Przeskocz do treŇõci
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Co kupińá na prezent dziecku autystycznemu?

Kupowanie dzieciom prezen¬≠t√≥w czńôs¬≠to jest doŇõńá prob¬≠lematy¬≠czne. Jest tak zar√≥wno w przy¬≠pad¬≠ku, gdy obdarowu¬≠je¬≠my zdrowe dziecko, jak i w przy¬≠pad¬≠ku obdarowywa¬≠nia dziec¬≠ka z objawa¬≠mi ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. KaŇľde dziecko najbardziej ucieszy sińô z zabaw¬≠ki. Jed¬≠nak kupu¬≠jńÖc prezent dlaprezent dla dziecka z autyzmem autysty¬≠ka, musimy mieńá na uwadze, Ňľe powin¬≠na ona byńá dos¬≠tosowana do jego zaburzenia. Powin¬≠na wińôc wspo¬≠ma¬≠gańá rozw√≥j dziec¬≠ka oraz nie dostar¬≠czańá mu zbyt wielu bodŇļc√≥w. Jak takńÖ wybrańá? Jakiej nie wybier¬≠ańá? Podpowiadamy!

  1. Jakie funkc¬≠je powinien speŇā¬≠ni¬≠ańá prezent dla dziec¬≠ka autystycznego?
  2. JakńÖ zabawkńô wybrańá na prezent dla autystyka?
  3. PrzykŇāady dobrych prezen¬≠t√≥w dla dziec¬≠ka autystycznego
  4. Prezent dla dziec¬≠ka z zespoŇāem Aspergera
  5. Prezent dla dziec¬≠ka a objawy zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyzmu

Jakie funkcje powinien speŇāniańá prezent dla dziecka autystycznego?

JeŇõli zde¬≠cy¬≠du¬≠je¬≠my sińô podarowańá dziecku, kt√≥re¬≠mu pod¬≠czas badaŇĄ wyszedŇā autyzm zabawkńô, to powin¬≠na ona sty¬≠mu¬≠lowańá jego rozw√≥j. Powin¬≠na ona pom√≥c dziecku utr¬≠walańá obec¬≠ne i ńáwiczyńá nowe umiejńôt¬≠noŇõ¬≠ci. Dla dziec¬≠ka autysty¬≠cznego dobre bńôdńÖ zabaw¬≠ki, kt√≥re wspo¬≠ma¬≠ga¬≠jńÖ funkc¬≠je moto¬≠ryczne, kon¬≠cen¬≠tracjńô, koor¬≠dy¬≠nacjńô rńôka-oko oraz symu¬≠lu¬≠jńÖ codzi¬≠enne sytu¬≠acje np. obow¬≠ińÖz¬≠ki domowe. Dobrym wyborem bńôdńÖ takŇľe zabaw¬≠ki, kt√≥re zachńôcńÖ autysty¬≠ka do kon¬≠tak¬≠tu z inny¬≠mi osobami.

Zabawka dla dziec¬≠ka z autyzmem powin¬≠na wspier¬≠ańá je na wielu pŇāaszczyz¬≠nach- dostar¬≠czańá mu przy¬≠jem¬≠noŇõ¬≠ci i rozry¬≠w¬≠ki, uczyńá je zabawy oraz sty¬≠mu¬≠lowańá zmysŇāy, ale nie nadmiernie.

JakńÖ zabawkńô wybrańá na prezent dla autystyka?

KaŇľde dziecko ma okreŇõlone pref¬≠er¬≠enc¬≠je, kt√≥re doty¬≠czńÖ takŇľe zabawek. Przy kup¬≠nie zabaw¬≠ki na prezent waŇľne jest ich uwzglńôd¬≠nie¬≠nie. Warto wińôcprezent dla dziecka autystycznego przed zaku¬≠pem prezen¬≠tu wiedzieńá, czym dziecko lubi sińô baw¬≠ińá, jakie lubi tek¬≠stu¬≠ry, kolory. PrzykŇāad¬≠owo, dla dziec¬≠ka, kt√≥re lubi sińô przy¬≠tu¬≠lańá, dobrym wyborem bńôdzie plus¬≠zowy miŇõ.

Od pref¬≠er¬≠encji dziec¬≠ka waŇľniejsze jest jed¬≠nak jego bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo. Trze¬≠ba wińôc zwr√≥¬≠cińá uwagńô, czy dana zabawka mu je zapewni. Zabaw¬≠ki, kt√≥ry¬≠mi dziecko moŇľe zro¬≠bińá sobie krzy¬≠wdńô, powin¬≠ny zostańá na star¬≠cie odrzucone.

Unikańá powin¬≠no sińô takŇľe zabawek, kt√≥re autystykowi mogŇāy¬≠by dostar¬≠czyńá zbyt wiele zmysŇā√≥w. Dzieci z autyzmem bard¬≠zo Ňāat¬≠wo jest prze¬≠cińÖŇľyńá. Cza¬≠sem pobudzanie dw√≥ch zmysŇā√≥w naraz to juŇľ dla nich zbyt wiele. Nie powin¬≠niŇõmy wybier¬≠ańá zabawek, kt√≥re majńÖ wiele tek¬≠stur, sńÖ bard¬≠zo kolorowe, a do tego sińô mienińÖ. Nad¬≠mi¬≠ar jest tutaj zde¬≠cy¬≠dowanie niewskazany.

PrzykŇāady dobrych prezent√≥w dla dziecka autystycznego

W sklepach zna¬≠jdziemy wiele r√≥Ňľnych zabawek. CińôŇľko wybrańá tylko jed¬≠nńÖ i to takńÖ, kt√≥ra bńôdzie odpowied¬≠nia dla autysty¬≠ka. Pod¬≠powiadamy, jakie zabaw¬≠ki wybierańá:

  • Zabaw¬≠ki sty¬≠mu¬≠la¬≠cyjne- sńÖ to zabaw¬≠ki, kt√≥re pobudza¬≠jńÖ zmysŇāy dziec¬≠ka, ale nie nad¬≠miernie. JeŇõli decy¬≠du¬≠je¬≠my sińô na ten typ zabaw¬≠ki, to wartoco kupic dziecku z autyzmem na prezent wczeŇõniej wiedzieńá, jaki typ sty¬≠mu¬≠lacji lubi dziecko. PrzykŇāa¬≠dem takiej zabaw¬≠ki jest klasy¬≠czny jed¬≠nokolorowy plus¬≠zowy miŇõ.
  • Zabaw¬≠ki, kt√≥re sty¬≠mu¬≠lu¬≠jńÖ rozw√≥j mowy, moto¬≠ry¬≠ki maŇāej, spostrze¬≠ganie oraz koor¬≠dy¬≠nacjńô wzrokowo-ruchowńÖ.
  • Zabaw¬≠ki, kt√≥re rozwi¬≠ja¬≠jńÖ pas¬≠je i zain¬≠tere¬≠sowa¬≠nia dziec¬≠ka- do tej kat¬≠e¬≠gorii zal¬≠iczyńá moŇľe sińô prak¬≠ty¬≠cznie kaŇľ¬≠da zabawka. Warto wińôc wiedzieńá, czym maluch sińô interesuje.

Dobrym wyborem bńôdńÖ takŇľe zabaw¬≠ki sen¬≠so¬≠ryczne (wskazane r√≥wnieŇľ przy zaburzeni¬≠ach inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej) np. instru¬≠men¬≠ty muzy¬≠czne, gniot¬≠ki, piŇāecz¬≠ki z wypustka¬≠mi czy r√≥Ňľne ukŇāadan¬≠ki. JeŇõli chce¬≠my, aby prezent rozwi¬≠jaŇā umiejńôt¬≠noŇõ¬≠ci spoŇāeczne i emocjon¬≠alne dziec¬≠ka, to wybierzmy lalkńô, domek dla lalek, plus¬≠zowego misia, kar¬≠ty lub grńô plan¬≠szowńÖ. Z kolei, jeŇõli decy¬≠du¬≠je¬≠my sińô na zabawkńô, kt√≥ra ma sty¬≠mu¬≠lowańá rozw√≥j jńôzy¬≠ka i mowy (poniewaŇľ dziecko nie m√≥wi lub ma prob¬≠le¬≠my z mowńÖ), to najlepiej bńôdzie kupińá ksińÖŇľeczkńô, zabawkowy tele¬≠fon, baŇĄ¬≠ki myd¬≠lane lub teatrzyk z mar¬≠i¬≠onetka¬≠mi. MoŇľe¬≠my takŇľe wybrańá prezent, kt√≥ry wspo¬≠moŇľe rozw√≥j ruchowy np. tram¬≠polinńô, r√≥wnowaŇľnińô, piŇākńô, row¬≠erek czy hulajnogńô.

Prezent dla dziecka z zespoŇāem Aspergera

Dziecko z zespoŇāem Asperg¬≠era odbiera wszys¬≠tko duŇľo bardziej inten¬≠sy¬≠wnie niŇľ zdrowe dziecko. Ma ono r√≥wnieŇľ prob¬≠le¬≠my z komu¬≠nikacjńÖ,prezent dla autystycznego dziecka zrozu¬≠mie¬≠niem pojńôńá abstrak¬≠cyjnych oraz zachowaniem odpowied¬≠nim do sytu¬≠acji. Czńôs¬≠to jego rozw√≥j jest wol¬≠niejszy niŇľ rozw√≥j zdrowego dziec¬≠ka. Prezent dla dziec¬≠ka z Asperg¬≠erem nie powinien wińôc dostar¬≠czańá zbyt duŇľej iloŇõ¬≠ci bodŇļc√≥w. JeŇõli na prezent wybierze¬≠my zabawkńô, to powin¬≠na ona wspo¬≠ma¬≠gańá jego rozw√≥j na wielu pŇāaszczyz¬≠nach. Wyb√≥r zabaw¬≠ki nie r√≥Ňľni sińô wińôc od wybiera¬≠nia zabaw¬≠ki na prezent dla dziec¬≠ka autystycznego.

Prezent dla dziecka a objawy zaburzeŇĄ ze spektrum autyzmu

Niek¬≠t√≥re dzieci majńÖ objawy zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyz¬≠mu, ale nie majńÖ jeszcze postaw¬≠ionej diag¬≠nozy. W takiej sytu¬≠acji dobrym rozwińÖzaniem bńôdzie zakup prezen¬≠tu, kt√≥ry byŇā¬≠by wskazany dla dziec¬≠ka autystycznego.

JeŇõli diag¬≠no¬≠zowanie objaw√≥w autysty¬≠cznych trwa, to warto wykon¬≠ańá gene¬≠ty¬≠czny test na autyzm. MoŇľ¬≠na wykon¬≠ańá badanie pan¬≠elowe, w kt√≥rym zostanńÖ prezent dla dziecka z aspergeremsprawd¬≠zone geny pow¬≠ińÖzane z autyzmem. Badanie to jest przeprowadzane za pomocńÖ nowoczes¬≠nej tech¬≠nologii NGS (Sek¬≠wencjonowa¬≠nia Nowej Generacji).

Zale¬≠cane jest takŇľe wyko¬≠nanie bada¬≠nia kom¬≠plek¬≠sowego, w kt√≥rym anal¬≠izie pod¬≠dane zostanńÖ wszys¬≠tkie geny pac¬≠jen¬≠ta. Takim badaniem jest test WES lub jego rozsz¬≠er¬≠zona wer¬≠s¬≠ja- test WES pre¬≠mi¬≠um. SńÖ to naj¬≠dokŇāad¬≠niejsze i najnowoczeŇõniejsze bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne na autyzm. Tak samo, jak pan¬≠elowy test na autyzm sńÖ one wykony¬≠wane za pomocńÖ tech¬≠nologii NGS. MoŇľ¬≠na je wykon¬≠ańá z pr√≥b¬≠ki pobranej z krwi lub z wymazu z policz¬≠ka. Na wynik oczeku¬≠je sińô okoŇāo 6‚Äď7 tygodni.

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ dla dzieci z autyzmem?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Przeczy¬≠taj teŇľ:

Bada¬≠nia na odpornoŇõńá

Bada­nia gene­ty­czne noworodka

Badanie WES cena

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.