Przeskocz do treŇõci
coloalert

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci

Zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej u dzieci inaczej nazy¬≠wane sńÖ zaburzeni¬≠a¬≠mi SI. SńÖ one skutkiem niepraw¬≠idŇāowej orga¬≠ni¬≠za¬≠cji bodŇļc√≥w czu¬≠ciowych ukŇāadu ner¬≠wowego. Zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej powin¬≠ny bard¬≠zo zaniepokoińá rodz¬≠ic√≥w, poniewaŇľ jest to jeden z objaw√≥w zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Pomoc¬≠ne w zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowa¬≠niu ich podŇāoŇľa bńôdńÖ bada¬≠nia genetyczne.zaburzenia si przyczyny

 1. Czym sńÖ zaburzenia sen¬≠so¬≠ryczne u dzieci?
 2. Objawy zaburzeŇĄ inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej u dzieci
 3. SkńÖd biorńÖ sińô zaburzenia inte¬≠gracji sensorycznej?
 4. Zaburzenia inte­gracji sen­so­rycznej a spek­trum autyzmu
 5. Zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej a bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne- czy mogńÖ one byńá pomocne?
 6. Zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej- jakie badanie gene¬≠ty¬≠czne wybrańá?

Czym sńÖ zaburzenia sensoryczne u dzieci?

Zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej u dzieci to bŇāńôdy w przetwarza¬≠niu bodŇļc√≥w zmysŇāowych. Niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci mogńÖ wys¬≠tńÖpińá w przetwarza¬≠niu r√≥Ňľnych zmysŇā√≥w- wzroku, sŇāuchu, dotyku, wńôchu, smaku, r√≥wnowa¬≠gi, a nawet wszys¬≠t¬≠kich na raz. W przy¬≠pad¬≠ku dziec¬≠ka, u kt√≥rego nie wys¬≠tńôpu¬≠jńÖ zaburzenia SI, orga¬≠nizm odbiera bodŇļce, przesyŇāa impuls do m√≥zgu, kt√≥ry go rozpoz¬≠na¬≠je i wyzwala odpowied¬≠nińÖ reakcjńô (wyni¬≠ka ona z poprzed¬≠nich doŇõwiad¬≠czeŇĄ dziec¬≠ka). Z kolei u dziec¬≠ka z SI reakc¬≠ja na bodziec jest kom¬≠plet¬≠nie nieadekwatna. 

Objawy zaburzeŇĄ integracji sensorycznej u dzieci

Zaburzenia sen¬≠so¬≠ryczne u dzieci mogńÖ objaw¬≠iańá sińô bard¬≠zo r√≥Ňľnorod¬≠nie. Niek¬≠t√≥re dzieci sńÖ pon¬≠ad¬≠prze¬≠cińôt¬≠nie wraŇľli¬≠we na bodŇļce, a inne wrńôcz prze¬≠ci¬≠wnie- ich wraŇľli¬≠woŇõńá jest znacznie obniŇľona. Pier¬≠wsze symp¬≠to¬≠my zaburzeŇĄ SI pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô juŇľ u niemowlńÖt. Na samym poczńÖtku zaburzenia sińô objaw¬≠ia¬≠jńÖ poprzez:zaburzenia integracji sensorycznej przyczyny

 • brak wodzenia wzrok¬≠iem za zabawkńÖ
 • czńôste wybudzanie sińô w nocy
 • draŇľli¬≠woŇõńá
 • nad¬≠mierne pobudzenie
 • niechńôńá do bliskoŇõ¬≠ci np. przy¬≠tu¬≠la¬≠nia i gŇāaskania
 • niewkŇāadanie zabawek i innych przed¬≠miot√≥w do buzi
 • pŇāacz pod¬≠czas kńÖpieli
 • prob¬≠le¬≠my z zaŇõnińô¬≠ciem w obcym miejscu
 • unikanie kon¬≠tak¬≠tu wzrokowego

Wraz z wiekiem dziec¬≠ka pojaw¬≠ia¬≠jńÖ sińô kole¬≠jne objawy r√≥Ňľnego typu:

 • zachowa¬≠nia agresywne
 • niechńôńá do jedzenia i prob¬≠le¬≠my w przyj¬≠mowa¬≠niu pokarm√≥w
 • op√≥Ňļnienia w roz¬≠wo¬≠ju mowy
 • osŇāabiona koor¬≠dy¬≠nac¬≠ja wzrokowo-ruchowa
 • nad¬≠pobudli¬≠woŇõńá
 • prob¬≠le¬≠my z koncentracjńÖ
 • zaburzenia inter¬≠akcji z inny¬≠mi dzieńámi
 • pon¬≠ad¬≠prze¬≠cińôt¬≠na wraŇľli¬≠woŇõńá na dotyk
 • pon¬≠ad¬≠prze¬≠cińôt¬≠na ruchliwoŇõńá

Najbardziej charak¬≠terysty¬≠czne objawy inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej u dzieci to unikanie dotyku i wszelkiego kon¬≠tak¬≠tu fizy¬≠cznego z inny¬≠mi ludŇļ¬≠mi, niechńôtne opuszczanie domu ze wzglńô¬≠du na haŇāas uliczny, unikanie Ňļr√≥deŇā ŇõwiatŇāa oraz unikanie potraw, kt√≥re inten¬≠sy¬≠wnie smaku¬≠jńÖ lub pachnńÖ. 

SkńÖd biorńÖ sińô zaburzenia integracji sensorycznej?

SkńÖd sińô biorńÖ zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠ryczne? OdpowiedŇļ na to pytanie nie jest zbyt pros¬≠ta. PodŇāoŇľe zaburzeŇĄ SI moŇľe byńá bard¬≠zo r√≥Ňľnorodne.nadwraŇľliwoŇõńá sensoryczna u dzieci Pr√≥bu¬≠je je sińô ustal¬≠ińá poprzez szczeg√≥Ňāowy wywiad medy¬≠czny z rodzi¬≠ca¬≠mi dziec¬≠ka, ale nie zawsze sińô uda¬≠je. Ter¬≠apeu¬≠ta pyta rodz¬≠ic√≥w np. o prze¬≠bieg poro¬≠du czy choro¬≠by wrod¬≠zone, kt√≥re wys¬≠tńôpowaŇāy w rodzinie i dziecko mogŇāo je odziedziczyńá.

Za zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej odpowiadańá mogńÖ takŇľe czyn¬≠ni¬≠ki okoŇāo¬≠porodowe np. pale¬≠nie tyto¬≠niu czy picie alko¬≠holu przez cińôŇľarnńÖ, przyj¬≠mowanie w cińÖŇľy pewnych rodza¬≠j√≥w lek√≥w czy prze¬≠jŇõ¬≠cie w cińÖŇľy niek¬≠t√≥rych chor√≥b. 

Diag¬≠no¬≠zowanie zaburzeŇĄ sen¬≠so¬≠rycznych moŇľe byńá przeprowad¬≠zone jedynie przez wyk¬≠wal¬≠i¬≠fikowanego ter¬≠apeutńô inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej. MoŇľe nim zostańá np. absol¬≠went fizjoter¬≠apii, ped¬≠a¬≠gogi¬≠ki, psy¬≠chologii, logo¬≠pe¬≠dii, medy¬≠cyny czy ter¬≠apii zajńô¬≠ciowej, kt√≥ry ukoŇĄczy kurs inte¬≠gracji sensorycznej.

Zaburzenia integracji sensorycznej a spektrum autyzmu

Zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej czńôs¬≠to sńÖ objawem zaburzeŇĄ ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Wyni¬≠ka to z tego, Ňľe jed¬≠nym z czyn¬≠nik√≥w, kt√≥re wywoŇāu¬≠jńÖ autyzm, jest uszkodze¬≠nie oŇõrod¬≠k√≥w m√≥zgu, kt√≥re odpowiada¬≠jńÖ za inte¬≠gracjńô sen¬≠so¬≠rycznńÖ. Dzieci autysty¬≠czne mogńÖ mieńá zwińôk¬≠szonńÖ wraŇľli¬≠woŇõńá na bodŇļce, zmniejs¬≠zonńÖ wraŇľli¬≠woŇõńá na bodŇļce lub odbier¬≠ańá biaŇāy szum, czyli bodŇļce, kt√≥re ukŇāad ner¬≠wowy dziec¬≠ka sam wyt¬≠worzyŇā. U dzieci autysty¬≠cznych zaburzenia SI mogńÖ doty¬≠czyńá tylko jed¬≠nego zmysŇāu np. sŇāuchu lub wńôchu, kilku z nich lub wszystkich.

Zaburzenia integracji sensorycznej a badania genetyczne- czy mogńÖ one byńá pomocne?

Zaburzenia ze spek¬≠trum autyz¬≠mu sńÖ jed¬≠nym z najczńôst¬≠szych schorzeŇĄ, z kt√≥ry¬≠mi boryka¬≠jńÖ sińô dzieci. W pon¬≠ad 30% przy¬≠pad¬≠k√≥w autyzm wywoŇāaŇāyzaburzenia-si czyn¬≠ni¬≠ki gene¬≠ty¬≠czne. Wińôc jeŇõli u naszej pociechy pode¬≠jrze¬≠wamy zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej, to warto przeprowadz¬≠ińá bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne dla dziec¬≠ka. MogńÖ one wskazańá czy w genach dziec¬≠ka wys¬≠tńÖpiŇāy mutac¬≠je, kt√≥re spowodowaŇāy lub przy¬≠czyniŇāy sińô do pow¬≠sta¬≠nia zaburzeŇĄ inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej. Im szy¬≠b¬≠ciej sińô je wykry¬≠je, tym wińôk¬≠sze sńÖ szanse na poprawńô stanu zdrowia dziecka.

Zaburzenia integracji sensorycznej- jakie badanie genetyczne wybrańá?

Na pol¬≠skim rynku jest dostńôp¬≠ne wiele r√≥Ňľnych badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dzieci. Jed¬≠nak najbardziej nowoczes¬≠nym i najbardziej pre¬≠cyzyjnym badaniem jest test WES. Ma on r√≥wnieŇľ najsz¬≠er¬≠szy zakres spoŇõr√≥d wszys¬≠t¬≠kich test√≥w DNA. Anal¬≠izie pod¬≠dane sńÖ w nim eksony, kt√≥re mogńÖ wywoŇāańá zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej oraz zaburzenia ze spek¬≠trum autyz¬≠mu. Test gene¬≠ty¬≠czny WES jest r√≥wnieŇľ bard¬≠zo pomoc¬≠ny w pro¬≠ce¬≠sie diag¬≠no¬≠zowa¬≠nia chor√≥b o niez¬≠nanym podŇāoŇľu np. padacz¬≠ki dziecińôcej, niepraw¬≠idŇāowoŇõ¬≠ci neu¬≠ro¬≠log¬≠icznych, chor√≥b meta¬≠bol¬≠icznych czy pier¬≠wot¬≠nych niedobor√≥w odpornoŇõ¬≠ci

Ist¬≠nieje r√≥wnieŇľ rozsz¬≠er¬≠zona wer¬≠s¬≠ja tes¬≠tu WES- badanie WES pre¬≠mi¬≠um. Opr√≥cz eskon√≥w anal¬≠izie pod¬≠da¬≠je sińô w nim wszys¬≠tkie introny, kt√≥re nau¬≠ka zdńÖŇľyŇāa dobrze poz¬≠nańá. Nie bada sińô pozostaŇāych intron√≥w, poniewaŇľ nie sńÖ one zbyt dobrze poz¬≠nane i w kon¬≠sek¬≠wencji choro¬≠ba mogŇāa¬≠by zostańá Ňļle zdi¬≠ag¬≠no¬≠zowana, a pac¬≠jent wprowad¬≠zony w panikńô. W tym bada¬≠niu moŇľ¬≠na wykryńá nawet bard¬≠zo rzad¬≠kie zmi¬≠any w genach, kt√≥re czńôs¬≠to powodu¬≠jńÖ zaburzenia o niez¬≠nanym podŇāoŇľu. Jest to moŇľli¬≠we dzińô¬≠ki zas¬≠tosowa¬≠niu nowoczes¬≠nej tech¬≠nologii sek¬≠wencjonowa¬≠nia NGS (Next- Gen Sequenc¬≠ing- Sek¬≠wencjonowanie Nowej Gen¬≠er¬≠acji). Tech¬≠nolo¬≠gia ta pozwala na bard¬≠zo szczeg√≥ŇāowńÖ anal¬≠izńô geno¬≠mu czŇāowieka. zaburzenia sensoryczne przyczyny

Wyko¬≠nanie bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠cznego WES jest moŇľli¬≠we w jed¬≠nej z przy¬≠chod¬≠ni lub w domowym zaciszu. MoŇľ¬≠na je wykon¬≠ańá z pr√≥b¬≠ki z krwi lub z wymazu z policz¬≠ka. Wymaz z policz¬≠ka w domu moŇľe¬≠my pobrańá za pomocńÖ zestawu pobran¬≠iowego ‚ÄĒ spec¬≠jal¬≠nym paty¬≠czkiem naleŇľy potrzeńá 10 razy wewnńôtrznńÖ stronńô policz¬≠ka, paty¬≠czek umieŇõ¬≠cińá w tore¬≠bce osusza¬≠jńÖcej i wysŇāańá pr√≥bkńô kuri¬≠erem. Jest to proste, bezbolesne i niein¬≠wazyjne rozwińÖzanie. Przed pobraniem wymazu w domu i w przy¬≠chod¬≠ni naleŇľy pow¬≠strzy¬≠mańá sińô przed jedze¬≠niem, piciem, pale¬≠niem papieros√≥w oraz Ňľuciem gumy do Ňľucia, poniewaŇľ mogŇāo¬≠by to wpŇāynńÖńá na wynik bada¬≠nia. Pr√≥bkńô z krwi r√≥wnieŇľ moŇľe¬≠my pobrańá w domu, ale potrzeb¬≠ne bńôdzie nam do tego sko¬≠rzys¬≠tanie z usŇāug pielńôg¬≠niar¬≠ki mobil¬≠nej. Przy pobiera¬≠niu pr√≥b¬≠ki z krwi nie trze¬≠ba byńá na czc¬≠zo, ale w dzieŇĄ poprzedza¬≠jńÖ¬≠cy badanie nie naleŇľy jeŇõńá posiŇāk√≥w typu fast food i pińá napoi, kt√≥re zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖ alko¬≠hol. Na wynik bada¬≠nia oczeku¬≠je sińô 6‚Äď7 tygodni. 

Zaburzenia inte¬≠gracji sen¬≠so¬≠rycznej u dzieci mogńÖ ist¬≠nieńá razem z inny¬≠mi schorzeni¬≠a¬≠mi. MogńÖ one bard¬≠zo utrud¬≠ni¬≠ańá Ňľycie dziec¬≠ka i jego rodz¬≠ic√≥w. Bard¬≠zo waŇľne jest jak najw¬≠czeŇõniejsze okreŇõle¬≠nie czyn¬≠nik√≥w, kt√≥re wywoŇāaŇāy zaburzenia SI, poniewaŇľ wtedy zwińôk¬≠sza¬≠jńÖ sińô moŇľli¬≠woŇõ¬≠ci popraw¬≠ienia stanu zdrowia dziec¬≠ka, co umoŇľli¬≠wi mu nor¬≠malne funkcjonowanie w Ňľyciu spoŇāecznym. Zaburzenia SI leczy sińô far¬≠mako¬≠log¬≠icznie za pomocńÖ odpowied¬≠nio dobranych lek√≥w oraz ńáwiczeŇĄ inte¬≠gracji sensorycznej. 

Wińôcej infor¬≠ma¬≠cji

Masz pyta¬≠nia odnoŇõnie badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych dla dzieci?

Napisz do nas na redakcja@genetyczne.pl.

Zobacz teŇľ:

Bada­nia pro­fi­lak­ty­czne u dzieci

Badanie WES cena

Autyzm bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne ‚ÄĒ zobacz co zrobińá

Bada­nia immuno­log­iczne u dzieci

OceŇĄ
mail