Przeskocz do treŇõci
coloalert

Nauczyciel wspomagajńÖcy ‚ÄĒ jego waŇľna rola w Ňľyciu chorego ucznia

Nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy moŇľe pom√≥c niepeŇānosprawne¬≠mu dziecku. Warto wiedzieńá jakie sńÖ jego obow¬≠ińÖz¬≠ki i komu przysŇāugu¬≠je taka pomoc. Pon¬≠ad¬≠to poniŇľej zna¬≠j¬≠du¬≠je sińô infor¬≠ma¬≠c¬≠ja odnoszńÖ¬≠ca sińô do tego, jak naleŇľy ubie¬≠gańá sińô o nauczy¬≠ciela wspomagajńÖcego.komu przysŇāuguje nauczyciel wspomagajńÖcy

 1. Nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy ‚Äď kim jest?
 2. Nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy ‚Äď jego kwal¬≠i¬≠fikac¬≠je i obowińÖzki
 3. Nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy ‚Äď dla kogo?
 4. Nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy ‚Äď ile godzin przysŇāugu¬≠je dziecku?
 5. Nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy w szkole ‚Äď czy wystar¬≠czy tylko orzecze¬≠nie o niepeŇānosprawnoŇõci?

Nauczyciel wspomagajńÖcy ‚Äď kim jest?

Nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy jest osobńÖ poma¬≠ga¬≠jńÖcńÖ pod¬≠czas opie¬≠ki nad niepeŇānosprawny¬≠mi dzieńá¬≠mi, w tym fizy¬≠cznie oraz umysŇāowo albo niedos¬≠tosowany¬≠mi spoŇāecznie, jak np. niem√≥wińÖ¬≠cym dzieciom, z choroba¬≠mi gene¬≠ty¬≠czny¬≠mi i inny¬≠mi zaburzeni¬≠a¬≠mi albo z objawa¬≠mi autyz¬≠mu. Wyty¬≠powany ped¬≠a¬≠gog przede wszys¬≠tkim kon¬≠cen¬≠tru¬≠je sińô na szczeg√≥l¬≠nych potrze¬≠bach danego dziec¬≠ka. To pewien pro¬≠mo¬≠tor i prop¬≠a¬≠ga¬≠tor edukacji wŇāńÖcza¬≠jńÖcej oraz opiekun uczni√≥w z niepeŇānosprawnoŇõcińÖ.

Nauczyciel wspomagajńÖcy ‚Äď jego kwalifikacje i obowińÖzki

Bard¬≠zo waŇľne jest, iŇľ nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy musi posi¬≠adańá odpowied¬≠nie kwal¬≠i¬≠fikac¬≠je z zakre¬≠su ped¬≠a¬≠gogi¬≠ki spec¬≠jal¬≠nej. Oso¬≠ba wykonu¬≠jńÖ¬≠ca ten zaw√≥d musi ukoŇĄczyńá pińô¬≠ci¬≠o¬≠let¬≠nie stu¬≠dia dzi¬≠enne z zakre¬≠su ped¬≠a¬≠gogi¬≠ki spec¬≠jal¬≠nej albo stu¬≠dia podyplomowe.

Nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy posi¬≠a¬≠da wiele obow¬≠ińÖzk√≥w. Jed¬≠nym z nich jest udzielanie wspar¬≠cia dziecku albo mniejszej grupce dzieci, kt√≥re sńÖ przy¬≠dzielone mu pod opiekńô. Do zadaŇĄ takiej oso¬≠by naleŇľy: wsp√≥Ňāor¬≠ga¬≠ni¬≠za¬≠c¬≠ja edukacji dla uczni√≥w z niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci¬≠a¬≠mi i samodzielne prowadze¬≠nie zajńôńá wraz z podopieczny¬≠mi, a takŇľe oce¬≠ni¬≠an¬≠ie ich postńôp√≥w. Roz¬≠porzńÖdze¬≠nie Min¬≠is¬≠tra Edukacji Nar¬≠o¬≠dowej z 9 sierp¬≠nia 2017 r. w spraw¬≠ie warunk¬≠√≥w orga¬≠ni¬≠zowa¬≠nia ksz¬≠taŇāce¬≠nia, wychowa¬≠nia i opie¬≠ki dla dzieci i mŇāodzieŇľy niepeŇānosprawnych, niedos¬≠tosowanych spoŇāecznie i zagroŇľonych niedos¬≠tosowaniem spoŇāecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578) stanowi pod¬≠stawńô prawnńÖ, reg¬≠u¬≠lu¬≠jńÖcńÖ zasady pra¬≠cy nauczy¬≠cieli wspomagajńÖcych.komu przysŇāuguje nauczyciel wspomagajńÖcy

Nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy to zaw√≥d, kt√≥ry nie naleŇľy do najŇāatwiejszych, sku¬≠pia sińô on bowiem na r√≥Ňľnych obszarach, spoŇõr√≥d kt√≥rych moŇľ¬≠na wyr√≥Ňľnińá: edukacjńô, inte¬≠gracjńô albo wsp√≥Ňāpracńô z nauczy¬≠cielem wiodńÖ¬≠cym. Ten ped¬≠a¬≠gog musi wykazańá sińô wielo¬≠ma cecha¬≠mi, taki¬≠mi jak: kreaty¬≠wnoŇõńá, cier¬≠pli¬≠woŇõńá raz duŇľy pokŇāad empatii. Dodatkowo taka oso¬≠ba musi byńá elasty¬≠czne, dlat¬≠ego Ňľe musi umiejńôt¬≠nie dopa¬≠sowańá bieŇľńÖ¬≠cy pro¬≠gram naucza¬≠nia adek¬≠wat¬≠nie do konkret¬≠nych potrzeb swoich podopiecznych.

Orzecze¬≠nie o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia spec¬≠jal¬≠nego zaw¬≠iera szczeg√≥Ňāowe wyty¬≠czne odnoŇõnie potrzeb dziec¬≠ka niepeŇānosprawnego. MŇāo¬≠da oso¬≠ba, kt√≥rej zostaŇā przy¬≠dzielony nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy zar√≥wno w przed¬≠szkolu czy teŇľ w szkole, moŇľe wyma¬≠gańá uczest¬≠niczenia w zajńô¬≠ci¬≠ach rewal¬≠i¬≠da¬≠cyjnych, ńáwiczeni¬≠ach logope¬≠dy¬≠cznych albo ter¬≠apii fizjoter¬≠apeu¬≠ty¬≠cznej ‚Äď to jest istotne pod¬≠czas zaburzeŇĄ napińô¬≠cia mińôŇõniowego u dziec¬≠ka. Wykonu¬≠jńÖc ten zaw√≥d przy¬≠da¬≠je sińô dodatkowo zna¬≠jo¬≠moŇõńá zagad¬≠nieŇĄ z fizjoter¬≠apii oraz psychologii.

Nauczyciel wspomagajńÖcy ‚Äď dla kogo?

Komu przysŇāugu¬≠je nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy? Ta oso¬≠ba jest zatrud¬≠ni¬≠ana obow¬≠ińÖzkowo w przed¬≠szko¬≠lach oraz szkoŇāach inte¬≠gra¬≠cyjnych i z odd¬≠zi¬≠aŇāa¬≠mi inte¬≠gra¬≠cyjny¬≠mi, w kt√≥rych jest real¬≠i¬≠zowana wsp√≥l¬≠na edukac¬≠ja zar√≥wno zdrowych, jak i niepeŇānosprawnych dzieci. Dodatkowo, nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy moŇľe pra¬≠cow¬≠ańá r√≥wnieŇľ w szkole og√≥ln¬≠o¬≠dostńôp¬≠nej, gdzie dzieci wyma¬≠ga¬≠jńÖ pomo¬≠cy specjalisty.

Komu przysŇāugu¬≠je nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy? Ten ped¬≠a¬≠gog pracu¬≠je z dzieńá¬≠mi posi¬≠ada¬≠jńÖ¬≠cy¬≠mi orzecze¬≠nie o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia spec¬≠jal¬≠nego, ten doku¬≠ment stanowi bowiem pod¬≠stawńô do tego, aby zatrud¬≠nińá odpowied¬≠niego nauczy¬≠ciela, kt√≥ry musi poma¬≠gańá dziecku pod¬≠czas codzi¬≠en¬≠nej nau¬≠ki w przed¬≠szkolu albo w szkole.

Zgod¬≠nie z wyty¬≠czny¬≠mi o orzecze¬≠nie o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia spec¬≠jal¬≠nego mogńÖ starańá sińô uczniowie:nauczyciel wspomagajńÖcy

 • niesŇāyszńÖcy/niedosŇāyszńÖcy,
 • niewido¬≠mi,
 • niepeŇānosprawni ruchowo,
 • intelek¬≠tu¬≠al¬≠nie upoŇõledzeni nieza¬≠leŇľnie od stopnia,
 • z objawa¬≠mi autyz¬≠mu albo z zespoŇāem Aspergera,
 • z zaburzeni¬≠a¬≠mi zachowa¬≠nia, jak np. antyspoŇāeczni bńÖdŇļ nad¬≠miernie agresywni,
 • z niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci¬≠a¬≠mi sprzńôŇľony¬≠mi, kt√≥rzy posi¬≠ada¬≠jńÖ min¬≠i¬≠mum dwa rodza¬≠je niepeŇānosprawnoŇõci.

Taki doku¬≠ment wyda¬≠je pub¬≠licz¬≠na porad¬≠nia psy¬≠cho¬≠log¬≠iczno-ped¬≠a¬≠gog¬≠icz¬≠na. Posi¬≠adane orzecze¬≠nie o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia spec¬≠jal¬≠nego zobow¬≠ińÖzu¬≠je do tego, aby real¬≠i¬≠zowańá ksz¬≠taŇāce¬≠nie, jak r√≥wnieŇľ wychowanie, kt√≥re jest dos¬≠tosowane do danych potrzeb i moŇľli¬≠woŇõ¬≠ci psy¬≠chofizy¬≠cznych ucz¬≠nia. Celem jest przede wszys¬≠tkim uspraw¬≠ni¬≠an¬≠ie zabur¬≠zonych funkcji i spec¬≠jal¬≠isty¬≠cz¬≠na pomoc wraz z opiekńÖ oraz rewal¬≠i¬≠dac¬≠ja, przez co naleŇľy rozu¬≠mieńá caŇāok¬≠sz¬≠taŇāt dzi¬≠aŇāaŇĄ, kt√≥re majńÖ na celu przy¬≠wr√≥ce¬≠nie niepeŇānosprawne¬≠mu dziecku moŇľli¬≠wie peŇānej sprawnoŇõci.

Warto wiedzieńá, iŇľ kwal¬≠i¬≠fikac¬≠ja do ksz¬≠taŇāce¬≠nia z orzecze¬≠niem nie jest na tyle jed¬≠noz¬≠nacz¬≠na, z tym, Ňľe dziecko musi uczyńá sińô w szkole spec¬≠jal¬≠nej. To oznacza tylko, iŇľ maluch wyma¬≠ga dodatkowej opie¬≠ki nad sobńÖ.

Zgod¬≠nie z przepisa¬≠mi, nauczy¬≠ciel wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ¬≠cy moŇľe jed¬≠noczeŇõnie prze¬≠by¬≠wańá maksy¬≠mal¬≠nie z grupńÖ do 5 dzieci z orzecze¬≠niem o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia specjalnego.

Nauczyciel wspomagajńÖcy ‚Äď ile godzin przysŇāuguje dziecku?

Pol¬≠s¬≠ka ustawa z 1982 roku ‚Äď Kar¬≠ta Nauczy¬≠ciela wskazu¬≠je, Ňľe czas pra¬≠cy nauczy¬≠ciela wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖcego z dzieńá¬≠mi musi wynosińá 20 godzin tygod¬≠niowo. Konkret¬≠ny wymi¬≠ar cza¬≠su, kt√≥ry jest poŇõwińô¬≠cony dane¬≠mu dziecku wyni¬≠ka z decyzji pod¬≠jńôtej przez dyrek¬≠to¬≠ra plac√≥w¬≠ki. Oso¬≠ba prowadzńÖ¬≠ca przed¬≠szkole bńÖdŇļ szkoŇāńô musi kierowańá sińô gŇā√≥wnie potrze¬≠ba¬≠mi ucz¬≠nia i zalece¬≠ni¬≠a¬≠mi uwzglńôd¬≠niony¬≠mi w orzecze¬≠niu o ksz¬≠taŇāce¬≠niu specjalnym.

Nauczyciel wspomagajńÖcy w szkole ‚Äď czy wystarczy tylko orzeczenie o niepeŇānosprawnoŇõci?

Orzecze¬≠nie o danym stop¬≠niu niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci stanowi waŇľny doku¬≠ment, jed¬≠nakŇľe nie jest on bezpoŇõred¬≠nińÖ pod¬≠stawńÖ do zatrud¬≠nienia nauczy¬≠ciela wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖcego. Kiedy dziecko uzys¬≠ka orzecze¬≠nie o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia spec¬≠jal¬≠nego to rodz¬≠ice mogńÖ oczeki¬≠wańá wspar¬≠cia ze strony nauczy¬≠ciela wspomagajńÖcego.nauczyciel wspomagajńÖcy dla kogo

W sytu¬≠acji, kiedy dziecko jest zagroŇľone niedos¬≠tosowaniem spoŇāecznym czy teŇľ niepeŇānosprawne, ale nie otrzy¬≠maŇāo ono orzeczenia o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia spec¬≠jal¬≠nego to nie ma obow¬≠ińÖzku, aby korzys¬≠taŇāo ono ze spec¬≠jal¬≠isty¬≠cznej pomo¬≠cy. Zawsze przed¬≠szkole albo szkoŇāa mogńÖ zwr√≥¬≠cińá sińô do organu prowadzńÖcego, Ňľeby zatrud¬≠nińá nauczy¬≠ciela wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖcego u siebie. Pod¬≠stawńÖ do tego jest r√≥wnieŇľ dys¬≠ponowanie przez dyrek¬≠to¬≠ra plac√≥w¬≠ki wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wym budŇľetem, a takŇľe wyraŇľe¬≠nie przez niego zgody, aby dziecko zostaŇāo objńôte dodatkowńÖ opiekńÖ.

Pro¬≠ce¬≠du¬≠ra ubie¬≠ga¬≠nia sińô o orzecze¬≠nie o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia spec¬≠jal¬≠nego rozpoczy¬≠na sińô od zŇāoŇľe¬≠nia przez prawnych opiekun√≥w dziec¬≠ka odpowied¬≠niego wniosku do dyrek¬≠to¬≠ra porad¬≠ni psy¬≠cho¬≠log¬≠iczno-ped¬≠a¬≠gog¬≠icznej oraz wyraŇľe¬≠nie zgody na przeprowadze¬≠nie istot¬≠nych i niezbńôd¬≠nych badaŇĄ diagnostycznych.

We wniosku trze¬≠ba uwzglńôd¬≠nińá takie dane jak:

 • imińô oraz nazwisko dziecka,
 • data i miejsce urodzenia dziecka,
 • adres zamieszka¬≠nia dziecka,
 • peŇā¬≠na nazwa i adres szkoŇāy wraz z oznacze¬≠niem klasy,
 • imiona oraz nazwiska prawnych opiekun√≥w dziecka,
 • adres zamieszka¬≠nia prawnych opiekun√≥w dziecka.

nauczyciel wspomagajńÖcy ile godzinPon¬≠ad¬≠to kole¬≠jnym zadaniem wniosko¬≠daw¬≠cy jest okreŇõle¬≠nie konkret¬≠nego celu, dla kt√≥rego jest for¬≠muŇāowany wniosek o uzyskanie orzeczenia oraz uza¬≠sad¬≠nie¬≠nie chńô¬≠ci ubie¬≠ga¬≠nia sińô o dodatkowńÖ pomoc. Istotne jest, aby na doku¬≠men¬≠cie znalazŇā sińô odrńôczny pod¬≠pis wniosko¬≠daw¬≠c√≥w. Po tym jak wniosek zostanie roz¬≠pa¬≠tr¬≠zony pozy¬≠ty¬≠wnie to zesp√≥Ňā orzeka¬≠jńÖ¬≠cy wyda w kole¬≠jnym etapie pro¬≠ce¬≠su orzecze¬≠nie o potrze¬≠bie ksz¬≠taŇāce¬≠nia specjalnego.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

Badanie WES cena

Jakie bada¬≠nia przed szczepi¬≠e¬≠niem warto wykonańá?

Co zro¬≠bińá gdy dziecko cińÖ¬≠gle choruje?

OceŇĄ
mail