Przeskocz do tre艣ci
coloalert

Opieka wytchnieniowa- czym jest i dla kogo jest przeznaczona?

Rodz颅ice oraz opiekunowie dzieci niepe艂nosprawnych mierz膮 si臋 na co dzie艅 z ogrom颅nym wyzwaniem. S膮 oni obci膮偶eni psy颅chicznie i fizy颅cznie- rezygnu颅j膮 z 偶ycia zawodowego i spo艂ecznego, przes颅ta颅j膮 si臋 rozwi颅ja膰 i dos颅tosowu颅j膮 si臋 jedynie pod dziecko niepe艂nosprawne. Aby im ul偶y膰 i udzieli膰 wspar颅cia stwor颅zono pro颅gram opie颅ki wytch颅nieniowej. Ma on wesprze膰 opiekun贸w lub chwilowo ich zast膮pi膰 w codzi颅en颅nych obow颅i膮zkach. Komu przys艂ugu颅je i jak dok艂ad颅nie wygl膮颅da pomoc? Jak mo偶颅na z niej sko颅rzys颅ta膰? Jakie bada颅nia gene颅ty颅czne dziec颅ka warto wykon颅a膰, aby sko颅rzys颅ta膰 z pomo颅cy? Wszys颅tkie odpowiedzi zna颅j颅du颅j膮 si臋 poni偶ej.co to jest opieka wytchnieniowa

 1. Czym jest pro颅gram opie颅ki wytchnieniowej?
 2. Na czym pole颅ga opieka wytchnieniowa?
 3. Kto mo偶e sko颅rzys颅ta膰 z pro颅gra颅mu opie颅ki wytchnieniowej?
 4. Formy opie颅ki wytchnieniowej
 5. Ile godzin opie颅ki wytch颅nieniowej przys艂uguje?
 6. Jak sko颅rzys颅ta膰 z pro颅gra颅mu opie颅ki wytchnieniowej?
 7. Kwal颅i颅fikac颅ja do pro颅gra颅mu opie颅ki wytchnieniowej

Czym jest program opieki wytchnieniowej?

Pomoc wytch颅nieniowa to jed颅na ze sk艂ad颅owych opie颅ki spo艂ecznej. Wi膮偶e si臋 ona z bezp艂at颅n膮 opiek膮 nad osob膮 niepe艂nosprawn膮, kt贸ra nie mo偶e egzys颅towa膰 bez sta艂ej opie颅ki. Mo偶li颅wa jest pomoc kilku颅godzin颅na, kilkud颅niowa, a nawet kilku颅nas颅tod颅niowa. Dzi臋颅ki pro颅gramowi opie颅ki wytch颅nieniowej rodz颅ice lub opiekunowie os贸b z niepe艂nosprawno艣颅ci膮 b臋d膮 mieli czas na inne obow颅i膮z颅ki lub odpoczynek. Z pomo颅cy wytch颅nieniowej mo偶颅na sko颅rzys颅ta膰 w:opieka wytchnieniowa

 • Dzi颅en颅nych o艣rod颅kach wsparcia
 • O艣rod颅kach urlopowych
 • Plac贸wkach ca艂odobowych
 • Jed颅nos颅tkach sys颅te颅mu o艣wiaty
 • Zak艂adach opieku艅c颅zo-piel臋颅gna颅cyjnych
 • Miejs颅cu zamieszka颅nia oso颅by niepe艂nosprawnej
 • Wybranym miejs颅cu, kt贸re uzys颅ka pozy颅ty颅wn膮 opini臋 real颅iza颅to颅ra programu

Na czym polega opieka wytchnieniowa?

Opieka wytch颅nieniowa mo偶e przyj颅mowa膰 r贸偶ne formy np. pomo颅cy w piel臋颅gnacji, higie颅n颅ie oso颅bis颅tej, kon颅trolowa颅niu czyn颅no艣颅ci fizjo颅log颅icznych, porusza颅niu si臋 czy przy颅go颅towywa颅niu i podawa颅niu posi艂k贸w. Na pro颅gram sk艂a颅da si臋 r贸wnie偶 utrzy颅manie porz膮d颅ku w miejs颅cu poby颅tu oraz sp臋dzanie cza颅su z osob膮 niesamodziel颅n膮. Jest to nieod颅p艂at颅na for颅ma pomocy.

Kto mo偶e skorzysta膰 z programu opieki wytchnieniowej?

Pomoc wytch颅nieniowa jest pro颅gramem przez颅nac颅zonym dla rodz颅ic贸w lub opiekun贸w os贸b niepe艂nosprawnych (np. z ci臋偶ki颅mi objawa颅mi autyz颅mu), kt贸rzy potrze颅bu颅j膮 odpoczynku od spra颅wowa颅nia opie颅ki lub musz膮 wype艂ni膰 inne obow颅i膮z颅ki. Sko颅rzys颅tanie z pomo颅cy jest mo偶li颅we, tylko je艣li oso颅ba niepe艂nospraw颅na ma wskaza颅nia do konieczno艣颅ci sta艂ej opie颅ki. Oso颅ba niepe艂nospraw颅na musi mie膰 r贸wnie偶 wskaza颅nia do niezb臋d颅nego sta艂ego udzi颅a艂u opieku颅na w pro颅ce颅sie leczenia, reha颅bil颅i颅tacji czy edukacji.

Formy opieki wytchnieniowej

Opieka wytch颅nieniowa jest real颅i颅zowana przez jed颅nos颅t颅ki samorz膮颅du tery颅to颅ri颅al颅nego. Pomoc zapew颅ni颅a颅j膮 o艣rod颅ki 艣rodowiskowe. Nie jest to opiekaprogram opieka wytchnieniowa jed颅nego rodza颅ju. Mo偶ne ona obe颅j颅mowa膰 r贸偶e formy:

 • Opieka w ramach poby颅tu dzi颅en颅nego odby颅wa si臋 w miejs颅cu zamieszka颅nia oso颅by niepe艂nosprawnej lub w dedykowanym o艣rod颅ku. Pomoc mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 udzielona w innych miejs颅cu, je艣li uzys颅ka ono pozy颅ty颅wn膮 opini臋 real颅iza颅to颅ra programu.
 • Opieka ca艂odobowa jest real颅i颅zowana w dedykowanym o艣rod颅ku, kt贸ry ma mo偶li颅wo艣颅ci jej zapewnienia. Pomoc ca艂odobowa r贸wnie偶 mo偶e zosta膰 udzielona w innym miejs颅cu. Tutaj warunk颅iem koniecznym tak偶e jest pozy颅ty颅w颅na opinia real颅iza颅to颅ra programu.
 • Zapewnie颅nie opiekunom niepe艂nosprawnego porad颅nict颅wa psy颅cho颅log颅icznego oraz ter颅apeu颅ty颅cznego. Porad颅nict颅wo mo偶e obe颅j颅mowa膰 tak偶e edukacj臋 w zakre颅sie piel臋颅gnacji, reha颅bil颅i颅tacji oraz dietetyki.

Ile godzin opieki wytchnieniowej przys艂uguje?

Opiekunom os贸b niepe艂nosprawnych przys艂ugu颅je 240 godzin pomo颅cy wytch颅nieniowej w ramach poby颅tu dzi颅en颅nego. W przy颅pad颅ku opie颅ki ca艂odobowejopieka wytchnieniowa co to jest przys艂ugu颅je 14 dni. Ist颅nieje mo偶li颅wo艣膰 uzyska颅nia opie颅ki przez kole颅jne 14 dni, je艣li dojdzie do nag艂ej sytu颅acji np. poby颅tu w szpi颅talu opieku颅na. Nale偶y wtedy jed颅nak przed颅staw颅i膰 stosowne doku颅men颅ty, kt贸re potwierdz膮 nag艂e okoliczno艣颅ci. Opiekunom przys艂ugu颅je r贸wnie偶 20 godzin pro颅fesjon颅al颅nego porad颅nict颅wa w zakre颅sie piel臋颅gnacji, reha颅bil颅i颅tacji i diete颅ty颅ki oraz porad颅nict颅wa psy颅cho颅log颅icznego i terapeutycznego.

Je艣li lim颅it godzin opie颅ki wytch颅nieniowej zosta艂 przekroc颅zony, to mo偶颅na z艂o偶y膰 do jed颅nos颅t颅ki samorz膮颅du tery颅to颅ri颅al颅nego wniosek o jej zwi臋k颅sze颅nie w ramach 艣rod颅k贸w w艂asnych.

Jak skorzysta膰 z programu opieki wytchnieniowej?

Aby sko颅rzys颅ta膰 z pro颅gra颅mu opie颅ki wytch颅nieniowej, nale偶y z艂o偶y膰 odpowied颅ni wniosek do jed颅nos颅t颅ki samorz膮颅du tery颅to颅ri颅al颅nego. Do pro颅gra颅mu kwal颅i颅fiku颅je jedynie kar颅ta zg艂oszeniowa. Aktu颅al颅nie nie ma potrze颅by spe艂颅ni颅a颅nia kry颅ter颅i贸w dochodowych.

Kwalifikacja do programu opieki wytchnieniowej

Oso颅ba niepe艂nospraw颅na musi mie膰 wskaza颅nia do sta艂ej opie颅ki, je艣li ma zosta膰 zak颅wal颅i颅fikowana do pro颅gra颅mu pomo颅cy wytch颅nieniowej. Aby je uzyska膰,pomoc wytchnieniowa dziecko musi by膰 odpowied颅nio zdi颅ag颅no颅zowane. Bez w艂a艣颅ci颅wej diag颅nozy sko颅rzys颅tanie z pro颅gra颅mu opie颅ki wytch颅nieniowej nie b臋dzie mo偶li颅we. Pro颅ces diag颅nos颅ty颅czny cz臋s颅to jest d艂u颅gi i zaw颅i艂y. Aby go usprawni膰, rekomen颅du颅je si臋 wyko颅nanie bada艅 gene颅ty颅cznych u dziec颅ka, poniewa偶 wiele rodza颅j贸w niepe艂nosprawno艣颅ci ma pod艂o偶e gene颅ty颅czne. Im szy颅b颅ciej niepe艂nosprawno艣膰 zostanie potwierd颅zona, tym szy颅b颅ciej b臋dzie mo偶颅na sko颅rzys颅ta膰 z pro颅gra颅mu opie颅ki wytchnieniowej.

Mo偶颅na wykon颅a膰 bada颅nia pan颅elowe, kt贸re sprawdz膮 okre艣lone geny lub zde颅cy颅dowa膰 si臋 na kom颅plek颅sowe bada颅nia gene颅ty颅czne np. test WES. Anal颅izie pod颅da颅je si臋 w nim a偶 23 000 gen贸w. Wykony颅wane jest ono za pomoc膮 tech颅nologii NGS (Sek颅wencjonowa颅nia Nowej Gen颅er颅acji).  Testy WES to naj颅dok艂ad颅niejsze i najnowocze艣niejsze bada颅nia genetyczne.

Wi臋cej infor颅ma颅cji

Masz pyta颅nia odno艣nie bada艅 dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Przeczy颅taj te偶:

Bada颅nia na odporno艣膰

Bada颅nia gene颅ty颅czne noworodka

Badanie WES cena

Oce艅
mail