Przeskocz do treści
Grupa o badaniu WES
Grupa o badaniu WES
Zaplanuj zdrowie swojego dziecka

Test Nifty a Panorama – porównanie

test nifty a panorama

Test NIFTY to pier­wsze badanie pre­na­talne z grupy NIPT dostęp­ne w Polsce. Od 2018 roku dostęp­na jest rozsz­er­zona wer­s­ja bada­nia – test NIFTY pro. Obec­nie dostęp­ne są również inne bada­nia NIPT, które różnią się m. in. zakre­sem badanych chorób. Czym różnią się test Nifty a Panora­ma? Sprawdź­cie nasze porów­nanie tes­tu Nifty z Panorama.

Spis treś­ci:

  1. Test NIFTY a Panora­ma – czym są bada­nia NIPT?
  2. Porów­nanie tes­tu NIFTY z Panorama
  3. Panora­ma a NIFTY – zakres iden­ty­fikowanych chorób
  4. Test NIFTY a Panora­ma – ubez­piecze­nie wyniku

Test NIFTY a Panorama – czym są badania NIPT?

Test NIFTY oraz Panora­ma należą do badań z grupy NIPT (z języ­ka ang­iel­skiego Non Inva­sive Pre­na­tal Test­ing). Są to niein­wazyjne prze­siewowe bada­nia pre­na­talne, które korzys­ta­ją z metody anal­izy wol­nego płodowego DNA. Testy NIPT wykonu­je się już od około 10. tygod­nia ciąży, próbkę stanowi niewiel­ka ilość krwi pobranej od ciężarnej. Bada­nia NIPT mają podob­ną cenę, dlat­ego też warto wybrać to, które ma najsz­er­szy zakres badanych chorób oraz wal­i­dację klin­iczną świad­czącą o wiary­god­noś­ci. Który test NIPT wybrać, NIFTY czy Panora­ma? Poniżej nasze porów­nanie tes­tu NIFTY z Panorama.

Porównanie testu NIFTY z Panorama

Czym się różnią test NIFTY a Panora­ma? Oto najważniejsze różnice:

  • test NIFTY pro jest wykony­wany w lab­o­ra­to­ri­um BGI w Hongkongu (to właśnie tam opra­cow­ano innowa­cyjną metodologię bada­nia), test PANORAMA — w USA;
  • na wynik NIFTY pro oczeku­je się (maksy­mal­nie do 10 dni roboczych) tym­cza­sem wynik tes­tu Panora­ma jest dostęp­ny w ciągu około 14 dni roboczych;
  • test NIFTY pro posi­a­da ubez­piecze­nie obow­iązu­jące również w przy­pad­ku wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Takie wyni­ki są rzad­kie i doty­czą wszys­t­kich NIPT, jed­nak tylko w NIFTY pro rodz­ice mogą wów­czas uzyskać wysok­ie odszkodowanie (test PANORAMA nie posi­a­da takiego ubezpieczenia).

Dowiedz się więcej: Porów­nanie testów NIPT — czym się różnią badania?

Panorama a NIFTY – zakres identyfikowanych chorób

Oto porów­nanie tes­tu NIFTY z Panora­ma pod wzglę­dem zakre­su iden­ty­fikowanych chorób.

Test Panora­ma iden­ty­fiku­je najczęst­sze tri­somie – 21 (zespół Dow­na), 18 (zespół Edward­sa) oraz 13 (Patau) oraz anom­alie w obrę­bie chro­mo­somów płci – zespół Turn­era (X), zespół Kline­fer­t­era (XXY), tri­so­mia chro­mo­so­mu X, zespół Jacob­sa (XYY). Nato­mi­ast badanie Panora­ma w wer­sji rozsz­er­zonej wykry­wa dodatkowo kil­ka zespołów mikrod­elecji i mikroduplikacji.

Tym­cza­sem najnowsza wer­s­ja bada­nia NIFTY – test NIFTY pro identyfikuje:

  • 6 zespołów tri­somii: tri­so­mia 21 (zespół Dow­na), tri­so­mia 18 (zespół Edward­sa), tri­so­mia 13 (zespół Patau), a także tri­somie 9, 16 i 22. chromosomu;
  • 4 niepraw­idłowoś­ci związane z chro­mo­so­ma­mi płci;
  • 84 mikrod­elecji / mikrodu­p­likacji, w tym między inny­mi: 5p (zespół Cri du Chat), 22q (zespół DiGeorge’a) oraz 1p36, 15q (zespół Angelmana).

Test NIFTY a Panorama – ubezpieczenie wyniku

Test NIFTY pro posi­a­da, jako jedyny niein­wazyjny test pre­na­tal­ny, pełne ubez­piecze­nie wyniku. Jeśli badanie dało wynik pozy­ty­wny, rodz­ice mogą liczyć na zwrot kosztów diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej do kwoty 2600 zł. Nato­mi­ast gdy NIFTY pro dał wynik fałszy­wie negaty­wny, otrzy­mu­ją oni odszkodowanie wynoszące od około 11 000 (wynik przed nar­o­dz­i­na­mi)  do nawet 210 000 zło­tych (wynik po narodzinach).

Czy­taj więcej o bada­ni­ach prenatalnych:


Autor: genetyczne.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.