Co może wywoływać ataki padaczki? Przeskocz do treści
coloalert

Co wywołuje ataki padaczki?

Padacz­ka jest zaburze­niem, w trak­cie którego pojaw­ia­ją się ata­ki. Mogą one objaw­iać się w różny sposób. U niek­tórych pojaw­ia­ją się drgaw­ki, a u innych zaburzenia świado­moś­ci. Napad padaczkowy objaw­iać może się także przez zry­wy mięśniowe czy utratę przy­tom­noś­ci. A jaka jest ich przy­czy­na? Zobacz, co wywołu­je ata­ki padaczki!co wywołuje atak padaczki

Spis treś­ci:

  1. Przy­czyny padaczki
  2. Wyzwalacze napadów padaczki

Przyczyny padaczki

Padacz­ka może być wywołana przez wiele różnych czyn­ników. Aż w 60% padacz­ka jest wywołana przez czyn­ni­ki gene­ty­czne, czyli mutac­je w genach. Rodza­jem takiej epilep­sji jest m.in. zespół Dravet. Padacz­ka może jed­nak być wywołana także przez inne czyn­ni­ki. Wywoły­wać mogą ją także:

• Choro­by zakaźne w trak­cie ciąży
• Czyn­ni­ki okołoporodowe
• Udary mózgu
• Urazy lub guzy mózgu
• Choro­by mózgu np. zapale­nie opon móz­gowo-rdzeniowych czy zapale­nie mózgu
• Nad­mierne stosowanie sub­stancji psy­choak­ty­wnych lub alkoholu

U niek­tórych pac­jen­tów wys­tępować może także padacz­ka idiopaty­cz­na. Jest to rodzaj epilep­sji, w przy­pad­ku której lekarze nie są w stanie wskazać jej dokład­nej przyczyny.

Wyzwalacze napadów padaczki

Chorzy na epilep­sję doświad­cza­ją napadów na skutek tzw. Wyzwalaczy. Są to czyn­ni­ki, po których mogą zacząć pojaw­iać się charak­terysty­czne objawy. Najczęst­sze wyzwalacze to:

• Określona pora dnia – przy wielu rodza­jach padacz­ki ata­ki pojaw­ia­ją się głównie w nocy. Przykła­dem jest noc­na padacz­ka czołowa.
• Brak lub niewystar­cza­ją­ca ilość snu – nie tylko zwięk­sza on praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia napadu u chorego, ale także potęgu­je jego intensywność.
• Infekc­ja z gorączką
• Miga­jące światła — ata­ki wywoły­wane przez ten wyzwalacz nazy­wane są epilep­sją światłoczułą
• Sytu­acje stre­sowe – w przy­pad­ku każdego epilep­ty­ka może to oznaczać co innego. U jed­nego chorego na padaczkę jed­na sytu­ac­ja stre­sowa może wywołać atak, a u innego dopiero nagro­madze­nie wielu stresów.
• Alko­hol i narkotyki
• Faza cyk­lu miesiączkowego kobiety
• Nieod­powied­nia dieta — szczegól­nie bard­zo nis­ki poziom cukru we krwi może być niebezpieczny
• Zbyt duża ilość kofeiny
• Niek­tóre leki

Po każdym napadzie warto zwró­cić uwagę, jakie czyn­ni­ki pojaw­iły się przed nim. Warto to kon­sek­went­nie zapisy­wać po każdym napadzie. Dzię­ki temu dowiemy się, co w naszym przy­pad­ku wyzwala ata­ki i będziemy mogli ich unikać. O wyzwalaczu warto również poroz­maw­iać z naszym lekarzem. Doradzi on nam, jak najlepiej uchronić się przed atakami.

Oceń
mail