Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Wyniki testu NIFTY pro. Jak wyglądają i o czym informują?

Wyni­ki tes­tu NIFTY pro wskazu­ją, czy jest pod­wyżs­zone ryzyko tri­somii 21., 13. i 18. oraz wielu innych chorób, już od 10 tygod­nia ciąży. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci mogą poz­wolić zyskać spokój o zdrowie i zde­cy­dować, czy wykony­wać inwazyjną amniop­unkcję. Na życze­nie rodz­iców na wyniku jest podawana również płeć dziec­ka. Wyni­ki tes­tu NIFTY pro są ubez­piec­zone i jest to jedynie niein­wazyjne badanie pre­na­talne z pełnym ubez­piecze­niem. Dowiedz się więcej o wynikach NIFTY pro — zachę­camy do sprawdzenia niniejszego artykułu! 

test nifty pro wyniki, test nifty wyniki

Spis treś­ci:

 1. O czym infor­mu­ją wyni­ki tes­tu NIFTY pro?
 2. Test NIFTY – wyni­ki określa­ją również płeć dziecka
 3. Co świad­czy o wiary­god­noś­ci tes­tu NIFTY pro?
 4. Test NIFTY pro – wyni­ki są ubez­piec­zone. Na czym to pole­ga i kiedy moż­na sko­rzys­tać z ubezpieczenia?
 5. Ile wynosi czas oczeki­wa­nia na wynik tes­tu NIFTY pro?
 6. Z kim skon­sul­tować wyni­ki tes­tu NIFTY pro?
 7. Dlaczego warto zro­bić badanie NIFTY pro?

O czym informują wyniki testu NIFTY pro?

Badanie NIFTY pro to badanie w kierunku aż 94 chorób, takich jak:

 • aber­rac­je chro­mo­so­ma­lne (tri­somie 21, 18, 13, 9, 16, 22),
 • ane­u­ploi­die chro­mo­somów płci (takie jak np. zespół Kline­fer­t­era lub zespół Turnera),
 • 84 zespoły mikrod­elecji / mikrodu­p­likacji (w tym między inny­mi zespół Di George’a oraz zespoły Angel­mana/Pradera-Williego).

Test NIFTY pro – wyniki negatywne (prawidłowe)

Negaty­wny (praw­idłowy) wynik tes­tu NIFTY pro oznacza, że test nie wykazał pod­wyżs­zonego ryzy­ka badanej choro­by. Wtedy rodz­ice mogą cieszyć się w spoko­ju ciążą, ponieważ ich dziecko jest najpraw­dopodob­niej zdrowe (w odniesie­niu do badanych chorób).

Test NIFTY pro – wyniki pozytywne (nieprawidłowe)

Niepraw­idłowy (pozy­ty­wny) wynik tes­tu NIFTY pro oznacza pod­wyżs­zone ryzyko wys­tąpi­enia danej choro­by gene­ty­cznej. W takiej sytu­acji zale­cane jest wyko­nanie pre­na­tal­nych badań diag­nos­ty­cznych. Ponieważ jed­nak ory­gi­nal­ny test NIFTY pro posi­a­da pełne ubez­piecze­nie, rodz­ice mogą otrzy­mać zwrot kosztów diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej (do kwoty ok. 2600 zło­tych w zależnoś­ci od kur­su walu­towego). Warto pod­kreślić, że test NIFTY pro ma bard­zo niskie praw­dopodobieńst­wo uzyska­nia wyniku fałszy­wie pozy­ty­wnego (poniżej 0,05% dla tri­somii 21., 18. i 13.) dlat­ego w porów­na­niu do trady­cyjnych badań (jak PAPP‑a i USG) dużo mniej ciężarnych posi­ada­ją­cych zdrowe dziecko jest kierowanych na amniopunkcję.

Napisz do nas: redakcja@genetyczne.pl aby otrzy­mać przykład­owy wynik tes­tu NIFTY pro z opisem.

Test NIFTY – wyniki określające płeć dziecka

Test NIFTY pro to badanie, które, poza wykryciem wielu różnych chorób gene­ty­cznych, pozwala także na określe­nie płci dziec­ka. Na życze­nie rodz­iców na wyniku tes­tu NIFTY pro może się pojaw­ić odpowied­nia adno­tac­ja mówią­ca o tym, czy maluszek to chło­piec, czy dziewczynka.

Co świadczy o wiarygodności wyników testu NIFTY pro?

test nifty proTesty NIFTY charak­teryzu­je wyso­ka czułość – jest ona dużo wyższa niż w przy­pad­ku trady­cyjnych badań prze­siewowych, takich jak np. test PAPP‑A czy USG. O ich wiary­god­noś­ci świad­czy także sze­ro­ka wal­i­dac­ja klin­icz­na (badanie NIFTY zostało zatwierd­zone w najwięk­szym bada­niu na świecie, które obe­j­mowało 146 958 ciąż) oraz licz­ba wyko­nanych badań – do tej pory na całym świecie bada­nia NIFTY wyko­nano u pon­ad 6 mil­ionów kobi­et!

Test NIFTY pro – wyniki są ubezpieczone. Na czym to polega i kiedy można skorzystać z ubezpieczenia?

Ubez­piecze­nie ory­gi­nal­nego tes­tu NIFTY pro (wykony­wanego w lab­o­ra­to­ri­um BGI) doty­czy zarówno sytu­acji, gdy test da niepraw­idłowy wynik, jak i gdy badanie DNA da wynik fałszy­wie negatywny.

Sytu­acje, gdy badanie NIFTY pro da wynik fałszy­wie negaty­wny są bard­zo rzad­kie i zdarza­ją się we wszys­t­kich tes­tach NIPT, ale tylko NIFTY pro jest ubez­piec­zony i gdy tak się stanie, rodz­ice mogą otrzy­mać duże odszkodowanie do 210 000 zło­tych (w zależnoś­ci od kur­su walut).

Ile wynosi czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro?

Wyni­ki tes­tu NIFTY pro są dostęp­ne online do 10 dni roboczych. Czas ten lic­zony jest od momen­tu dotar­cia prób­ki z krwią ciężarnej do lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego. Jest to maksy­mal­ny czas i częs­to wyni­ki są szy­b­ciej, nawet do 5 dni. Trans­port prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um BGI jest szy­b­ki i bez­pieczny, trwa od 1 do 2 dni roboczych. Dzię­ki temu, że wynik tes­tu NIFTY pro jest udostęp­ni­any w pan­elu on-line, moż­na go pobrać od razu, bez koniecznoś­ci dodatkowego dojaz­du do placówki.

Z kim skonsultować wyniki testu NIFTY pro?

W sytu­acji, gdy wyni­ki tes­tu NIFTY pro są pozy­ty­wne (niepraw­idłowe), pac­jen­t­ka może sko­rzys­tać z bezpłat­nej kon­sul­tacji tele­fon­icznej z lekarzem gene­tykiem. Kon­sul­tac­ja ma na celu wyjaśnie­nie wyniku tes­tu NIFTY oraz przekazanie rodz­i­com zale­ceń odnośnie dal­szego postępowania.

reklama nifty pro

REKLAMA

Dlaczego warto zrobić badanie NIFTY pro?

test nifty pro dlaczego wartoTest NIFTY pro jest wybier­any przez wiele par, które chcą zad­bać o zdrowie swo­jego potomst­wa. Najważniejsze zale­ty, jakie niesie za sobą wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego to:

 • duża czułość – czułość tes­tu NIFTY pro dla tri­somii 21. jest porówny­wal­na do bada­nia inwazyjnego – amniopunkcji,
 • sze­ro­ki zakres badanych chorób,
 • szy­b­ki wynik – wyni­ki tes­tu NIFTY pro są dostęp­ne maksy­mal­nie do 10 dni roboczych,
 • wysok­ie bez­pieczeńst­wo – badanie wykonu­je się na pod­staw­ie prób­ki krwi mat­ki, jest ono bezbolesne oraz bez­pieczne i nie wiąże się z żad­nym ryzykiem poronienia czy też  innych powikłań, jak infekc­ja wewnątrzmaciczna.

Czym test NIFTY pro różni się od innych badań z grupy NIPT?

Spośród dostęp­nych na rynku badań NIFTY, wyróż­nia się test NIFTY pro, real­i­zowany w lab­o­ra­to­ri­um BGI. To jedyne takie prze­siewowe badanie pre­na­talne z pełnym ubez­piecze­niem wyniku, o najsz­er­szym zakre­sie iden­ty­fikowanych chorób genetycznych.

Testy NIFTY pro to badanie gene­ty­czne, które korzys­ta z metody anal­izy wol­nego płodowego DNA (cffD­NA). Jest ono niein­wazyjne, co oznacza pełne bez­pieczeńst­wo dla mamy oraz dziec­ka i łat­wo dostęp­ne – moż­na je wykon­ać już od 10 tygod­nia ciąży. Celem bada­nia NIFTY pro jest osza­cow­anie ryzy­ka wys­tąpi­enia u dziec­ka wielu różnych chorób gene­ty­cznych. Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci (wyższej niż w bada­ni­ach trady­cyjnych, takich jak PAPP‑a czy USG) wynik test NIFTY pro może pomóc zyskać spokój o zdrowie dziec­ka, tak ważny w cza­sie ciąży, oraz zde­cy­dować czy wykony­wać bada­nia inwazyjne jeśli ist­nieją wskazania.

Zobacz też artykuły w ser­wisie genetyczne.pl:

Ogólnopol­s­ka infolinia tes­tu NIFTY pro — bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygodniu

Jeśli masz pyta­nia doty­czące tes­tu NIFTY pro zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię: 800 007 771- numer bezpłat­ny także dla połączeń z tele­fonów komórkowych. Tutaj uzyskasz wszys­tkie infor­ma­c­je na tem­at bada­nia NIFTY oraz listę auto­ry­zowanych punk­tów wykonu­ją­cych ten test. O bada­niu możesz poroz­maw­iać też na bezpłat­nym cza­cie na stron­ie genetyczne.pl.


*w zależnoś­ci od kur­su walutowego 

Artykuł pow­stał we współpra­cy z ser­wisem: Badanienifty.pl | Zdję­cie: dolgachov/123rf.com | Pub­likac­ja: 27 sierp­nia 2020 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.