ūüíô Opieka wytchnieniowa - komu przysŇāuguje? Jak jńÖ uzyskańá? Przeskocz do treŇõci
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Opieka wytchnieniowa- czym jest i dla kogo jest przeznaczona?

Rodz¬≠ice oraz opiekunowie dzieci niepeŇānosprawnych mierzńÖ sińô na co dzieŇĄ z ogrom¬≠nym wyzwaniem. SńÖ oni obcińÖŇľeni psy¬≠chicznie i fizy¬≠cznie- rezygnu¬≠jńÖ z Ňľycia zawodowego i spoŇāecznego, przes¬≠ta¬≠jńÖ sińô rozwi¬≠jańá i dos¬≠tosowu¬≠jńÖ sińô jedynie pod dziecko niepeŇānosprawne. Aby im ulŇľyńá i udzielińá wspar¬≠cia stwor¬≠zono pro¬≠gram opie¬≠ki wytch¬≠nieniowej. Ma on wesprzeńá opiekun√≥w lub chwilowo ich zastńÖpińá w codzi¬≠en¬≠nych obow¬≠ińÖzkach. Komu przysŇāugu¬≠je i jak dokŇāad¬≠nie wyglńÖ¬≠da pomoc? Jak moŇľ¬≠na z niej sko¬≠rzys¬≠tańá? Jakie bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dziec¬≠ka warto wykon¬≠ańá, aby sko¬≠rzys¬≠tańá z pomo¬≠cy? Wszys¬≠tkie odpowiedzi zna¬≠j¬≠du¬≠jńÖ sińô poniŇľej.co to jest opieka wytchnieniowa

 1. Czym jest pro­gram opie­ki wytchnieniowej?
 2. Na czym pole­ga opieka wytchnieniowa?
 3. Kto moŇľe sko¬≠rzys¬≠tańá z pro¬≠gra¬≠mu opie¬≠ki wytchnieniowej?
 4. Formy opie­ki wytchnieniowej
 5. Ile godzin opie¬≠ki wytch¬≠nieniowej przysŇāuguje?
 6. Jak sko¬≠rzys¬≠tańá z pro¬≠gra¬≠mu opie¬≠ki wytchnieniowej?
 7. Kwal­i­fikac­ja do pro­gra­mu opie­ki wytchnieniowej

Czym jest program opieki wytchnieniowej?

Pomoc wytch¬≠nieniowa to jed¬≠na ze skŇāad¬≠owych opie¬≠ki spoŇāecznej. WińÖŇľe sińô ona z bezpŇāat¬≠nńÖ opiekńÖ nad osobńÖ niepeŇānosprawnńÖ, kt√≥ra nie moŇľe egzys¬≠towańá bez staŇāej opie¬≠ki. MoŇľli¬≠wa jest pomoc kilku¬≠godzin¬≠na, kilkud¬≠niowa, a nawet kilku¬≠nas¬≠tod¬≠niowa. Dzińô¬≠ki pro¬≠gramowi opie¬≠ki wytch¬≠nieniowej rodz¬≠ice lub opiekunowie os√≥b z niepeŇānosprawnoŇõ¬≠cińÖ bńôdńÖ mieli czas na inne obow¬≠ińÖz¬≠ki lub odpoczynek. Z pomo¬≠cy wytch¬≠nieniowej moŇľ¬≠na sko¬≠rzys¬≠tańá w:opieka wytchnieniowa

 • Dzi¬≠en¬≠nych oŇõrod¬≠kach wsparcia
 • OŇõrod¬≠kach urlopowych
 • Plac√≥wkach caŇāodobowych
 • Jed¬≠nos¬≠tkach sys¬≠te¬≠mu oŇõwiaty
 • ZakŇāadach opiekuŇĄc¬≠zo-pielńô¬≠gna¬≠cyjnych
 • Miejs¬≠cu zamieszka¬≠nia oso¬≠by niepeŇānosprawnej
 • Wybranym miejs¬≠cu, kt√≥re uzys¬≠ka pozy¬≠ty¬≠wnńÖ opinińô real¬≠iza¬≠to¬≠ra programu

Na czym polega opieka wytchnieniowa?

Opieka wytch¬≠nieniowa moŇľe przyj¬≠mowańá r√≥Ňľne formy np. pomo¬≠cy w pielńô¬≠gnacji, higie¬≠n¬≠ie oso¬≠bis¬≠tej, kon¬≠trolowa¬≠niu czyn¬≠noŇõ¬≠ci fizjo¬≠log¬≠icznych, porusza¬≠niu sińô czy przy¬≠go¬≠towywa¬≠niu i podawa¬≠niu posiŇāk√≥w. Na pro¬≠gram skŇāa¬≠da sińô r√≥wnieŇľ utrzy¬≠manie porzńÖd¬≠ku w miejs¬≠cu poby¬≠tu oraz spńôdzanie cza¬≠su z osobńÖ niesamodziel¬≠nńÖ. Jest to nieod¬≠pŇāat¬≠na for¬≠ma pomocy.

Kto moŇľe skorzystańá z programu opieki wytchnieniowej?

Pomoc wytch¬≠nieniowa jest pro¬≠gramem przez¬≠nac¬≠zonym dla rodz¬≠ic√≥w lub opiekun√≥w os√≥b niepeŇānosprawnych (np. z cińôŇľki¬≠mi objawa¬≠mi autyz¬≠mu), kt√≥rzy potrze¬≠bu¬≠jńÖ odpoczynku od spra¬≠wowa¬≠nia opie¬≠ki lub muszńÖ wypeŇānińá inne obow¬≠ińÖz¬≠ki. Sko¬≠rzys¬≠tanie z pomo¬≠cy jest moŇľli¬≠we, tylko jeŇõli oso¬≠ba niepeŇānospraw¬≠na ma wskaza¬≠nia do koniecznoŇõ¬≠ci staŇāej opie¬≠ki. Oso¬≠ba niepeŇānospraw¬≠na musi mieńá r√≥wnieŇľ wskaza¬≠nia do niezbńôd¬≠nego staŇāego udzi¬≠aŇāu opieku¬≠na w pro¬≠ce¬≠sie leczenia, reha¬≠bil¬≠i¬≠tacji czy edukacji.

Formy opieki wytchnieniowej

Opieka wytch¬≠nieniowa jest real¬≠i¬≠zowana przez jed¬≠nos¬≠t¬≠ki samorzńÖ¬≠du tery¬≠to¬≠ri¬≠al¬≠nego. Pomoc zapew¬≠ni¬≠a¬≠jńÖ oŇõrod¬≠ki Ňõrodowiskowe. Nie jest to opiekaprogram opieka wytchnieniowa jed¬≠nego rodza¬≠ju. MoŇľne ona obe¬≠j¬≠mowańá r√≥Ňľe formy:

 • Opieka w ramach poby¬≠tu dzi¬≠en¬≠nego odby¬≠wa sińô w miejs¬≠cu zamieszka¬≠nia oso¬≠by niepeŇānosprawnej lub w dedykowanym oŇõrod¬≠ku. Pomoc moŇľe r√≥wnieŇľ zostańá udzielona w innych miejs¬≠cu, jeŇõli uzys¬≠ka ono pozy¬≠ty¬≠wnńÖ opinińô real¬≠iza¬≠to¬≠ra programu.
 • Opieka caŇāodobowa jest real¬≠i¬≠zowana w dedykowanym oŇõrod¬≠ku, kt√≥ry ma moŇľli¬≠woŇõ¬≠ci jej zapewnienia. Pomoc caŇāodobowa r√≥wnieŇľ moŇľe zostańá udzielona w innym miejs¬≠cu. Tutaj warunk¬≠iem koniecznym takŇľe jest pozy¬≠ty¬≠w¬≠na opinia real¬≠iza¬≠to¬≠ra programu.
 • Zapewnie¬≠nie opiekunom niepeŇānosprawnego porad¬≠nict¬≠wa psy¬≠cho¬≠log¬≠icznego oraz ter¬≠apeu¬≠ty¬≠cznego. Porad¬≠nict¬≠wo moŇľe obe¬≠j¬≠mowańá takŇľe edukacjńô w zakre¬≠sie pielńô¬≠gnacji, reha¬≠bil¬≠i¬≠tacji oraz dietetyki.

Ile godzin opieki wytchnieniowej przysŇāuguje?

Opiekunom os√≥b niepeŇānosprawnych przysŇāugu¬≠je 240 godzin pomo¬≠cy wytch¬≠nieniowej w ramach poby¬≠tu dzi¬≠en¬≠nego. W przy¬≠pad¬≠ku opie¬≠ki caŇāodobowejopieka wytchnieniowa co to jest przysŇāugu¬≠je 14 dni. Ist¬≠nieje moŇľli¬≠woŇõńá uzyska¬≠nia opie¬≠ki przez kole¬≠jne 14 dni, jeŇõli dojdzie do nagŇāej sytu¬≠acji np. poby¬≠tu w szpi¬≠talu opieku¬≠na. NaleŇľy wtedy jed¬≠nak przed¬≠staw¬≠ińá stosowne doku¬≠men¬≠ty, kt√≥re potwierdzńÖ nagŇāe okolicznoŇõ¬≠ci. Opiekunom przysŇāugu¬≠je r√≥wnieŇľ 20 godzin pro¬≠fesjon¬≠al¬≠nego porad¬≠nict¬≠wa w zakre¬≠sie pielńô¬≠gnacji, reha¬≠bil¬≠i¬≠tacji i diete¬≠ty¬≠ki oraz porad¬≠nict¬≠wa psy¬≠cho¬≠log¬≠icznego i terapeutycznego.

JeŇõli lim¬≠it godzin opie¬≠ki wytch¬≠nieniowej zostaŇā przekroc¬≠zony, to moŇľ¬≠na zŇāoŇľyńá do jed¬≠nos¬≠t¬≠ki samorzńÖ¬≠du tery¬≠to¬≠ri¬≠al¬≠nego wniosek o jej zwińôk¬≠sze¬≠nie w ramach Ňõrod¬≠k√≥w wŇāasnych.

Jak skorzystańá z programu opieki wytchnieniowej?

Aby sko¬≠rzys¬≠tańá z pro¬≠gra¬≠mu opie¬≠ki wytch¬≠nieniowej, naleŇľy zŇāoŇľyńá odpowied¬≠ni wniosek do jed¬≠nos¬≠t¬≠ki samorzńÖ¬≠du tery¬≠to¬≠ri¬≠al¬≠nego. Do pro¬≠gra¬≠mu kwal¬≠i¬≠fiku¬≠je jedynie kar¬≠ta zgŇāoszeniowa. Aktu¬≠al¬≠nie nie ma potrze¬≠by speŇā¬≠ni¬≠a¬≠nia kry¬≠ter¬≠i√≥w dochodowych.

Kwalifikacja do programu opieki wytchnieniowej

Oso¬≠ba niepeŇānospraw¬≠na musi mieńá wskaza¬≠nia do staŇāej opie¬≠ki, jeŇõli ma zostańá zak¬≠wal¬≠i¬≠fikowana do pro¬≠gra¬≠mu pomo¬≠cy wytch¬≠nieniowej. Aby je uzyskańá,pomoc wytchnieniowa dziecko musi byńá odpowied¬≠nio zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowane. Bez wŇāaŇõ¬≠ci¬≠wej diag¬≠nozy sko¬≠rzys¬≠tanie z pro¬≠gra¬≠mu opie¬≠ki wytch¬≠nieniowej nie bńôdzie moŇľli¬≠we. Pro¬≠ces diag¬≠nos¬≠ty¬≠czny czńôs¬≠to jest dŇāu¬≠gi i zaw¬≠iŇāy. Aby go usprawnińá, rekomen¬≠du¬≠je sińô wyko¬≠nanie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych u dziec¬≠ka, poniewaŇľ wiele rodza¬≠j√≥w niepeŇānosprawnoŇõ¬≠ci ma podŇāoŇľe gene¬≠ty¬≠czne. Im szy¬≠b¬≠ciej niepeŇānosprawnoŇõńá zostanie potwierd¬≠zona, tym szy¬≠b¬≠ciej bńôdzie moŇľ¬≠na sko¬≠rzys¬≠tańá z pro¬≠gra¬≠mu opie¬≠ki wytchnieniowej.

MoŇľ¬≠na wykon¬≠ańá bada¬≠nia pan¬≠elowe, kt√≥re sprawdzńÖ okreŇõlone geny lub zde¬≠cy¬≠dowańá sińô na kom¬≠plek¬≠sowe bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne np. test WES. Anal¬≠izie pod¬≠da¬≠je sińô w nim aŇľ 23 000 gen√≥w. Wykony¬≠wane jest ono za pomocńÖ tech¬≠nologii NGS (Sek¬≠wencjonowa¬≠nia Nowej Gen¬≠er¬≠acji).  Testy WES to naj¬≠dokŇāad¬≠niejsze i najnowoczeŇõniejsze bada¬≠nia genetyczne.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Przeczy¬≠taj teŇľ:

Bada¬≠nia na odpornoŇõńá

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Badanie WES cena

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.