Przeskocz do treści
coloalert

Opieka wytchnieniowa — jak można z niej skorzystać?

Niepełnosprawność jest obciąże­niem nie tylko dla dziec­ka, ale także dla jego opieku­na. Swój dzień muszą oni zwyk­le pod­porząd­kować niepełnosprawnoś­ci, częs­to rezygnu­jąc przy tym z akty­wnoś­ci zawodowej czy zad­ba­nia o własne zdrowie. Może być to bard­zo męczące, dlat­ego mogą oni sko­rzys­tać z opie­ki wytch­nieniowej. Zobacz, co to takiego!na czym polega opieka wytchnieniowa

Spis treś­ci:

  1. Na czym pole­ga opieka wytchnieniowa?
  2. Komu przysługu­je opieka wytchnieniowa?
  3. Jak sko­rzys­tać z usłu­gi opie­ki wytchnieniowej?

Na czym polega opieka wytchnieniowa?

Opieka wytch­nieniowa to pro­gram Min­is­terst­wa Rodziny i Poli­ty­ki Społecznej. Jest to bezpłat­na usłu­ga opiekuńcza nad osobą, która potrze­bu­je stałej czy dłu­gotr­wałej opie­ki. Może to być opieka kilku­godzin­na, całod­niowa, a nawet kilkud­niowa. Opiekun oso­by niepełnosprawnej ten czas przez­naczyć może na załatwie­nie pil­nych spraw, a także odpoczynek.

Opieka wytch­nieniowa może przy­bier­ać różne formy. Może ona być real­i­zowana w miejs­cu zamieszka­nia oso­by niepełnosprawnej, w ośrod­ku wspar­cia, a także w każdym innym miejs­cu, które otrzy­ma pozy­ty­wną opinię real­iza­to­ra pro­gra­mu. W ramach pomo­cy wytch­nieniowej opiekunowie mogą również sko­rzys­tać z porad­nict­wa psy­cho­log­icznego lub terapeutycznego.

Z pomo­cy wytch­nieniowej nie może­my korzys­tać w nieskońc­zoność. Wyz­nac­zone są konkretne lim­i­ty godzin. Z dzi­en­nych usług opiekuńczych opiekun może korzys­tać przez 240 godzin, a z całodobowych przysługu­je mu 14 dni. W przy­pad­ku nagłych wypad­ków, takich jak pobyt w szpi­talu, ist­nieje możli­wość uzyska­nia kole­jnych 14 dni opie­ki całodobowej. Ze spec­jal­isty­cznego porad­nict­wa może­my z kolei korzys­tać przez 20 godzin. Lim­i­ty mogą zostać zwięk­szone, jeśli gmi­na wyrazi na to zgodę. Musi ona jed­nak kosz­ty dodatkowych godzin pokryć ze środ­ków włas­nych, a nie pochodzą­cych od Min­is­terst­wa Rodziny i Poli­ty­ki Społecznej.

Komu przysługuje opieka wytchnieniowa?

Pro­gram opieka wytch­nieniowa przez­nac­zony jest dla członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, które mają wskaza­nia do dłu­gotr­wałej lub stałej opie­ki. Sko­rzys­tać mogą z niej także opiekunowie osób, które potrze­bu­ją opie­ki ze wzglę­du na aktu­alne lecze­nie czy rehabilitację.

Jak skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

Aby sko­rzys­tać z usłu­gi opie­ki wytch­nieniowej, musimy złożyć odpowied­ni wniosek do właś­ci­wej gminy. Tego typu wniosek należy składać co roku, ponieważ nowy rok to nowa edy­c­ja pro­gra­mu opie­ki wytch­nieniowej.

4.3/5 — (3 głosów / głosy) 
mail