zowany w lab­o­ra­to­ri­um BGI. To jedyne takie prze­siewowe badanie pre­na­talne z pełnym ubez­piecze­niem wyniku, o najsz­er­szym zakre­sie iden­ty­fikowanych chorób genetycznych.

Testy NIFTY pro to badanie gene­ty­czne, które korzys­ta z metody anal­izy wol­nego płodowego DNA (cffD­NA). Jest ono niein­wazyjne, co oznacza pełne bez­pieczeńst­wo dla mamy oraz dziec­ka i łat­wo dostęp­ne – moż­na je wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. Celem bada­nia NIFTY pro jest osza­cow­anie ryzy­ka wys­tąpi­enia u dziec­ka wielu różnych chorób gene­ty­cznych. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci (wyższej niż w bada­ni­ach trady­cyjnych, takich jak PAPP‑a czy USG) wynik test NIFTY pro może pomóc zyskać spokój o zdrowie dziec­ka, tak ważny w cza­sie ciąży, oraz zde­cy­dować czy wykony­wać bada­nia inwazyjne jeśli ist­nieją wskazania.

Zobacz też artykuły w ser­wisie genetyczne.pl:

Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 800 007 771- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.


*w zależnoś­ci od kur­su walutowego 

Artykuł pow­stał we współpra­cy z ser­wisem: Badanienifty.pl | Zdję­cie: dolgachov/123rf.com | Pub­likac­ja: 27 sierp­nia 2020 r.

 

5/5 — (5 głosów / głosy) 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

mail