Test NIFTY promocja. Kup badanie NIFTY pro z rabatem eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Test NIFTY promocja. Kup badanie NIFTY pro z rabatem

Zrób badanie NIFTY pro w testD­NA w niższej cenie tylko do 30 kwiet­nia 2023 r.!

Jak odebrać zniżkę na badanie NIFTY pro?

Aby uzyskać rabat 100 zł (cena bada­nia 2297 zł zami­ast 2397 zł) wejdź na stronę https://badanienifty.pl/promocja-nifty-pro-kwiecien/ i zamów NIFTY pro ze zniżką.

Czas trwania promocji

Pro­moc­ja trwa tylko do 30 kwiet­nia 2023 r. Reg­u­lamin i szczegóły dostęp­ne są na stron­ie badanienifty.pl.

Dlaczego NIFTY pro warto wykonać w testDNA?

  • Szy­bkie ter­miny badań – nawet w dniu umówienia.
  • Raty i płat­noś­ci odroc­zone – P24NOW, Pay­Po, Mediraty.
  • Dostęp­ność bada­nia blisko Ciebie – pon­ad 250 punk­tów pobrań i pobra­nia w domu w całej Polsce. Również wiz­y­ta domowa jest w cenie bada­nia NIFTY pro. Pobra­nia w domu orga­nizu­je­my też w małych miasteczkach i wsiach.
  • Wynik wygod­nie ONLINE – pac­jen­t­ki mają dostęp do wygod­nego Pan­elu Pac­jen­ta na stron­ie internetowej.
  • Kon­sul­tac­ja z lekarzem gene­tykiem w cenie bada­nia NIFTY pro w przy­pad­ku uzyska­nia wyniku pozy­ty­wnego (niepraw­idłowego).
  • Mar­ka testD­NA jest obec­na na rynku od 2003 roku. W tym cza­sie wykon­ała anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów, naw­iąza­ła współpracę z wielo­ma spec­jal­is­ta­mi i ośrod­ka­mi, zdobyliśmy zau­fanie sądów, proku­ratu­ry i lekarzy.
  • Pozy­ty­wne opinie Pac­jen­tek o NIFTY pro w testD­NA (śred­nia z pon­ad 240 opinii: 4,94/5,00 na badanienifty.pl).
  • Ory­gi­nal­ny NIFTY pro z najsz­er­szym zakre­sem i ubez­piecze­niem, wykony­wany w BGI w Hongkongu. To lab­o­ra­to­ri­um opra­cow­ało NIFTY i ma najwięk­sze doświad­cze­nie w niein­wazyjnych tes­tach prenatalnych.

nifty-pro-korzysci

Artykuł pow­stał przy współpra­cy z badanienifty.pl

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail