Przeskocz do treści
coloalert

Test Nifty a Panorama – porównanie

test nifty a panorama

Jeśli zas­tanaw­iasz się, który test wybrać — NIFTY pro czy Panora­ma — koniecznie zapoz­naj się z naszym porów­naniem. Test NIFTY to pier­wsze badanie pre­na­talne z grupy NIPT dostęp­ne w Polsce. Od 2018 roku dostęp­na jest rozsz­er­zona wer­s­ja bada­nia – test NIFTY pro. Obec­nie dostęp­ne są również inne bada­nia NIPT, które różnią się m. in. zakre­sem badanych chorób. Są bez­pieczne dla dziec­ka i Mamy oraz mają wysoką czułość. Czym różnią się test Nifty a Panorama? 

Spis treś­ci:

 1. Test NIFTY a Panora­ma – czym są bada­nia NIPT?
 2. Porów­nanie tes­tu NIFTY z Panorama
 3. Panora­ma a NIFTY – zakres badanych chorób
 4. Test NIFTY a Panora­ma – ubez­piecze­nie wyniku

Test NIFTY a Panorama – czym są badania NIPT?

Test NIFTY oraz Panora­ma należą do badań z grupy NIPT (z języ­ka ang­iel­skiego Non Inva­sive Pre­na­tal Test­ing). Są to niein­wazyjne prze­siewowe bada­nia pre­na­talne, w których badana jest mała prób­ka krwi mamy zaw­ier­a­ją­ca wolne płodowe DNA.

Testy NIPT wykonu­je się już od około 10. tygod­nia ciąży (test Panora­ma trochę wcześniej — już około 9 tc.), próbkę stanowi niewiel­ka ilość krwi pobranej od ciężarnej. Bada­nia NIPT mają podob­ną cenę, dlat­ego też warto wybrać to, które ma najsz­er­szy zakres badanych chorób oraz wal­i­dację klin­iczną świad­czącą o wiary­god­noś­ci. Który test NIPT wybrać, NIFTY czy Panora­ma? Poniżej nasze porów­nanie tes­tu NIFTY z Panorama.

Porównanie testu NIFTY z Panorama

Czym się różnią test NIFTY a Panora­ma? Oto najważniejsze różnice:

 • test NIFTY pro jest wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu (to właśnie tam opra­cow­ano innowa­cyjną metodologię bada­nia), test PANORAMA — w USA (lab­o­ra­to­ri­um Natera);
 • na wynik NIFTY pro oczeku­je się (maksy­mal­nie do 10 dni roboczych) tym­cza­sem wynik tes­tu Panora­ma jest dostęp­ny w ciągu około 14 dni roboczych;
 • test NIFTY pro posi­a­da ubez­piecze­nie obow­iązu­jące również w przy­pad­ku wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Takie wyni­ki są rzad­kie i doty­czą wszys­t­kich NIPT, jed­nak tylko w NIFTY pro rodz­ice mogą wów­czas uzyskać wysok­ie odszkodowanie (test PANORAMA nie posi­a­da takiego ubezpieczenia).
 • Test NIFTY pro i Panora­ma różnią się zakre­sem badanych chorób (więcej infor­ma­cji w dal­szej częś­ci tekstu).
 • Różnice doty­czą też licz­by badań przeprowad­zonych na całym świecie oraz wal­i­dacji klinicznej.

Dowiedz się więcej: Porów­nanie testów NIPT — czym się różnią bada­nia i jak wybrać test dla siebie?

Panorama a NIFTY – zakres badanych chorób

Oto porów­nanie tes­tu NIFTY z Panora­ma pod wzglę­dem zakre­su badanych chorób.

Test Panora­ma bada:

 • najczęst­sze tri­somie – 21 (zespół Dow­na), 18 (zespół Edward­sa) oraz 13 (Patau)
 • anom­alie w obrę­bie chro­mo­somów płci – zespół Turn­era (X), zespół Kline­fer­t­era (XXY), tri­so­mia chro­mo­so­mu X, zespół Jacob­sa (XYY).
 • badanie Panora­ma w wer­sji rozsz­er­zonej wykry­wa dodatkowo kil­ka zespołów mikrod­elecji i mikroduplikacji.
 • Dodatkowo w teś­cie Panora­ma anal­i­zowana jest triploidia i zygo­ty­czność, a także zespół znika­jącego bliź­ni­a­ka.

Tym­cza­sem najnowsza wer­s­ja bada­nia NIFTY – test NIFTY pro bada:

 • 6 zespołów tri­somii: tri­so­mia 21 (zespół Dow­na), tri­so­mia 18 (zespół Edward­sa), tri­so­mia 13 (zespół Patau);
 • tri­somie 9, 16 i 22. chro­mo­so­mu;
 • 4 niepraw­idłowoś­ci związane z chro­mo­so­ma­mi płci;
 • 84 mikrod­elecji / mikrodu­p­likacji, w tym między inny­mi: 5p (zespół Cri du Chat), 22q (zespół DiGeorge’a) oraz 1p36, 15q (zespół Angelmana).
 • Ustal­e­nia przy­pad­kowe (na życze­nie, w cenie badania).

Oba testy, NIFTY pro i Panora­ma, mogą też określić płeć, która jest podawana na wyniku na życzneie.

Test NIFTY a Panorama – ubezpieczenie wyniku

Test NIFTY pro posi­a­da, jako jedyny niein­wazyjny test pre­na­tal­ny, pełne ubez­piecze­nie wyniku. Jeśli badanie dało wynik pozy­ty­wny, rodz­ice mogą liczyć na zwrot kosztów diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej do kwoty 2600 zł. Nato­mi­ast gdy NIFTY pro dał wynik fałszy­wie negaty­wny, otrzy­mu­ją oni odszkodowanie wynoszące od około 11 000 (wynik przed nar­o­dz­i­na­mi)  do nawet 210 000 zło­tych (wynik po narodzinach).

Wyni­ki fałszy­wie negaty­wne zdarza­ją się niezwyk­le rzad­ko i doty­czą wszys­t­kich NIPT, jed­nak tylko w NIFTY pro rodz­ice mogą liczyć wów­czas na wysok­ie odszkodowanie.

NIFTY pro czy Panorama — który test wybrać?

Jak wybrać test nipt

Jeśli zas­tanaw­iasz się nad wyborem tes­tu NIFTY pro i Panora­ma, zobacz też:

Czy­taj więcej o bada­ni­ach pre­na­tal­nych w ser­wisie genetyczne.pl:


Autor: genetyczne.pl 

5/5 — (1 głosów / głosy) 
mail