Przeskocz do treści
coloalert

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Dzieciom niepełnosprawnym w szkole i przed­szkolu nie zawsze jest łat­wo. Mogą one napo­tykać różne trud­noś­ci. W ich poko­na­niu pomóc może im nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy. Dzię­ki niemu Two­je dziecko może lep­iej funkcjonować w szkole. Zobacz, komu dokład­nie przysługu­je nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy i jakie są jego zadania!nauczyciel wspomagający

Spis treś­ci:

  1. Obow­iąz­ki nauczy­ciela wspo­ma­ga­jącego w szkole
  2. Kto może sko­rzys­tać z pomo­cy nauczy­ciela wspomagającego?

Obowiązki nauczyciela wspomagającego w szkole

Głównym zadaniem nauczy­ciela wspo­ma­ga­jącego jest pomoc w opiece nad ucz­ni­a­mi z niepełnosprawnoś­cią oraz ucz­ni­a­mi niedos­tosowany­mi społecznie. Mogą wspier­ać oni m.in. dzieci z zaburzeni­a­mi ze spek­trum autyz­mu czy z zespołem Dow­na. Do zadań nauczy­ciela wspo­ma­ga­jącego należy współor­ga­ni­za­c­ja ich edukacji, oce­ni­an­ie postępów w nauce, a także samodzielne prowadze­nie zajęć. Musi on także zad­bać o inte­grac­je niepełnosprawnego ucz­nia z grupą oraz współpra­cow­ać z wychowaw­cą i inny­mi nauczy­ciela­mi w szkole.

Nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy musi posi­adać odpowied­nie kwal­i­fikac­je. Może nim zostać jedynie ped­a­gog spec­jal­ny. Jest to oso­ba, która ukończyła pię­ci­o­let­nie stu­dia z ped­a­gogi­ki spec­jal­nej lub stu­dia z obszaru ped­a­gogi­ki i stu­dia pody­plo­mowe. Dobrze by miał on również przy­na­jm­niej pod­sta­wową wiedzę z zakre­su psy­chologii i fizjoter­apii, ponieważ może ona być bard­zo przy­dat­na w pracy.

Kto może skorzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego?

Nauczy­ciele wspo­ma­ga­ją­cy pracu­ją w placówkach, w których ksz­tałcą się zarówno dzieci zdrowe, jak i te z niepełnosprawnoś­ci­a­mi. Może być to szkoła czy przed­szkole z odd­zi­ała­mi inte­gra­cyjny­mi lub placówka ogólnodostępna.

Pomoc nauczy­ciela wspo­ma­ga­jącego przysługu­je jedynie tym uczniom, którzy posi­ada­ją orzecze­nie o potrze­bie ksz­tałce­nia spec­jal­nego. Jest ono wydawane przez pub­liczne porad­nie psy­cho­log­iczno-ped­a­gog­iczne. Taki doku­ment moż­na uzyskać m.in. w przy­pad­ku niepełnosprawnoś­ci ruchowej, umysłowej i sprzężonej, zaburzeń zachowa­nia czy zaburzeń ze spek­trum autyz­mu. Wydanie orzeczenia zawsze poprzed­zone jest stosownym badaniem przez spec­jal­istów w poradni.

Każdy nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy z dzieć­mi pracu­je 20 godzin tygod­niowo. To, ile godzin przy­pad­nie dane­mu dziecku, zależy od decyzji dyrek­to­ra szkoły lub przed­szko­la. Jest to zależne od indy­wid­u­al­nych potrzeb dziec­ka i zale­ceń, które są wskazane w orzecze­niu z porad­ni. Jeden nauczy­ciel pod swo­ją opieką może mieć maksy­mal­nie piątkę dzieci.

4/5 — (5 głosów / głosy) 
mail